doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

  • Rektor

Kontakty:

  • tilinger@palestra.cz
  • +420 212 277 745
  • Rektor
  • Vysokoškolský pedagog

 

VZDĚLÁNÍ

  • 1971 – Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze – Tělesná výchova a sport, specializace atletika (trenér atletiky)
  • 1972 – Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze – přiznán titul PhDr. v rigorózním řízení
  • 1980 – Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze – přiznán titul CSc.
  • 1991 – Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze – habilitační řízení v oboru Teorie vyučování tělesné výchovy

Profesní profil

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

TILINGER, Pavel a kol. Životní styl a pohybové aktivity českých seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 233 stran. ISBN 978-80-87723-53-1.

KOZÁREK, Lukáš, TILNGER, Pavel. Kvalita života seniorů. In TILINGER, Pavel a kol. Životní styl a pohybové aktivity českých seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. 2019. s21-29. ISBN 978-80-87723-53-1.

BUTNARU, Ion, TILNGER, Pavel. Nástroje měření kvality života. In TILINGER, Pavel a kol. Životní styl a pohybové aktivity českých seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. 2019. s. 30-32. ISBN 978-80-87723-53-1.

BUTNARU, Ion, TILNGER, Pavel. Druhy a formy služeb a péče o seniory. In TILINGER, Pavel a kol. Životní styl a pohybové aktivity českých seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. 2019. s. 39-42. ISBN 978-80-87723-53-1.

KOZÁREK, Lukáš, TILNGER, Pavel. Senioři a pohybové aktivity. In TILINGER, Pavel a kol. Životní styl a pohybové aktivity českých seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. 2019. s. 43-49. ISBN 978-80-87723-53-1.

TILNGER, Pavel, JIRÁSKO, Pavel. Analýza wellness aktivit seniorů (65+). In TILINGER, Pavel a kol. Životní styl a pohybové aktivity českých seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. 2019. s. 50-84. ISBN 978-80-87723-53-1.

BUTNARU, Ion, TLINGER, Pavel. Komparace kvality života seniorů žijících v domovech s pečovatelskou službou a seniorů žijících samostatně, nebo v kruhu rodiny. In TILINGER, Pavel a kol. Životní styl a pohybové aktivity českých seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. 2019. s. 85-117. ISBN 978-80-87723-53-1.

KOZÁREK, Lukáš, TILNGER, Pavel. Srovnání kvality života nesportujících seniorů a sportujících atletických veteránů. In TILINGER, Pavel a kol. Životní styl a pohybové aktivity českých seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. 2019. s. 118-145. ISBN 978-80-87723-53-1.

SYNEK, Ondřej, TLINGER, Pavel. Komparace kvality života veslařů seniorů (65+) a běžné seniorské populace. In TILINGER, Pavel a kol. Životní styl a pohybové aktivity českých seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. 2019. s. 146-178. ISBN 978-80-87723-53-1.

TILINGER, Pavel, ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Analysis of Physical Activities of Senior (65+) as Health Prevention. 1. vyd. Berlín: LAP LAMBERT Academic Publishing. 2019. 209 s. ISBN 978-3-659-53653-3.

KOZÁREK, Lukáš, TILINGER, Pavel. Senior citizens’ quality of life. In TILINGER, Pavel, ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Analysis of Physical Activities of Senior (65+) as Health Prevention. 1. vyd. Berlín: LAP LAMBERT Academic Publishing. 2019. 20-27 s. ISBN 978-3-659-53653-3.

KOZÁREK, Lukáš, TILINGER, Pavel. Senior citizens and physical activity. In TILINGER, Pavel, ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Analysis of Physical Activities of Senior (65+) as Health Prevention. 1. vyd. Berlín: LAP LAMBERT Academic Publishing. 2019. p. 34-41. ISBN 978-3-659-53653-3.

SYNEK, Ondřej, TILINGER, Pavel. Comparing the quality of life of non-sporting senior citizens and sporting athletics veterans. In TILINGER, Pavel, ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Analysis of Physical Activities of Senior (65+) as Health Prevention. 1. vyd. Berlín: LAP LAMBERT Academic Publishing. 2019. ISBN 978-3-659-53653-3.

TILINGER, Pavel, Robin JIRÁSKO. Analysis of senior citizens (65+) wellness activities. In TILINGER, Pavel, ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Analysis of Physical Activities of Senior (65+) as Health Prevention. 1. vyd. Berlín: LAP LAMBERT Academic Publishing. 2019. s. 79-111. ISBN 978-3-659-53653-3.

TILINGER, Pavel. Prognózování vývoje sportovní výkonnosti. In ŠTĚDROŇ, Bohumír; PALÍŠKOVÁ  Marcela; SOUČEK, Zdeněk; DVOŘÁK, Antonín; TILINGER, Pavel a kol. Prognostika. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. 272 s. s. 153-173. ISBN 978-80-7400-746-0.

