Dlouhodobý záměr VŠTVS Palestra

na léta 2016 – 2020

 

Mise – poslání

Palestra představuje první soukromou vysokou školu v ČR vychovávající odborníky především pro oblast wellness a zdravého životního stylu. Absolventi studií vysoké školy jsou připraveni na vedení pohybových aktivit mládeže, dospělých i seniorů, aktivizaci vybraných cílových skupin s ohledem na maximální rozvoj jejich potencialit, či zajištění komplexního výživového poradenství jak pro klienty s běžnou pohybovou aktivitou, tak i pro vrcholové sportovce. Těžiště činnosti absolventů je směřováno na realizaci různě orientovaných aktivizačních a preventivních programů, sloužících k podpoře zdraví a zlepšování kvality života klientů.

 

Vize

VŠ PALESTRA se chce stát přední českou školou, vychovávající kvalitní tělovýchovné odborníky pro rekreační sport, wellness, rozvoj kondice, pro aktivizaci klientů k přijetí zdravého stylu života – zdravého způsobu bytí.

V odborné a vědecké aktivitě chceme klást důraz na badatelské úsilí v oblasti hledání cest podpory zdravého způsobu života populace, prevence obezity, péče o seniory, udržování psychosomatického zdraví jako podmínky pro optimální podání výkonu.

Chceme se vynasnažit spolupracovat s našimi i zahraničními institucemi podobného zaměření v oblasti výzkumu, výměny zkušeností studentů i učitelů.

 

1. Kvalita a relevance

Pod tímto pojmem zahrnujeme kvalitu studia a studijních výsledků, nároky na kvalitu tvůrčích výstupů a na znalosti, dovednosti a kompetence absolventů i studentů. Naplnění kvalitativních cílů se neobejde bez propojení studia a VaV. K tomuto účelu chceme věnovat pozornost zlepšování procesu evaluace edukačního procesu, zejména evaluaci v oblasti spolupráce s výzkumnými institucemi a zapojení studentů do výzkumné a vědecké práce. Důraz na kvalitu studia bude zajišťován rovněž podporou stávajícího pedagogického sboru k vyšší účasti na mezinárodních konferencích a jejich participaci na našich i jiných grantových úkolech. Důležitá je inovace a průběžná příprava nových interních předpisů a směrnic upravujících zajištění kvality jednotlivých činností na vysoké škole. K podpoře zapojení studentů do vědecko-výzkumné činnosti bude vytvořena strategie zapojení studentů do VaV, systém stipendií a motivačních benefitů, strategie vytvoření asistentských míst pro absolventy s vynikajícími výsledky.

V dlouhodobém horizontu vysoká škola připraví k akreditaci nové studijní obory reflektující společenskou poptávku, strukturu studijních programů přizpůsobí měnící se demografické křivce s výhledem na rok 2020 a 2030. Snahou vysoké školy je rovněž získat akreditaci k rigoróznímu a habilitačnímu řízení (pokud nebudou pravidla akreditace nastavena s nástupem Akreditační agentury odlišně od současného stavu).

Pro udržení kvality studia je nutné věnovat pozornost nejen akreditaci nových oborů, ale inovovat s ohledem na potřeby praxe i obory stávající. Po zkušenostech s ukončením prvního cyklu magisterského studia Wellness specialista a získání akreditace nového bakalářského oboru Výživové poradenství a sportovní diagnostika bude škola usilovat o získání akreditace bakalářského i magisterského studia v oblasti učitelství. Rovněž chce škola reagovat na celospolečenskou poptávku i navržená kritéria hodnocení kvality školy ze strany MŠMT přípravou a otevřením nových programů celoživotního vzdělávání.

Důležitou součástí tohoto strategického cíle je pravidelný průzkum trhu, analýza požadavků praxe na odborné kompetence absolventů (viz níže rozpracované podrobněji), analýza „nepokrytých“ oblastí v rámci pracovního trhu, evaluace uplatnění našich absolventů na trhu práce.

V kontextu kladeného důrazu na udržení a dalším zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání je nutné uvažovat i zlepšení podmínek pro navazování spolupráce s ostatními subjekty, jak v tuzemsku, tak i v zahraničí, neboť to představuje základní podmínku úspěšného rozvoje školy. Na mezinárodní spolupráci je v tomto bodě kladen mimořádný důraz. V rámci tohoto cíle je nutné vypracovat strategii a pravidla (metodiku) navazování spolupráce s ostatními subjekty, stanovit pravidla vyhledávání a navazování kontaktů, stanovit pravidla pro realizaci pracovních jednání a stanovit možnosti motivace subjektů ke spolupráci s vysokou školou (a obráceně).

Významnou součástí zajištění kvality studia, spolupráce s ostatními subjekty, podpory internacionalizace, podpory a rozvoje vědy a výzkumu je kvalitní personální zajištění. V rámci podpory individuálního rozvoje pedagogů je nutné realizovat pečlivý personální audit a na základě analýzy stanovit jednotlivé oblasti rozvíjení konkrétních kompetencí k prohloubení nejen odborných, ale i osobnostních dovedností. Mezi základní kompetence, jimž je nutné při personálním rozvoji věnovat pozornost, patří zejména jazykové kompetence pedagogů, díky nimž by se zvýšila možnost jejich spolupráce se zahraničními partnery, možnost participace na výuce na zahraničních univerzitách i vědecko-výzkumných projektech. Vysoká škola věnuje rozvíjení těchto kompetencí učitelů maximální pozornost i s ohledem na pravidelné studijní pobyty zahraničních studentů.

Důležitými kompetencemi vysokoškolského pedagogika by měly být i manažerské dovednosti, které však často vědecky orientovaným pedagogům chybí. Stejně jako rozvoj jazykových kompetencí, bude i rozvíjení manažerských kompetencí učitelů navazovat na pečlivou analýzu personálního auditu.

Vysoká škola bude rovněž podporovat sebevzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogů. Vysoká škola bude poskytovat příležitosti pro zvýšení tělesné zdatnosti a psychické odolnosti vůči narůstajícímu stresu i v oblasti vysokoškolské výuky a tlaku na výkon se záměrem působit preventivně proti syndromu vyhoření. Rovněž bude podporovat sebevzdělávání pedagogů ve vědních oborech, které souvisejí s filozofií a odbornou profilací školy, a to zejména u těch vyučujících, kteří mají odlišné odborné zaměření.

Důležitými okolnostmi zajištění kvality studia je rovněž zkvalitňování a rozšiřování služeb v oblasti pedagogického a pedagogicko-psychologického poradenství (posílení stávajícího personálního zabezpečení psychologické poradny, rozšíření konzultačních hodin, vybavení moderními diagnostickými pomůckami, propojení poradenské péče s diagnostickým centrem školy).

Infrastruktura, materiálně-technické a informační zabezpečení VŠ představuje platformu, na které je možná výstavba dalších kvalitních podmínek pro úspěšné fungování školy. Vysoká škola bude inovovat stávající infrastrukturu s ohledem na vývoj v oblasti moderních technologií, vývoji v této oblasti bude věnovat škola i pozornost v inovacích studijních oborů (v rámci pravidelných reakreditací). Vysoká škola rovněž bude reagovat na moderní trendy v oblasti komunikace se studenty podporou maximálního využití moderních technologií pro evidenci studentů, zlepšení komunikace s nimi, při kontrole kvality studia i v rámci dalších činností vysoké školy.

V rámci plánovaných a již realizovaných změn projde infrastruktura školy rozsáhlou inovací, buduje se nová školní budova, bude nutné vybavit výukové prostory základním vybavením (např. tepelné a světelné rozvody), vybavení učeben moderním nábytkem a moderní didaktickou a výpočetní technikou).

 

Přehled investičních záměrů pro roky 2015-2020:

2015-2016 dostavba budovy školy v areálů Slovačíkova 400/1;
2016 vybavení nové budovy školy, posluchárny, diagnostické centrum, administrativní zázemí;
2016 modernizace stávajícího vybavení;
2016 vybavit novou budovu školy zastiňovací technikou, venkovní žaluzie a slunolamy;
2016-2017 vybudovat parkoviště u nové budovy školy na východní straně;
2016-2020 vyřešit parkování v okolí areálu školy Slovačíkova 400/1;
2016 rekonstrukce sociálního zázemí staré budovy školy Slovačíkova 400/1;
2016-2020 získat finanční prostředky na alternativní možnost vytápění tepelnými čerpadly,
provést zateplení staré budovy školy Slovačíkova 400/1 ;
2016 vybudování vlastního sportovního zázemí, tělocvična pro míčové hry, tělocvična pro ZDRTV, fitcentrum;
2017 získání nových prostor pro zvětšující se knihovnu VŠ.

