Odborný profil – Pavel Tilinger

 • doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.

Kontakty:

 • tilinger@palestra.cz
 • Rektor VŠTVS Palestra v letech 2019 – 2021
 • Vysokoškolský pedagog

 

Akademický rozvoj

 • 1971 – Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze – Tělesná výchova a sport, specializace atletika (trenér atletiky)
 • 1972 – Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze – přiznán titul PhDr. v rigorózním řízení
 • 1980 – Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze – přiznán titul CSc.
 • 1991 – Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze – habilitační řízení v oboru Teorie vyučování tělesné výchovy

Hlavní témata odborného zájmu

 • Prognózování vývoje výkonnosti ve sportu
 • Řízení sportovního tréninku
 • Sport intelektově postižených
 • Pohybové aktivity seniorů
 • Uplatnění absolventů VŠ na trhu práce
 • Pedagogika sportu

Významné odborné a pracovní aktivity

 • Prorektor VŠTVS PALESTRA, spol. s r.o. 2005-2019
 • Rektor VŠTVS PALESTRA, spol. s r.o. 2019-2021
 • Člen předsednictva Rady vysokých škol 2020-2023
 • Člen Českého svazu mentálně postižených sportovců – místopředseda svazu v letech 1995 – 2016
 • Trenér české reprezentace mentálně postižených tenistů v letech 2004-2016
 • Člen výkonného výboru INAS Europe (Evropská organizace sportu mentálně postižených) v letech 1998-2006
 • Člen technické komise Světové organizace pro sport mentálně postižených (INAS) v letech 1998-2012
 • Předseda technické komise Evropské organizace pro sport mentálně postižených (INAS Europe) v letech 2006-2012
 • Generální sekretář 4 mezinárodních kongresů (ICHPER.SD – 1992, ISCPES – 1994, FEPEDA – 1995, FEPSAC – 1999) a dvou národních konferencí – 1996 a 2001, pořádaných v Praze
 • Technický ředitel soutěží Světových her MP sportovců (Global Games) v tenisu v letech 2009 (Liberec) a 2011 (Loano, Itálie)
 • Prezident organizačního výboru MS INAS v tenisu, Rakovník, Česká republika, 2013

Významné výzkumné projekty po roce 2000 (národní)

 • Psychosociální funkce pohybových aktivit jako součást kvality života dospělých. Výzkumné záměry společensko-vědní sekce UK – FTVS 1999 – 2003, koordinátor prof. Hošek, řešitel dílčího úkolu: Vývojové tendence ve sportu jako součást životního stylu dospělých.
 • Podpora zvyšování kvality pedagogických praxí studujících UK FTVS. Grant MŠMT, 2000 – 2001, řešitel doc. Tilinger.
 • Zavádění nových metod do učitelského vzdělávání na UK v Praze. Transformační a rozvojový projekt MŠMT, 2002, řešitel Svobodová, spoluřešitel doc. Tilinger a kol.
 • Uplatnění absolventů UK FTVS na trhu práce. Grant FRVŠ, 2003, řešitel doc. Tilinger.
 • Zavádění nových metod do učitelského vzdělávání na UK v Praze. Transformační a rozvojový projekt MŠMT, 2003, řešitel Svobodová, vedoucí pracovní skupiny FTVS.
 • Podpora systému zvyšování odbornosti fakultních (cvičných) učitelů. Grant FRVŠ, 2003, VŠ č. 1846 B a, řešitel doc. Tilinger.
 • Podpora tvorby zvyšování odbornosti fakultních (cvičných) učitelů. Grant FRVŠ, 2004, VŠ č. 170 B a, řešitel doc. Tilinger.
 • Intenzivní kurzy „Konstrukce a analýza didaktických testů“. Rozvojový a trans-formační grant MŠMT, 2004, řešitel Byčkovský, vedoucí pracovní skupiny FTVS UK.
 • Monitorování účasti mládeže ve sportu a pohybové aktivitě v České republice (2004-2006) projekt MŠMT ČR, Identifikační číslo projektu: LS0503 Řešitel: Prof. Antonín Rychtecký, doc. Pavel Tilinger – spoluřešitel za FTVS UK.
 • Sport osob s mentálním postižením. Projekt FRVŠ 79/2009/F5/d. Praha: FTVS UK, 2009, vedoucí řešitelského týmu.
 • Uplatnění absolventů studijního programu TV a sport na trhu práce v České republice (2006-2008), Projekt GAČR č. j. 406/05/2670 Řešitelé: doc. PhDr. Petr Jansa, CSc. a prof. PhDr. Hana Válková, CSc., doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. – spoluřešitel za FTVS UK.
 • Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK). Spoluřešitel dílčího úkolu Životní styl české mládeže (2012-2017).
 • Společensko-vědní aspekty zkoumání lidského pohybu II (2019) Progres Q19, Program rozvoje vědy na Univerzitě Karlově. Řešitel dílčího úkolu: Prognózování vývoje sportovní výkonnosti (2019).
 • Životní styl českých seniorů (2017-2019) Řešení grantového úkolu GAPA (Grantové agentury VŠTVS Palestra), Řešitel: doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. a kol.

Účast v mezinárodních výzkumných projektech

 • Studium postavení sluchově postižených v Evropě. Vedoucí projektu J. Hrubý. Výsledky výzkumu ze 30 zemí Evropy byly publikovány TILINGER, P.- JABŮREK, J.- HRUBÝ, J. Situation in Europe from the Point of View of Organizations of Parents of Hearing Impaired Children. (Evaluation of Questionnaires). In. HRUBÝ, J. Proceedings of the Intenational Conference „The Equal Opportunities for the Deaf“ Praha, FRPSP 1995, s. 33-63 a s. 64 – 147 (prezentace výsledků dotazování).
 • Quality Physical Education in Europe. Výzkumný projekt EUPEA (Evropská organizace sdružující národní asociace TV) v roce 2002 za účasti 35 evropských států, vedoucí projektu Chris Laws. Garant české části s prezentací výsledků studia kvality TV na 15 českých školách. Výsledky byly prezentovány kolektivem na „EUPEA Symposium 2002“ v Bruselu a publikovány ve sborníku z tohoto symposia.
 • Rozvoj kopané mentálně postižených sportovců v České republice. Grant UEFA a INAS-FID v letech 2006-2008. Řešitel za Českou republiku doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. a ČSMPS (Český svaz mentálně postižených sportovců).
 • Evropský grant „Healthy Children in Sound Communities“. 2008-2011, vedoucí projektu prof. Rychtecký, doc. Tilinger – spoluřešitel. Zadavatel Evropská komise. Spolupráce dotazování a testování školních dětí z Německa, Belgie, Finska. Výsledky výzkumu byly prezentovány na půdě Evropské komise v Bruselu v březnu 2011.

Zahraniční stáže a studijní pobyty

 • 1980 (leden) – USA, Florida, University of Miami
 • 1980 (srpen) – Velká Británie, Birmingham, University of Birmingham
 • 1985 (leden-únor) – USA, Florida, Barry University, Miami
 • 1985 (září) – SSSR, Moskva,  VNIIFKS
 • 1993 (listopad) – Norsko, Oslo, Norges Idrettshogskole – (2 přednášky)
 • 1994 (listopad) – Singapore, School of P. E. of Nanyang Technological University, Singapore (2 přednášky).
 • 1995 (leden) – Francie, Paříž, studijní pobyt v sídle Francouzské národní organizace rodin se sluchově postiženými dětmi – 1 týden (1 přednáška).
 • 1998 (červenec) – Velká Británie, St. Mary´s University College, Strawberry Hill, London (1 přednáška)
 • 1999 (březen) – Španělsko, Madrid, studijní pobyt v sekretariátě INAS-FID (mezinárodní organizace sportu mentálně
 • 2001 (duben) – Mexico, Mexico City a Acapulco, studijní pobyt ve sportovním centru Mexického Paralympijského výboru (2 přednášky)
 • 2004 (únor) – Austrálie, Melbourne, studijní pobyt v sekretariátu Ausrapid (Australská asociace sportu mentálně postižených)
 • 2007 (listopad) – Japonsko, Chiba a Tokyo, studijní pobyt v sekretariátu Japonské organizace sportu mentálně postižených.
 • 2011 (duben) – Canberra, Austrálie, Australský Institut Sportu a Ausrapid (1 přednáška)

Nejvýznamější výstupní publikace z českých grantových úkolů

RYCHTECKÝ, Antonín (ed.), TLINGER, Pavel (ed.). Monitorování účasti mládeže ve sportu a pohybové aktivitě v České republice. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006. 108 s. ISBN 80-86317-44-7.

