Přijímací řízení - Magisterské studium

1. kolo přijímacího řízení navazujícího magisterského studia prezenční formy pro akademický rok 2021/2022 je otevřené od 18. 12. 2020.

Otevření přijímacího řízení pro kombinovanou formu předpokládáme v březnu 2021.

Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 bude probíhat na základě rozhodnutí rektora bez přijímacích zkoušek.

Přihláška ke studiu se podává pouze elektronicky. Přihlášku k navazujícímu magisterskému studiu naleznete zde.

Uchazeči se specifickými potřebami mohou podat žádost o zohlednění specifických vzdělávacích potřeb. Žádost se podává přes informační systém Moggis po podání přihlášky ke studiu. Podrobnosti k podání žádosti najde uchazeč v informačním systému na Úřední desce ve Směrnici ST/12.

MOTIVAČNÍ POHOVOR

Pro absolventy odlišně zaměřených bakalářských oborů budou přijímací zkoušky probíhat formou ústního motivačního pohovoru. Účelem pohovoru není prověřování empirických znalostí uchazeče, ale zjištění úrovně všeobecné informovanosti o daném oboru a kvalitě komunikačních dovedností. Uchazeči si mohou přinést k pohovoru bakalářskou práci nebo seminární práce zpracované v rámci bakalářského studia.

Termíny pohovorů: Termíny pohovorů budou upřesněny během března 2021. Budou se konat 1x měsíčně na VŠTVS PALESTRA a uchazeč bude na pohovor pozván studijním oddělením. Podmínkou pro účast na pohovoru je podaná a uhrazená přihláška ke studiu, viz Poplatek přijímacího řízení.

 

VYROVNÁVACÍ KURZ

V případě zásadních odlišností studijních plánů předchozího bakalářského studia absolvují studenti vyrovnávací kurz v délce 3 dnů. Kurz bude probíhat v rámci celoživotního vzdělávání a umožní přijatým studentům doplnit potřebné znalosti základních tématických oblastí bakalářského studijního oboru realizovaného na VŠTVS Palestra ještě před zahájením výuky. Dále nabídneme těmto studentům studijní poradenství v průběhu prvního roku studia na VŠTVS Palestra.

Cena vyrovnávacího kurzu je 3 000 Kč.

 

PODKLADY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

V rámci přijímacího řízení je nutné doložit níže uvedené podklady:

  • úředně ověřenou kopii diplomu a dodatku k diplomu bakalářského studijního programu (absolventi VŠTVS Palestra podávají pouze elektronickou přihlášku, vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu je na VŠTVS Palestra evidován)
  • čestné prohlášení o tom, že uchazeč nebyl a není trestně stíhán formulář

Podklady je třeba donést na motivační pohovor. Pokud se uchazeč pohovoru nemusí účastnit z důvodu uvedeném výše, doručí podklady poštou nebo osobně na adresu VŠTVS PALESTRA, spol. s r.o., Slovačíkova 400/1, Praha 9 – Kbely nejpozději do 15. 8. 2021.

 

POPLATEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Spolu s přihláškou je nutné uhradit poplatek 500 Kč. Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je předepsaná částka zaevidována v informačním systému Moggis, který je hlavním komunikačním nástrojem mezi studentem a VŠTVS Palestra.

Platební údaje k uhrazení poplatku přijímacího řízení:

Banka: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4
Číslo účtu: 3 309 309 309/0800
Variabilní symbol:         Identifikační číslo (ID)
z informačního systému Moggis, které Vám bude přiděleno
na základě podané elektronické přihlášky ke studiu
Majitel účtu:  Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA spol. s r. o., Slovačíkova 400/1, 197 00  Praha 9
IBAN: CZ62 0800 0000 0033 0930 9309
SWIFT kód (BIC): GIBACZPX

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Každému uchazeči bude rozhodnutí o přijetí ke studiu doručeno elektronicky přes informační systém Moggis (do osobní složky) a to do 30 dnů od uhrazení poplatku 500 Kč za přijímací řízení/od absolvovaného motivačního pohovoru.

Do informačního systému Moggis se můžete přihlásit následujícím způsobem:

  • uživatelské jméno – ID (devítimístné číslo přidělené systémem po podání přihlášky) 
  • heslo – rodné číslo včetně lomítka

Uchazeč, který byl přijat ke studiu, obdrží s rozhodnutím o přijetí návrh smlouvy o zabezpečení studia na VŠTVS a informaci o termínu podepsání smlouvy a termínu zápisu do studia.

Kontakty na studijní oddělení

PREZENČNÍ FORMA STUDIA

Alena Kuchinková: kuchinkova@palestra.cz, tel:  212 277 725, 731 411 370

Zuzana Legerová, DiS.

 

KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA

Eva Kaiserová, DiS.: kaiserova@palestra.cz, 212 277 726, 731 411 370.