Management vědy a výzkumu na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu Palestra

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu (VŠTVS) Palestra uskutečňuje výzkumnou činnost v souladu s cíli a opatřeními „Plánu realizace strategického záměru VŠTVS Palestra pro období 2021-2030“ a „Akčního plánu rozvoje lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace a genderové rovnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích v ČR“. Směřování VavaI odpovídá oblastem vzdělávání, v rámci kterých jsou uskutečňovány studijní programy.

Oblast VaVaI je řízena vedením školy skrze Kolegium rektora a Oddělením vědy a výzkumu, řízeném prorektorkou pro vědu a výzkum. Toto oddělení kooperuje při zpracovávání výzkumných projektů mezinárodních, národních i regionálních, eviduje aktivity VaVaI v informačním systému, shromažďuje informace o vědeckých konferencích a odborných seminářích v ČR a v zahraničí a spravuje evaluační systém pro hodnocení výsledků VaVaI. Hodnocení se provádí v rámci vnitřní evaluace dle příslušných směrnic VŠTVS Palestra a to v souladu s platnou Metodikou hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (tzv. Metodika 2017+) schválenou Usnesení vlády ČR č. 107 ze dne 8.2.2017. Významnou roli v managementu VaVaI nabývá Rada výzkumu jako poradní orgán rektora pro oblast VAVaI a Akademická rada VŠTVS Palestra, které vymezují strategii řízení, koncepčního směřování a podpory VaVaI v oblastech základního, aplikovaného a smluvního výzkumu.

 

Priority a zaměření VaVaI

Vysoká škola si klade za cíl v období do roku 2030 prioritně rozvíjet výzkum v následujících výzkumných oblastech (tzv. „pilířích):

 

  • Pilíř 1 Rovnováha

Výzkum navazuje na výsledky řešené problematiky od roku 2016. Cílem bádání je syntetizovat různorodě chápanou problematiku rovnováhy v bio-psycho-sociálním kontextu, analyzovat determinanty a prediktory kontroly a řízení rovnováhy v různých populačních skupinách sportovců a nesportovců, včetně zkoumání funkcí zaměřování pozornosti, a dále včetně korelačních vztahů s cirkadiánními preferencemi/habity a v souvislostech s optimalizací fyzického, mentálního a sociálního zdraví.

 

  • Pilíř 2 Výživa

Výzkum je zaměřen na problematiku nerovnováhy mezi příjmem a výdejem energie, na problematiku výkonnosti a podpory zdraví v různých populačních skupinách sportovců a nesportovců, včetně kontextu lázeňské péče a významu výživy pro prevenci závažných onemocnění a zvýšení kvality života. Dále jsou cíleně zkoumány alternativní výživové směry ve sportovní výživě.

 

  • Pilíř 3 Tělesná a duševní zdatnost a výkonnost člověka

Výzkum je realizován v oblasti adekvátního pohybového režimu směřujícího k podpoře zdravotně orientované zdatnosti: Výzkum je spojený s analýzou somatických a psychologických benefitů adekvátního pohybového režimu jako součásti zdravého životního stylu. Pro oblast výkonnostního sportu a limitní výkonnosti považujeme za důležité věnovat výzkumné úsilí stimulaci maximální sportovní výkonnosti při současné eliminaci možných negativních zdravotních dopadů a rizik.

 

  • Pilíř 4 Kultivace a rozvoj sportovního prostředí

Výzkum je směřován k rozvoji a kultivaci sportovního prostředí, na ekonomickou a organizační efektivitu managementu ve sportovním prostředí včetně dobrovolnictví.

 

Dlouhodobou strategickou prioritou VaVaI je podpora mezinárodní spolupráce na vysoké úrovni. Rozvinutá spolupráce na bázi bilaterálních smluv o výzkumné spolupráci je realizována s vysokoškolskými pracovišti a předními zahraničními odborníky v Japonsku, Kanadě, Indii, Německu, Nizozemí, Polsku, Rusku a Slovensku. Naším záměrem je výzkumnou spolupráci rozšiřovat do dalších zemí EU, USA a Velké Británie.

Významnou prioritou VaVaI je pravidelné začleňování studentů do výzkumné práce, a tím dosahování vysokého stupně vědecké komunikace s mladými nadějnými specialisty v oborech wellness, kondice, výživy a sportovní diagnostiky.

 

Realizace VaVaI

V této souvislosti vysoká škola realizuje výzkumné záměry vycházející z aktuálních potřeb společnosti v oblasti zvyšování kvality života a podpory zdraví. Vysoká škola je otevřena nabídkám a výzvám výzkumné práce v rámci základního výzkumu na národní úrovni (GAČR) i aplikovaného výzkumu (TAČR), a dále v rámci smluvního výzkumu se státními, veřejnými a soukromými subjekty v ČR a v zahraničí, s následným efektivním přenášením výsledků výzkumu do vzdělávání a dalšího rozvoje vědy na principu otevřené dostupnosti „Open Access“.

Na vysoké škole působí interní grantová agentura GAPA, podporující základní a aplikovaný výzkum, dále „Society for Research in Wellness“, která byla založena jako otevřená platforma podporující kvalitní výzkum a šířící nové vědecké poznatky z oboru wellness.

Speciálně pak vysoká škola napomáhá zviditelnit výsledky výzkumu vydáváním dvou vědeckých časopisů „Acta Salus Vitae“ (ISSN 1805-8787) a „Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích“ (ISSN 2570-7612). Redakce těchto časopisů dbají na to, aby zveřejněné příspěvky byly založeny na výzkumu v duchu etických zásad zkoumání, se zaměřením na wellness a podporu zdraví, včetně podpory zdraví sociálně slabých občanů, seniorů a osob s postižením.

Realizace činnosti VaVaI vychází také z podnětů institucí, s kterými škola spolupracuje jako s klinickými pracovišti. Do takto pojaté činnosti jsou zapojováni kromě akademických pracovníků také studenti bakalářských a magisterských studijních programů.

Hodnocení výsledků VaVaI je prováděno v rámci vnitřní evaluace v souladu s platnou metodikou ČR. Indikátory hodnocení jsou rozvoj výzkumného potenciálu a výzkumná kapacita vysoké školy, její uznání v národním a mezinárodním výzkumném prostředí, výzkumná výkonnost (bibliometrie, citační analýza – WOS, SCOPUS), excellence ve výzkumu v rámci prestižní mezinárodní spolupráce (např. Japonsko), a vedle přínosu k poznání rovněž společenská relevance výsledků výzkumu.

Společenská relevance výsledků VaVaI významně navazuje na studijní programy, v rámci kterých vysoká škola poskytuje pregraduální vzdělávání. Hlavní vizí je vzdělávání odborníků, kteří poskytují služby nebo jsou manažery v oblastech podpory zdraví v kontextu volného času, sportu a organizování pohybových aktivit včetně těch orientovaných na primární a sekundární prevenci, s cílem co nejširší diseminace zásad a principů zdravého životního stylu. Proto pomocí moderních postupů se akademičtí pracovníci a studenti systematicky věnují výše uvedeným základním oblastem (pilířům) výzkumu v propojení s akreditovanými pregraduálními studijními programy.  V tomto ohledu, každý akademický pracovník a student má možnost rozvinout své vlastní standardy a podílet se na koncepčních návrzích nových výzkumných projektů národních i mezinárodních v oblasti základního i aplikovaného výzkumu, financovaných z veřejných zdrojů a z interních zdrojů vysoké školy.