JANSA, Petr, VÁLKOVÁ, Hana, TILINGER, Pavel. Uplatnění absolventů studijního programu Tělesná výchova a sport na trhu práce v České republice: (1998-2005). Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008. 172 s. ISBN 978-80-86317-57-1.

TILINGER, Pavel. Sport osob s mentálním postižením. Řešení projektu FRVŠ 79/2009/F5/d. Praha: FTVS UK, 2009. [citováno 10. 2. 2010], Dostupné z URL  <http://www.ftvs.cuni.cz/eknihy/sportmp/index.php>

RYCHTECKÝ, Antonín a TILINGER, Pavel. Životní styl české mládeže: pohybová aktivita, standardy a normy motorické výkonosti. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 201 stran. ISBN 978-80-246-3746-4.

TILINGER, Pavel. Prognózování vývoje sportovní výkonnosti. In ŠTĚDROŇ, Bohumír a kol. Prognostika. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2019. 236 stran. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-746-0.

TILINGER, Pavel; ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta; JIRÁSKO, Robin; KOZÁREK, Lukáš; NECHLEBOVÁ, Eva; SYNEK, Ondřej. Analysis of Physical Activities of Seniors (65+) as Health Prevention. Life in motion – healthy old age.  Berlin: Lambert Academic Publishing, 2019. 209 s. ISBN 978-3-659-53653-3.

TILINGER, Pavel a kol. Životní styl a pohybové aktivity českých seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 233 stran. ISBN 978-80-87723-53-1.

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Hlavní publikace po roce 2004

TILINGER, Pavel, ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta.  Škola a její význam v socializace dítěte (s ohledem na výchovu k pohybové aktivitě a utváření pozitivního postoje k pohybové aktivitě). In: BAISOVÁ, Karin, KRUŽLIAK, Martin. Telesná výchova a šport v živote človeka: Konferenčný recenzovaný zborník vedeckých prácZvolen: VUT vo Zvolene, 2021. s. 118-136. ISBN 978-80-228-3301-1.

TILINGER, Pavel; KREJČÍ, Milada a kol. Bio-psycho-sociální kontext wellness a zdraví člověka.  Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r. o., 2020, 185 s. ISBN 978-80-87723-58-6.

TILINGER, Pavel. Prognózování vývoje sportovní výkonnosti. In ŠTĚDROŇ, Bohumír a kol. Prognostika. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2019. 236 stran. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-746-0.

TILINGER, Pavel; ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta; JIRÁSKO, Robin; KOZÁREK, Lukáš; NECHLEBOVÁ, Eva; SYNEK, Ondřej. Analysis of Physical Activities of Seniors (65+) as Health Prevention. Life in motion – healthy old age.  Berlin: Lambert Academic Publishing, 2019. 209 s. ISBN 978-3-659-53653-3.

TILINGER, Pavel a kol. Životní styl a pohybové aktivity českých seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 233 stran. ISBN 978-80-87723-53-1.

KREJČÍ, Milada (ed.), TILINGER, Pavel (ed.), HOŠEK, Václav (ed.) a kol. Výzkum adekvátního pohybového režimu v konceptu wellness. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2018. 187 stran. ISBN 978-80-87723-44-9.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, TILINGER, Pavel a HOŠEK, Václav. Projekty utváření pozitivního postoje dětí k pohybovým aktivitám. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2017. 171 stran. ISBN 978-80-87723-40-1.

RYCHTECKÝ, Antonín a TILINGER, Pavel. Životní styl české mládeže: pohybová aktivita, standardy a normy motorické výkonosti. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 201 stran. ISBN 978-80-246-3746-4.

KREJČÍ, Milada, ed., TILINGER, Pavel, ed. a VACKOVÁ, Ludmila, ed. Education to wellness, education through wellness. Prague: The College of Physical Education and Sport Palestra, L.t.d, 2016. 245 stran. ISBN 978-80-87723-23-4.

JANSA, Petr, VÁLKOVÁ, Hana, TILINGER, Pavel. Uplatnění absolventů studijního programu Tělesná výchova a sport na trhu práce v České republice: (1998-2005). Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008. 172 s. ISBN 978-80-86317-57-1.

TILINGER, Pavel. Prognózování vývoje výkonnosti ve sportu. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2004. 197 s. ISBN 80-246-0766-2.

KOVÁŘ, K., TILINGER, P., LEJČAROVÁ, A. Multimediální manuál fakultního učitele UK FTVS. Praha: FTVS UK, 2006. ISBN 80-86317-45-5.

Kapitoly v monografiích

TILINGER, Pavel. Hodnocení rovnovážných schopností u seniorů 65+. In ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta (ed.). Přínosy a možnosti využití učení prožitkem a výchovy v přírodě v aktuálním edukačním kontextu i v hisorických souvislostech. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. 2019. s. 133-142. ISBN 978-80-87723-47-0. Dostupné zde.

TILINGER, Pavel. Hodnocení vytrvalostních schopností seniorů prostřednictvím Testu 12 minu chůze / běhIn KREJČÍ, Milada, TILINGER, Pavel, HOŠEK, Václav a kol. Výzkum adekvátního pohybového režimu v konceptu wellness. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2018. 187 stran. ISBN 978-80-87723-44-9. Dostupné zde.

TILINGER, Pavel. Škola a její význam v socializaci dítěte (s ohledem na výchovu k pohybové aktivitě a utváření pozitivního postoje k pohybové aktivitě). In ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, TILINGER, Pavel, HOŠEK, Václav. Projekty utváření pozitivního postoje dětí k pohybovým aktivitám. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2017. 171 stran. ISBN 978-80-87723-40-1. Dostupné zde.

TILINGER, Pavel. Pozitivní a negativní faktory ovlivňující postoj dětí k pohybové aktivitěIn ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, TILINGER, Pavel, HOŠEK, Václav. Projekty utváření pozitivního postoje dětí k pohybovým aktivitám. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2017. 171 stran. ISBN 978-80-87723-40-1. Dostupné zde.

TILINGER, Pavel. Analysis of wellness activities of seniors (65+). In KREJČÍ, Milada, ed., TILINGER, Pavel, ed. a VACKOVÁ, Ludmila, ed. Education to wellness, education through wellness. Prague: The College of Physical Education and Sport Palestra, L.t.d, 2016. 245 stran. ISBN 978-80-87723-23-4.

TILINGER, Pavel. Hodnocení zdatnosti seniorů prostřednictvím testové baterie Jonesové a Rikliové. In KREJČÍ, Milada, HOŠEK, Václav a kol. Wellness. Praha: Grada, 2016, s. 199 – 204. ISBN 978-80-271-0010-1.

Práce publikované v odborných časopisech

TILINGER, Pavel, RYCHTECKÝ, Antonín. Analýza vývojových tendencí kondičních ukazatelů u dětí a mládeže z let 1966 – 1987 – 2006 – 2014/2015. Česká kinantropologie, 2017. 21(4), p. 31-47. ISSN 1211-9261.

TILINGER, Pavel, RYCHTECKÝ, Antonín. Srovnání vývojových tendencí somatických ukazatelů u dětí a mládeže z let 1966-1987-2006-2014/15. Česká kinantropologie, 2017, 21(1 – 2), p. 37-49. ISSN 1211-9261.

TILINGER, Pavel, SUCHÝ, Jiří. Hodnocení vzdělání poskytovaného UK FTVS studenty závěrečného ročníku. Česká kinantropologie, 2015, 19(4), p. 105-114. ISSN 1211-9261.

TILINGER, Pavel. Profesní zaměření studentů závěrečného ročníku UK FTVS. Česká kinantropologie, 2015, 19(4), p. 115-123. ISSN 1211-9261.

TILINGER, P. (2014). Pedagogické praxe v systému přípravy učitelů TV a jejich hodnocení studenty UK FTVS. Česká kinantropologie, 2014, 18,(2), p. 73–79. ISSN 1211-9261.

TILINGER, Pavel. Comparison of athletics records of intellectually disabled persons with records of intact athletes. Acta Univ. Carolinae Kinathropologica. 2013, 49,(3), s. 52-64. ISSN 1212-1428, E-ISSN 2336-6052 DOI: https://doi.org/10.14712/23366052.2014.6.

TILINGER, Pavel. Komparace výkonnosti intelektově postižených a intaktních sportovců v plavání. Česká Kinantropologie. 2012, 16(3) s. 189-200. ISSN 1211-9261. 

SUCHÝ, J., VALENTA, P., TILINGER, J., PYŠNÁ, J. System der staatlichen Sportförderung in der Tschechischen Republik am Beispiel Triathlon, Leistungssport. 2010, vol. 1, Oelde, s. 48-53. ISSN 0341-7387.

TILINGER, P., JANSA, P., KOVÁŘ, K. Hodnocení uplatnění absolventů studijního programu TVS UK FTVS (1998-2005) na trhu práce. Telesná Výchova a Šport, 2008,  18,(1), s. 10-14. ISSN 1335-2245.