 

1.1 Spolupráce s absolventy

Kritérium uplatnění absolventů na trhu práce je nutné posuzovat jako kritérium opodstatněnosti existence školy i jako kritérium její kvality. Proto je nezbytné tyto údaje o uplatnění, nezaměstnanosti absolventů velmi pečlivě sledovat, vyhodnocovat a přijímat patřičné závěry. V této souvislosti bude připravována externí evaluace uplatnění absolventů, šetření týkající se požadavků praxe na cílové kompetence absolventů a pružné reagování na požadavky praxe úpravou stávajících studijních plánů a obsahů. S ohledem na kvalitní informační propojení jednotlivých složek vysoké školy a funkčnosti orgánů jako jsou kolegium rektora a intenzivní spolupráci zmíněných složek je pružné reagování na požadavky praxe možné zajistit i s ohledem na administrativu spojenou s procesem akreditace a reakreditace.

Uplatnění absolventů na trhu práce je významným kritériem při posuzování kvality studia při volbě studijní kariéry uchazečů o dané vysokoškolské studium. V této souvislosti se ve strategickém plánu prvního řádu zdůrazňuje význam kvalitní analýzy další studijní kariéry/uplatnění v praxi, případně analýzy míry nezaměstnanosti absolventů. Zároveň je nutné realizovat průběžná šetření týkající se požadavků praxe na cílové kompetence absolventů a pružné reagování na tyto požadavky ve studijních plánech a obsazích vyučovaných předmětů, což zajistí stálé zvyšování kvality vysokoškolské výuky.

 

1.1.1 Analýza další studijní kariéry/uplatnění v praxi

Pro tuto část evaluace je nutné vypracovat konkrétní strategii získávání příslušných dat. Do roku 2020 lze uvažovat, že v souvislosti s výstupy projektů, do nichž je (byla) vysoká škola zapojena – IPN Kvalita, IPN Kredo – budou vypracovány postupy a nástroje k měření spokojenosti institucí v praxi s odbornými a osobnostně sociálními kompetencemi našich absolventů a postupně zaváděny do praxe.

Strategie evaluace uplatnění absolventů v praxi bude zohledňovat i rozšíření studijní nabídky, tedy bude sledovat úspěšnost absolventů s ohledem na jednotlivé obory bakalářského i magisterského studia.

Obdobně (s ohledem na jednotlivé bakalářské obory VŠ) bude sledována úspěšnost absolventů při přijímání i dokončování studia v navazujících magisterských oborech na dalších vysokých školách. V centru zájmu bude rovněž sledování i dalšího odborného vývoje absolventů – studium v doktorských programech, participace na vědeckovýzkumných úkolech, participace na odborné přednáškové a publikační činnosti.

Zároveň, na základě vyhodnocení výsledků doplňkového úkolu zaměřeného na komunikaci s Alumni, budou vypracovány doplňkové postupy řešící problematické oblasti, tj. oblasti, v nichž škola udávala nízké hodnocení svých aktivit při komunikaci s Alumni. S ohledem na podstatné okruhy, na nichž dosavadní spolupráce s absolventy stojí, budou tyto oblasti dále využívány jako základní komunikační prvky, jež budou obohaceny o zjištěné nedostatky. Současná strategie komunikace s Alumni je postavena zejména na využívání FB, webových stránek – aktuality, využívání hromadného e-mailingu, elektronické verze časopisu Palestra, organizace aktivit i pro absolventy, spolupráce s absolventy na úrovni spolupráce terciárního sektoru s praxí.

V rámci zkvalitňování komunikace s Alumni je vhodné uvažovat o zavedení speciální záložky „Pro absolventy“ na webových stránkách, pravidelná komunikace s absolventy, péče o vytvořenou pozitivní atmosféru v rámci studia, která vede k intenzivní komunikaci dosavadních absolventů se zástupci školy. Lze rovněž uvažovat o vytvoření jednoduchého dotazníku, který by byl zaslán ve dvou etapách (při předpokládaném přijímání studentů na další vysoké školy a po předpokládané době ukončení studia na daných školách).

Na základě pravidelného evaluačního šetření mezi studenty je nutné rovněž věnovat pozornost zlepšení komunikace stávajících studentů s některými z vyučujících.

Výstupy těchto šetření budou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách, na Pedagogické radě, Akademickém senátu, Akademické radě. Budou rovněž předány garantům oborů.

 

1.1.2 Zkvalitňování procesu výuky

Součástí procesu zkvalitňování možností uplatnění absolventů na trhu práce je působení na kvalitu výuky, zejména posílení spolupráce s praxí. Prostředkem ke zvýšení kvality výuky je zřízení Centra praxí, v jehož rámci budou centrálně řízené praxe pro jednotlivé studijní obory. Úkolem centra bude rovněž zajištění spolupráce při organizaci významných sportovních akcí (na úrovni takových sportovních událostí jako jsou např. mistrovství ve vybraném sportu či mezinárodní sportovní soutěž).

