Odborný profil – Libor Flemr

  • PhDr. Libor Flemr, Ph.D.

Kontakty:

  • flemr@palestra.cz

Odborně se zaměřuje na výuku tělesné výchovy na ZŠ a SŠ, pedagogiku sportu a management sportovních zařízení. Je autorem, či konzultantem sportovních koncepcí pro česká města, kraje apod. Dlouhodobě spolupracuje s MŠMT ČR, NPI, je také bývalým reprezentantem ČR v atletice.

 

Vzdělání a kurzy (výběr)

2018 program rozvoje sociálně-psychologických dovedností – 1. skupina (Univerzita Karlova, rozsah 112 hodin);

2016–2017  kurz systemického manažerského koučování (Delta Training, s.r.o., rozsah 110 hodin);

2011   FTVS UK – rigorózní zkouška (titul PhDr.);

2009  akreditovaný hodnotitel grantových a individuálních projektů OP VK (pro MŠMT ČR a kraje ČR);

2004–2009  FTVS UK – doktorské studium v oboru kinantropologie (titul Ph.D.);

1999–2004   PedF UK – technická informační výchova + tělesná výchova (titul Mgr.).

 

Pracovní zkušenosti (výběr)

2021 až dosud  člen skupiny pro reformu pregraduální přípravy pedagogů (MŠMT ČR);

2020 až dosud člen skupiny pro Revize RVP ZV (člověk a zdraví);

2020–2021  koordinace FTVS studentů v programu Fakulty doučují (NPI ČR);

2019–2022  FTVS UK vedoucí oddělení pedagogických praxí; zástupce vedoucího katedry pedagogiky, psychologie a didaktiky TV a sportu;

2010–2018  FTVS UK kabinet pedagogických praxí – odborný asistent, tajemník katedry pedagogiky, psychologie a didaktiky TV a sportu;

2007–2010  FTVS UK psychosociální laboratoř – vědecký pracovník;

2007  FTVS UK – vedoucí poradenského centra – „Program profesního rozvoje v oblasti sportovních služeb v interakci s potřebami trhu práce regionu hlavního města Prahy“;

2007–2010  externí spolupráce s MČ Praha 6 (např. materiál „Volný čas na Šestce“), Středočeským krajem, městy ČR (Tábor, Vsetín, Uherské Hradiště) na projektech v oblasti rozvoje sportu – aktivního životního stylu občanů, DDM Modřany;

2005–2007  Nadace Duhová energie skupiny ČEZ – vedoucí nadačního programu dětských Duhových hřišť;

 

Publikační činnost (výběr)

Vědecké monografie

Flemr, L. (2022). Zařízení pro sport a tělesnou výchovu v České republice. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-5198-9.

Flemr, L. a kol. (2009). Prostorové podmínky pro podporu aktivního životního stylu současné populace. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-1765-7.

Kapitoly v monografiích

Fialová, L., Flemr, L., Marádová, E., Mužík, V. (2015). Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v současné škole. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-2885-1.

Numerato, D., Flemr, L. (2013). The Czech Republic. In I. O´Boyle, T. Bradbury (eds.). Sport Governance, International case studies, 229–242. London: Routledge. ISBN 978-0-415-82044-8.

Flemr, L. (2009). Spatial and materials conditions for an active lifestyle for adolescents. In P. Slepička (ed.). Sport and Lifestyle, 54–81. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-1624-7.

Periodika s IF

Kadlčík, J., Flemr, L. (2008). Athletic career termination model in the Czech Republic: A qualitative exploration. International Review for the Sociology of Sport, 43(3), 251–269.

Učební texty publikované

Flemr, L. a kol. (2021). Pedagogické praxe v tělesné výchově a odborné praxe ve sportu. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-4988-7.

Tilinger, P., Flemr, L., Kajzar, J. a kol. (2021). Metodický průvodce odbornými praxemi: Studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Palestra. ISBN 978-80-87723-94-4.

Tilinger, P., Fialová, L., Flemr, L. a kol. (2014). Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově. 2. vydání. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-2795-3.

Práce publikované v recenzovaných odborných časopisech vydávaných v ČR a SR

Flemr, L. (2018). Aktuální témata tělesné výchovy na 2. stupni základní školy. Česká kinantropologie, 22(3–4), 7–12.

