Jednací řád Akademické rady

Posláním Akademické rady Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o. (dále jen „AR VŠTVS PALESTRA”), je přispívat ke zkvalitnění a optimalizaci záměrů rozvoje, vyjadřovat se ke koncepčním otázkám rozvoje její vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti, včetně hodnocení její kvality, zejména z hlediska širších odborných a profesních souvislostí. Členové AR VŠTVS PALESTRA svými profesními znalostmi a zkušenostmi i svou osobní vážností, podle svých možností, všestranně podporují realizaci vývojových záměrů VŠTVS PALESTRA, zkvalitnění její činnosti a přispívají ke zvýšení její společenské prestiže.

Čl. 1
Postavení, funkce a členové Akademické rady

 1. Postavení a funkce členů Akademické rady VŠTVS PALESTRA jsou dány ustanovením § 11 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v aktuálním znění (dále jen „zákon”) a čl. 17 Statutu VŠTVS PALESTRA.
 2. Členy Akademické rady VŠTVS PALESTRA jmenuje a odvolává rektor.
 3. AR VŠTVS PALESTRA je složena z významných představitelů oborů, v nichž vysoká škola uskutečňuje vzdělávací a další tvůrčí činnost.
 4. Minimální počet členů AR VŠTVS PALESTRAje devět; z toh9 minimálně jedna třetina jsou jiné osoby než členové akademické obce VŠTVS PALESTRA.
 5. Předsedou AR VŠTVS PALESTRAje rektor VŠTVS PALESTRA.
 6. Funkční období je tříleté.
 7. Členství v AR VŠTVS PALESTRA je čestné a nezastupitelné a je s ním spojena povinnost účastnit se jednání AR VŠTVS PALESTRA.

Čl. 2
Svolávání zasedání Akademické rady

 1. Řádné zasedání Akademické rady VŠTVS PALESTRA svolává rektor minimálně dvakrát během akademického roku.
 2. O termínu řádného zasedání Akademické rady VŠTVS PALESTRA jsou její členové a přizvaní hosté informováni nejméně 1O dnů před termínem zasedání.
 3. Nejméně 10 dnů před termínem řádného zasedání obdrží členové Akademické rady VŠTVS PALESTRA pozvánku spolu s programem zasedání a písemnými materiály k těm bodům jednání, k nimž se předkládají.
 4. V případě potřeby nebo na žádost jednatele, může rektor svolat mimořádné zasedání Akademické rady VŠTVS PALESTRA.
 5. Akademická rada VŠTVS PALESTRA může být také svolána, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů AR VŠTVS PALESTRA, s uvedením předmětu jednání.
 6. Členové AR VŠTVS PALESTRA se s návrhy programu AR VŠTVS PALESTRA obracejí na rektora.

Čl. 3
Jednání Akademické rady

 1. Jednání Akademické rady VŠTVS PALESTRA řídí rektor nebo jím pověřený člen AR VŠTVS PALESTRA.
 2. Jednání Akademické rady VŠTVS PALESTRA je oprávněn se účastnit jednatel (zřizovatel) VŠTVS PALESTRA. Požádá-lio slovo, musí mu být uděleno.
 3. Akademická rada VŠTVS PALESTRA zejména:
  a) projednává otázky vzdělávací a výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠTVS PALESTRA,
  b) projednává a doporučuje Valné hromadě VŠTVS PALESTRA návrhy studijních programů, které mají být uskutečňovány na VŠTVS PALESTRA, a které
  jsou předkládány k akreditaci a prodloužení doby platnosti akreditace (dále jen ,,reakreditace”) Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
  c) schvaluje členy zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech,
  d) projednává dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠTVS PALESTRA a jeho aktualizace,
  e) vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží rektor nebo další členové vedení VŠTVS PALESTRA.

Čl. 4
Hlasování

 1. Akademická rada VŠTVS PALESTRA je usnášeníschopná v případě přítomnosti nadpolovičního počtu svých členů.
 2. Hlasovací právo na zasedáních mají členové Akademické rady VŠTVS PALESTRA. Stanoviska Akademické rady VŠTVS PALESTRA jsou přijímána nadpoloviční většinou všech přítomných členů.
 3. V případě nutnosti mohou členové Akademické rady VŠTVS PALESTRA schvalovat předložené materiály a usnesení per rollam.

Čl. 5
Zápis

 1. Z každého zasedání Akademické rady VŠTVS PALESTRA se pořizuje zápis.
 2. Organizačně-administrativní stránka činností Akademické rady VŠTVS PALESTRA je zabezpečována sekretariátem rektora. Zápisy z jednání Akademické rady VŠTVS PALESTRA a dokumenty k její činnosti jsou ukládány ve spisové službě.
 3. Akademická rada VŠTVS PALESTRA rozhoduje při schvalování programu Akademické rady, zda je zasedání (nebo jeho část) veřejné.

Čl. 6
Závěrečné ustanovení

 1. Tímto jednacím řádem se zrušuje Jednací řád Akademické rady VŠTVS PALESTRA, spol. s r.o. registrovaný dne 19. prosince 2003 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j. 31103/2003-30
 2. Tento Jednací řád Akademické rady VŠTVS PALESTRA, spol s r.o. nabývá platnosti podle§ 36 odst. 4 a§ 41 odst. 2 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Aktualizace 29. 5. 2018