Diplomové práce jsou pět pracovních dnů před plánovaným termínem obhajoby přístupné na studijním oddělení VŠTVS PALESTRY. Termín obhajoby je uveden v harmonogramu pro daný akademický rok.

Databáze obhájených diplomových prací, včetně posudků oponentů a průběhu obhajoby je uložena v informačním centru VŠTVS PALESTRA.

 

PŘEHLED OBHÁJENÝCH DIPLOMOVÝCH PRACÍ:

Diplomové práce 2022

PDF ke stažení

signatura

autor

název

vedoucí

oponent

DP 22/2

JONÁŠOVÁ, Petra

Cvičení pilates jako prevence hypomobility u seniorů

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

PhDr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS.

DP 22/1

HORÁK, Ladislav

Význam pohybové aktivity u dětí na 1. stupni ZŠ a její vliv na zdraví a školní úspěšnost

PhDr. Monika Donevová, Ph.D.

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

DP 22/3

KOTLÁNOVÁ, Lenka

Wellness pracovníků českého filmově-zábavního průmyslu: Aplikace relaxační masáže na pracovišti

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

Mgr. Jiří Kajzar

Diplomové práce 2021

PDF ke stažení

signatura

Autor

název

vedoucí

oponent

DP 21/51

ADÁMEK, Šimon

Desynchronizace cirkadiánního rytmu u vojáků z povolání AČR, při práci na směny v zahraničních misích

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

DP 21/32

ALINČOVÁ, Kamila

Monitoring životního stylu vybraných vrcholových sportovců adolescentního věku

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

DP 21/56

BEČVÁŘOVÁ, Eva

Motivační účinky elektronického dohledu u Spinningu

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

DP 21/7

BLAŽEJOVSKÝ, Martin

Analýza zdravého životního stylu vojáků Armády České republiky nasazených v zahraniční operaci

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

MUDr. Jozef Martinča

DP 21/29

BOHATÁ, Ivana

Současné výživové trendy a jejich odraz ve vybrané populační skupině

MUDr. Jozef Martinča

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

DP 21/19

BUKÁČEK, Martin

Chůze v programu wellness

Mgr. Renata Větrovská, Ph.D.

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

DP 21/41

ČERNÁ, Natálie

Vegetariánství v propojení s wellness – případové studie

PhDr. Jana Kočí , Ph.D.

MUDr. Jozef Martinča

DP 21/8

DOMALÍP, Andrea

Vývoj ozdravné péče v severních Čechách od 19. století do současnosti

RNDr. Ludmila Vacková, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

DP 21/9

FORMÁNKOVÁ, Martina

Fyzikální terapie jako přínos pro wellness

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Mgr. Renata Větrovská, Ph.D.

DP 21/31

FRYČOVÁ, Dominika

Možnosti využití funkčního tréninku pro kompenzaci stranové asymetrie u osob s roztroušenou sklerózou

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

DP 21/13

HOMOLOVÁ, Martina

Hodnocení výživy silových a vytrvalostních sportovců pomocí softwarové aplikace MS Excel

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

MUDr. Jozef Martinča

DP 21/52

HRUŠKOVÁ, Eliška

Analýza využívaných wellness aktivit u těhotných žen žijících v mikroregoinu Praha

Mgr. Renata Větrovská, Ph.D.

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

DP 21/55

CHMELOVÁ, Michaela

Porovnání kvality poskytované péče v sociálních zařízení pro seniory

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

DP 21/18

CHOTAŠOVÁ, Tereza

Verifikace efektu zdravotně-kompenzačního cvičení dle Levitové a Hoškové na plochonoží a změnu pohyblivosti páteře

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Mgr. Renata Větrovská, Ph.D.

DP 21/49

ILLÉŠOVÁ, Barbora

Hodnocení kvality života u lidí s ankylozující spondylitidou po čtyřměsíčním intervenčním wellness programu

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

MUDr. Jozef Martinča

DP 21/57

JAKEŠOVÁ, Hedvika

Vliv wellness programu na zdraví a kvalitu u osob s diagnostikovanou civilizační chorobou

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

DP 21/4

JANDOVÁ, Zora

Pojetí „Hygge“ v kvalitě života v českých podmínkách

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

PhDr. Jana Kočí , Ph.D.

DP 21/37

JÍROVÁ, Lucie

Porovnání výživy studentů VŠTVS Palestra a studentů VŠ jiného zaměření pomocí nutričního programu

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

PhDr. Pavel Kysel, DiS.

DP 21/25

JÍZDNÁ, Tereza

Realimentační syndrom, jeho vznik, zdravotní důsledky a následná regenerace – případová studie

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

DP 21/40

KAPL, Rostislav

Preference wellness aktivit u seniorů v Olomouckém kraji

Mgr. Renata Větrovská, Ph.D.

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

DP 21/27

KLÍMA, Jan

Závislost stupně vzdělání florbalistů se znalostí první pomoci při sportovním úrazu

PhDr. Martina Muknšnáblová

Mgr. Monika Donevová, Ph.D.

DP 21/1

KLIMEŠOVÁ, Eva

Kvalita života dětí s postižením ve věku 7-8 let v Soběslavi

PhDr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

DP 21/54

KLOFANDOVÁ, Zuzana

Vztah mezi syndromem vyhoření a cirkadiánní typologií spolu se spánkovými návyky u českých předškolních dětí ve věku 0-5 let a jejich matek

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

DP 21/38

KOKÁŠOVÁ, Veronika

Wellness programy a jejich využitelnost v prevenci a léčbě civilizačních onemocnění

MUDr. Jozef Martinča

PhDr. Jana Kočí , Ph.D.

DP 21/30

KOPECKÁ, Anna

Význam pohybových aktivit u osob s psychotickým onemocněním v kontextu wellness

prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

DP 21/28

KOTRČ, Martin

Hodnocení úrovně motorických schopností a dovedností u dětí ve věku 4 – 6 let a 6 – 8 let

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.

DP 21/42

KRÁLOVÁ, Adéla

Komparativní studie cirkadiánní typologie a spánkových habitů u běžkyň

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

DP 21/46

KRÁLOVÁ, Lenka

Úroveň znalostí první pomoci volnočasových pedagogů

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.

DP 21/14

KREJČOVÁ, Lucie

Analýza způsobu ovlivnění stresové inkontinence u žen pomocí jednoduchých jógových technik

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

Mgr. Renata Větrovská, Ph.D.

DP 21/44

KŘIVKOVÁ, Natalie

Hondocení vlivu výživové intervence na psychický stav u vybraných 20 respondentek

PhDr. Jana Kočí , Ph.D.

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

DP 21/6

KUBÍKOVÁ, Jana

Průzkum bariérovosti a bezbariérovosti wellness

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Ing. Milan Šmíd

DP 21/45

LAMPART, Marcela

Analýza náchylnosti ke stresu u vybrané cílové skupiny – vedoucích oddělení zájmových útvarů, Domu dětí a mládeže Praha 6 – Bílá Hora

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.

DP 21/5

LIBIČ, Peter

Studie proveditelnosti výstavby Wellness centra

Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.

Ing. Milan Šmíd

DP 21/47

LISTÍK, František

Analýza trhu pro investiční záměr výstavby wellness zařízení

Ing. Robin Jirásko, Ph.D.

Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.

DP 21/35

MACHOVÁ, Alena

Evaluace vlivu adaptačního kurzu na rozvoj sociálních dovedností žáků 6. ročníku základní školy

Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

DP 21/24

MERKLOVÁ, Sabina

Ověření účinnosti cvičebního programu s overballem proti bolestem zad u administrativních pracovníků se sedavým zaměstnáním

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

DP 21/23

NOVOTNÁ, Barbora

Přínos pohybové aktivity u dětských psychiatrických pacientů

Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

DP 21/17

ONDRUCH, Marek

Využití online vedených lekcí pohybové aktivity pro zlepšení kvality života pacientů s RS během pandemie COVID-19

Mgr. Renata Větrovská, Ph.D.

