Informace pro uchazeče z VOŠ a jiných VŠ

Přihlášky ke studiu do bakalářského studia pro akademický rok 2022/2023 je možné podávat již pouze po individuální dohodě se studijním oddělením.

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023 upravuje Rozhodnutí rektora č. 72.

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024 upravuje Rozhodnutí rektora č. 79.

Přihláška ke studiu se podává pouze elektronicky. Přihlášku ke studiu naleznete zde.

Uchazeči se specifickými potřebami naleznou informace v Příručce pro studenty s SP nebo se mohou obrátit na Poradenské centrum VŠTVS PALESTRA. Příručka je k dispozici v informačním systému Moggis (Nástěnka – Dokumenty – Studijní oddělení).

 

UZNÁNÍ PŘEDMĚTŮ

Přijímání uchazečů z VOŠ a jiných VŠ do vyšších semestrů závisí na tom, do jaké míry se shoduje učební plán dané školy se studijním plánem VŠTVS Palestra. Tito zájemci si podají elektronickou přihlášku ke studiu a poté podají elektronickou žádost o uznání předmětů se všemi přílohami přes informační systém Moggis. Přihláška a žádost o uznání předmětů musí být uhrazena do 3 dnů od podání, viz Poplatky přijímacího řízení. Vyjádření k žádosti obdrží uchazeč do 30 dnů přes informační systém Moggis (osobní složka), případně bude vyzván k osobní schůzce.

PODKLADY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO UCHAZEČE Z VOŠ

V rámci přijímacího řízení je nutné doložit níže uvedené podklady. Doložit je lze v listinné podobě nebo v elektronické podobě datovou schránkou.

Doručování listinných dokumentů

 • úředně ověřenou kopii diplomu a dodatku k diplomu
 • pro program SKS potvrzení tělovýchovného lékaře – formulář, pro program VPSD potvrzení praktického lékaře – formulář
 • čestné prohlášení o tom, že uchazeč není a nebyl trestně stíhán –formulář

Podklady je třeba zaslat poštou či je osobně doručit na studijní oddělení do 21. 9. 2022 na adresu VŠTVS PALESTRA, spol. s r.o., Slovačíkova 400/1, Praha 9 – Kbely.

Doručování elektronických dokumentů datovou schránkou

 • diplom a dodatek k diplomu – autorizovaně konvertovaný dokument*
 • doklad o zdravotní způsobilosti: pro program SKS potvrzení tělovýchovného lékaře – formulář,
  pro program VPSD potvrzení praktického lékaře – formulář – autorizovaně konvertovaný dokument*
 • čestné prohlášení o tom, že uchazeč není a nebyl trestně stíhán – formulář – dokument musí být buď elektronicky podepsán uchazečem nebo musí být autorizovaně konvertovaný

Podklady je třeba doručit do 21. 9. 2022 do datové schránky VŠTVS PALESTRA: pwubigc

*autorizovanou konverzi provádí CzechPoint, více zákon 300/2008 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

PODKLADY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO UCHAZEČE Z JINÝCH VŠ:

V rámci přijímacího řízení je nutné doložit níže uvedené podklady. Doložit je lze v listinné podobě nebo v elektronické podobě datovou schránkou.

Doručování listinných dokumentů

 • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení
 • doklad o zdravotní způsobilosti:
  pro program SKS potvrzení tělovýchovného lékaře – formulář, pro program VPSD potvrzení praktického lékaře – formulář
 • čestné prohlášení o tom, že uchazeč není a nebyl trestně stíhán –formulář

Podklady je třeba zaslat poštou či je osobně doručit na studijní oddělení do 10. 9. 2022 na adresu VŠTVS PALESTRA, spol. s r.o., Slovačíkova 400/1, Praha 9 – Kbely.

Doručování elektronických dokumentů datovou schránkou

 • maturitní vysvědčení – autorizovaně konvertovaný dokument*
 • doklad o zdravotní způsobilosti: pro program SKS potvrzení tělovýchovného lékaře – formulář,
  pro program VPSD potvrzení praktického lékaře – formulář – autorizovaně konvertovaný dokument*
 • čestné prohlášení o tom, že uchazeč není a nebyl trestně stíhán – formulář – dokument musí být buď elektronicky podepsán uchazečem nebo musí být autorizovaně konvertovaný

Podklady je třeba doručit do 10. 9. 2022 do datové schránky VŠTVS PALESTRA: pwubigc

*autorizovanou konverzi provádí CzechPoint, více zákon 300/2008 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

POPLATEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Přijímací řízení je s uchazečem zahájeno po podání přihlášky ke studiu. Aby mohla být přihláška plně zaregistrována, je nutné uhradit poplatek za přijímací řízení ve výši 500 Kč. Poplatek se považuje za uhrazený v okamžiku jeho zaevidování v informačním systému Moggis.

Poplatek za žádost o uznání předmětů: 1 000 Kč.

Bez uhrazení poplatku nelze žádost vyřizovat.

Platební údaje k uhrazení poplatků spojených s přijímacím řízením a studiem:

Banka: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4
Číslo účtu: 3 309 309 309/0800
Variabilní symbol:         Identifikační číslo (ID)
z informačního systému Moggis, které Vám bude přiděleno
na základě podané elektronické přihlášky ke studiu
Majitel účtu:  Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA spol. s r. o., Slovačíkova 400/1, 197 00  Praha 9
IBAN: CZ62 0800 0000 0033 0930 9309
SWIFT kód (BIC): GIBACZPX

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Rozhodnutí o přijetí ke studiu, Smlouva o studiu a další informace budou uchazeči doručeny eletronicky přes informační systém Moggis (do osobní složky) do 30 dnů od uhrazení poplatku 500 Kč za přijímací řízení.

Do informačního systému Moggis se můžete přihlásit následujícím způsobem:

 • uživatelské jméno – ID (devítimístné číslo přidělené systémem po podání přihlášky) 
 • heslo – rodné číslo včetně lomítka.

Uchazeč, který byl přijat ke studiu, obdrží s rozhodnutím o přijetí návrh smlouvy o zabezpečení studia na VŠTVS a informaci o termínu podepsání smlouvy a termínu zápisu do studia.

Kontakty na studijní oddělení

PREZENČNÍ FORMA STUDIA

Alena Nováková: alena.novakova@palestra.cz, tel:  212 277 725, 731 411 370

 

KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA

Dana Staňková: stankova@palestra.cz, 212 277 726, 731 411 370