TILINGER, P., KOVÁŘ, K. a SUCHÝ, J. Prognose männlicher leichtathletischer Leistungen für die Olympischen Spiele 2008 in Peking. Leistungssport, 2005, 35(4), pp. 39-43. ISSN 0341-7387.

TILINGER, P., KOVÁŘ, K., HLAVATÁ, P. a LEJČAROVÁ, A. Professional Placement of the Faculty of Physical Education and Sport, Charles University Graduates, in the Labour Market. International Journal of Physical Education – A Review Publication, 2005, 42(1), pp. 9-19.  ISSN 0341-8685.

TILINGER, P., KOVÁŘ, K. a HLAVATÁ, P. A study on the dynamic progress of performances of prominent world-class athletes in selected track-and-field events.  Kinesiology (Zagreb), 2005, 37(1), pp. 92-98, ISSN 1331-1441.

KOVÁŘ, K, TILINGER, P. a SUCHÝ, J. Prognóza mužských atletických výkonů na OH 2008 v Pekingu. Telesná výchova a šport, 2005, 15(2), s. 20-24. ISSN 1335-2245.

TILINGER, P., KOVÁŘ, K., LEJČAROVÁ, A. a HLAVATÁ, P. (2005). Analysis of placement in employment of graduates of the Faculty of Physical Education and Sport at Charles University in employment. Kinesiologia Slovenica, 2005, 11(1), pp.79-89. ISSN 1318-2269.

Články v recenzovaných sbornících

HAVELKOVÁ P., & TILINGER, P. (2016). Vliv pravidelného cvičení na vnímání kvality života seniory. In. Švamberk Šauerová, M. Benefity využití sportovních a prožitkových aktivit v edukačních souvislostech. Praha: VŠTVS Palestra.

TILINGER, P., & ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. (2016). Volnočasové aktivity českých seniorů aneb čím se baví čeští senioři. In. Švamberk Šauerová, M. Benefity využití sportovních a prožitkových aktivit v edukačních souvislostech. Praha: VŠTVS Palestra.

TILINGER P., & ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. (2016). Analýza pohybových aktivit seniorů (65+) jako zdravotní prevence. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE, 13. – 14. 9. 2016, Mendelova Univerzita v Brně, Brno.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M., TILINGER, P., & JIRÁSKO, R. (2016). Význam postojů seniorů ve věku 70+ ke zdravému životnímu stylu v edukaci k podpoře zdraví a kvality života. Sborník z mezinárodní vědecká konference ICOLLE, 13. – 14. 9. 2016, Mendelova Univerzita v Brně, Brno.

TILINGER, P., & FLEMR, L. (2015) Dílčí výsledky hodnocení studijního programu TVS na UK FTVS. In. Fialová, L., Kašpar, L., & Králová K. (Eds.) Aktualizované poznatky ke vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Tělesná výchova a Výchova ke zdraví v současné škole. Praha: UK FTVS, 2015, s. 175-179. ISBN 978-80-87647-23-3.

TILINGER, P. (2014). Specifika sportovního tréninku intelektově postižených sportovců. In. Flemr, L., Němec, J., & Novotný, O. (Eds.) Pohybové aktivity ve vědě a praxi. Praha: Karolinum, s. 519-527, ISBN 978-80-246-2621-5.

TILINGER, P. & PERIČ, T. (2014). Analýza vývoje sportovní výkonnosti na OH. In Dovalil, J. (eds.) Sborník z konference Českého olympijského výboru 120 let olympijského hnutí. Praha: Český olympijský výbor, ISBN 978-80-260-7728-2.

Skripta a učebnice pro studující VŠ

TILINGER, Pavel a kol. (2021). Senioři a wellness: studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 133 stran. ISBN 978-80-87723-66-1.

TILINGER, Pavel, KAJZAR, Jiří. (2020). Odborná praxe ve wellness I.: studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 30 stran. ISBN 978-80-87723-66-1.

TILINGER, Pavel, KAJZAR, Jiří. (2020). Odborná praxe ve wellness II.: studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 45 stran. ISBN 978-80-87723-68-5.

TILINGER, P. (2016). Odborné praxe ve sportu 2. r. Bc. studia. [cit. 20. 10. 2017].  24 s.

