Management sportu

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU

Rostoucí trh specializace management sportu nabízí široký okruh možností poskytovatelům služeb v sektoru sportu a v jeho jednotlivých odvětvích. Inspirací pro tvorbu Programu byly poznatky a informace z univerzit, vysokých škol v tuzemsku i v zahraničí

Studium je určeno především:

 • sportovcům, kteří zvažují ukončení sportovní kariéry a chtějí zůstat profesně v oblasti sportu na úrovni řízení sportovních aktivity, spolupráce v projektu Duální kariéra,
 • podnikatelům v oblasti sportu, kteří si chtějí rozšířit nebo prohloubit vzdělání v oblasti sportovního managementu,
 • zájemcům o podnikání v oblasti sportu, kteří přicházejí z jiných oblastí,
 • zaměstnancům sportovních svazů, klubů a dalších organizací, které pro svoji činnost potřebují hlubší znalosti z oblasti sportovního managementu.

Program je akreditován Českou asociací MBA škol CAMBAS, jejíž je VŠTVS PALESTRA členem. 

Hlavním posláním Asociace je v souladu s jejími stanovami “zajišťovat, udržovat a dále rozvíjet vysokou úroveň studia MBA v České republice” včetně akreditací studia MBA v České republice. Založení Asociace bylo akceptováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) a bylo uznáno European Foundation of Management Development (EFMD www.efmd.org) se sídlem v Bruselu, jako oficiální akreditační orgán v České republice. Program „Management sportu“ je Českou asociací MBA škol akreditován od roku 2018. Více informací na www.cambas.cz

NOVÝ KURZ SE ZAHÁJENÍM 6. LEDNA 2021

Termíny výuky na jaře 2021:

 • 6. – 10. 1. 2021
 • 18. – 21. 2. 2021
 • 18. – 21. 3. 2021
 •  22. – 24. 4. 2021
 •  20. – 23. 5. 2021

CÍLE PROGRAMU

Studijní program „Management sportu“ vhodně doplňuje nabízené bakalářské a magisterský studijní program a rozšiřuje nabídku pro odborníky, kteří se chtějí vzdělávat v oblasti sportovního managementu. Chceme nabídnout svým studentům vzdělání, které jim umožní být připraveni na výkon zodpovědných funkcí ve vedení společností anebo jako členům pracovních týmů, kde budou platnými členy s potřebnými rozhodovacími anebo výzkumnými zkušenostmi a to s důrazem na oblast sportu.

Ambicí tohoto programu je stát se uznávaným vysoce kvalitním, výběrovým programem, poskytujícím jeho absolventům vzdělání ve sportovním managementu na úrovni, která je konkurenceschopná v mezinárodním srovnání, a ve kterém přednášejí přední odborníci pro oblast sportovního managementu jak z oblasti akademické sféry, tak z praxe. 

 

STUDIJNÍ PLÁN

Program je realizován v kombinované formě studia, kde mají studenti k dispozici studijní materiály v elektronické formě (e-learning). 

Výuka v kombinované formě probíhá v 4 semestrech. První tři semestry je výuka plánovaná na 12 výukových dnů, které jsou rozděleny do bloků. Čtvrtý semestr je vyhrazen pro zpracování závěrečné práce a její obhajobu. Výuka probíhá v českém jazyce.

Harmonogram akademického roku 2019/2020 

Harmonogram akademického roku 2020/2021

Předměty jsou rozděleny do osmi základních modulů:

 • Diplomový seminář
 • Ekonomie
 • Management sportovních klubů a svazů
 • Manažerská ekonomika
 • Management sportovních zařízení a jejich provoz
 • Marketing a komunikace
 • Manažerské zručnosti a lidské zdroje
 • Event management a marketing
 • Závěrečná práce

 

Popis jednotlivých modulů naleznete zde.

K závěrečným zkouškám může jít student, který má splněné všechny požadované předměty a získal požadovaný počet kreditů. Termíny závěrečných zkoušek jsou stanoveny v harmonogramu akademického roku.

Závěrečná zkouška probíhá formou obhajoby závěrečné práce a diskusí nad jejím obsahem a tématy řešenými v závěrečné práci. Každá práce je hodnocena vedoucím práce, kterého si student vybírá při zadání práce a oponentem.

Specifikace závěrečné práce:

 • Kvalitativně odpovídá úrovni diplomové práce
 • Zadání téma práce je výstupem předmětu „Diplomový seminář“, který je v 1. semestru
 • Cílem je, aby dílčí (předmětové) práce v průběhu studia směřovaly (byly podkladem nebo i dílčí částí) k celkové závěrečné práci

Věcná osnova projektu závěrečné práce:

 1. Název projektu 
 2. Stanovení cílů
 3. Stanovení dílčích úkolů projektu
 4. Návrh metod použitých v přípravě projektu a jejich charakteristika
 5. Struktura výzkumné části projektu
 6. Časový plán přípravy a realizace projektu
 7. Návrh literárních a informačních zdrojů pro zpracování projektu.

 

VYUČUJÍCÍ V PROGRAMU

Garantem programu je Doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.

a další

 

POPLATKY ZA STUDIUM

Aktuální informace o výši poplatků za studium naleznete na stránce Školné

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Aktuální informace o přijímacím řízení naleznete na stránce Přijímací řízení pro MBA studium

Registration for : Management sportu

[contact-form-7 id="Select"]
Podat přihlášku

Sdílej na: