Odborný profil – Monika Donevová

 • PhDr. Monika Donevová, Ph.D.

Kontakty:

 • Monika.Donevova@seznam.cz
 • Katedra pedagogiky a psychologie
 • Odborný asistent – Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT
 • Vysokoškolský pedagog

 

Vzdělání

 • 2021 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, obor Speciální pedagogika, rigorózní řízení Získán titul: PhDr.
 • 2016 – 2021 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, studijní program Pedagogika, doktorský studijní obor Speciální pedagogika Získán titul: Ph.D.
 • 2010 – 2012 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, obor Speciální pedagogika, navazující magisterské studium. Získán titul: Mgr.
 • 2001 – 2004 Technická univerzita v Liberci, Pedagogická fakulta, obor Speciální pedagogika pro učitele MŠ a výchovné pracovníky, bakalářské studium. Získán titul: Bc.

Další vzdělávání

 • 2018 – 2019 České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií – Rétorika pro akademické pracovníky, Kreativita a inovační myšlení, Vysokoškolská pedagogika, Sebepoznání a osobní rozvoj.
 • České vysoké učení technické – e-learningový kurz Informace pro vědu a výzkum
 • 2004 – 2005 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, obor Integrativní pedagogika pro pedagogy základních a středních škol, celoživotní vzdělávání
 • 1999 – 2001 Technická univerzita v Liberci, obor Speciální pedagogika, celoživotní vzdělávání

Hlavní témata odborného zájmu

 • Speciální pedagogika
 • Somatopedie
 • Logopedie
 • Komunikace
 • Vývojová psychologie
 • Robotická rehabilitace
 • Výtvarná výchova
 • Arteterapie
 • Artefiletika

Pracovní zkušenosti

 • 10/2014 – dosud  Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, Sportovců 2311, Kladno – Asistent – akademický pracovník
 • 10/2006 – dosud  Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, Slovačíkova 400/1,  Praha 9 – vysokoškolský pedagog
 • 1/2009 – 9/2020  Akademie tělesné výchovy a sportu Palestra, Slovačíkova 400/1, Praha 9 – pedagog
 • 9/1998 – 9/2008  Modřanská ZŠ, Angelovova, Praha 12 – učitelka ZŠ, speciální pedagog
 • 9/1994 – 9/1998  Modřanská ZŠ, Angelovova, Praha 12 – zástupkyně ředitelky pro MŠ
 • 1/1984- 9/1994  Odbor školství Praha 4 učitelka mateřské školy

Přednášková činnost

 • Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, Pedagogická fakulta UK, VŠTVS Palestra, Lukostřelecká Akademie Heleny Bauerové
 • Akreditace oborů VŠ
 • Akreditace kurzů, rekvalifikačních kurzů – MŠMT ČR, MZ ČR
 • Člen vědeckých týmů, projektů – Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT
 • Organizátor mezinárodních konferencí

Publikační činnost

DONEVOVÁ, M., HÁJKOVÁ, V. Kvalita života osob po cévní mozkové příhodě. In Naděžda Pelcová a Lea Květoňová et al. Emocionalita ve výchově prizmatem filosofické, psychologické a speciálněpedagogické reflexi. Inkluzivní škola. Praha: Karolinum, 2021, 355-363, ISBN 978-80-7603-242-2.

PÍSAŘÍK, A., DONEVOVÁ, M. Prevence úrazů dětí předškolního věku v domácnosti In: HALAŠKA, J., RALBOVSKÁ, R. a kol. (ed.) Aspekty práce pomáhajících profesí 2021. Praha: ČVUT v Praze, 2021, s. 290- 298. ISBN 978-80-01-06852-6

JIRKŮ, A., DONEVOVÁ, M. Výuka první pomoci u žáků základní školy. In: HALAŠKA, J., RALBOVSKÁ, R. a kol. (ed.). Aspekty práce pomáhajících profesí 2020. Praha: ČVUT v Praze, 2020, s. 276 – 285. ISBN 978-80-01-06783-3

DLOUHÁ, B., DONEVOVÁ, M. Problematika poskytování první pomoci dětem vyžadující zvláštní péči. In: HALAŠKA, J., RALBOVSKÁ, R. a kol. (ed.). Aspekty práce pomáhajících profesí 2020. Praha: ČVUT v Praze, 2020, s. 114 – 121. ISBN 978-80-01-06783-3

DONEVOVÁ, M., HÁJKOVÁ, V. Proměny pohledů na soužití a hledání nového začátku životní cesty člověka po cévní mozkové příhodě. In PELCOVÁ, Naděžda et al. Existence a koexistence ve filosofické, speciálněpedagogické a psychologické reflexi: inkluzivní škola. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2020. 534 stran (s. 459-465). ISBN 978-80-7603-154-8.

DONEVOVÁ, M., HÁJKOVÁ, V. Changes in the Views on Coexistence and the Search for a new Beginning of a Person´s Life Path after a Stroke. In: PELCOVÁ, Naděžda, ed. a KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, Lea, ed. Existence and Co-existence in Philosophical and Special Pedagogic Reflection: inclusive school: international multidisciplinary conference: Charles University, Faculty of Education, Prague, Czech Republic, May 2, 2019. Prague: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020. 170 stran (s. 129-133). ISBN 978-80-7603-153-1.

SCHMIDTOVÁ, M., DONEVOVÁ, M. Analýza specifik zacházení s dětmi s poruchami autistického spektra při mimořádných událostech a krizových situacích. In: HALAŠKA, Jiří, ed. a RALBOVSKÁ, Rebeka, ed. Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru VII [DVD-ROM]. Vydání první. Praha: ČVUT v Praze, 2019. ISBN 978-80-01-06651-5

DOKOUPILOVÁ, L., DONEVOVÁ, M. Rizika poskytování první pomoci dětem vyžadující zvláštní péči. In: RALBOVSKÁ, Rebeka a kol. Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru VI.: sborník příspěvků ze studentské vědecké konference Aspekty práce pomáhajících profesí (AWHP) 2018 [CD-ROM]. Vydání první. Praha: ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství, 2018. ISBN 978-80-01-06418-4.

DONEVOVÁ, M., BOKOTA, T. Význam centra zdraví a bezpečí v Karlových Varech pro základní školy. In: HALAŠKA, Jiří a kol. Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru V: studia. Vydání první. Praha: ČVUT v Praze, 2017. 194 stran. ISBN 978-80-01-06116-9.

DONEVOVÁ, M. Komunikace a rétorika. Metodický materiál pro studenty. Kladno: FBMI ČVUT, 2015

DONEVOVÁ, M. Komunikační dovednosti. Metodický materiál pro studenty. Kladno: FBMI ČVUT, 2015

DONEVOVÁ, M. Manažerská komunikace. Metodický materiál pro studenty. Kladno: FBMI ČVUT, 2015

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta a DONEVOVÁ MONIKA. Speciální pedagogika II. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, 2010. 129 stran. ISBN 978-80-904435-8-7.

Příspěvky v přípravě do kolektivních monografií 2021

DONEVOVÁ, M., HÁJKOVÁ, V. Kvalita života osob po cévní mozkové příhodě

DONEVOVÁ, M., HÁJKOVÁ, V. The Living Standard of People after Stroke

DONEVOVÁ, M. Možnosti propojení penitenciární péče, postpenitenciární péče a programů prevence v rámci resocializace problematických osob

JIRKŮ, A., DONEVOVÁ, M. Výuka první pomoci u žáků základní školy

DLOUHÁ, B., DONEVOVÁ, M. Problematika poskytování první pomoci dětem vyžadující zvláštní péči