TILINGER, P., FIALOVÁ, L., FLEMR, L., LEJČAROVÁ, A., PERIČ, T., SUCHÝ, J. & VORÁLKOVÁ, J. (2014). Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově. Praha: Karolinum, ISBN 978-80-246-2795-3.

TILINGER, P., FIALOVÁ, L., PERIČ, T., SUCHÝ, J. (2009). Pedagogické praxe v tělesné výchově a sportu. Praha: Karolinum, ISBN 978-80-246-1707-7.

TILINGER, P. (2009). Sport osob s mentálním postižením. Řešení projektu FRVŠ 79/2009/F5/d. Praha: FTVS UK, [citováno 10. 2. 2010].

TILINGER, P. a kol. (2006). Průvodce pedagogickými praxemi v tělesné výchově a sportu. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. Praha: Karolinum, 104 s. ISBN 80-246-1241-0.

TILINGER, P. a kol. (2006). Pedagogické praxe v tělesné výchově na základních a středních školách. In Kovář, K. Tilinger, P., Lejčarová, A. Multimediální manuál fakultního učitele UK FTVS. Praha: FTVS UK, 2006. ISBN 80-86317-45-5.

DOLEŽAL, T., ČICHOŇ, R., TILINGER, P. (2006). Příprava a realizace vodáckých turistických akcí. In Čichoň, R., Doležal, T. Kanoistika zdravotně postižených. Praha: Karolinum, s. 83-87. ISBN 80-246-0996-7.

TILINGER, P., ŠTILEC, M., aj. (2002). Pedagogické praxe v tělesné výchově a sportu: učební texty Univerzity Karlovy v Praze. Praha: Karolinum, 82 s. ISBN 80-246-0515-5.

TILINGER, P., a kol. (1994). Odborné praxe v tělesné výchově a sportu. Učební texty FTVS UK. Praha, Karolinum, 82s.

TILINGER, P., JANOUCH, V. a BURIAN, L. (1988). Didaktická technika v tělesné výchově a sportu. Celostátní vysokoškolská učebnice. Praha: SPN, 120 s.

TILINGER, P., JANOUCH, V., aj. (1987). Praktika didaktické techniky (vybrané kapitoly II.). Učební texty FTVS UK. Praha:  SPN, 106 s.

TILINGER, P., BURIAN, L. a HRABĚ, J. (1984). Praktika didaktické techniky (vybrané kapitoly I.). Učební texty FTVS UK. Praha: Univerzita Karlova, 116 s.

TILINGER, P. Základy prognózování sportovní výkonnosti. Učební texty FTVS UK. (1983). Praha: Univerzita Karlova, 64 s.

TILINGER, P., BUNC, V., SUKOP, J., aj. (1982). Didaktická technika ve sportovním tréninku. Učební texty FTVS UK. Praha: Univerzita Karlova, 117 s.

Editor sborníků

HOŠEK, V., & TILINGER, P. (Eds.), (2014). Wellness, zdraví a kvalita života. Sborník sdělení z mezinárodní konference „Wellness, zdraví a kvalita života“, konané 17. – 18. 10. 2013. Praha: VŠTVS Palestra,

HOŠEK, V., & TILINGER, P. (Eds.), (2012). Wellness a bio-psycho-sociální kontext. Sborník sdělení z mezinárodní konference „Wellness a bio-psycho-sociální kontext“ konané 24. 11. 2011. Praha: VŠTVS Palestra, 118 s.

HOŠEK, V., & TILINGER, P. (Eds.), (2010). Wellness jako odbornost. Sborník sdělení z mezinárodní konference „Východiska pro odborné vzdělávání wellness specialistů. Praha: VŠTVS Palestra, ISBN 978-80-904435-0-1.

HOŠEK, V., TILINGER, P. (Eds.), (2007). Psychosociální funkce pohybových aktivit jako součást kvality života dospělých. Sborník materiálů z výzkumného záměru. Praha: Univerzita Karlova, 2007, 244 s.

Další významné práce publikované před rokem 2004

TILINGER, P., LEJČAROVÁ, A. (2004). Motor performance of youth with and without mild mental retardation: a comparison. In KLISOURAS, V. KELLIS, S. MOURATIDIS, I. 2004 Pre-Olympic Congress Proceedings. Vol. 1, Thessaloniki: Aristotele University of Thessaloniki, Greece, 6.-11. August 2004. p. 437.