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

DP 21/26

PALA, Martin

Analýza náchylnosti ke stresu u vybraných cílových skupin (složky záchranného systému, pedagogové, sportovci, studenti)

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

DP 21/16

PAVLÁTOVÁ, Terezie

Pohybové aktivity na adaptačních kurzech a jejich podíl na wellness stavu studentů

Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

DP 21/34

PAVLÍKOVÁ, Barbora

Alternativní směry výživy a jejich rizika u běžné popualce

MUDr. Jozef Martinča

PhDr. Jana Kočí , Ph.D.

DP 21/33

PLEVOVÁ, Lenka

Wellness a pohybové aktivity u dětí v mateřských školách v Praze

Mgr. Renata Větrovská, Ph.D.

Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.

DP 21/48

POKORNÁ, Aneta

Analýza a monitoring regenerace u reprezentačních plavců v kontextu wellness

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

Mgr. Renata Větrovská, Ph.D.

DP 21/43

POLÁKOVÁ, Michaela

Možnosti využití relaxačních technik pro zlepšení kvality spánku

PhDr. Jana Kočí , Ph.D.

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

DP 21/3

PŘIBYLOVÁ, Jana

Bariérovost a bezbariérovost wellness prostředí pro postižené

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

PhDr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS.

DP 21/22

ŘÍHOVÁ, Petra

Přínosy a prožitky letního tábora s koňmi očima jeho účastníků ve věku 9 – 14 let

Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

DP 21/20

SNOPEK, Martin

Morální rozvoj ve výuce Aikido u dětí ve věku 6 – 16 let

Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

DP 21/11

STRÁNSKÁ, Markéta

Ověření čtyřtýdenního intervenčního programu „Život v rovnováze“ u vybrané skupiny seniorů v on-line prostředí v době pandemie Covid-19

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

Mgr. Renata Větrovská, Ph.D.

DP 21/21

SÝKOROVÁ, Klára

Smyslové vnímání přírody – vliv na jedince a skupiny

Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.

Mgr. Monika Donevová, Ph.D.

DP 21/36

TONKOVÁ, Dagmar

Potravinové doplňky a jejich význam a využití u sportovců a v běžné populaci

MUDr. Jozef Martinča

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

DP 21/10

TOUŠKA, Mirek

Aplikace DNS metody pro zlepšení běžecké techniky

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Mgr. Renata Větrovská, Ph.D.

DP 21/12

TVRDÍK, Jiří

Hodnocení efektivity sociálních služeb a jejich vlivu na kvalitu života u osob s tělesným postižením

PhDr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

DP 21/39

VAVRUŠKOVÁ, Veronika

Osobnostní a sociální rozvoj dětí ve sportovním kroužku florbalu v Domě dětí a mládeže Modřany

Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

DP 21/50

VIK, Jiří

Analýza spánku a regenerace u vrcholových golfistů pomocí technologie Whoop

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

Mgr. Jiří Kajzar

DP 21/2

ZEMANOVÁ, Andrea

Analýza konzumace alkoholu u mladistvých sportovců ve sjezdovém lyžování z pohledu regenerace a podpory zdraví

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

DP 21/15

ŽÁKOVÁ, Jana

Potravinové doplňky a jejich význam a využití u sportovců a v běžné populaci

MUDr. Jozef Martinča

PhDr. Pavel Kysel, DiS.

DP 21/53

ŽIŽKA, Martin

Vliv mobilizace chodidla na parametry krokového cyklu u pracovníků rehabilitačního centra

doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc.

prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.

Diplomové práce 2020

PDF ke stažení

Sig. Autor Název Vedoucí Oponent
DP 35/20 AUERSVALD, Martin Vliv adaptačních kurzů na prevenci šikany na základní škole Mgr. Ivana Šircová, Ph.D. doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
DP 49/20 BAČKOVSKÝ, Petr Holter monitoring: Porovnání účinků neslané diety za pomoci 24 hodinového měření krevního tlaku doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
DP 37/20 BAREŠOVÁ, Tereza Vytvoření specifické screeningové metody pro patologické formy jídelního chování u skupiny výkonnostních sportovců doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
DP 27/20 BARTUŠKOVÁ, Tereza Lázeňské procedury a wellness v léčbě nadváhy a obezity u dětí školního věku Mgr. et. Mgr. Renata Větrovská, Ph.D. MUDr. Jozef Martinča
DP 1/20 BORECKÝ, Luboš Wellness programy na pracovištích v ČR, jejich složení, význam a využívání RNDr. Ludmila Vacková, PhD. prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.
DP 44/20 BOUCKÝ, Libor Výzkum kvality spánku a spánkových preferencí u amerických fotbalistů v ČR prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
DP 50/20 BUZEK, Libor Zdravý životní styl a wellness v léčbě urolitiázy Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. Mgr. Pavel Kysel
DP 30/20 DVOŘÁK, Ondřej Využití wellness procedur u klientů fitness center Mgr. Renata Větrovská, Ph.D. doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
DP 25/20 FIL, Jaroslav Využití wellness procedur v přípravě u vrcholových sportovců Olympu CSMV Mgr. et. Mgr. Renata Větrovská, Ph.D. Mgr. Pavel Kysel
DP 19/20 FOLKOVÁ, Věra Alternativní způsoby ve stravování se zaměřením na vegetariánství Mgr. Jana Kočí, Ph.D. doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
DP 24/20 GLEN, Romana Komplexní pohled na vegetariánství a veganství u předškolních dětí prof. PaedDr. Milada Krejčí,CSc. Mgr. Jana Kočí, Ph.D.
DP 11/20 GRUBER, Jakub Analýza wellness aktivit u superligového mistrovského florbalového klubu prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. Mgr. Jiří Kajzar
DP 43/20 HORÁČEK, Matyáš Srovnání využití wellness procedur a kompenzačního cvičení mezi hráči a hráčkami volejbalu TJ Slavia HK Mgr. et Mgr. Renata Větrovská, Ph.D. Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
DP 13/20 HORÁLEK, Vojtěch Wellness programy a jejich využitelnost v prevenci civilizačních chorob MUDr. Jozef Martinča doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
DP 2/20 CHAVÍK, Jan Hodnotový systém u příslušníků 42. mechanizovaného praporu v Táboře doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
