Přijímací řízení - Bakalářské studium

1. kolo přijímacího řízení bakalářského studia pro akademický rok 2021/2022 bude otevřené od 1. 12. 2020.

Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 bude probíhat na základě rozhodnutí rektora bez přijímacích zkoušek.

Přihláška ke studiu se podává pouze elektronicky. Přihlášku k bakalářskému studiu naleznete zde.

Uchazeči se specifickými potřebami mohou podat žádost o zohlednění specifických vzdělávacích potřeb. Žádost se podává přes informační systém Moggis po podání přihlášky ke studiu. Podrobnosti k podání žádosti najde uchazeč v informačním systému na Úřední desce ve Směrnici ST/12.

 

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

  • Sportovní a kondiční specialista (SKS)
  • Výživové poradenství a sportovní diagnostika (VPSD)

Studijní programy Sportovní a kondiční specialista Výživové poradenství a sportovní diagnostika jsou realizovány formou tříletého prezenčního a kombinovaného studia.

Kombinovaná forma studia probíhá formou víkendových soustředění (soboty a neděle, kromě kurzů a praxe, ty mohou zasáhnout i do všedních dnů), e-learningu a samostudia. Rozpis víkendových soustředění je znám vždy s předstihem pro následující akademický rok. V bakalářském studiu bývá obvykle vypisováno 6 víkendových soustředění za semestr.

 

PODKLADY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

V rámci přijímacího řízení je nutné doložit níže uvedené podklady:

  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení
  • doklad o zdravotní způsobilosti: pro program SKS potvrzení tělovýchovného lékaře – formulář, pro program VPSD potvrzení praktického lékaře – formulář
  • čestné prohlášení o tom, že uchazeč není a nebyl trestně stíhán – formulář

Podklady je třeba zaslat poštou či je osobně doručit na studijní oddělení do 15. 8. 2021 na adresu VŠTVS PALESTRA, spol. s r.o., Slovačíkova 400/1, Praha 9 – Kbely.

 

POPLATEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Spolu s přihláškou je nutné uhradit poplatek 500 Kč. Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je předepsaná částka zaevidována v informačním systému Moggis, který je hlavním komunikačním nástrojem mezi studentem a VŠTVS Palestra.  

Platební údaje k uhrazení poplatku přijímacího řízení:

Banka: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4
Číslo účtu: 3 309 309 309/0800
Variabilní symbol:         Identifikační číslo (ID)
z informačního systému Moggis, které Vám bude přiděleno
na základě podané elektronické přihlášky ke studiu
Majitel účtu:  Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA spol. s r. o., Slovačíkova 400/1, 197 00  Praha 9
IBAN: CZ62 0800 0000 0033 0930 9309
SWIFT kód (BIC): GIBACZPX

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Každému uchazeči bude rozhodnutí o přijetí ke studiu doručeno elektronicky přes informační systém Moggis do 30 dnů od uhrazení poplatku 500 Kč za přijímací řízení.

Do informačního systému Moggis se můžete přihlásit následujícím způsobem:

  • uživatelské jméno – ID (devítimístné číslo přidělené systémem po podání přihlášky) 
  • heslo – rodné číslo včetně lomítka.

Uchazeč, který byl přijat ke studiu, obdrží s rozhodnutím o přijetí návrh smlouvy o zabezpečení studia na VŠTVS a informaci o termínu podepsání smlouvy a termínu zápisu do studia.

Kontakty na studijní oddělení

PREZENČNÍ FORMA STUDIA

Alena Kuchinková: kuchinkova@palestra.cz, tel:  212 277 725, 731 411 370

Zuzana Legerová, DiS.

 

KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA

Eva Kaiserová, DiS.: kaiserova@palestra.cz, 212 277 726, 731 411 370.

 

CIZÍ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNÍCI (S VÝJIMKOU SLOVENSKÉ NÁRODNOSTI)

Alena Kuchinková: kuchinkova@palestra.cz, tel:  212 277 725, 731 411 370