Všeobecné informace

Management vědy a výzkumu na VŠTVS PALESTRA

Oblasti vědy a výzkumu je kontinuálně věnována vysoká pozornost a podpora. Vědecko-výzkumné a tvůrčí aktivity jsou koordinovány a organizovány Oddělením vědy a výzkumu, které řídí prorektorka pro vědu a výzkum prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. Toto oddělení kooperuje při zpracovávání projektů mezinárodních, národních i regionálních programů, eviduje vědeckovýzkumné a tvůrčí aktivity akademických pracovníků vysoké školy v informačním systému, shromažďuje informace o vědeckých konferencích a odborných seminářích v České republice a v zahraničí, a dále spravuje evaluační portál pro hodnocení výsledků vědy a výzkumu vysoké školy.

Oddělení vědy a výzkumu se podílí také na zabezpečení kvalifikačního růstu akademických pracovníků a na efektivním přenášení výsledků výzkumu do vzdělávání a dalšího rozvoje vědy na principu otevřené dostupnosti „Open Access“. Významnou roli v managementu vědy a výzkumu nabývá vědecká rada v koordinaci evaluačních kritérií a koncepčního směřování v oblasti výzkumu a vývoje, čímž je zvyšována kvalita vědecké práce a její konkurenceschopnost.

Na VŠTVS PALESTRA působí „Society for Research in Wellness“, která zde byla založena jako otevřená platforma pro vědeckou a výzkumnou spolupráci, podporující kvalitní výzkum a šířící nové vědecké poznatky z oboru wellness obecně. Speciálně pak napomáhá zviditelnit vědecké bádání se zaměřením na wellness a zdraví sociálně slabých občanů, seniorů a občanů s postižením. „Society for Research in Wellness“ dále podporuje a chrání vydávání vědeckého časopisu „Acta Salus Vitae“ – ISSN 1805-8787 http://actasalusvitae.palestra.cz/index.php/actasalusvitae Dbá na to, aby zveřejněné příspěvky byly založeny na výzkumu v duchu etických zásad zkoumání a v souladu s ochranou životního prostředí.

Zaměření vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti vychází také z podnětů institucí, s kterými škola spolupracuje jako s klinickými pracovišti a při zajišťování odborné praxe studentů. Do takto pojaté činnosti jsou zapojováni kromě akademických pracovníků opět studenti v rámci zpracovávání semestrálních, bakalářských prací i magisterských prací. V tomto kontextu uzavírá VŠTVS PALESTRA smlouvy o vědecko-výzkumné spolupráci s vysokými školami a institucemi v ČR a v zahraničí (např. spolupráci s Casri v ČR, s Kochi University v Japonsku, s Univerzitou Mateja Bela na Slovensku, aj.).


Rozvoj vědecko-výzkumné spolupráce

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA si klade za cíl v dlouhodobé perspektivě rozvoje vědy a výzkumu do roku 2020 rozvíjet nadále efektivní spolupráci s předními vědci a uznávanými odborníky ve svém oboru v národním i mezinárodním kontextu. S těmito pak řešit výzkumné záměry vycházející z aktuálních potřeb společnosti v oblasti zvyšování kvality života a podpory zdraví. Významnou součástí strategického plánu je přitom také začleňování talentovaných studentů do výzkumné a vědecké práce, a tím dosahování vysokého stupně vědecké komunikace s mladými nadějnými specialisty v oborech wellness, kondice, výživy a sportovní diagnostiky.

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA je v rámci strategického plánu rozvoje vědy a výzkumu s horizontem 2020 a výhledem do roku 2030 otevřena nabídkám a výzvám vědecké bilaterální spolupráce v rámci Wellness, Zdraví, Kvality života v soukromé i veřejné sféře. Základem nabídky ze soukromé sféry je popis výzkumného projektu a návrh smlouvy o spolupráci s danou firmou za podmínek stanovených zákonem a vědeckou etikou.


Evaluace rozvoje vědy a výzkumu

Hlavní indikátory hodnocení:

·    Institucionální management vědy a výzkumu, rozvoj potenciálu. Výzkumná kapacita.
Podpora získávání vědeckých hodností akademických pracovníků VŠTVS PALESTRA. Perioda postdoktorandská. Zapojení talentovaných studentů. Spolupráce s významnými experty. Laboratorní a experimentální zázemí.

·    Uznání v národním a mezinárodním vědecko-výzkumném prostředí.
Mezinárodní a národní spolupráce a partnerství. Uznání jednotlivců i pracovišť mezinárodní/národní komunitou. Společné publikace.

·    Výzkumná výkonnost.
Vědecké výstupy (typ, počet, trendy). Bibliometrie, citační analýza. Výchova PhD. Rozvoj komunikačních dovedností ve vědě u studentů, učitelů; výzkumné stáže studentů a akademických pracovníků; propojení vědy a výzkumu s pedagogickou činností; „síť“ výzkumných jednotek na pracovišti – transfer znalostí; publikování výsledků – praktické dovednosti.