DP 39/20 KAMIŠOVÁ, Barbora Cvičení v bazénu jako součást lázeňského programu a jeho vliv na hluboký stabilizační systém páteře doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D. Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
DP 34/20 KEJŘOVÁ, Diana Wellness a pohybové aktivity u osob s postižením (mentální, sluchové, zrakové, tělesené) Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. PhDr. Martina Muknšnáblová
DP 16/20 KLAPŠTĚ, Jaroslav Smyslové vnímání přírody u dětí ve věku 5 – 6 let Mgr. Ivana Šircová, Ph.D. doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.
DP 40/20 KONVÁŘ, Jan Wellness jako součást volnočasových aktivit studentek střední pedagogické školy v Berouně Mgr. et Mgr. Renata Větrovská, Ph.D. prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.
DP 7/20 KOSSKOVÁ, Veronika Potravinové doplňky a jejich význam a využití u sportovců se zaměřením na fitness a kutluristiku a u běžné populace MUDr. Jozef Martinča doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
DP 17/20 KOUSAL, Kryštof Potravinové doplňky a jejich význam a využití u sportovců a v běžné populaci MUDr. Jozef Martinča doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
DP 18/20 KUBÍNOVÁ, Michaela Analýza volnočasových aktivit teenagerů se zaměřením na užívání sociálních médií a veslování Mgr. Jana Kočí, Ph.D. doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
DP 42/20 LUKÁČOVÁ, Monika Vliv lázeňských procedur na pohybový systém pacientů v lázních Jeseník Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. MUDr. Jozef Martinča
DP 9/20 MAKSYMOVA, Yana Korekce emocionálně-volní sféry sportovců s mentálním postižením (příklad – plavání) PhDr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS. doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
DP 20/20 MARTIN, Milan Analýza zdravého životního stylu v Vojenské policie ČR doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. Mgr. Renata Větrovská, Ph.D.
DP 12/20 MAŠKOVÁ, Adéla Úrazovost u kickboxerů a přístupy k jejich řešení MUDr. Jozef Martinča doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
DP 23/20 MIKA, Martin Analýza dostupnosti a způsobů rekreace u příslušníků Policie České republiky prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. Mgr. Jiří Kajzar
DP 31/20 MYŠKOVSKÝ, Matyáš Implementace silového tréninku do léčby horního zkříženého syndromu Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. Mgr. et. Mgr. Renata Větrovská, Ph.D.
DP 22/20 NEMRAVOVÁ, Kateřina Postoje žen v různých obdobích života ke zdravému životnímu stylu doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
DP 3/20 NEUMANOVÁ, Šárka Využití volného času u seniorů v okrese Třebíč doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
DP 21/20 NOVÁKOVÁ, Aneta Dopad mentálního koučinku na sportovce a trenéra doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. Mgr. Radka Mlynárová
DP 33/20 PALKOVÁ, Aneta Wellness procedury v léčbě různých druhů onemocnění pohybového aparátu Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. MUDr. Jozef Martinča
DP 5/20 PELIKÁN, Tomáš Navýšení nabídky o wellness služby pro seniory ve sportcentru Trutnov Ing. Richard Neuwirth, Ph.D. doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.
DP 45/20 POCHOPOVÁ, Veronika Návrh a ověření intervenčního pohybového programu zaměřeného na chůzi naboso u rekreačních sportovců PhDr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS. Mgr. Jiří Kajzar
DP 46/20 PROKSCH, Daniel Analýza cirkadiánních habitů u pracovníků ve směnném provozu v restauračních zařízeních a návrh efektivní intervence podpory zdraví prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
DP 28/20 PŘÍHODA, Petr Srovnání vybraných antropometrických a funkčních parametrů u českých a čínských fotbalistů v kategorii U16 Mgr. Renata Větrovská, Ph.D. doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.
DP 14/20 RYKLOVÁ, Martina Zdravý životní styl a prevence jako nedílná součást péče o vlastní zdraví u dospělých doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. Mgr. Jana Kočí, Ph.D.
DP 48/20 SEDMIDUBSKÁ, Drahomíra Úrazy pletence ramenního u judistů České republiky MUDr. Jozef Martinča doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
DP 29/20 SLÁDEK, Lukáš Nedostatečná znalost dopingu mezi jeho uživateli v oblasti fitness doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
DP 47/20 SOBOTA, Marek Tělesná zdatnost žáků staršího školního věku a mimoškolní pohybové aktivity Mgr. Ivana Šircová, Ph.D. doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc.
DP 26/20 ŠMERDOVÁ, Aneta Návrh a ověření programu duševní hygieny jako součásti životního stylu u osob pracujících v administrativě prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. PhDr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS.
DP 10/20 ŠPINGLOVÁ, Jana Wellness programy a jejich využitelnost v prevenci proti civilizačním chorobám MUDr. Jozef Martinča doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
DP 41/20 ŠROBOVÁ, Kristýna Hluboký stabilizační systém a jeho rozvoj Pilatesovou metodou Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
DP 38/20 TERYNGEL, Adam Ověření testu Muiscle Dysmorphia Inventory u návštěvníků fitness center v českém prostředí doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
DP 36/20 TOŽIČKOVÁ, Gabriela Redcord jako pomůcka ve Wellness a jeho efektivita u juniorských reprezentantů v šermu kordem Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. Mgr. Tomáš Mirovský, MBA, DiS.
DP 15/20 URBANOVÁ, Aneta Využití baňkování na bolestivé syndromy ve wellness doc. MUDr. Dobroslava Jandová Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
DP 4/20 VACULÍK, Ondřej Tvorba a realizace pohybového programu pro děti ve věku od 4do 8 let v projektu Gymnathlon doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
DP 8/20 VIRT, Karel Přínosy současných výživových trendů a možná rizika v oblasti fitness MUDr. Jozef Martinča doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
DP 32/20 WALTER, Jan Výzkum kvality spánku a spánkových preferencí u sportovců s výraznou aerobní zátěží prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
DP 6/20 YUSHCHYSHYNA, Olha Volnočasové aktivity seniorů doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Diplomové práce 2019