TILINGER, P., KOVÁŘ, K. (2004). The development and performance trends in Olympic track and field: 1972 – 2008. In KLISOURAS, V. KELLIS, S. MOURATIDIS, I. 2004 Pre-Olympic Congress Proceedings. Vol. 2, Thessaloniki: Aristotele University of Thessaloniki, Greece, 6.-11. August 2004. p. 63-64.

TILINGER, P., KOVÁŘ, K., aj. (2003). Uplatnění absolventů UK FTVS na trhu práce. Závěrečná zpráva grantového úkolu FRVŠ. Praha: FTVS UK, 87 s.

TILINGER, P., RYCHTECKÝ, A. a PERIČ, T. (editoři) (2001). Sport v České republice na začátku nového tisíciletí: Sborník příspěvků Národní konference 1. – 4. 2. 2001. Díl 1 a 2. Praha: UK FTVS, ISBN 80-86317-12-9.

TILINGER, P. and KOVÁŘ, K. (2000). The developmental and performance trends in Olympic track and field. In 2000 Pre-Olympic Congress. International Congress on Sport Science, Sports Medicine and Physical Education. Brisbane: Australia, September p. 212.

KOVÁŘ, K., TILINGER, P. a BÍLEK, L. (2000). The developmental and performance trends in Olympic track and field. Acta Univ. Carol. Kinanthrop. vol. 36, no. 2, p. 27-34.

HOŠEK, V. a TILINGER, P. (Eds.), (1999). Psychosociální funkce pohybových aktivit jako součást kvality života dospělých. Sborník výzkumných záměrů společensko-vědní sekce FTVS. Praha: Univerzita Karlova v Praze, EC UK FTVS, 200 s. ISBN 80-86317-03-X.

HOŠEK, V., TILINGER, P. a BÍLEK, L. (Editors) (1999). Psychology of sport and exercise: Enhancing the quality of life. Proceedings of the 10th European Congress of Sport Psychology – FEPSAC. Univerzita Karlova v Praze, 7th to 12th July, 1999. Part 1 & Part 2. Praha: UK FTVS, ISBN 80-86317-00-5.

TILINGER, P. a PERIČ, T. (1998). Professional orientation of students in the last term at the Faculty of Physical Education and Sport, Charles University. Acta Univ. Carol. Kinanthrop., vol. 34, no. 1, p. 81-87.

TILINGER, P. a PERIČ, T. (Eds.), (1997). Sborník referátů z národní konference Tělesná výchova a sport na přelomu století. Praha: FTVS UK, 545 s. ISBN 80-902147-2.X.

TILINGER, P. (1997). The dynamics of performances of the prominent world athletes in some track and field events. Acta Univ. Carol. Kinanthrop. vol. 33, no. 1, p. 75-79.

TILINGER, P., JABŮREK, J. and HRUBÝ, J. (1995). Situation in Europe from the Point of View of Organizations of Parents of Hearing Impaired Children. (Evaluation of Questionnaires). In HRUBÝ, J. Proceedings of the Intenational Conference „The Equal Opportunities for the Deaf“. Praha: FRPSP, s. 33-66.

TILINGER, P. (1995). Looking ahead to Olympic performances in 21st century. In LIANG, J. (ed.). Proceedings of the Asian Conference on Comparative Physical Education and Sport. Shanghai: Tiamjin Institute of Physical Education, s. 61-63. ISSN 1005-0000.

TILINGER, P. (1994). Looking ahead to olympic performances in 21st century. Acta Univ. Carol. Kinanthrop. vol. 30, no. 2, p. 67-71.

TILINGER, P. a WUDY, P. (1993). A contribution to the study of the dynamics of performances in the 100 m track and field sprint. Acta Univ Carol. Gymnica, vol. 29, no. 1, p. 37-46.

TILINGER, P., HUDEČKOVÁ, S. a ŠVEŇHA, P. (1991). Model characte­ristics of successful rower at Olympic Games 1992. Acta Univ. Carol. Gymn. vol. 27, no. 1, p. 55-63.

TILINGER, P. (1992). Prognose der Modellcharakteristiken der erfolgreichen Ruderer für die Olympischen Spiele 1992. In HAGEDORN, G. and RIEPE, L. Talentsuche und Talentförderung : Vielseitigkeit, Auswahlkriterien, Rahmentrainingspläne. Reader zum 7. Internationalen Workshop vom 22. bis 24. Oktober 1991 in Dortmund. Paderborn: [Univ/GH.], p. 97-106.