Na základě již zmíněné analýzy požadavků odborníků z praxe budou tyto požadavky promítány do plánovaného profilu absolventa. Požadavky praxe se mapují průběžně, zjištěné požadavky se zaznamenávají formou poznámkového aparátu bez prodlevy do průběžně připravovaných návrhů změn pro další reakreditace/akreditace. Kvalita studia – přizpůsobení požadavkům praxe – bude podporována širší nabídkou volitelných předmětů, díky nimž je možné dosavadní obecný profil studenta daného studijního oboru zároveň i úžeji specializovat. Formou volby vyšší specializace se zvýší možnosti uplatnění absolventu na trhu práce.

Rovněž lze, na základě požadavků praxe, uvažovat o přípravě a realizaci systému akreditovaných workshopů zaměřených na vybrané oblasti, po nichž bude v daných oborech v praxi poptávka.

Zvýšení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce bude podporováno i navazováním spolupráce s dalšími zahraničními partnery a univerzitami (a posilováním intenzity dosavadní spolupráce), kde budou mít studenti možnost prohloubit své dosavadní odborné i jazykové kompetence. Zároveň taková spolupráce poskytne kromě vzájemné výměny studentů i příležitosti ke studijním stážím a pracovním pobytům jak pro naše vyučující, tak pro zájemce ze zahraničí, kteří by svým odlišným odborným přístupem obohacovali výuku studentů na domácí půdě vysoké školy. Rovněž se díky podpoře této zahraniční spolupráce bude zvyšovat počet studentů participujících na zahraničních výzkumných úkolech.

 

1.1.3 Zapojení vrcholových sportovců do praktické výuky

Zapojení vrcholových sportovců do praktické výuky přináší studentům důležité praktické informace. Vrcholové sportovce (jak současné, tak bývalé) zapojujeme do výuky praktických předmětů, především v oblasti výuky techniky sportu, tréninkových metod a regenerace.

V posledních letech jsme takto spolupracovali např. s olympijským vítězem Davidem Svobodou, olympioniky Petrem Koukalem, Robertem Štefkem a dalšími.

Tuto spolupráci plánujeme vhodně propojit s projektem Duální kariéry a případně i s novými grantovými programy.

 

1.2 Třetí role vysoké školy

Poslání vysokých škol v současném světě se výrazně mění. Pojetí vysokých škol jako určitých izolovaných center vzdělanosti je již zastaralé. Nastupuje nové pojetí funkce vysokých škol jako center znalostí, která svým zaměřením přesahují rámec akademických institucí a která se stávají součástí tendence zprostředkovat vlastní aktivity vnějšímu světu. S ohledem na tyto významné společenské změny věnuje vysoká škola pro nadcházející období pozornost novým okruhům své činnosti nebo stávajícím aktivitám v dané oblasti věnuje hlubší pozornost, vše s respektováním odborného zaměření VŠTVS PALESTRA.

 

1.2.1 Podpora dobrovolnictví ve sportu

Jednou z oblastí, na které se VŠTVS PALESTRA zaměřuje je podpora dobrovolnictví s důrazem na sportovní aktivity. Dobrovolnictví je důležitým faktorem při realizaci sportu dětí a mládeže, při pořádání sportovních akcí i pro vytváření celkově pozitivního klimatu jak v menších komunitách, tak celkově ve společnosti.

Studenti Palestry se od jejího založení aktivně podílejí na organizování sportovních (ať už soutěžních nebo nesoutěžních) aktivit v podstatě v pozicích dobrovolníků a tato část výuky je pro jejich praktickou připravenost k dalšímu profesnímu životu nezbytná. Účastní se nejdůležitějších sportovních akcí, jako jsou Prague International Marathon, Olympijský park Praha-Letná 2014, MS v ledním hokeji 2015 a dalších akcí. V rámci své odborné praxe připravují a zajišťují silniční běžecký závod PALESTRA Kbelská 10.

V předchozích letech jsme díky podpoře ESF vytvořili metodiky pro vzdělávání dobrovolníků na sportovních akcích, které jsou organizátorům zdarma k dispozici v elektronické podobě. Součástí metodik jsou i video instruktáže. Z našich zkušeností víme, jak je podpora dobrovolníků a jejich vzdělávání opomíjenou oblastí a jak je současně důležité, aby dobrovolní trenéři a organizátoři odborné kompetence měli. V této oblasti se vzhledem k zaměření školy chceme výrazněji prezentovat i v budoucnosti a to i případně v oblasti profesní organizace dobrovolníků.

 

1.2.2 Pořádání sportovních, kulturních a dalších volnočasových akcí

PALESTRA bude pokračovat v organizaci velkého silničního běžeckého závodu PALESTRA Kbelská desítka, která je součástí odborné výuky.

Jednou z oblastí rozvoje je návrh dalších sportovních akcí, které by PALESTRA sama pořádala tak, aby se odborná praxe studentů v určité fázi studia realizovala především na aktivitách pořádaných školou.

Opět bude pokračovat příprava kulturního programu se žáky vybrané základní školy i participace na přípravě aktivit pro seniory s městskou částí Praha 1.

V oblasti podpory volnočasových aktivit bude nadále pokračovat úzká spolupráce s městskou částí Praha 9 a vybranými institucemi zdejšího regionu (např. Klokánek).

Díky dobrému jménu má PALESTRA dostatečné množství potenciálních partnerů pro zajištění sportovních akcí.

 

1.2.3 Spolupráce v rámci projektu Českého olympijského výboru “duální kariéra”

PALESTRA se aktivně zapojila již ve zrodu projektu “Duální kariéry”, který připravil Český olympijský výbor. PALESTRA nabídla možnost zvýhodněného studia sportovců zapojených do tohoto projektu a také samostatné projekty a odborné zázemí pro další vzdělávací aktivity.

Navazuje tak na dlouhodobou spolupráci s Vysokoškolským sportovním centrem a dalšími sportovními svazy a kluby, na základě kterých na PALESTŘE studují vrcholoví sportovci, jako jsou např. Martina Sáblíková, Ondřej Synek, Lukáš Krpálek a další.

 

2. Věda a výzkum

2.1 Charakteristika managementu vědy a výzkumu na vštvs Palestra

Oblasti vědy a výzkumu je na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu PALESTRA kontinuálně věnována vysoká pozornost a podpora. Vědecko-výzkumné a tvůrčí aktivity jsou koordinovány a organizovány Oddělením vědy a výzkumu, které řídí prorektorka pro vědu a výzkum prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. Toto oddělení kooperuje při zpracovávání projektů mezinárodních, národních i regionálních programů, eviduje vědeckovýzkumné a tvůrčí aktivity akademických pracovníků vysoké školy v informačním systému, shromažďuje informace o vědeckých konferencích a odborných seminářích v České republice a v zahraničí, a dále spravuje evaluační portál pro hodnocení výsledků vědy a výzkumu vysoké školy.

Dále se oddělení vědy a výzkumu VŠTVS PALESTRA podílí na zabezpečení kvalifikačního růstu akademických pracovníků a na efektivním přenášení výsledků výzkumu do vzdělávání a dalšího rozvoje vědy na principu otevřené dostupnosti „Open Access“. Významnou roli v managementu vědy a výzkumu má Vědecká rada Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA, která zastává funkci evaluační a koncepční v oblasti výzkumu a vývoje, čímž je zvyšována kvalita vědecké práce a její konkurenceschopnost.

Na VŠTVS PALESTRA působí od svého založení „Society for Research in Wellness“ jako otevřená platforma pro vědeckou a výzkumnou spolupráci, která podporuje kvalitní výzkum a pomáhá šířit nové vědecké poznatky z oboru wellness obecně, a speciálně napomáhá zviditelnit vědecké bádání se zaměřením na wellness a zdraví sociálně slabých občanů, seniorů a občanů s postižením. „Society for Research in Wellness“ dále podporuje a chrání vydávání vědeckého časopisu “Acta Salus Vitae” – ISSN 1805-8787. Dbá na to, aby zveřejněné příspěvky byly založeny na výzkumu v duchu etických zásad zkoumání a v souladu s ochranou životního prostředí. Společně s VŠTVS PALESTRA definuje projekt vydávání tohoto časopisu a financuje jej.

 

2. 2 Strategický plán rozvoje vědy a výzkumu s horizontem 2020 a výhledem do roku 2030

2.2.1 Rozvoj vědecko-výzkumné spolupráce

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA si klade za cíl v dlouhodobé perspektivě rozvoje vědy a výzkumu do roku 2020 rozvíjet nadále efektivní spolupráci s předními vědci a uznávanými odborníky ve svém oboru v národním i mezinárodním kontextu. S těmito pak řešit výzkumné záměry vycházející z aktuálních potřeb společnosti v oblasti zvyšování kvality života a podpory zdraví. Významnou součástí strategického plánu je přitom také začleňování talentovaných studentů do výzkumné a vědecké práce, a tím dosahování vysokého stupně vědecké komunikace s mladými nadějnými specialisty v oborech wellness, kondice, výživy a sportovní diagnostiky.