PDF ke stažení

Sig. Autor Název Vedoucí Oponent
DP 2/19 BAŘINKOVÁ, Jana Fytoterapie jako součást zdravého životního stylu MUDr. Jozef Martinča prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.
DP 30/19 BEJBL, Ondřej Využití kompenzačních cvičení jako prevence vzniku zranění ve fotbale Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
DP 52/19 BEJDOVÁ, Martina Analýza vývoje nabídky současných outdoorových aktivit pro korporátní klientelu v letech 2012-2019 Ing. Richard Neuwirth, Ph.D. Mgr. Tomáš Mirovský, DiS, MBA
DP 13/19 BRZÁKOVÁ, Pavlína Využití expertního informačního systému Computer Kinesiolgy k validnímu důkazu efektu lázeňské léčby u osob s Morbus Bechtěrevi doc. MUDr. Dobroslava Jandová Ing. Otakar Morávek
DP 23/19 CARDOVÁ, Lada Význam dr. Vojmíra Srdečného pro wellness osob se zdravotním postižením prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
DP 11/19 CSESZNOK, Vojtěch Analýza spánkových návyků a cirkadiánních preferencí zaměstnanců firmy EDUARD – MODEL ACCESSORIES, spol s.r.o. prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
DP 44/19 ČEJKA, Lukáš Analýza spánkových návyků a cirkadiánních preferencí u vysokoškoláků s nadváhou a obezitou prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
DP 3/19 ČERNÁ, Denisa Potravinové doplňky a jejich význam a využití u sportovců a v běžné populaci MUDr. Jozef Martinča doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
DP 40/19 ČEŠPIVOVÁ, Erika Financování projektu výstavby wellness Růžový ostrov Ing. Richard Neuwirth, Ph.D. Ing. Milan Šmíd
DP 35/19 DOMÍNKOVÁ, Kateřina Návrh wellness aktivit pro zaměstnance na pracovišti v jejich firmě doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. Mgr. Jiří Kajzar
DP 38/19 DOSTALOVÁ, Petra Komplexní pohled na asistované hubnutí doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. MUDr. Jozef Martinča
DP 1/19 EXNER, Ladislav Analýza cirkadiánních preferencí středoškoláků v Kutné Hoře v kontextu zdravého životního stylu prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
DP 17/19 FADRHONCOVÁ, Mária Nebezpečie „vyhorenia“ u zdravotných sestier s ohľadom nawellness prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
DP 33/19 FROŇKOVÁ, Eliška Analýza změn rovnováhy a realizace intervenčního programu Život v rovnováze u aktivních seniorů v Praze prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
DP 14/19 HAVELKOVÁ, Petra Vliv pravidelného cvičení na zdatnost seniorů (na Trutnovsku a v australském Perthu) doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
DP 48/19 HAVLOVÁ, Veronika Výzkum jógových technik s využitím Biofeedback Schuhfried 2000x-pert ve vztahu k efektivnímu dosahování stavu zklidnění ve střelbě u dorostu a juniorů v biatlonu prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. Mgr. Jiří Kajzar
DP 24/19 HERODES, Jiří Možnosti a využití regenerace hráčů florbalu a florbalu vozíčkářů doc. PhDr. Slavomír Laca, Ph.D. doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
DP 34/19 HORÁK, Petr Měření kloubního rozsahu u dětí na základní škole Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc.
DP 15/19 HRONEŠ, Jitka Kvalita života seniorů v sociálních zařízení z pohledu wellness doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
DP 10/19 JONÁKOVÁ, Veronika Analýza výskytu příznaků syndromu vyhoření u výkonnostních lukostřelců prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
DP 31/19 KALAGASIDIS, Sokratis Problematika implementace tradičních Priessnitzových procedur v lázních v Jeseníku do wellness programů. Zhodnocení současného stavu, očekávané problémy, možnosti řešení. doc. MUDr. Dobroslava Jandová doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
DP 26/19 KALINA, Jiří Měření schopnosti sagitální stabilizace na podložce Flowin® Mgr. et Mgr. Renata Větrovská, Ph.D. Mgr. Hana Bubníková
DP 45/19 KOZÁKOVÁ, Lucie Zlepšování fyzické kondice dětí prostřednictvím cyklistické přípravy Mgr. Hana Bubníková doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
DP 36/19 KOŽELUHOVÁ, Eva Význam pohybových aktivit u seniorů s respiračními a kardiovaskulárními chorobami Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
DP 28/19 KREMLÍKOVÁ, Lucie Wellness v tradičních lázních RNDr. Ludmila Vacková, PhD. doc. MUDr. Dobroslava Jandová
DP 37/19 KŘIVÁNEK, Lukáš Problematika obezity se zaměřením na dětskou populaci MUDr. Jozef Martinča doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
DP 32/19 KŘÍŽOVÁ, Veronika Využití wellness programu v těhotenství Mgr. et Mgr. Renata Větrovská, Ph.D. prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.
DP 39/19 KVASNIČKOVÁ, Radka Triatlon – fyziologické, psychologické a sociální rozdíly ve výkonnosti žen a mužů doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc.
DP 16/19 LEDVINA, Iris Interkulturní pohled na wellness gastronomii s doporučením na zlepšení situace v České republice prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. Mgr. Tomáš Mirovský, DiS., MBA
DP 25/19 MIHULKOVÁ, Jitka Trávení volného času u seniorů na Šumpersku doc. PhDr. Slavomír Laca, Ph.D. doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.
DP 5/19 MRVA, Michal Psychosociální regenerace judistů po zranění doc. PhDr. Slavomír Laca, Ph.D. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
DP 47/19 NÁPRSTEK, Radek Ověření intervenčního wellness programu „Život v rovnováze“ v podmínkách lázeňského pobytu v Lázních Jupiter Bechyně u seniorů 65+ prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
DP 49/19 NOVOTNÁ, Petra Kvalita života seniorů z pohledu wellness doc. PhDr. Slavomír Laca, Ph.D. prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.
DP 43/19 PAUL, Jaroslav Hodnocení kvality cvičení Fit Pain Free u seniorů doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
DP 51/19 PETRÁŃ, Bedřich Zdravý životní styl u hráčů golfu doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. Mgr. Jiří Kajzar
DP 12/19 PLÍŠEK, Jakub Monitorování sportovního výkonu pomocí GPS technologie doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. Mgr. Tomáš Mirovský, DiS., MBA
DP 9/19 POKRIEVKOVÁ,Alexandra Wellness v živote pracujúceho človeka Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. Mgr. Jiří Kajzar
DP 4/19 POLÁČKOVÁ, Jitka Vybrané pohybové aktivity a jejich vliv na zdraví jedince Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. MUDr. Jozef Martinča
DP 18/19 REINDLOVÁ, Eliška Analýza zdravého životného stylu u zaměstnanců konkrétní firmy doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. Mgr. Jiří Kajzar
DP 29/19 RŮŽEK, Rudolf Komparace životního stylu veteránských atletů a seniorů běžné populace doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. Mgr. Barbora Přibylová
DP 27/19 STAVINOHOVÁ, Magdaléna Financování nově zakoupeného wellness centra Ing. Richard Neuwirth, Ph.D. Ing. Milan Šmíd
DP 8/19 ŠIMÁČKOVÁ, Jana Vztah wellness k aktivitám a sportům v přírodě doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.
DP 41/19 ŠINDELÁŘOVÁ, Veronika Hodnocení výživy pomocí nutričního programu vyvinutého na Ústavu tělovýchovného lékařství: porovnání sportovci vs. nesportovci doc. MUDr. Zdeněk Vilikus,CSc. doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc.
DP 50/19 ŠÍSTKOVÁ, Kristina Význam wellness procedur v dětském věku Mgr. et Mgr. Renata Větrovská, Ph.D. Mgr. Jiří Kajzar
DP 42/19 ŠPAČEK, Jakub Pohybový režim příslušníků Armády České republiky doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
DP 21/19 TAUŠ, Roman Postoj žen v klimakteriu ke zdravému životnímu stylu doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. MUDr. Jozef Martinča
DP 22/19 TOPINKA, Tomáš Vývoj tělesné kondice mladých plochodrážních závodníků doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. Mgr. Hana Bubníková
DP 19/19 VAJDOVÁ, Karolína Analýza zdravého životního stylu u zaměstnanců konkrétní firmy doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. Mgr. Jiří Kajzar
DP 7/19 VOŠTOVÁ, Barbora Analýza cirkadiánních habitů ve vztahu k výkonu ve sportovním aerobiku v dětských a mládežnických kategoriích prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
DP 6/19 ZELINKOVÁ, Dominika Výzkum kvality spánku a spánkových preferencí u biatlonistů prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
DP 46/19 ZÍTKA, Jiří Výživové doplňky a jejich cílené použití MUDr. Jozef Martinča doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
DP 20/19 ŽEBERA, Vladimír Analýza výskytu psychosomatických obtíží u mladých dospělých ve věku 18 – 26 let a způsoby jejich prevence doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. Mgr. Jiří Kajzar