TILINGER, Pavel. Hodnocení rovnovážných schopností u seniorů 65+. In ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta (ed.). Přínosy a možnosti využití učení prožitkem a výchovy v přírodě v aktuálním edukačním kontextu i v hisorických souvislostech. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. 2019. s. 133-142. ISBN 978-80-87723-47-0. Dostupné zde.

KREJČÍ, Milada, TILINGER, Pavel, HOŠEK, Václav a kol. Výzkum adekvátního pohybového režimu v konceptu wellness. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2018. 187 stran. ISBN 978-80-87723-44-9. Dostupné zde.

TILINGER, Pavel. Hodnocení vytrvalostních schopností seniorů prostřednictvím Testu 12 minu chůze / běhIn KREJČÍ, Milada, TILINGER, Pavel, HOŠEK, Václav a kol. Výzkum adekvátního pohybového režimu v konceptu wellness. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2018. 187 stran. ISBN 978-80-87723-44-9. Dostupné zde.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, TILINGER, Pavel, HOŠEK, Václav. Projekty utváření pozitivního postoje dětí k pohybovým aktivitám. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2017. 171 stran. ISBN 978-80-87723-40-1. Dostupné zde.

TILINGER, Pavel. Škola a její význam v socializaci dítěte (s ohledem na výchovu k pohybové aktivitě a utváření pozitivního postoje k pohybové aktivitě). In ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, TILINGER, Pavel, HOŠEK, Václav. Projekty utváření pozitivního postoje dětí k pohybovým aktivitám. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2017. 171 stran. ISBN 978-80-87723-40-1. Dostupné zde.

TILINGER, Pavel. Pozitivní a negativní faktory ovlivňující postoj dětí k pohybové aktivitěIn ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, TILINGER, Pavel, HOŠEK, Václav. Projekty utváření pozitivního postoje dětí k pohybovým aktivitám. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2017. 171 stran. ISBN 978-80-87723-40-1. Dostupné zde.

TILINGER, Pavel, RYCHTECKÝ, Antonín. Analýza vývojových tendencí kondičních ukazatelů u dětí a mládeže z let 1966 – 1987 – 2006 – 2014/2015. Česká kinantropologie. 2017, 21(4), p. 31-47. ISSN 1211-9261. Dostupné zde.

RYCHTECKÝ, Antonín a TILINGER, Pavel. Životní styl české mládeže: pohybová aktivita, standardy a normy motorické výkonosti. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 201 stran. ISBN 978-80-246-3746-4.

TILINGER, Pavel, RYCHTECKÝ, Antonín. Srovnání vývojových tendencí somatických ukazatelů u dětí a mládeže z let 1966-1987-2006-2014/15. Česká kinantropologie. 2017, 21(1 – 2), s. 37-49. ISSN 1211-9261. Dostupné zde.

KREJČÍ, Milada, ed., TILINGER, Pavel, ed. a VACKOVÁ, Ludmila, ed. Education to wellness, education through wellness. Prague: The College of Physical Education and Sport Palestra, L.t.d, 2016. 245 stran. ISBN 978-80-87723-23-4.

TILINGER, Pavel. Analysis of wellness activities of seniors (65+). In KREJČÍ, Milada, ed., TILINGER, Pavel, ed. a VACKOVÁ, Ludmila, ed. Education to wellness, education through wellness. Prague: The College of Physical Education and Sport Palestra, L.t.d, 2016. 245 stran. ISBN 978-80-87723-23-4.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, TILINGER, Pavel, JIRÁSKO, Robin. Analýza postojů seniorů ve věku 70+ ke zdravému životnímu stylu. In Hlaďo, P. (Ed.) ICOLLE 2016: international scientific conference: 13. – 14. 9. 2016 Křtiny, Czech Republic [CD-ROM]. Brno: Konvoj, 2016, s 434 – 446. ISBN 978-80-7509-426-1. Sborník dostupný zde.

TILINGER, Pavel. Analysis of wellness activities of seniors (65+). In KREJČÍ, Milada, ed., TILINGER, Pavel, ed. a VACKOVÁ, Ludmila, ed. Education to wellness, education through wellness. Prague: The College of Physical Education and Sport Palestra, L.t.d, 2016. s. 161 – 166. ISBN 978-80-87723-23-4.

TILINGER, Pavel. Hodnocení zdatnosti seniorů prostřednictvím testové baterie Jonesové a Rikliové. In KREJČÍ, Milada, HOŠEK, Václav a kol. Wellness. Praha: Grada, 2016, s. 199 – 204. ISBN 978-80-271-0010-1.

HAVELKOVÁ, Petra, TILINGER, Pavel. Vliv pravidelného cvičení na vnímání kvality života seniory (The influence of regular exercise on seniors‘ perception of quality of life). In. ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. Benefity využití sportovních a prožitkových aktivit v edukačních souvislostech: kolektivní monografie. Vydání: první. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2016. s. 137-145. ISBN 978-80-87723-30-2. Dostupné také zde.

TILINGER, Pavel, ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Volnočasové aktivity českých seniorů aneb čím se baví čeští senioři. In: ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. Benefity využití sportovních a prožitkových aktivit v edukačních souvislostech: kolektivní monografie. Vydání: první. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2016. s. 146-154. ISBN 978-80-87723-30-2. Dostupné zde.

