Přijímací řízení - Bakalářské studium

2. kolo přijímacího řízení pro bakalářské studium pro akademický rok 2019/2020 je otevřené  do 15. 9. 2019.

Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 bude probíhat na základě rozhodnutí rektora bez přijímacích zkoušek.

Přihláška ke studiu se podává pouze elektronicky. Přihlášku k bakalářskému studiu naleznete zde.

 

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY

  • Sportovní a kondiční specialista (SKS) informace zde.
  • Sportovní a volnočasový pedagog (SVP) informace zde.
  • Výživové poradenství a sportovní diagnostika (VPSD) informace zde.

Studijní obory Sportovní a kondiční specialista, Sportovní a volnočasový pedagog a Výživové poradenství a sportovní diagnostika jsou realizovány formou tříletého prezenčního a kombinovaného studia.

Kombinovana forma studia probíhá formou víkendových soustředění (soboty a neděle, kromě kurzů a praxe, ty mohou zasáhnout i do všedních dnů), e-learningu a samostudia. Rozpis víkendových soustředění je znám vždy s předstihem pro následující akademický rok. V bakalářském studiu bývá obvykle vypisováno 6 víkendových soustředění.

 

PODKLADY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

V rámci přijímacího řízení je nutné doložit níže uvedené podklady:

  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení
  • doklad o zdravotní způsobilosti: pro obory SKS, SVP potvrzení tělovýchovného lékaře – formulář, pro obor VPSD potvrzení praktického lékaře – formulář
  • čestné prohlášení o tom, že uchazeč není a nebyl trestně stíhán – formulář

Podklady je třeba zaslat poštou či je osobně doručit na studijní oddělení do 15. 9. 2019 na adresu VŠTVS PALESTRA, spol. s r.o., Slovačíkova 400/1, Praha 9 – Kbely.

 

POPLATEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Spolu s přihláškou je nutné uhradit poplatek 500 Kč. Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je předepsaná částka zaevidována v informačním systému Moggis, který je hlavním komunikačním nástrojem mezi studentem a VŠTVS Palestra.  V případě podání více přihlášek se poplatek 500 Kč přiřazuje k první podané přihlášce.

Platební údaje k uhrazení poplatku přijímacího řízení:

Banka: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4
Číslo účtu: 3 309 309 309/0800
Variabilní symbol:         Identifikační číslo (ID)
z informačního systému Moggis, které Vám bude přiděleno
na základě podané elektronické přihlášky ke studiu
Majitel účtu:  Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA spol. s r. o., Slovačíkova 400/1, 197 00  Praha 9
IBAN: CZ62 0800 0000 0033 0930 9309
SWIFT kód (BIC): GIBACZPX

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Každému uchazeči bude rozhodnutí o přijetí ke studiu doručeno elektronicky přes informační systém Moggis do 30 dnů od uhrazení poplatku 500,- Kč za přijímací řízení.

Do informačního systému Moggis se můžete přihlásit následujícím způsobem:

  • uživatelské jméno – ID (devítimístné číslo přidělené systémem po podání přihlášky) 
  • heslo – rodné číslo včetně lomítka.

Uchazeč, který byl přijat ke studiu, obdrží s rozhodnutím o přijetí návrh smlouvy o zabezpečení studia na VŠTVS a informaci o termínu podepsání smlouvy a termínu zápisu do studia.

Kontakty na studijní oddělení

PREZENČNÍ FORMA STUDIA

Zuzana Legerová, DiS.: legerova@palestra.cz, 212 277 725, 731 411 370

 

KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA

Eva Kaiserová, DiS.: kaiserova@palestra.cz, 212 277 726, 731 411 370.

 

CIZÍ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNÍCI (S VÝJIMKOU SLOVENSKÉ NÁRODNOSTI)

Zuzana Legerová, DiS.: legerova@palestra.cz, 731 411 370