Diplomové práce 2018

PDF ke stažení

Sig. Autor Název Vedoucí Oponent
DP 44/18 ADÁMEK, Tomáš Analýza cirkadiánních preferencí u sportovců v disciplíně box vkontextu adherence ke zdravému životnímu stylu prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
DP 32/18 BAČÍKOVÁ, Monika Riziko vzniku přetížení pohybového aparátu výkonných vojenských letců jako důsledek specifických pracovních podmínek Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
DP 13/18 BERNÁ, Martina Pohybový program pro jezdce na koni Mgr. Renata Větrovská, Ph.D. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
DP 23/18 BRAŠNIČKOVÁ, Jana Potravinové doplňky: jejich význam a využití u sportovců a v běžné populaci MUDr. Jozef Martinča doc. MUDr. Zdeněk Vilikus,CSc.
DP 30/18 BUBEN, Luboš Povědomí mládeže o významu wellness pro kvalitu života prof. PaedDr. Milada Krejčí,CSc. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
DP 33/18 BUTNARU, Ion Kvalita života seniorů v městě Horažďovice doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
DP 46/18 ČECHÁK, Štěpán Efektivita kondiční přípravy při využití nositelné elektroniky prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
DP 15/18 ČURDOVÁ, Helena Využití wellness aktivit u dětí v dětských domovech v pražskémregionu doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D. doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
DP 10/12 DOLEŽALOVÁ, Lenka Navržení a ověření intervenčního programu zaměřeného na analýzu cirkadiánních rytmů těhotných žen prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
DP 24/18 DUFKOVÁ, Tereza Kloubní rozsahy u baletek různého věku, se zaměřením na dolní končetiny Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.
DP 1/18 DVOŘÁK, Pavel Via Ferrata a její využití ve wellness doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.
DP 3/18 DVOŘÁKOVÁ, Denisa Korelace kvality života a péče o pleť u žen v regionu Praha prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
DP 49/18 DVOŘÁKOVÁ, Hana Trávení volného času u seniorů doc. PhDr. Slavomír Laca, Ph.D. doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
DP 41/18 ENDRŠT, David Fyzická kondice a psychická odolnost u osobních ochránců policie ČR doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
DP 42/18 FLORIÁN, Josef Benefity pohybových aktivit u žáků s přetrvávajícími primitivnímireflexy v oblasti neuromotorického vývoje doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
DP 34/18 GIGALOVÁ, Jitka Ověření využití pet kroužku ve wellness intervenčních programech u osob s mentálním postižením zaměřeném na region praha prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. PhDr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS.
DP 28/18 HARTMAN, Jiří Hodnotový systém a podpora zdraví mladistvých odsouzených v programech zacházení doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D. doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
DP 19/18 HOLEČKOVÁ, Šárka Cvičení ve fitness jako součást wellness programů pro klienty středního věku Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
DP 4/18 HOREJCOVÁ, Sabina Měření kloubního rozsahu u bývalých závodnic gymnastiky a sportovního aerobiku Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
DP 21/18 HORNOVÁ, Veronika Vhodnost pohybové aktivity seniorů vzhledem k tělesné stavbě doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc. doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
DP 26/18 HUDECOVÁ, Renáta Těhotenství u žen 35+ v kontextu s programem wellness pro 3.trimestr prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
DP 2/18 JURUŠ, Petr Vliv čínských léčebných masáží Tuina na zdraví člověka Mgr. Klára Kovaříková prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.
DP 31/18 KAUTSKÁ, Monika Vliv pohybové aktivity na udržení svalové hmoty a well-being onkologického pacienta Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. MUDr. Petra Holečková, Ph.D
DP 54/18 KOČKA, Jan Kompenzační cvičení a wellness u osob se sedavým zaměstnáním Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. Mgr. Hana Bubníková
DP 20/18 KOLÁŘ, David Parkour a jeho využití ve wellness doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. doc. PhDr. Václav Hoček, DrSc.
DP 48/18 KOLÁŘ, Jan Doplňky stravy a jejich význam a využití u sportovců a v běžnépopulaci MUDr. Jozef Martinča doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
DP 35/18 KOZÁREK, Lukáš Analýza kvality života seniorů a atletických veteránů doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.
DP 52/18 LENC, Veronika Poptávka gravidních žen po skupinových wellness pobytech Ing. Richard Neuwirth, Ph.D. doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
DP 55/18 MACÁŠKOVÁ, Petra Outdoorové aktivity v rámci nabídky wellness hotelů doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.
DP 18/18 MALÁT MAJEROVÁ,Veronika Vliv vertebrogenního syndromu c páteře na pohybové aktivity Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. doc. MUDr. Vladimír Kříž
DP 22/18 MAŘÍKOVÁ, Lenka Výskyt svalových dysbalancí ve vybrané populační skupině, jejich řešení a prevence MUDr. Jozef Martinča Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
DP 5/18 NECIDOVÁ, Simona Syndrom vyhoření diagnostikovaný u rodičů doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. doc. PhDr. Slavomír Laca, Ph.D.
DP 51/18 PAVLÍKOVÁ, Tereza Kompenzační cvičení u jezdců v prkurovém skákání Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. MUDr. Jozef Martinča
DP 56/18 PRŮŠA, René Inovace podnikatelského modelu Ing. Peter Slunčík, Ph.D. Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.
DP 36/18 PÝCHA, Mikuláš Hodnocení výživy pomocí nutričního programu nutripro: srovnání kuřáci vs. nekuřáci vs. bývalí kuřáci doc. MUDr. Zdeněk Vilikus,CSc. MUDr. Jozef Martinča
DP 37/18 REGUEYRA, Martina Postoj žen v klimakteriu ke zdravému životnímu stylu doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. MUDr. Jozef Martinča
DP 17/18 RENDLOVÁ, Michaela Využití pilates metody u mužů Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. Mgr. Hana Bubníková
DP 16/18 RŮŽKOVÁ, Kateřina Analýza zdravého životního stylu u zaměstnanců konkrétní firmy doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.
DP 12/18 SEDLAŘÍKOVÁ,Miloslava Prevence a zvládání syndromu vyhoření u pracovníků „Contract research organisation“ v české republice prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
DP 9/18 SKŘIVÁNKOVÁ, Jitka Kompenzační program v tréninku fotbalistek fc mělník Mgr. Renata Větrovská, Ph.D. doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
DP 40/18 SMOLKA, Josef Hodnocení úrovně kondičních schopností příslušníků VP doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
DP 25/18 SOUKUPOVÁ, Tereza Pohyb a výživa v prevenci a léčbě obezity MUDr. Jozef Martinča doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.
DP 50/18 SUCHANOVÁ, Martina Pohyb a výživa v prevenci a léčbě obezity u žen středního věku MUDr. Jozef Martinča doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.
DP 14/18 SYNEK, Ondřej Veslování seniorů jako životní styl doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
DP 43/18 ŠINÁGLOVÁ, Denisa Tvorba a ověřování edukačních wellness programů u dětí se specifickými potřebami prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. PhDr. Zuzana Kornatovská, Ph.D.
DP 8/18 ŠTOKOVÁ, Marie Tělo a tělesnost ve filosofické kinantropologii a wellness doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
DP 6/18 TRSEK, Daniel Regenerace v judu Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. doc. MUDr. Dobroslava Jandová
DP 11/18 TRSEK, David Měření kloubní pohyblivosti u různých sportovců Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. Mgr. Renata Větrovská, Ph.D.
DP 7/18 VACKÁŘ, Jan Analýza wellness aktivit zaměstnanců v oboru farmacie anákladní dopravy Ing. Robin Jirásko, Ph.D. Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.
DP 38/18 VASILIŠINOVÁ, Veronika Výskum kvality spánku a spánkových preferencií u profesionálnych vojakov vo vybraných útvaroch SR prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
DP 47/18 VLASÁK, Jan Stav informovanosti o zásadách zdravé výživy v populaci a jejichreálné uplatnění ve stravování MUDr. Jozef Martinča Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
DP 53/18 VOLEJNÍKOVÁ, Kristýna Wellness aktivity u zaměstnanců v oboru IT Ing. Robin Jirásko, Ph.D. Ing. Richard Neuwirth, Ph.D.
DP 45/18 VRZÁŇ, Milan Nositelná elektronika jako představitel biologické zpětné vazby a její využití při kondiční průpravě prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.
DP 27/18 ZVOLÁNEK, Michal Potravinové doplňky a jejich význam a využití u sportovců a v běžné populaci MUDr. Jozef Martinča doc. MUDr. Zdeněk Vilikus,CSc.
DP 29/18 ŽLÁBKOVÁ, Dita Pohybová aktivita a zdravý životní styl jako prevence psychosomatických onemocnění doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. MUDr. Jozef Martinča

