Přijímací řízení - Magisterské studium

Přihlášky ke studiu do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2022/2023 je možné podávat již pouze po individuální dohodě se studijním oddělením.

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023 upravuje Rozhodnutí rektora č. 72.

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024 upravuje Rozhodnutí rektora č. 79.

Přihláška ke studiu se podává pouze elektronicky. Přihlášku k navazujícímu magisterskému studiu naleznete zde.

Uchazeči se specifickými potřebami naleznou informace v Příručce pro studenty s SP nebo se mohou obrátit na Poradenské centrum VŠTVS PALESTRA. Příručka je k dispozici v informačním systému Moggis (Nástěnka – Dokumenty – Studijní oddělení).

MOTIVAČNÍ POHOVOR

Absolventi bakalářského studia VŠTVS PALESTRA budou přijati na základě Rozhodnutí rektora č. 72 bez motivačního pohovoru. Uchazeči z jiných vysokých škol budou přijati na základě přijímacího řízení, jejichž součástí bude ústní pohovor zjišťující jednak úroveň všeobecné informovanosti o daném studijním programu, jednak kvalitu komunikačních dovedností.

Termíny pohovorů: 
16. 3. 2022
9. 5. 2022
14. 6. 2022
12. 9. 2022

Uchazeč bude na pohovor pozván studijním oddělením. Podmínkou pro účast na pohovoru je podaná a uhrazená přihláška ke studiu, viz Poplatek přijímacího řízení.

Pohovor se koná v budově školy.

VYROVNÁVACÍ KURZ

V případě zásadních odlišností studijních plánů předchozího bakalářského studia absolvují studenti vyrovnávací kurz v délce 3 dnů. Kurz bude probíhat v rámci celoživotního vzdělávání a umožní přijatým studentům doplnit potřebné znalosti základních tématických oblastí bakalářského studijního oboru realizovaného na VŠTVS Palestra ještě před zahájením výuky. Dále nabídneme těmto studentům studijní poradenství v průběhu prvního roku studia na VŠTVS Palestra.

Cena vyrovnávacího kurzu je 4 000 Kč.

PODKLADY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

V rámci přijímacího řízení je nutné doložit níže uvedené podklady. Doložit je lze v listinné podobě nebo v elektronické podobě datovou schránkou.

Doručování listinných dokumentů

  • úředně ověřenou kopii diplomu a dodatku k diplomu bakalářského studijního programu (absolventi VŠTVS Palestra podávají pouze elektronickou přihlášku, vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu je na VŠTVS Palestra evidován)
  • čestné prohlášení o tom, že uchazeč nebyl a není trestně stíhán – formulář

Podklady je třeba donést na motivační pohovor. Pokud se uchazeč pohovoru nemusí účastnit z důvodu uvedeném výše, doručí podklady poštou nebo osobně na adresu VŠTVS PALESTRA, spol. s r.o., Slovačíkova 400/1, Praha 9 – Kbely nejpozději do 21. 9. 2022.

Doručování elektronických dokumentů datovou schránkou

  • diplom a dodatek k diplomu bakalářského studijního programu (absolventi VŠTVS Palestra podávají pouze elektronickou přihlášku, vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu je na VŠTVS Palestra evidován) – autorizovaně konvertovaný dokument*
  • čestné prohlášení o tom, že uchazeč nebyl a není trestně stíhán – formulář – dokument musí být buď elektronicky podepsán uchazečem nebo musí být autorizovaně konvertovaný*

 

Podklady je třeba doručit do 21. 9. 2022 do datové schránky VŠTVS PALESTRA: pwubigc

*autorizovanou konverzi provádí CzechPoint, více zákon 300/2008 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

POPLATEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Přijímací řízení je s uchazečem zahájeno po podání přihlášky ke studiu. Aby mohla být přihláška plně zaregistrována, je nutné uhradit poplatek za přijímací řízení ve výši 500 Kč. Poplatek se považuje za uhrazený v okamžiku jeho zaevidování v informačním systému Moggis.

 

Platební údaje k uhrazení poplatků spojených s přijímacím řízením a studiem:

Banka: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4
Číslo účtu: 3 309 309 309/0800
Variabilní symbol:         Identifikační číslo (ID)
z informačního systému Moggis, které Vám bude přiděleno
na základě podané elektronické přihlášky ke studiu
Majitel účtu:  Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA spol. s r. o., Slovačíkova 400/1, 197 00  Praha 9
IBAN: CZ62 0800 0000 0033 0930 9309
SWIFT kód (BIC): GIBACZPX

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Rozhodnutí o přijetí ke studiu, Smlouva o studiu a další informace budou uchazeči doručeny eletronicky přes informační systém Moggis (do osobní složky) do 30 dnů od uhrazení poplatku 500 Kč za přijímací řízení/od absolvovaného motivačního pohovoru.

Do informačního systému Moggis se můžete přihlásit následujícím způsobem:

  • uživatelské jméno – ID (devítimístné číslo přidělené systémem po podání přihlášky) 
  • heslo – rodné číslo včetně lomítka

Uchazeč, který byl přijat ke studiu, obdrží s rozhodnutím o přijetí návrh smlouvy o zabezpečení studia na VŠTVS a informaci o termínu podepsání smlouvy a termínu zápisu do studia.

Kontakty na studijní oddělení

PREZENČNÍ FORMA STUDIA

Alena Nováková: alena.novakova@palestra.cz, tel:  212 277 725, 731 411 370

 

KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA

Dana Staňková: stankova@palestra.cz, 212 277 726, 731 411 370.