·    Excellence ve výzkumu.
Peer-recenze vybraných výstupů. Prestižní mezinárodní spolupráce. Plánovaný strategický záměr je vyjádřitelný bibliometrií, tj. v kvalitě publikačních výstupů. Plán je zaměřen na kontinuální zvyšování kvality vědeckého časopisu „Acta Salus Vitae“, na kvalitní vědecké publikační výstupy našich specialistů ve vědeckých časopisech, včetně časopisů citovaných ve Web of Science a Scopus. Pouze takto orientovaná strategie ve vědě a výzkumu otevírá VŠTVS PALESTRA možnosti k externímu financování vědy a výzkumu, k účasti v projektech národních i mezinárodních, v neposlední řadě k získání významných ocenění. Kvalita časopisů, ve kterých naši specialisté publikují je pro nás důležitější než pouhý počet publikací. V tomto ohledu, každý akademický pracovník má možnost rozvinout své vlastní standardy.

·    Sociální relevance výstupů vědy a výzkumu.
Prioritní sociálně relevantní oblasti vědy a výzkumu na VŠTVS PALESTRA:

– Harmonizační funkce pohybových aktivit; diagnostika psychických stavů, analýza dýchání v pohybových sekvencích, a jiné sledování biofeedbackové odezvy na zátěž; zřízení laboratoře tréninkové psychoterapie;

– Adekvátní pohybový režim; komplexní kompenzační režimy pro sportovce (od dětí po dospělé); speciální zřetel ke kinezioprotekci kvality života seniorů a osob s disabilitou – dostupnost, specifika;

–  Somatotypy sportovců v kombinaci se složením těla, zřízení Antropometrické laboratoře;

–  Analýza pozitivních a negativních vlivů sportu na jedince a společnost; alkohol a sport; výchova sportem; volný čas; resocializační efekty sportovních aktivit.

 

Rozvoj internacionalizace v oblasti vědy a výzkumu

Strategickým cílem je podporování  profesního růstu akademických pracovníků a studentů VŠTVS PALESTRA, a to zejména prostřednictvím mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu, aktivní organizací výzkumných mobilit a mezinárodních konferencí tak, aby byla zajištěna kontinuita odbornosti jednotlivých pracovišť VŠTVS PALESTRA na vysoké úrovni.

V této souvislosti je věnována zvýšená pozornost zejména reciprocitě výzkumných stáží. Příkladem takové již fungující rozvinuté spolupráce akademických pracovníků a studentů na bázi bilaterálních smluv o vědecko-výzkumné spolupráci je kooperace VŠTVS PALESTRA s japonským pracovištěm v Kochi University, s polským pracovištěm Akademia Wychvania Fyzicznego Wroclaw, se slovenským pracovištěm Katedry tělesné výchovy a sportu FF UMB v Banské Bystrici.

Plánovaným strategickým záměrem v oblasti vědy a výzkumu s horizontem 2020 je uzavření bilaterálních smluv s americkým pracovištěm College of Biological Science University of California, s indickým pracovištěm Himachal Pradesh University Shimla a s vybraným kanadským pracovištěm.


Priority 
 rozvoje oblasti vědy a výzkumupro rok 2019

 • Podávat koncepční návrhy nových výzkumných projektů národních i mezinárodních v oblasti základního i aplikovaného výzkumu, financovaných z veřejných zdrojů a z interních zdrojů vysoké školy.
 • Klást důraz na udržení a zlepšení kvality realizace a koordinace již přijatých výzkumných projektů, financovaných z veřejných zdrojů i z interních zdrojů – viz přehled těchto projektů na webových stránkách VŠ v oddílu Vědecká a tvůrčí činnost (https://vstvs.palestra.cz/node/152).
 • Podporovat akademické pracovníky v odborném vědeckém rozvoji. Na VŠ jsou akademickým pracovníkům zaručeny akademické svobody a akademická práva jako je svoboda vědecké a výzkumné tvorby a zveřejňování jejích výsledků, a dále svoboda výuky spočívající především v její otevřenosti různým vědeckým názorům, vědeckým a výzkumným metodám.
 • Pokračovat v prohlubování vědecko-výzkumné spolupráce se stávajícími smluvními zahraničními institucemi (v Indii, Japonsku, Kanadě, Německu, Polsku, Rusku, Slovensku, aj) a s výzkumnými organizacemi v ČR. Při vědecko-výzkumné spolupráci vycházet z aktuálních národních a globálních odborných témat, dodržovat etické základy výzkumu a přispívat k otevřenému přístupu k získaným vědeckým poznatkům typu Open Acces.
 • Navázat v roce 2019 novou vědecko-výzkumnou spolupráci s institucemi v Kanadě a USA.
 • Provádět vnitřní evaluaci vědecko-výzkumné činnosti podle platné metodiky hodnocení vědecké a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR.
 • Aktivně zapojovat studenty do vědecko-výzkumné práce v rámci výzkumných projektů, konferencí, výzkumných stáží a publikačních výstupů. Talentované studenty zapojit aktivně do podávání a realizaci výzkumných projektů v rámci studentské grantové soutěže pro rok 2019.
 • Podporovat vědecké a výzkumné stáže akademických pracovníků typu In/Out, zejména ve spolupráci se smluvními zahraničními partnery VŠ v oblasti VaVaI.
 • Pořádat odborné semináře, workshopy, konference s účastí významných vědců a odborníků. Spolupráci s významnými vědci a odborníky rozvíjet v rámci editorské, publikační a recenzní činnosti vědeckých časopisů vydávaných na VŠ.
 • Zvyšovat kvalitu prezentace vědeckých a výzkumných výsledků (podpora pro publikování v časopisech registrovaných v databázích WOS, SCOPUS, aj., vydávání odborných monografií ve spolupráci s edičním střediskem VŠ a významnými nakladateli v ČR a v zahraničí, vydávání vědeckých časopisů).