Cílovou skupinou jsou zejména studenti magisterského programu, kteří jsou již během studia zapojeni do výzkumných projektů, a tím motivováni k vědecké práci i po ukončení studia. Součástí strategického plánu rozvoje vědy a výzkumu s horizontem 2020a výhledem do roku 2030 je akreditace doktorského studia v oboru „Sportovní humanistika“.

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA je v rámci strategického plánu rozvoje vědy a výzkumu s horizontem 2020 a výhledem do roku 2030 otevřena nabídkám a výzvám vědecké bilaterální spolupráce v rámci Wellness, Zdraví, Kvality života v soukromé i veřejné sféře. Základem nabídky ze soukromé sféry je popis výzkumného projektu a návrh smlouvy o spolupráci s danou firmou za podmínek stanovených zákonem a vědeckou etikou.

 

2.2.2 Evaluace rozvoje vědy a výzkumu

Strategickým nástrojem řízení a rozvoje je nový „Evaluační systém hodnocení výsledků vědy a výzkumu na VŠTVS PALESTRA“ přijatý v říjnu 2015, akcentující excelenci, propojení výzkumu s potřebami společnosti a podporu konkurenceschopnosti ČR. Cílem je zvýšit prestiž vědecké práce a uplatnit mechanismy na finanční ohodnocení podle kvality odvedené vědecké a výzkumné práce akademických pracovníků, jejichž excelence bude rozpoznána a honorována.

 

Hlavní indikátory hodnocení:

 • Institucionální management vědy a výzkumu, rozvoj potenciálu. Výzkumná kapacita.
  Podpora získávání vědeckých hodností akademických pracovníků VŠTVS PALESTRA. Perioda postdoktorandská. Zapojení talentovaných studentů. Spolupráce s významnými experty. Laboratorní a experimentální zázemí.
 • Uznání v národním a mezinárodním vědecko-výzkumném prostředí.
  Mezinárodní a národní spolupráce a partnerství. Uznání jednotlivců i pracovišť mezinárodní/národní komunitou. Společné publikace.
 • Výzkumná výkonnost.
  Vědecké výstupy (typ, počet, trendy). Bibliometrie, citační analýza. Výchova PhD. Rozvoj komunikačních dovedností ve vědě u studentů, učitelů; výzkumné stáže studentů a akademických pracovníků; propojení vědy a výzkumu s pedagogickou činností; „síť“ výzkumných jednotek na pracovišti – transfer znalostí; publikování výsledků – praktické dovednosti.
 • Excellence ve výzkumu.
  Peer-recenze vybraných výstupů. Prestižní mezinárodní spolupráce. Plánovaný strategický záměr je vyjádřitelný bibliometrií, tj. v kvalitě publikačních výstupů. Plán je zaměřen na kontinuální zvyšování kvality vědeckého časopisu „Acta Salus Vitae“, na kvalitní vědecké publikační výstupy našich specialistů ve vědeckých časopisech, včetně časopisů citovaných ve Web of Science a Scopus. Pouze takto orientovaná strategie ve vědě a výzkumu otevírá VŠTVS PALESTRA možnosti k externímu financování vědy a výzkumu, k účasti v projektech národních i mezinárodních, v neposlední řadě k získání významných ocenění. Kvalita časopisů, ve kterých naši specialisté publikují je pro nás důležitější než pouhý počet publikací. V tomto ohledu, každý akademický pracovník má možnost rozvinout své vlastní standardy.
 • Sociální relevance výstupů vědy a výzkumu.
  Prioritní sociálně relevantní oblasti vědy a výzkumu naVŠTVS PALESTRA:
  Harmonizační funkce pohybových aktivit; diagnostika psychických stavů, analýza dýchání v pohybových sekvencích, a jiné sledování biofeedbackové odezvy na zátěž; zřízení laboratoře tréninkové psychoterapie;

Adekvátní pohybový režim; komplexní kompenzační režimy pro sportovce (od dětí po dospělé); speciální zřetel ke kinezioprotekci kvality života seniorů a osob s disabilitou – dostupnost, specifika;
Somatotypy sportovců v kombinaci se složením těla, zřízení Antropometrické laboratoře;
Analýza pozitivních a negativních vlivů sportu na jedince a společnost; alkohol a sport; výchova sportem; volný čas; resocializační efekty sportovních aktivit.

