Přijímací řízení - Magisterské studium

Program je v současné době v reakreditaci a bude otevřen po úspěšném schválení.

MOTIVAČNÍ POHOVOR

Pro absolventy odlišně zaměřených bakalářských oborů budou přijímací zkoušky probíhat formou ústního motivačního pohovoru. Účelem pohovoru není prověřování empirických znalostí uchazeče, ale zjištění úrovně všeobecné informovanosti o daném oboru a kvalitě komunikačních dovedností. Uchazeči si mohou přinést k pohovoru bakalářskou práci nebo seminární práce zpracované v rámci bakalářského studia.

Termíny pohovorů: O přesném termínu a čase budou uchazeči informováni prostřednictvím studijního oddělení.

 

VYROVNÁVACÍ KURZ

V případě zásadních odlišností studijních plánů předchozího bakalářského studia absolvují studenti vyrovnávací kurz v délce 3 dnů. Kurz bude probíhat v rámci celoživotního vzdělávání a umožní přijatým studentům doplnit potřebné znalosti základních tématických oblastí bakalářského studijního oboru realizovaného na VŠTVS Palestra ještě před zahájením výuky. Dále nabídneme těmto studentům studijní poradenství v průběhu prvního roku studia na VŠTVS Palestra.

Cena vyrovnávacího kurzu je 3 000 Kč.

 

PODKLADY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

V rámci přijímacího řízení je nutné doložit níže uvedené podklady:

  • úředně ověřenou kopii diplomu a dodatku k diplomu bakalářského studijního programu (absolventi VŠTVS Palestra podávají pouze elektronickou přihlášku, vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu je na VŠTVS Palestra evidován)
  • čestné prohlášení o tom, že uchazeč nebyl a není trestně stíhán formulář

Podklady je třeba zaslat poštou na adresu VŠTVS PALESTRA, spol. s r.o., Slovačíkova 400/1, Praha 9 – Kbely či je osobně doručit na studijní oddělení v dohodnutém termínu motivačního pohovoru.

 

POPLATEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Spolu s přihláškou je nutné uhradit poplatek 500 Kč. Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je předepsaná částka zaevidována v informačním systému Moggis, který je hlavním komunikačním nástrojem mezi studentem a VŠTVS Palestra.

V případě podání více přihlášek se poplatek 500 kč přiřazuje k první podané přihlášce.

Platební údaje k uhrazení poplatku přijímacího řízení:

Banka: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4
Číslo účtu: 3 309 309 309/0800
Variabilní symbol:         Identifikační číslo (ID)
z informačního systému Moggis, které Vám bude přiděleno
na základě podané elektronické přihlášky ke studiu
Majitel účtu:  Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA spol. s r. o., Slovačíkova 400/1, 197 00  Praha 9
IBAN: CZ62 0800 0000 0033 0930 9309
SWIFT kód (BIC): GIBACZPX

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Každému uchazeči bude rozhodnutí o přijetí ke studiu předáno osobně na motivačním pohovoru.

Uchazečům, pro které motivační pohovor není povinný na základě shodného předešlého studia, bude doručeno elektronicky přes informační systém Moggis (osobní složka) do 30 dnů od uhrazení poplatku 500 Kč za přijímací řízení.

Do informačního systému Moggis se můžete přihlásit následujícím způsobem:

  • uživatelské jméno – ID (devítimístné číslo přidělené systémem po podání přihlášky) 
  • heslo – rodné číslo včetně lomítka

Uchazeč, který byl přijat ke studiu, obdrží s rozhodnutím o přijetí návrh smlouvy o zabezpečení studia na VŠTVS a informaci o termínu podepsání smlouvy a termínu zápisu do studia.

Kontakty na studijní oddělení

PREZENČNÍ FORMA STUDIA

Zuzana Legerová, DiS.: legerova@palestra.cz, 212 277 725, 731 411 370

 

KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA

Eva Kaiserová, DiS.: kaiserova@palestra.cz, 212 277 726, 731 411 370.