Diplomové práce 2017

PDF ke stažení

Sig. Autor Název Vedoucí Oponent
DP 6/17 Adámek Tomáš Analýza cirkadiánních preferencí u sportovců v disciplíně box v kontextu adherence ke zdravému životnímu stylu prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
DP 23/17 Bažant Lukáš Informovanost běžné populace v Libereckém kraji o některých aspektech zdravého životního stylu doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. Ing. Robin Jirásko, Ph.D.
DP 7/17 Bredler Tomáš Identifikace a řešení náročných životních situací u cizinců v ČR ve vztahu k wellness zařízením prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
DP 8/17 Brejša Martin Interkulturní determinanty lázeňství a wellness v Teplicích prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
DP 43/17 Brzoňová Kateřina Životní optimismus a kvalita života prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
DP 59/17 Čelišová Helena Pohybové aktivity (wellness) vhodné pro seniory doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
DP 25/17 Dítětová Markéta Pohybový program Pilates ovlivňující kvalitu života Mgr. Klára Kovaříková Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
DP 44/17 Drbohlav Jakub Komparace kvality spánku basketbalistek USK Praha ve věku 14 – 15 let s nesportujícími vrstevnicemi prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
DP 36/17 Endlicherová Štěpánka Přínosy pravidelného protahovacího a relaxačního cvičení pro zaměstnance nadnárodní společnosti Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. Mgr. Klára Kovaříková
DP 54/17 Figová Jacqueline Doplňky stravy v kulturistice MUDr. Jozef Martinča doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
DP 37/17 Günterová Lucie Wellness u amatérských golfových hráčů doc. MUDr. Dobroslava Jandová MUDr. Jan Vacek, PH.D.
DP 58/17 Hába Marcel Tělesné sebepojetí a kvalita života studentů středních speciálních škol doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
DP 35/17 Havelka Petr Specifika wellness zařízení v Armádě České republiky doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc.
DP 14/17 Holá Šárka Psychosomatické determinanty zdatnosti žen služebně zařazených na „Středisku řízení a uvědomování“ v AČR doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc. doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
DP 51/17 Horáková Michaela Úroveň zdatnosti ve vztahu k pohybovému režimu u studentů střední umělecké školy „Michael“ doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc. doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
DP 15/17 Chvoj Filip Patologické adaptační mechanismy osového systému charakteristické pro hráče ledního hokeje a možnosti jejich ovlivnění z pohledu léčebné rehabilitace doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
DP 55/17 Jindřichová Adéla Doplňky stravy a jejich význam a využití u sportovců a v běžné populaci MUDr. Jozef Martinča doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
DP 26/17 Karlová Natálie Vliv fitness, zdravého životního stylu a wellness na kvalitu života doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
DP 50/17 Kolaříková Alice Pohyb a výživa v prevenci a léčbě obezity MUDr. Jozef Martinča doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.
DP 56/17 Kondáš Ali Doplňky stravy, jejich význam a využití u sportovců a v běžné praxi MUDr. Jozef Martinča doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
DP 29/17 Korbelová Denisa Požární sport a emoce dětí mladšího školního věku Mgr. Ivana Šircová, Ph.D. doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
DP 60/17 Kornová Kateřina Vliv pohybových aktivit na stav osobní pohody u osob s mentálním postižením doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
DP 45/17 Kosek Marek Podpora zdraví ve speciální základní škole Mgr. Jitka Masopustová, Ph.D. prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.
DP 46/17 Kovalská Iveta Užití alkalické směsi pro harmonizaci a zklidněníprůběhu menstruačního cyklu Mgr. Klára Kovaříková MUDr. Jozef Martinča
DP 18/17 Kožmínová Ivana Pohybový program „Power jóga“ ovlivňující kvalitu života Mgr. Klára Kovaříková prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.
DP 24/17 Labáková Dagmar Průzkum zájmu o volnočasové aktivity v přírodě mezi zaměstnanci Mgr. Ivana Šircová, Ph.D. doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
DP 22/17 Levínský Lukáš Zjišťování úrovně zařazování kompenzačních cvičení do tréninkového procesu vrcholových hráčů squashe MUDr. Jozef Martinča doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
DP 10/17 Levý Martin Komparace zdravotního stavu skautů a neskautů ve věku 13-15let na Kutnohorsku a Kolínsku prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D.
DP 1/17 Mareš Roman Kompenzační cvičení a regenerace v plážovém volejbale u mužů Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
DP 61/17 Mašek Tomáš Základní antropometrická charakteristika a analýza životního stylu žen ve středoškolské populaci doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
DP 19/17 Němejcová Denisa Účinky jógy na stabilitu, flexibilitu a celkové zdraví člověka Mgr. Klára Kovaříková prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.
DP 38/17 Novák Petr Wellness programy pro učitele jako prevence vyhoření doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
DP 16/17 Nováková Andrea Kompenzační cvičení a jeho využití u florbalistů ve věku 8-18 let Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. Mgr. Klára Kovaříková
DP 21/17 Oplová Romana Role wellnessa sportu při rekonvalescenci organismu po porodu Mgr. Klára Kovaříková doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
DP 33/17 Ottomanská Nikola Motorické schopnosti a dovednosti dětí předškolního věku doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc. doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
DP 48/17 Papáček Jan Úroveň zdatnosti ve vztahu k pohybovému režimu mládeže ve věku 11 – 15 let doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc. doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
DP 62/17 Petriĺáková Mária Zhodnotenie významu terapií v starostlivosti o duševné zdravie doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. doc. PaedDr. Slavomír Laca, Ph.D.
DP 20/17 Petroušová Adéla Relaxace ve sportovním aerobiku Mgr. Klára Kovaříková Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
DP 53/17 Petržilková Jana Využití kompenzačního cvičení pro tělesnou zdatnost dětí mladšího školního věku s vadným držením těla Mgr. Klára Kovaříková Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
DP 11/17 Puchýřová Simona Vegetariánství a wellness prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. doc. MUDr. Zdeněk Vilikus,CSc.
DP 52/17 Rajtorová Šárka Využití kompenzačního cvičení pro tělesnou zdatnost dětí mladšího školního věku s vadným držením těla Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. Mgr. Renata Větrovská
DP 3/17 Refková Michaela Syndrom vyhoření v pomáhajících profesích a možnostiprevence doc. PhDr. MarkétaŠ vamberk Šauerová, Ph.D. doc. PaedDr. Slavomír Laca, Ph.D.
DP 34/17 Rejchrt Aleš Tělesná charakteristika a životní styl českých dětí ve věku 7,00 do 10,99 let, prevence obezity doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc. doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
DP 63/17 Rezková Tereza Wellness v systému sociálních služeb pro seniory prof. PhDr. Gabriel Švejda, CSc. doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
DP 12/17 Satrapová Lucie Rozdíly v psychickém a fyzickém stavu pracujících a nepracujících seniorů Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. doc. MUDr. Miroslav Veselý, CSc.
DP 47/17 Skopalová Bára Kompenzační cvičení a regenerace v klasickém volejbale žen Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. Mgr. Klára Kovaříková
DP 65/17 Smíšková Jitka Jízda na kole jako možná forma aktivního trávení volného času doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D. Mgr. Monika Donevová
DP 64/17 Sojka Stanislav porovnání kondičních schopností vojenských policistů doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
DP 41/17 Souček Vít Péče o tělo a ducha v AČR Mgr. Klára Kovaříková prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.
DP 40/17 Spurný Jiří Četnost a způsob využití wellness procedur u florbalistů vozíčkářů Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. PhDr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS.
DP 2/17 Stachovičová Romana Vliv osobnostních charakteristik na pracovní spokojenost lektora lezení na umělých stěnách doc. PhDr. MarkétaŠvamberk Šauerová, Ph.D. doc. PaedDr. Slavomír Laca, Ph.D.
DP 13/17 Stehlíková Kateřina Vliv jógové sestavy Khatu Pranám na muskoskeletární systém prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
DP 28/17 Syslová Natália Syndróm vyhorenia vo wellness a možnosti prevencie doc. PhDr. MarkétaŠvamberk Šauerová, Ph.D. MUDr. Jozef Martinča
DP 39/17 Švec Martin Problematika obezity se zaměřením na osoby ve výkonu trestu odnětí svobody doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc. doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
DP 5/17 Švimberský Jan Poruchy srdečního rytmu u výkonnostních fotbalistů doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. MUDr. Jozef Martinča
DP 9/17 Václavík Tomáš Způsoby zvládání náročných životních situací příslušníků AČR doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D. prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc.
DP 32/17 Václavíková Soňa Role wellness v AČR doc. PhDr. Jiří Tůma, Ph.D. prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc.
DP 49/17 Váňová Jana Uplatňování technik -Ticha- v masáži wellness prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
DP 4/17 Veverka Adam Hodnocení výživy pomocí nutričního programu Vilmed 1.0:porovnání sportovci vs. nesportovci doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. MUDr. Jozef Martinča
DP 57/17 Vilímek Jiří Metodické pokyny pro založení fitness centra jako součást provozu wellness Ing. Richard Neuwirth, Ph.D. Ing. Milan Šmíd
DP 17/17 Voráčková Nikola Wellness aktivity podporující rozvoj kondičních schopností a jejich vliv na fázické svaly doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. Mgr. Klára Kovaříková
DP 31/17 Vymyslická Lenka Pohyb a výživa v prevenci a léčbě obezity doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.
DP 42/17 Záleská Helga Karcinom prsu a wellness prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
DP 30/17 Zvolenská Jana Vliv aktivity na kvalitu života seniorů Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
DP 27/17 Zvolenská Jana Volnočasová pohybová aktivita dětí mladšího školního věku Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.