 

2.2.3 Rozvoj internacionalizace v oblasti vědy a výzkumu

Strategickou prioritou je posílení podílu zahraničních akademických pracovníků na výzkumu. V současném vysokoškolském prostředí proces internacionalizace ve vědě a výzkumu nabývá charakteru mezinárodní soutěže o kvalitní stážisty a výzkumné pracovníky, ať už se jedná o typ “incoming” nebo o typ “outcoming”. Strategickým cílem je proto podporování profesního růstu akademických pracovníků a studentů VŠTVS PALESTRA, a to zejména prostřednictvím mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu, aktivní organizací výzkumných mobilita mezinárodních konferencí tak, aby byla zajištěna kontinuita odbornosti jednotlivých pracovišť VŠTVS PALESTRA na vysoké úrovni.

Strategicky nutné je věnovat zvýšenou pozornost zejména rozvoji angličtiny akademických pracovníků a studentů, a dále posilovat reciprocitu výzkumných stáží. Naším cílem je dosáhnout minimálně 1 výzkumné stáže studenta VŠTVS PALESTRA a 1 výzkumné stáže akademického pracovníka VŠTVS PALESTRA v zahraničí v každém semestru, a přitom přijmout v každém semestru recipročně k výzkumné stáži minimálně 1 studenta a 1 akademického pracovníka na VŠTVS PALESTRA.

Příkladem takové již fungující rozvinuté spolupráce akademických pracovníků a studentů na bázi bilaterálních smluv o vědecko-výzkumné spolupráci je kooperace VŠTVS PALESTRA s japonským pracovištěm v Kochi University, s polským pracovištěm Akademia Wychvania Fyzicznego Wroclaw, se slovenským pracovištěm Katedry tělesné výchovy a sportu FF UMB v Banské Bystrici.

Plánovaným strategickým záměrem v oblasti vědy a výzkumu s horizontem 2020 je uzavření bilaterálních smluv s americkým pracovištěm College of Biological Science University of California, s indickým pracovištěm Himachal Pradesh University Shimla a s vybraným kanadským pracovištěm.

 

2.3 Grantové programy

V prvním a druhém programovém období získala VŠTVS PALESTRA šest grantů z ESF. Tyto projekty výrazně přispěly k rozvoji vysoké školy a jejích studijních programů.

V dalším programovém období plánujeme podání dalších žádostí o podporu z ESF a to především v oblasti vzdělávání. Plánujeme větší propojení s partnerskými organizacemi a větší propojení výstupů projektů s praxí. Tento trend se projevil již v posledním grantovém programu, ve kterém byly vytvářeny metodiky pro dobrovolníky na sportovních akcích a výstupy jsou volně k dispozici na internetových stránkách a máme zpětnou vazbu, že je organizátoři využívají.

V oblasti grantových projektů plánujeme hlubší spolupráci s partnery v rámci ČR i zahraničí. V současné době je VŠTVS PALESTRA externím evaluátorem jednoho evropského grantu jako partner UPOL, další projekty jsou ve fázi rozpracování.

Díky změnám v projektu Erasmus+ plánujeme přípravu mezinárodních grantových projektů i v tomto programu a to pro oblast sportovních aktivit a dobrovolnictví. Chceme navázat na již vytvářené mezinárodní vazby se školami a institucemi v zahraničí se stejným zaměřením.

 

3. Internacionalizace

Internacionalizace vzdělávací činnosti (vysílání studentů a pracovníků), spolupráce v oblasti vzdělávání i VaV je cestou k zvyšování kvality učitelů, odborníků školy a podmínkou pro zvýšení efektivity činnosti. V této oblasti je rovněž vhodné vypracovat “metodiku motivace pedagogů” k aktivní účasti na internacionalizaci vzdělávací činnosti, stanovit motivační pravidla pro učitele účastnící se mezinárodní spolupráce, pracovních a školicích výměnných pobytů.

V rámci rozvíjení internacionalizace bude podporováno navazování spolupráce se zahraničními partnery, kteří by participovali na výuce, vedli krátkodobé semináře a workshopy, které by pružně reagovaly na změny v daném oboru a přinášeli by aktuální informace a zkušenosti ze zahraničí.

V rámci podpory internacionalizace studia studentů je nutné připravit studijní program pro akreditaci v anglickém jazyce, připravit dílčí studijní nabídky pro studenty v rámci Erasmu, zlepšit podmínky pro vlastní studenty, kteří vyjíždějí studovat v rámci Erasmu či dalších programů mezinárodních aktivit.

