Katedra pedagogiky a psychologie

Katedra zajišťuje výuku pedagogických a psychologických disciplín, výuku komunikace a rétoriky, koučinku a odborných praxí.
V rámci pedagogických disciplín se studenti seznámí s obecnou a speciální pedagogikou, didaktikou TV, v rámci psychologických disciplín získávají znalosti z oblasti obecné psychologie, psychologie sportu, vývojové psychologie, psychologie osobnosti, sociální a pedagogické psychologie.

Obsahy předmětů jsou propojeny s praxí tak, aby maximálně přispěly k profilaci absolventů studující obory Sportovní a kondiční specialista a Sportovní a volnočasový pedagog.

ZASTOUPENÍ PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÝCH PŘEDMĚTŮ VE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

Kondiční a sportovní specialista
Součástí Státní závěrečné zkoušky je zkouška z Psychologie sportu, Didaktiky tělesné výchovy a sportu, Aplikace teoretických poznatků ve Sportovní praxi.

Sportovní a volnočasový pedagog
Součástí Státní závěrečné zkoušky je Vývojová a sociální psychologie, Pedagogika, Speciální pedagogika a Teorie a praxe vybrané zájmové činnosti.

Výživové poradenství a sportovní diagnostika
Součástí Státní závěrečné zkoušky, zajišťovanou katedrou pedagogiky a psychologie, jsou Základy pedagogiky a psychologie.

Wellness specialista
Součástí Státní závěrečné zkoušky, zajišťovanou katedrou pedagogiky a psychologie, je Psychologie zdraví.

VEDOUCÍ KATEDRY

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

Garant studijní programu Sportovní a kondiční specialista

stackeova@palestra.cz

TAJEMNÍK KATEDRY

PhDr. Libor Flemr, Ph.D., flemr@palestra.cz

ČLENOVÉ KATEDRY

PhDr. Monika Donevová, Ph.D.

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

PhDr. Zuzana Kornatovská, DiS. Ph.D.

PhDr. Jana Skarlantová

PhDr. Martin Staněk

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.