Informace pro uchazeče z VOŠ a jiných VŠ

Přijímací řízení bakalářského studia pro akademický rok 2024/2025 probíhá od 1. 1. – 20. 9. 2024.

 

 👉 👈

 

Přijímací řízení upravuje Řád přijímacího řízení.

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025 upřesňuje Rozhodnutí rektora č. 96.

Uchazeči, kteří chtějí využívat podpory studentů se specifickými potřebami, kontaktují po podání přihlášky ke studiu Poradenské centrum.

 

PODKLADY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO UCHAZEČE Z VOŠ

V rámci přijímacího řízení je nutné doložit níže uvedené podklady. Doložit je lze v listinné podobě nebo v elektronické podobě datovou schránkou.

Podklady je třeba zaslat poštou či je osobně doručit na studijní oddělení do 15. 7. 2024 na adresu VŠTVS PALESTRA, spol. s r.o., Slovačíkova 400/1, Praha 9 – Kbely.

Doručování listinných dokumentů

 • úředně ověřenou kopii diplomu a dodatku k diplomu
 • pro program SKS potvrzení tělovýchovného lékaře – formulář, pro program VPSD potvrzení praktického lékaře – formulář
 • čestné prohlášení o tom, že uchazeč není a nebyl trestně stíhán –formulář

Doručování elektronických dokumentů datovou schránkou

 • diplom a dodatek k diplomu – autorizovaně konvertovaný dokument*
 • doklad o zdravotní způsobilosti: pro program SKS potvrzení tělovýchovného lékaře – formulář,
  pro program VPSD potvrzení praktického lékaře – formulář – autorizovaně konvertovaný dokument*
 • čestné prohlášení o tom, že uchazeč není a nebyl trestně stíhán – formulář – dokument musí být buď elektronicky podepsán uchazečem nebo musí být autorizovaně konvertovaný

ID datové schránky VŠTVS PALESTRA: pwubigc

*autorizovanou konverzi provádí CzechPoint, více zákon 300/2008 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Pro vyhledání tělovýchovného lékaře může být užitečná tato interaktivní České společnosti sportovní medicíny.

PODKLADY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO UCHAZEČE Z JINÝCH VŠ:

V rámci přijímacího řízení je nutné doložit níže uvedené podklady. Doložit je lze v listinné podobě nebo v elektronické podobě datovou schránkou.

Podklady je třeba zaslat poštou či je osobně doručit na studijní oddělení do 15. 7. 2024 na adresu VŠTVS PALESTRA, spol. s r.o., Slovačíkova 400/1, Praha 9 – Kbely.

Doručování listinných dokumentů

 • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení
 • doklad o zdravotní způsobilosti:
  pro program SKS potvrzení tělovýchovného lékaře – formulář, pro program VPSD potvrzení praktického lékaře – formulář
 • čestné prohlášení o tom, že uchazeč není a nebyl trestně stíhán –formulář

Doručování elektronických dokumentů datovou schránkou

 • maturitní vysvědčení – autorizovaně konvertovaný dokument*
 • doklad o zdravotní způsobilosti: pro program SKS potvrzení tělovýchovného lékaře – formulář,
  pro program VPSD potvrzení praktického lékaře – formulář – autorizovaně konvertovaný dokument*
 • čestné prohlášení o tom, že uchazeč není a nebyl trestně stíhán – formulář – dokument musí být buď elektronicky podepsán uchazečem nebo musí být autorizovaně konvertovaný

ID datové schránky VŠTVS PALESTRA: pwubigc

*autorizovanou konverzi provádí CzechPoint, více zákon 300/2008 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

POPLATEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Přijímací řízení je s uchazečem zahájeno po podání přihlášky ke studiu. Aby mohla být přihláška plně zaregistrována, je nutné uhradit poplatek za přihlášku ke studiu ve výši 850 Kč. Poplatek se považuje za uhrazený v okamžiku jeho zaevidování v informačním systému Moggis.

Poplatek za žádost o uznání předmětů: 3 000 Kč.

Bez uhrazení poplatku nelze žádost vyřizovat.

Platební údaje k uhrazení poplatků spojených s přijímacím řízením a studiem:

Banka: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4
Číslo účtu: 3 309 309 309/0800
Variabilní symbol:         Identifikační číslo (ID)
z informačního systému Moggis, které Vám bude přiděleno
na základě podané elektronické přihlášky ke studiu
Majitel účtu:  Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA spol. s r. o., Slovačíkova 400/1, 197 00  Praha 9
IBAN: CZ62 0800 0000 0033 0930 9309
SWIFT kód (BIC): GIBACZPX

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Do 30 dnů od uhrazení poplatku za přihlášku ke studiu, bude uchazeči doručena Smlouva o studiu a Průvodní dopis (elektronicky přes informační systém Moggis – do osobní složky).

Uchazeči, který splní podmínky přijímacího řízení, bude do 30 dnů vydáno Rozhodnutí o přijetí ke studiu a vzniká mu právo na zápis do studia.

Do informačního systému Moggis se můžete přihlásit následujícím způsobem:

 • uživatelské jméno – ID (devítimístné číslo přidělené systémem po podání přihlášky) 
 • heslo – rodné číslo včetně lomítka.

Kontakty na studijní oddělení

PREZENČNÍ FORMA STUDIA

Alena Nováková: alena.novakova@palestra.cz, tel:  212 277 725, 731 411 370

 

KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA

Dana Staňková: stankova@palestra.cz, 212 277 726, 731 411 370