Směrnice VaV-07 – Interní projekty vědy a výzkumu je dostupná v Moggisu (Nástěnka – Věda a výzkum)

Směrnice VaV-08 – Interní studentské projekty je dostupná v Moggisu (Nástěnka – Věda a výzkum)

SCHVÁLENÉ INTERNÍ PROJEKTY VĚDY A VÝZKUMU:

 • W/VSP/231/N – Specifické kognitivní dovednosti vojenských pilotů vrtulníku: Vizuomotorická reakce a pozornost / Specific cognitive skills in military helikoptérs pilots: Visuomotor reaction and attention changnes of autonomic nervous system
  Řešitel: prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D. + členové řešitelského týmu (bez titulů) Šifta, P., Novotný, L.
 • P/VSP/231/N – Ověření účinnosti programu redukce úzkosti studentů VŠ s využitím Biofeedback 2000 X-PERT /Verification of the effectiveness of the anxienty reduction program of universities students using Biofeedback 2000 X-PERT
  Řešitel: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. + členové řešitelského týmu (bez titulů) Kornatovská, Z., Větrovská, R., Tilinger, P., Vilikus, Z.
 • W/VSP/221/I – Rozvoj resilience a wellbeing u seniorů 65+ / Resilience and wellbeing in seniors 65+
  Řešitel: prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. + členové řešitelského týmu (bez titulů) Khan W. (SGT University, India, Rathi U. (govt. Bangar College Pali, India), Kawamata M. (Kochi University, Japan) + vybraní studenti Mgr. a PhD. programů z kooperujících pracovišť
 • P/VSP/221/N – Využití Workplace wellness při podpoře zdraví a duševní pohody zaměstnanců s přihlédnutím k vlivu Covid 19 / Utilization of Workplace Wellness to support the health and well-being of employees, taking into account the impact of the Covid-19 pandemic
  Řešitel: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D + členové řešitelského týmu (bez titulů) Tilinger, P, Muknšnáblová, M., Martinov, M., Bajer, P., Klíchová H, Labounek P., Pešl, D.
 • W/VSP/211/N „Výzkum tradičních wellness procedur a využívání regionálních produktů ve wellness“
  Řešitel: PhDr. Pavel Kysel, DiS., ve spolupráci: Mgr. Tomáš Mirovský, DiS., MBA; doc. Marina Malygina, Ph.D.; RNDr. Ludmila Vacek, Ph.D.; studenti bakalářských programů VŠTVS
 • M/VSP/212/N „Profesionalizace sportovního prostředí v ČR“
  Řešitel:Mgr. Tomáš Mirovský, DiS., MBA; ve spolupráci: PhDr. Pavel Kysel, DiS.; Ondřej Špaček, Jaromír Horák, studenti bakalářského programu Sportovní a kondiční specialista a studenti MBA studia Management sportu
 • W/VSP/161/I Základní výzkum cirkadiánních determinant životního stylu a výkonnosti japonských a českých sportovců a nesportovců
 • W/VSP/141/I Povědomí veřejnosti o významu wellness pro život člověka
 • W/VSP/131/I Výzkum vlivu životního stylu, cirkadiánní typologie, spánkových a stravovacích návyků na duševní zdraví sportujících a nesportujících dětí a studentů v ČR a Japonsku
 • P/VSP/171/N Spiritualita wellness
 • P/VSP/162/N Benefity cvičebního programu zaměřeného na odstranění přetrvávajících primitivních reflexů u dětí mladšího školního věku s diagnostikovanými odchylkami v neuromotorickém vývoji – experimentální výzkumný projekt
 • P/VSP/161/N Souvislost neuromotorické nezralosti s projevy poruch učení a poruch aktivity u dětí mladšího školního věku
 • P/VSP/152/N Benefity wellness aktivit u seniorů
 • P/VSP/151/N Analýza postojů populace ke zdravému životnímu stylu

 

 • SV/IV/5 – Analýza míry náchylnosti ke stresu u studentů vysokých škol s různým studijním zaměřením v souvislosti s pandemií Covid-19 / Analysis of propensity to stress of university students with different specialization in the context of the Covid-19 pandemic
  Řešitel: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D + členové řešitelského týmu – studenti
 • SV/IV/4 – Ověření účinku pohybového programu s využitím chůze / Verification of the effect of an exercise program using walking
  Řešitel: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D + členka řešitelského týmu Špatenková, M.
 • SV/IV/3 – Účinky zaměření pozornosti na dynamickou rovnováhu u pacientů s Parkinsonovou chorobou / Effects of attentional focus on dynamic balance in patients with Parkinson´s disease
  Řešitel:  prof. Rudolf Psotta, Ph.D. + členka řešitelského týmu Semencová J.
 • SV/IV/2 – Vizuomotorická reakce systému oko – noha u starších osob: Efekty věku, pohlaví a laterality dolních končetin / Eye-foot visuomotor reaction in older people: Effects of age, sex and leg laterality
  Řešitel: prof. Rudolf Psotta, Ph.D. + členové řešitelského tým u Moravcová K., Miňha M.
 • SV/IV/1 – Vliv statických a dynamických změn polohy těla na aktuální funkční změny stavu autonomního nervového systému / Influence of static and dynamic changes of the body positions on actual functional changes of autonomic nervous system
  Řešitel: doc. PaedDr. Petr Kolisko, Ph.D + členové řešitelského týmu Zelenková S., Kiezlerová J., Sárová M.
 • SV/III/1. Ověření testu Muscle Dysmorphia Inventory u návštěvníků fitness center v českém prostředí (Odpovědný řešitel: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.)
 • SV/III/2. Vytvoření specifické screeningové metody pro patologické formy jídelního chování u skupiny výkonnostních sportovců (Odpovědný řešitel: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.)
 • SV/II/1. Ověřování intervenčního programu „Život v rovnováze“ u seniorů ve věku 65+ (Odpovědný řešitel: prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.)
 • SV/II/2. Analýza výskytu projevů syndromu vyhoření studentů vysokých škol s různým odborným zaměřením (Odpovědný řešitel: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.)
 • SV/II/3. Pilotní ověření návrhu edukačního projektu „Simulační výcvikové pracoviště rizikové komunikace v lázeňství“ (Odpovědný řešitel: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.)
 • SV/I/1.  Analýza wellness aktivit zaměstnanců v oboru IT, farmacie a nákladní dopravy (Odpovědný řešitel: Ing. Robin Jirásko, Ph.D.)
 • SV/I/2. Tvorba a ověřování edukačních wellness programů u osob s mentálním postižením (Odpovědný řešitel: prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.)
 • SV/I/3. Využití wellness aktivit u dětí v dětských domovech (Odpovědný řešitel: doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.)
 • SV/I/4. Benefity wellness aktivit u seniorů 65+ (Odpovědný řešitel: doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.)
 • SV/I/5. Přínos výzvových aktivit v přírodě pro zdravý životní styl (Odpovědný řešitel: doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.)
 • SV/I/6. Pilotní projekt analýzy benefitů školního intervenčního programu INPP (Odpovědný řešitel: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.)