Diplomové práce 2016

PDF ke stažení

Sig. Autor Název Vedoucí Oponent
DP 3/16 Alberti Richard Psychosociální aspekty při onkologickém onemocnění žen se zaměřením na karcinom prsu doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. doc. MUDr. Dobroslava Jandová
DP 6/16 Bernatová Michaela Možnosti sportovního vyžití a wellness u seniorů v kraji Vysočina Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
DP 4/16 Capoušková Petra Financování projektu výstavby wellness zařízení Ing. Richard Neuwirth, Ph.D. Ing. Peter Slunčík, Ph.D.
DP 40/16 Cibulka Pavel Analýza techniky dopadů v parkouru doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. Mgr. Jiří baláš, Ph.D.
DP 17/16 Cienciala Jakub Vliv cirkadiánních preferencí na kondici a regeneraci fotbalistů prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
DP 37/16 Čerňanský Peter Vliv používání aktivit a sportů v přírodě na základních školách pro všestranný rozvoj jedinců Mgr. Jitka Jirásková, Ph.D. Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.
DP 21/16 Čiháková Monika Ověření účinnosti wellness programu v rámci Seniorfitness projektu na psychickou pohodu u skupiny mužů a žen ve věku 50 – 65 let doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph. D. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
DP 11/16 Deskopová Klára Účinky hydroterapie u osob s cévním onemocněním dolních končetin Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. doc. MUDr. Dobroslava Jandová
DP 12/16 Dufková Eva Návrh a průzkum bezbariérových wellness v Libereckém kraji Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. Mgr. Zuzana Kornatovská,Ph.D.
DP 38/16 Fiala Lukáš Benefity cvičení na Power Plate u žen tří různých věkových skupin – kazuistiky doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D. Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
DP 14/16 Fialová Barbora Možnosti využití outdoorových aktivit ve wellness (Hodnocení nabídky wellness služeb Hotelu Frymburk) doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.
DP 28/16 Fíla Martin Pohyb a výživa v prevenci a léčbě obezity MUDr. Jozef Martinča doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.
DP 16/16 Gadireddi Tom Intervalový funkční trénink pro zlepšení zdravotně orientovanézdatnosti Mgr. Klára Kovaříková Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
DP 13/16 Hlásek Jakub Týdenní pohybový režim skupiny fotbalistů a skupiny nefotbalistů doc. PhDr. Hana Dvořáková doc. PhDr. DanielaStackeová, Ph.D.
DP 42/16 Horák Lukáš Vliv rodiny na kariéru sportovce doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
DP 18/16 Chvalovská Eva Bezlepková dieta a život s celiakií MUDr. Jozef Martinča doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
DP 15/16 Janků Nela Vliv jednoduchých relaxačních technik na rovnováhu seniorek žijících v regionu Praha prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
DP 19/16 Janouš Martin Kompenzační cvičení a wellness ve fotbale u mladší přípravky Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. MUDr. Jozef Martinča
DP 1/16 Ješeta Zdeněk Výskyt svalových dysbalancí u osob středního věku se sedavým zaměstnáním, vybrané možnosti jejich řešení MUDr. Jozef Martinča Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
DP 39/16 Jíra Lukáš Wellness pohybové aktivity a jejich vliv na zdraví jedince Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
DP 33/16 Kajzar Jiří Objetivizace fyzioterapeutické metody MFK a její využití ve sportovní medicíně prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
DP 26/16 Kolář Jan Edukace rodičů k podpoře zdravých stravovacích návyků u dětí mladšího školního věku doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. MUDr. Jozef Martinča
DP 27/16 Kubricht Jaroslav Fyzická zdatnost studentů základních a středních škol v Pardubickém kraji doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc. doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
DP 2/16 Lašťovková Barbora Využití doplňků stravy u sportovců a v běžné populaci MUDr. Jozef Martinča doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
DP 36/16 Ledvina Zdeněk Využití outdoorových aktivit v bojových sportech (MMA) doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
DP 34/16 Luňáková Veronika Intervenční wellness program pro ženy v době gravidity a po porodu Mgr. Klára Kovaříková Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
DP 20/16 Mandelbaum Marek Zkoumání vybraných cirkadiánních determinantů výkonntosti superligových hráčů florbalu AC Sparta Praha v mužské kategorii prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
DP 5/16 Marcinko Ladislav Detoxikace a odkyselení, jako prostředek k obnovení rovnováhy organizmu Mgr. Klára Kovaříková MUDr. Jozef Martinča
DP 24/16 Michailidou Sonia Povědomí veřejnosti o významu wellness pro život člověka vPraze a Thessaloniki prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
DP 8/16 Neprašová Dagmar Plavání kojenců, batolat a vztah pediatrů a rodičů k plavání Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. Mgr. Klára Kovaříková
DP 25/16 Polanská Markéta Návrh půlročního intervenčního wellness programu pro ženy v době po porodu Mgr. Klára Kovaříková Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
DP 10/16 Pospíšilová Petra Vliv posilování svalů pánevního dna u maminek po porodu a posilování kyčelního kloubu u seniorů na jejich životní pohodu doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
DP 29/16 Rančáková Lucie Koučování ve wellness doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. Mgr. Monika Pavlíková
DP 22/16 Sekera Jiří Rekreační a výkonnostní cyklistika v ČR a její specifika u věkové kategorie nad 40 let doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
DP 7/16 Sláma Martin Projekt fitness centra s prvky wellness a problematika jehorealizace Ing. Richard Neuwirth, Ph.D. Ing. Peter Slunčík, Ph.D.
DP 23/16 Šebek Jakub Wellness a pohybová aktivita u osob s dětskou mozkovou obranou Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. Mgr. Zuzana Kornatovská,Ph.D.
DP 9/16 Šimková Zuzana Vliv relxačních technik s využitím vodního prostředí u žen ve věku 19 – 26 let prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
DP 41/16 Škarnitzlová Jitka Wellness cyklistické trasy doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.
DP 30/16 Trachta Roman Vliv wellness procedur na regeneraci cyklistů Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
DP 32/16 Vodičková vendula Zdravotní benefity jógových technik a jejich využití ve stresové zátěži prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
DP 31/16 Vošická Štěpánka Dotek jako nedílná součást našeho bytí, jako potřeba a vnímánív 21. století doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
DP 35/16 Židlík Jakub Aktivity v přírodě a jejich využití ve wellness programu doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