TILINGER, Pavel. Odborné praxe ve sportu 2. ročník Bc. studia. Dostupné zde.

TILINGER, Pavel, ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Analýza pohybových aktivit seniorů (65+) jako zdravotní prevence. In HLAĎO, P. (Ed.). ICOLLE 2016: international scientific conference: 13. – 14. 9. 2016 Křtiny, Czech Republic [CD-ROM]. Brno: Konvoj, 2016, s. 434 – 446 ISBN 978-80-7509-426-1. Sborník dostupný zde.

TILINGER, Pavel, SUCHÝ, J. Hodnocení vzdělání poskytovaného UK FTVS studenty závěrečného ročníku. Česká kinantropologie. 2015, 19,(4), s. 105-114 . ISSN 1211-9261. Dostupné zde.

TILINGER, Pavel. Profesní zaměření studentů závěrečného ročníku UK FTVS. Česká kinantropologie. 2015, 19(4), s. 115-123. ISSN 1211-9261. Dostupné zde.

HOŠEK, Václav, ed. a TILINGER, Pavel, ed. Wellness, zdraví a kvalita života: sborník sdělení z mezinárodní konference “Wellness, zdraví a kvalita života” konané 17.-18.10.2013. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, 2014. 191 s. ISBN 978-80-87723-10-4.

TILINGER, Pavel. Pedagogické praxe v systému přípravy učitelů TV a jejich hodnocení studenty UK FTVS. Česká kinantropologie. 2014, 18(2), s. 73–79. ISSN 1211-9261. 

TILINGER, Pavel a kol. Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2014. 113 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-2795-3.

TILINGER, Pavel. Sport dětí a mládeže s intelektovým postižením. Sociální služby. 2013, 15(2), s. 26-27. ISSN 1803-7348.

TILINGER, Pavel. Comparison of athletics records of intellectually disabled persons with records of intact athletes. Acta Univ. Carolinae Kinathropologica. 2013, 49,(3), s. 52-64. ISSN 1212-1428, E-ISSN 2336-6052 DOI: https://doi.org/10.14712/23366052.2014.6.

TILINGER, Pavel a kol. Sport osob s intelektovým postižením. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2012. 186 s. ISBN 978-80-246-2037-4. Dostupné zde.

TILINGER, Pavel. Komparace výkonnosti intelektově postižených a intaktních sportovců v plavání. Česká Kinantropologie. 2012, 16(3) s. 189-200. ISSN 1211-9261. 

HOŠEK, Václav, TILINGER, Pavel. Wellness a bio-psycho-sociální kontext: Sborník sdělení z mezinárodní konference “Wellness a bio-psycho-sociální kontext” v listopadu 2011. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. 2012. ISBN 978-80-904815-6-5. Dostupné zde.

SUCHÝ, J., VALENTA, P., TILINGER, J., PYŠNÁ, J. System der staatlichen Sportförderung in der Tschechischen Republik am Beispiel Triathlon, Leistungssport. 2010, vol. 1, Oelde, s. 48-53. ISSN 0341-7387.

HOŠEK, Václav, TILINGER, Pavel. (Eds.) Wellness jako odbornost. Sborník sdělení z mezinárodní konference „Východiska pro odborné vzdělávání wellness specialistů“ konané 10. 12. 2009. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. 100 s. ISBN 978-80-904435-0-1. Dostupné zde.

TILINGER, P. et al. Prognose männlicher leichtathletischer Leistungen für die Olympischen Spiele 2008 in Peking. Leistungssport, 2005, Vol. 35, No 4, pp. 39-43. ISSN 0341-7387.

TILINGER, P., et al. Analysis of placement in employment of graduates of the Faculty of Physical Education and Sport at Charles University in employment. Kinesiologia Slovenica, 2005, Vol. 11, No 1, pp.79-89 ISSN 1318-2269.

HOŠEK, Václav, ed. a TILINGER, Pavel, ed. Psychosociální funkce pohybových aktivit jako součást kvality života dospělých: sborník materiálů z výzkumného záměru. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007. 244 s. ISBN 978-80-86317-53-3.

TILINGER, Pavel. Prognózování vývoje výkonnosti ve sportu. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2004. 167 s. ISBN 80-246-0766-2.

TILINGER, P., LEJČAROVÁ, A. Performances motrices de garcons et filles deficients mentaux ages de 14 et 15 ans. In JABALOT, GR. Handicap mental et sport de haut niveau: limites et pertinence. Paris : Federation Francaise du Sport Adapte. 2004, pp 59-70.

PLÍVA, Miroslav, TILINGER, Pavel a JANOUCH, Vojtěch. Didaktika tělesné výchovy: vybrané kapitoly. [Část] 4: skripta pro posluchače fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1991. ISBN 80-7066-416-9.

TILINGER, Pavel aj. Didaktická technika v tělesné výchově a sportu. Praha: SPN, 1988. 120 s. Učebnice pro vys. školy.