TILINGER, P. (1990). Prognózy vývoje vybraných sportovních odvětví. Habilitační práce. Praha: FTVS UK, 136 s.

TILINGER, P., POTMĚŠIL, J. a BALATKOVÁ, P. (1990). Beitrag zur Prognose der Langlaufentwicklung bis zum Jahr 2000. Acta Univ. Carol. Gymn. vol. 26, no. 1, p. 63-79.

TILINGER, P. (1988). Možnosti využití základních prostředků didaktické techniky v tělesné výchově a sportu. Acta Univ. Carol. Gymn. vol. 24, no. 1, p. 73-83.

TILINGER, P. a NĚMEČEK, J. (1988). Příspěvek k prognóze vývoje stolního tenisu do roku 2000. Acta Univ.Carol. Gymn. vol. 24, no. 2, p. 33-47.

TILINGER, P. (1987). Pokus o vymezení místa prognózy v současném systému řízení sportovního tréninku. Teor. Praxe těl. Vých., roč. 35, č. 6, s. 333-338.

TILINGER, P. (1986). Analýza a prognóza výkonů v atletice (1976 – 1988). Praha: ÚV ČSTV, 32 s.

TILINGER, P. (1986). Zkušenosti s prognózováním olympijské výkonnosti v atletice. Acta Univ. Carol. Gymn., vol. 22, no. 1, p. 7-20.

TILINGER, P., BRODA, T. a KAŠLÍKOVÁ, L. (1986). Příspěvek k prognóze vývoje sjezdového lyžování. Acta Univ. Carol. Gymn., vol. 22, no. 2, p. 45-58.

KUBIČKA, J. a TILINGER, P. (1984). Analýza a prognóza vývoje výkonnosti ve sportovní gymnastice žen (se zaměřením na OH 1984 a 1988). Acta Univ. Carol. Gymn. vol. 20, no. 1, p. 5-18.

TILINGER, P. (1984). Uplatnění prognostických metod při predikci výkonů ve sportu. Acta Univ. Carol. Gymn. vol. 20, no. 2, p. 5-18.

TILINGER, P., HUDEČKOVÁ, S. a PANUŠKA, P. (1982). Analýza a prognóza vývoje výkonnosti ve veslování (1962 – 1988). Acta Univ. Carol. Gymn. vol. 18, no. 2, p. 27-49.

TILINGER, P. a POTMĚŠIL, J. (1979). Teoretické problémy prognózování sportovní výkonnosti jedince. Acta Univ. Carol. Gymn. vol. 15, no. 1, p. 41-62.

TILINGER, P. (1979). Příspěvek k filozofické problematice prognostiky společenských jevů se zvláštním zřetelem na oblast sportu. Acta Univ. Carol. Gymn. vol. 15, no. 2, p. 5-17.

TILINGER, P. a VÍŠEK, V. (1977). Analýza a prognóza vývoje výkonů v atletice se zaměřením na OH 1980. Praha: ÚV ČSTV, 201 s.

TILINGER, P. (1977). Aplikace teoretických základů prognózování vědecko-technického rozvoje na oblast sportovní výkonnosti. Acta. Univ. Carol. Gymn. vol. 13, no. 1, p. 27- 36.

TILINGER, P. (1976). Analýza a prognóza vývoje výkonnosti v hodu diskem mužů. Teor. Praxe těl. Vých., roč. 24, č. 6, s. 359-367.

TILINGER, P. a POTMĚŠIL, J. (1976). Analýza a prognóza vývoje výkonnosti v běhu na lyžích na OH a MS v letech 1954 – 1980. Teor. Praxe těl. Vých. roč. 24, č. 4, s. 235-243.

CHOUTKA, M., DOVALIL, J. a TILINGER, P. (1975). Dílčí studie struktury sportovního výkonu ve vrhu koulí mužů. Acta Univ. Carol. Gymn., vol. 11, no. 1, p. 43-56.

TILINGER, P. a TILINGEROVÁ, A. (1975). Příspěvek ke studiu sportovního výkonu – vrh koulí žen. Teor. Praxe těl. Vých. roč. 23, č. 7, s. 439-443.

TILINGER, P. (1974). Problematika prognózování sportovní výkonnosti. Teor. Praxe těl. Vých. roč. 22, č. 10, s. 586-593.

TILINGER, P. (1972). Analýza a predikční validita kontrolních testů speciální trénovanosti koulařů a diskařů. Teor. Praxe těl. Vých., roč. 20, č. 4, s. 225-229.