 

Plán rozvoje oblasti vědy a výzkumu pro rok 2017 – 2018

 • Provádět vnitřní evaluaci pracovišť na základě doporučovaných indikátorů hodnocení vědy a výzkumu na VŠTVS PALESTRA. Motivovat především mladé akademické pracovníky a studenty pro práci ve v oblasti vědy a výzkumu. Nalézt mechanismy na finanční ohodnocení podle kvality odvedené práce, a zvýšit tak prestiž vědecké práce.
 • Podporovat excelenci ve výzkumu rozšířením mezinárodní spolupráce, např. v projektu „Life style survey, circadian typology, sleep and meal habits and mental health of athletes ” ve spoluřešitelství VŠTVS PALESTRA s „Laboratory of Environmental Physiology, Dept. of Science Education, Kochi University, Japonsko. Dále dokončit přípravu projektu „Influence of yoga breathing on changing of actual mental states“ ve spoluřešitelství VŠTVS PALESTRA s  pracovištěm Himachal Pradesh University, Shimla, Indie.
 • Připravovat a realizovat konference a výzkumné stáže na VŠTVS PALESTRA
 • Podporovat aktivní účast na zahraničních konferencích a výzkumných stážích pro akademické pracovníky a studenty VŠTVS PALESTRA.
 • Průběžně aktualizovat a dotvářet plán podpory  profesního růstu akademických pracovníků s horizontem 2020. Stanovení výzkumných záměrů jednotlivých pracovišť VŠTVS PALESTRA s ohledem na plnění podmínek pro doktorská, habilitační a profesorská řízení.
 • Rozšířit diagnostické centrum pro účely výzkumné práce, viz následující popis:
  Laboratoř funkční diagnostiky
  Stávající zařízení, funkční zátěžové testy, viz popis: palestra.cz

Antropometrická laboratoř

Oblasti výzkumu a služeb – stanovení proporcionality vybraných tělesných parametrů, výpočet BMI – kategorizace, posouzení rozložení tukové složky, stanovení komponent složení těla – podíl kostry, kosterního svalstva, tukové složky a reziduálu podle Matiegkových rovnic (v kg / v %), stanovení somatotypu metodou podle Heath-Cartera, stanovení hmotnosti segmentů horní a dolní končetiny s podílem tukové složky a bez ní, u dětí posouzení vhodnosti tělesné stavby vzhledem k vybranému druhu sportu a věku, včetně predikce tělesné výšky. Provádění antropometrických vyšetření, která jsou neinvazivní, trvající cca 15 minut. Jsou měřeny tělesná výška, hmotnost, délkové, šířkové a obvodové rozměry a tloušťka kožních řas. Naměřená data jsou vyhodnocena počítačovým programem ANTROPO.  Predikce a posouzení přiměřenosti zátěže k tělesné stavbě jedince především v dětském a dospívajícím věku a posouzení vhodnosti tělesné stavby k vybranému druhu sportu může předejít řadě zdravotních problémů, např. poruchám opěrného systému, zpomalení růstu, brzké uzavření růstových štěrbin apod.

Laboratoř tréninkové psychoterapie

Oblasti výzkumu a služeb – tréninková psychoterapie a strategie podpory mentálního zdraví u mladých sportovců, koherence cirkadiánní preference se symptomy negativních psychických stavů sportovců, cirkadiánní preference sportovců a nesportovců v kontextu adherence ke zdravému životnímu stylu.
Osvojování autoregulačních technik v tréninkovém procesu, např. relaxačních technik, volní regulace dýchání, aj. Výzkumné procedury za použití přístrojového systému „Biofeedback 2000x-pert Schuhfried“ umožňující diagnostickou a terapeutickou práci. Součástí systému jsou moduly snímající svalové napětí, změny srdeční a dechové frekvence, baterie k sledování kožní vodivosti, teploty a hybnosti jako artefaktů pohybu.
Uplatnění při také při nervosvalových a psychosomatických obtížích, úzkostných poruchách a zvládání stresu. Psychologie dýchání a nácvik efektivních relaxačních technik. V rámci spánkové hygieny a podpory mentálního zdraví (stavy iritace a depresivní stav) je přístrojový systém „Biofeedback 2000x-pert Schuhfried“ využíván v metodologii vyšetření stavu s výstupem do edukační a profylaktické trenérské praxe.