Při přípravě studijních programů bude zohledňován světový kontext a zahraniční zkušenosti. Tato oblast představuje především realizaci aktivit v těchto oblastech:
Mobility studentů a zaměstnanců v rámci programu Erasmus+:

 • Studijní pobyty našich studentů v zahraničí
 • Pracovní stáže našich studentů v zahraničí
 • Studijní a přednáškové pobyty našich učitelů v zahraničí
 • Studijní pobyty zahraničních studentů na naší škole
 • Studijní pobyty a přednáškové pobyty zahraničních pedagogů na naší škole

Ze stávající spolupráce se 4 zahraničními Univerzitami a zapojením cca 1 % studentů a pracovníků školy v současnosti, je nezbytné rozšířit kooperaci o další školy. Tento úkol se nám daří plnit. V roce 2015 byla navázána spolupráce s Evropskou sítí sportovních akademií, která sdružuje 11 sportovních akademií /včetně vysokých škol/ z 8 evropských zemí. VŠ PALESTRA bude přijata za člena na začátku roku 2016 na dalším zasedání. Od tohoto zapojení si slibujeme vedle dvoustranných kontaktů s konkrétními vysokými školami také možnost spolupráce na nových grantových programech v rámci projektu Erasmus+.

 

3.1 Mobility studentů a zaměstnanců s institucemi mimo EU

Současná kooperace s Kanadskými Univerzitami a s Univerzitou v Japonsku je nezbytné udržet a rozvinout spolupráci i s dalšími mimoevropskými pracovišti jak na poli VaV, tak i v oblasti stáží učitelů a studentů.

Spolupráce je podmíněna získáním dostatečných finančních prostředků, jak z domácích, tak i zahraničních zdrojů. Zde je pro úspěch podmínkou získání odpovídajících grantových peněz či dotací.

 

3.2 Studium zahraničních studentů na naší škole

Stávající situace ukazuje na poměrně velký zájem zahraničních studentů o studium oborů, které naše škola nabízí. I o studium v českém jazyce tradičně mají zájem Slováci i další národnosti (Rusové, Ukrajinci, v menší míře ostatní).

Vedle tradičního studia v češtině bude naše škola pokračovat v přípravě studijního programu v angličtině s cílem akreditace alespoň jednoho oboru, což by i vytvořilo podmínky pro zkvalitnění výuky studentů pobývajících na škole v rámci programu Erasmus+, kterých by mělo být postupně ze stávajících 3 – 5 ročně až cca 20 i více. Právě nezbytná nutnost výuky Erasmus studentů v angličtině spolu se zájmem zahraničních studentů o studium na naší škole mohou do roku 2020 přinést akreditaci studia v angličtině.

3.3 Zapojení zaměstnanců do aktivit mezinárodních institucí

V oboru TVS existuje dnes ve světě řada organizací, se kterými je navýsost nezbytné kooperovat. Zapojení do aktivit těchto institucí je rovněž pro školu z hlediska dalšího rozvoje velmi důležité.

 

3.4 Mezinárodní konference

Jednou z velmi prospěšných aktivit jsou mezinárodní konference, kongresy, workshopy apod. Pokládáme za nezbytné, aby každý učitel školy se aktivně každoročně těchto akcí zúčastňoval. Škola rovněž pořádá a bude pořádat alespoň jednu mezinárodní konferenci ročně.

 

3.5 Publikační činnost v mezinárodním kontextu

Pro prezentaci kvality instituce je jedním z kritérií i publikační zdatnost pracovníků. Z mezinárodní spolupráce mohou vyplynout i kvalitní mezinárodní publikace v kvalitních časopisech. Palestra sama vydává odborný časopis a bude velmi usilovně pracovat na zvyšování jeho vědecké prestiže.

 

3.6 Vytyčené cíle pro období 2016 – 2020

 • Financování internacionalizace – hledání vhodných zdrojů, podpora tvorby společných studijních programů;
 • Zvyšování jazykové gramotnosti našich studentů – zahraniční lektoři, cizojazyčné studijní zdroje a opory
 • Participace na tvorbě společného portálu pro mezinárodní prezentaci VŠ
 • Větší zapojení zahraničních lektorů a vědců do výuky a VaV na škole.

 

V Praze 16. 9. 2015     

Prof. PhDr. Václav Hošek,DrSc., rektor VŠTVS PALESTRA

 

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ  A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠTVS PALESTRA