Přijímací řízení - Magisterské studium

Přijímací řízení navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2024/2025 probíhá od 1. 1. – 20. 9. 2024.

 

 👉 👈

 

Přijímací řízení upravuje Řád přijímacího řízení.

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025 upřesňuje Rozhodnutí rektora č. 96.

Uchazeči, kteří chtějí využívat podpory studentů se specifickými potřebami, kontaktují po podání přihlášky ke studiu Poradenské centrum.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM:

MOTIVAČNÍ POHOVOR

Absolventi bakalářského studia VŠTVS PALESTRA budou přijati bez motivačního pohovoru. Uchazeči z jiných vysokých škol budou přijati na základě přijímacího řízení, jejichž součástí bude ústní pohovor zjišťující jednak úroveň všeobecné informovanosti o daném studijním programu, jednak kvalitu komunikačních dovedností.

Uchazeč bude na pohovor pozván studijním oddělením. Podmínkou pro účast na pohovoru je podaná a uhrazená přihláška ke studiu, viz Poplatek přijímacího řízení.

Pohovor se koná v budově školy.

VYROVNÁVACÍ KURZ

V případě zásadních odlišností studijních plánů předchozího bakalářského studia absolvují uchazeči před zápisem do studia vyrovnávací kurz v délce 3 dnů. Kurz bude probíhat v rámci celoživotního vzdělávání a umožní uchazečům doplnit potřebné znalosti základních tématických oblastí bakalářského studijního programu realizovaného na VŠTVS Palestra. Dále nabídneme těmto budoucím studentům studijní poradenství v průběhu prvního roku studia na VŠTVS Palestra.

Cena vyrovnávacího kurzu je 4 000 Kč.

Více informací o Vyrovnávacím kurzu je v Rozhodnutí rektora č. 86.

PODKLADY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

V rámci přijímacího řízení je nutné doložit níže uvedené podklady. Doložit je lze v listinné podobě nebo v elektronické podobě datovou schránkou.

Podklady je třeba donést na motivační pohovor. Pokud se uchazeč pohovoru nemusí účastnit z důvodu uvedeném výše, doručí podklady poštou nebo osobně na adresu VŠTVS PALESTRA, spol. s r.o., Slovačíkova 400/1, Praha 9 – Kbely nejpozději do 15. 7. 2024. V případě doručování datovou schránkou se dokumenty opatří autorizovanou konverzí.*

  • úředně ověřenou kopii diplomu a dodatku k diplomu bakalářského studijního programu (absolventi VŠTVS Palestra podávají pouze elektronickou přihlášku, vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu je na VŠTVS Palestra evidován)
  • čestné prohlášení o tom, že uchazeč nebyl a není trestně stíhán – formulář
  • doklad o zdravotní způsobilosti – potvrzení praktického lékaře – formulář

ID datové schránky VŠTVS PALESTRA: pwubigc

*autorizovanou konverzi provádí CzechPoint, více zákon 300/2008 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

POPLATEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Přijímací řízení je s uchazečem zahájeno po podání přihlášky ke studiu. Aby mohla být přihláška plně zaregistrována, je nutné uhradit poplatek za přihlášku ke studiu ve výši 850 Kč. Poplatek se považuje za uhrazený v okamžiku jeho zaevidování v informačním systému Moggis.

 

Platební údaje k uhrazení poplatků spojených s přijímacím řízením a studiem:

Banka: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4
Číslo účtu: 3 309 309 309/0800
Variabilní symbol:         Identifikační číslo (ID)
z informačního systému Moggis, které Vám bude přiděleno
na základě podané elektronické přihlášky ke studiu
Majitel účtu:  Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA spol. s r. o., Slovačíkova 400/1, 197 00  Praha 9
IBAN: CZ62 0800 0000 0033 0930 9309
SWIFT kód (BIC): GIBACZPX

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Do 30 dnů od uhrazení poplatku za přihlášku ke studiu, bude uchazeči doručena Smlouva o studiu a Průvodní dopis (elektronicky přes informační systém Moggis – do osobní složky).

Uchazeči, který splní podmínky přijímacího řízení, bude do 30 dnů vydáno Rozhodnutí o přijetí ke studiu a vzniká mu právo na zápis do studia.

Do informačního systému Moggis se můžete přihlásit následujícím způsobem:

  • uživatelské jméno – ID (devítimístné číslo přidělené systémem po podání přihlášky) 
  • heslo – rodné číslo včetně lomítka

Kontakty na studijní oddělení

PREZENČNÍ FORMA STUDIA

Alena Nováková: alena.novakova@palestra.cz, tel:  212 277 725, 731 411 370

 

KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA

Dana Staňková: stankova@palestra.cz, 212 277 726, 731 411 370.