Flemr, L. (2016). Outdoor vs. indoor – use of sports areas in the Czech republic. Journal of outdoor activities, 10(2), 30–38.

Flemr, L., Vodičková, L. (2016). Finanční náročnost sportu ve sportovních klubech – Radotín a Zbraslav. Studia Kinanthropologica, 17(2), 95–103.

Flemr, L., Vančurová, L. (2016). Historie nymburského sportovního centra. Česká kinantropologie, 20(2), 115–121.

Flemr, L., Vančurová, L. (2016). Veřejné mínění o výstavbě Národního olympijského centra v Nymburce. Studia sportiva, 10(2), 19-33.

Flemr, L., Krejsa, J. (2016). Časové využití zimního stadionu. Česká kinantropologie, 20(1), 19–30.

Flemr, L. (2015). Realization of skiing, swimming and sports courses at primary schools in the Czech Republic. Journal of outdoor activities, 9(2), 43–50.

Flemr, L. (2015). Prostorové podmínky pro výuku tělesné výchovy na základních školách. Studia Kinanthropologica, 16(1), 33–42.

Flemr, L. (2015). Výuka tělesné výchovy na základních školách v České republice. Česká kinantropologie, 19(2), 56–63.

Valjent, Z., Flemr, L. (2012). Současné vnímání sportu vysokoškolskou mládeží. Studia sportiva, 6(2), 92–99.

Valjent, Z., Flemr, L. (2010). Vybrané aspekty kvality života studentů technické univerzity. Kontakt, 12(4), 414–424.

Flemr, L., Valjent, Z. (2010). Sportovní aktivity dětí ve Středočeském kraji. Česká kinantropologie, 14(3), 101–115.

Valjent, Z., Flemr, L. (2010). Kdo nejvíce přivádí mládež ke sportu? Studia Sportiva, 4(2), 85–95.

Valjent, Z., Flemr, L. (2010). Počátky vysokoškolského sportu na českých vysokých školách (1907-1914). Česká kinantropologie, 14(2), 37–45.

Valjent, Z., Flemr, L. (2010). Vybrané aspekty rizikového chování studentů technické

univerzity. Kontakt, 12(2), 174–184.

Flemr, L., Valjent, Z. (2010). Socializace sportem. Studia Sportiva, 4(1), 71–88.

Flemr, L. (2009). Zjišťování úrovně prostorových a materiálních podmínek pro realizaci pohybových/sportovních aktivit dětí a mládeže dotazníkem. Česká kinantropologie, 13(3), 123–128.

Flemr, L. (2008). Adolescenti a sport. Česká kinantropologie, 12(3), 75–84.

Flemr, L. (2007). Urbanismus sportovních zařízení – historie a současnost. Česká kinantropologie, 11(1), 93–105.

Slepičková, I., Flemr, L. (2007). Sportovní politika obcí ve vztahu k aktivnímu životnímu stylu. Česká Kinantropologie, 11(3), 31–39.

Editorská činnost

Flemr, L. (2018). Editor monotematického čísla příspěvků z konference „Učitel a žák ve výuce tělesné výchovy na základní a střední škole“, pořádané Pedagogickou fakultou UK a Fakultou tělesné výchovy a sportu UK. Česká kinantropologie, 22(3-4).

Fialová, L., Flemr, L., Kašpar, L. (Eds.) (2016). Využití didaktických stylů v tělovýchovné praxi. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu. ISBN 978-80-87647-31-8.

Flemr, L., Němec, J., Kudláčková, K. (Eds.) (2014). Physical activity in science & practice. Prague: Karolinum Press. ISBN 978-80-246-2620-8.

Flemr, L., Němec, J., Novotný, O. (Eds.) (2014). Pohybové aktivity ve vědě a praxi. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-2621-5.

Flemr, L., Šmídová, J. (Eds.) (2008). Elektronický sborník mezinárodní studentské vědecké konference „Věda v pohybu – pohyb ve vědě“. ISBN 976-80-86317-59-5.

Šmídová, J., Flemr, L. (Eds.) (2008). Sborník mezinárodní studentské vědecké konference „Věda v pohybu – pohyb ve vědě“. ISBN 978-80-7399-392-4.

Slepičková, I., Flemr, L. (Eds.) (2007). Aktuální otázky sociologie sportu. Praha: UK FTVS. ISBN 978-80-86317-55-7.