Diplomové práce 2015

PDF ke stažení

Sig. Autor Název Vedoucí Oponent
DP 17/15 Andělová Romana Intervenční wellness program „Agua prenatal“ – cvičenía relaxační techniky ve vodě, jejich vliv na ženy v době gravidity Mgr. Klára Kovaříková Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
DP 62/15 Balcar Lukáš Výživa ve vrcholovém sportu MUDr. Jozef Martinča doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
DP 18/15 Balšánková Blanka Pohybové programy „Body & Mind“ – cvičební metoda „Pilates Institute“ ovlivňijící kvalitu života zdravotně oslabených a seniorů Mgr. Klára Kovaříková Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
DP 40/15 Banach Marek Analýza cirkadiánních preferencí u boxerů v kontextu adherence ke zdravému životnímu stylu prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.
DP 39/15 Banach Petr Techniky pro rozvoj koncentrace a techniky meditace z hlediska využití ve wellness programech – ověření u mladých aktivně založených lidí prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
DP 19/15 Baxová Magdalena Pojetí wellness v závislosti na věku prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.
DP 61/15 Brandýská Blanka Účinek wellness programu na zdravotní stav a pohybové schopnosti u TEP kyčelního kloubu MUDr. Jozef Martinča doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
DP 63/15 Brhlík Tomáš Kompenzační cvičení pro fotbalisty, jako součást konceptu wellness, se zaměřením na prevenci vzniku zranění kloubů dolních končetin Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. Mgr. Klára Kovaříková
DP 38/15 Brožová Alžběta Požadavky na pracovníka recepce wellness centra se zaměřením na komunikaci doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. Mgr. Jitka Masopustová
DP 46/15 Býma Svatopluk Ověření vlivu wellness aktivity formou golfové hry na prevenci kardiovaskulárních onemocnění pro věkové skupiny 50 – 59 let a nad 60 let doc. MUDr. Dobroslava Jandová doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
DP 47/15 Býma Svatopluk Ověření vlivu wellness aktivity formou golfové hry na prevenci kardiovaskulárních onemocnění pro věkové skupiny 50 – 59 let a doc. MUDr. Dobroslava Jandová doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
DP 48/15 Býma Svatopluk Ověření vlivu wellness aktivity formou golfové hry na prevenci kardiovaskulárních onemocnění pro věkové skupiny 50 – 59 let a doc. MUDr. Dobroslava Jandová doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
DP 20/15 Čedík Roman Nejčastější svalové dysbalance a vhodná kompenzační cvičení v bojových sportech Mgr. Klára Kovaříková Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
DP 21/15 Čejp Stanislav Psychické determinanty skalního lezení v kontextu optimalizace emočního stavu a podpory mentálního zdraví mužů prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
DP 22/15 Dubský Petr Wellness programy pro kriminalisty jako prevence syndromu vyhoření RNDr. Ludmila Vacková, Ph.D. doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
DP 23/15 Gellnerová Jaroslava Wellness prvky ve výkonnostním tréninku atletiky Mgr. Klára Kovaříková doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
DP 66/15 Helus Milan Syndrom vyhoření u technických pracovníků a jeho vztah k pohybovým aktivitám prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
DP 24/15 Hladil Martin Využití wellness procedur u hokejistů juniorských kategorií v rámci sportovního výkonu a regenerace doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
DP 59/15 Hrdina Petr Bikarbonát a sportovní výkon doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. MUDr. Jozef Martinča
DP 25/15 Chlád Jiří Street dance programy ovlivňující flexibilitu a koordinaci u dětí Mgr. Klára Kovaříková PhDr. Iveta Holá, Ph.D.
DP 67/15 Chylíková Lucie Efekty masážních procedur na optimalizaci cirkadiánní rytmicity u žen prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
DP 37/15 Janoušek Jaroslav Podíl regeneračních aktivit na sportovním tréninku florbalistů doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. Mgr. Jitka Masopustová
DP 10/15 Javůrková Vladimíra Vliv pohybové intervence na funkci krátkodobé paměti a další kognitivní funkce u skupiny seniorek PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D. prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
DP 64/15 Klčová Pavlína Sport a wellness prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.
DP 45/15 Kobrová Jitka Vliv přístrojové lymfodrenáže na posttraumatický otok dolních končetin způsobený distorzí hlezna Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. MUDr. Jozef Martinča
DP 09/15 Kohnová Kateřina Možnost sportovního využití a wellness u seniorů RNDr. Ludmila Vacková, Ph.D. prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., Dr.h. c.
DP 58/15 Koník Jakub Základní tělesná charakteristika, prevalence nadváhy a obezity a životní styl u hráčů florbalu ve věku 12,00 až 14,99 let doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc. doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
DP 69/15 Košař Jan Preferované komunikační strategie u sportovních trenérů basketbalu doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. Mgr. Jitka Masopustová
DP 12/15 Kotová Lenka Neplodnost – životní styl neplodných párů doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.
DP 14/15 Koutecký Karel Struktura nákladů provozu plaveckého areálu a jejich optimalizace Ing. Richard Neuwirth, Ph.D. Ing. Milan Šmíd
DP 55/15 Krejčová Renata Předpoklady rozvoje wellness služeb v mikroregionu Českobudějovicka prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., Dr.h. c. prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.
DP 15/15 Kučerová Jana Vliv pohybových aktivit na zdravotní stav seniorů Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., Dr.h. c.
DP 16/15 Letfusová Ilona Využití pohybových aktivit u seniorů s parkinsonovou chorobou a jejich vliv na kvalitu života prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.
DP 44/15 Macášková Martina Vliv pohybové aktivity na seniorky Mgr. Klára Kovaříková doc. MUDr. Dobroslava Jandová
DP 50/15 Macková Eva Řešní celulitidy ve wellness centrech prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.
DP 49/15 Machačná Dana Ověření významu rozvoje rovnováhy u seniorů v domovech s pečovatelskou službou prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
DP 31/15 Malý Rudolf Squash a wellness – vliv různých druhů tréninkových jednotek na změny nálad u hráčů squashe v pubescentním věku prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
DP 32/15 Masopust Martin Wellness programy pro příslušníky Vězeňské služby České republiky jako prevence syndromu vyhoření doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. Ing. František Vlach
DP 43/15 Mašková Sandra Lovci versus Sběrači – alternativní stravování zdraví prospěšné? doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.
DP 71/15 Matouš Ladislav Volnočasové aktivity rodiny v prostředí zábavných komplexů, tematických a zábavně naučných parků doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. Mgr. Jitka Masopustová
DP 29/15 Mikšovská Kateřina Vnímání projektů zdravá výživa na základních školách v Praze 14 z pohledu rodičů a dětí doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. Mgr. Jitka Masopustová
DP 33/15 Milda Jan Analýza soutěžního plavání kategorie Masters v České republice a jeho přínos pro Well – being doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
DP 34/15 Mochanová Petra Prevalence nadváhy a obezity, pohybová aktivita a stravovací návyky dětí mateřských škol doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc. MUDr. Jozef Martinča
DP 35/15 Müller Michal Vliv fotostimulace na kvalitu života po plastice předního zkříženého vazu PhDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.
DP 57/15 Müllerová Ivana Využití wellness programu v prevenci syndromu vyhoření u všeobecných sester doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. MUDr. Jozef Martinča
DP 01/15 Nováková Andrea Srovnání účinnosti regeneračních procedur na zdravotní stav fotbalové mládeže klubu SK Slavia Praha a FK Dukla Praha, U16 u české ligy dorostu Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. MUDr. Jozef Martinča
DP 30/15 Parízková Miroslava Motivácia žien ku zmene životného štýlu doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
DP 07/15 Pavlas Josef Negativní vliv médií na životní styl ve vybrané věkové skupině prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., Dr.h. c. doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
DP 03/15 Pekárek Zdeněk Sestavení a ověření modelu intervenčního wellness programu pro ženy v léčbě závislosti prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.
DP 08/15 Pospíšilová Martina Wellness – aktivní složka seniorů pohraničního regionu prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., Dr.h. c. doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.
DP 04/15 Procházková Andrea Přírodní doplňky stravy pro zlepšení a udržení zdraví v oblasti imunity Mgr. Klára Kovaříková doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
DP 68/15 Prokeš Josef Ověření zdravotních benefitů kryoterapie jako součást wellness programu u sportujících a nesportujících mužů prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
DP 05/15 Přibyl Vojtěch Běhání v minimalistických botách a jejich vliv na dolní končetiny Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. MUDr. Jozef Martinča
DP 02/15 Rabiňák Peter Koncept outdoor wellness jako součást výcviku pozemních jednotek Armády České republiky doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.
DP 65/15 Rata Filip Vyhodnocení klasifikace z předmětu Fitness na VŠTVS Palestra a ATVS Palestra Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. Mgr. Klára Kovaříková
DP 72/15 Rondzik Rudolf Vplyv intervenčného pohybového programu na niektoré antropologické vlastnosti doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc. MUDr. Jozef Martinča
DP 13/15 Řehořková Petra Projekty „Zdravá výživa“ na základních školách jako prevence obezity dětí doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.
DP 06/15 Saidlová Jana Wellness program pro učitele jako prevence syndromu vyhoření doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.
DP 36/15 Skořepová Martina Strečink a kompenzační cvičení u hráček florbalu Mgr. Klára Kovaříková MUDr. Jozef Martinča
DP 11/15 Slaba Jan Způsoby motivace u vybrané skupiny klientů ve wellness ke změně zdravého životního stylu doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. Mgr. Klára Kovaříková
DP 26/15 Staša Roman Tréninkové programy do firem Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
DP 42/15 Strnadová Kateřina Srovnání komunikačních přístupů rodičů – trenérů a trenérů a jejich působení na výkon mladých florbalistů doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. Mgr. Jitka Masopustová
DP 60/15 Šafandová Martina Přírodní a bylinné doplňky stravy pro zlepšení a udržení zdraví MUDr. Jozef Martinča doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
DP 27/15 Šípová Martina Vliv kurzů „plavání“ kojenců a batolat v následném výcviku předškolních dětí Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. Mgr. Klára Kovaříková
DP 70/15 Školoudová Andrea Výživa pro výbornou formu a zdraví MUDr. Jozef Martinča doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
DP 28/15 Šmejkalová Olga Možnosti sportovního využití a wellness u seniorů Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., Dr.h. c.
DP 54/15 Tomšová Petra Přírodní a bylinné doplňky stravy pro zlepšení a udržení zdraví – zelené potraviny a tzv. superfoods Mgr. Klára Kovaříková MUDr. Jozef Martinča
DP 53/15 Topinková Eva Porovnání úrovně pohybových schopností dětí různých věkových skupin Mgr. Klára Kovaříková doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
DP 56/15 Uher Ondřej Rekreační běh a adherence u začínajících běžců prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.
DP 52/15 Vejvar Jakub Dvouměsíční program na redukci tuku a udržení svalové hmoty pomocí kruhových tréninků, stravovacího plánu a regenerace Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. Mgr. Klára Kovaříková
DP 51/15 Vykoupil Milan Průzkum využití modifikací didaktických kategorií v tělesné výchově jako nástroje utváření pozitivního vztahu dětí k pohybovým aktivitám doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
DP 41/15 Weinfurtová Diana Rozdíly mezi státními a soukromými středními školami v edukaci v oblasti správného životního stylu Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. Mgr. Jitka Masopustová