Odborný profil – Milada Krejčí

 • prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

Kontakty:

 • krejci@palestra.cz
 • +420 606 512 076
 • Prorektorka pro vědu a výzkum
 • Vedoucí katedry wellness a výživy
 • Vysokoškolská profesorka
 • Členka akademické rady
 • Garant magisterského studijního oboru “Wellness specialista”
 • Předseda “Society of Research in Wellness“

 

Odborná charakteristika

Vědeckovýzkumná činnost prof. Milady Krejčí je zaměřena na výzkum v oblast podpory zdraví sportovců a nesportovců. Odborná spolupráce s fyziology, lékaři, pedagogy, psychology, trenéry v České republice i v zahraničí (např. Belgie, Bulharsko, Kanada, Indie, Japonsko, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko, Velká Británie, USA). Publikuje vědecké články a monografie z oblasti zdravého životního stylu a wellness, psychologie sportu, optimalizace životního stylu a emočních stavů, redukce stresu, resocializace mladistvých delikventů aj. Přednášela na mnoha evropských i mimoevropských univerzitách. Podílela se na řešení 21 výzkumných projektů – národních i mezinárodních. Třikrát byla řešitelkou grantů GAČR. Ve své výzkumné a pedagogické činnosti pomáhá šířit nové vědecké poznatky z oblasti sportovní humanistiky, zejména psychologie sportu a wellness, včetně problematiky seniorů, osob s postižením. Velmi významná je její dlouhodobá úzká spolupráce s japonskými odborníky z Kochi Univerzity a Kjóto Univerzity, ve které se zaměřuje na výzkum problematiky narušené cirkadiánní rytmicity v různých věkových obdobích u sportovců i nesportovců. Je iniciátorkou a spoluzakladatelkou vědeckého časopisu „Acta Salus Vitae“ a „Society of Research in Wellness“. Za svou vědeckou a pedagogickou práci v oblasti podpory zdraví získala různá ocenění v ČR i v zahraničí.

Akademický rozvoj

1981 Absolvent – Učitelství pro SŠ; Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.
1982 PaedDr. – obor Pedagogika sportu; Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.
1992 CSc. – obor Teorie vyučování tělesné výchově; Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.
2000 doc. – obor Kinantropologie, podobor Psychologie sportu; Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.
2015 prof. – obor Sportovní humanistika, Filosofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici.

Vědecký a profesní profil

Sportovní humanistika, Psychologie sportu, Cirkadiánní rytmy a poruchy spánku sportovců a nesportovců, Wellness, Výchova ke zdraví, Jóga, Aplikované pohybové aktivity pro osoby s postižením.

Výzkumná zaměření

 • Základní výzkum rovnováhy v bio-psycho-sociálním kontextu. Analýza determinant a prediktorů funkční schopnosti kontroly rovnováhy statické a dynamické u osob různého věku a různé pohybové zkušenosti.
 • Základní výzkum determinant životního stylu, cirkadiánních habitů a výkonnosti. Analýza cirkadiánních jevů a kovariant kauzálně implikujících snížení výkonu. Optimalizace psychického i fyzického potenciálu sportovců/nesportovců v kontextu cirkadiánních preferencí.
 • Analýza veřejného povědomí o wellness v populačním spektru obyvatelstva, včetně osob se zdravotním postižením v mezinárodní výzkumné platformě. Výzkum povědomí o wellness životním stylu u sportovců a nesportovců. Rozvoj teoretického konceptu wellness v kontextu zdravého životního stylu ve všech věkových a sociálních skupinách populace.
 • Výzkum bio-psycho-sociálních a behaviorálních efektů jógy. Analýza edukačního procesu v jógovém tréninku. Determinanty edukace v józe ve smyslu systematické pozitivní změny. Diagnostika a funkční testování zaměřené na dýchací proces (biofeedback Shufried 2000x-pert, ventilace, kontrolované dýchání, efekty a benefity).

Výzkumné projekty mezinárodní (výběr)

 • Řešitel mezinárodního výzkumného projektu W/VSP/161/I (2016 – 2021) Joint Research Project „Basic research on the determinants of lifestyle and performance of Japanese and Czech athletes“ ve spolupráci s Kochi University, Kochi, Japonsko.
 • Řešitel mezinárodního výzkumného projektu W/VSP/141/I (2014 – 2017) „Public awareness about the importance of wellness for human life“ ve spolupráci s institucemi v Kanadě, Polsku, Rusku, Slovensku.
 • Řešitel mezinárodního výzkumného projektu W/VSP/131/I (2013 – 2016) „Research on impact of life style, circadian typology, sleep and eating habits on mental health of children and students physically active/inactive in Czech Republic and Japan“ ve spolupráci s Kochi University, Kochi, Japonsko.
 • Spoluřešitel, investigator of the project EU – Grundtwig „STRESSLESS – Improving Educator’s Resilience to Stress“ 510375-LLP-1-2010 -1-PT – GRUNDTVIG – GMP (2010-2013) ve spolupráci s institucemi v Portugalsku, Belgii, Litvě, Nizozemí, Řecku, Slovinsku, Švýcarsku, UK.
 • Spoluřešitel v projektu EU – Interreg IV- A, No. 16 (2008-2012) „PACZion – A concept for bi-national network formation to interventional medical and preventive measures for Bavarian and Czech teachers“ ve spolupráci s University Passa, Německo.
 • Spoluřešitel mezinárodního výzkumného projektu (2007-2014) „Circadian Typology and Emotional Profile of Czech and Japanese children – playing and non -playing sport“ – ve spolupráci s Kochi University, Kochi, Japonsko.
 • Spolupracovník, delegát ČOV ČR v projektu ENGSO „WILD – „Women’s International Leadership Development“ (2009-2011) ve spolupráci s institucemi v Rakousku, Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Itálii, Maďarsku, Švédsku a UK.
 • Spolupráce a výzkum v projektu EU 142475-LLP-1-2008-1-BE-ERASMUS-EAM THENAPA II (2002 – 2009) „Ageing and disability – a new crossing between PA, social inclusion and life-long well- being”- instituce zemí EU.
 • Spolupráce a výzkumný garant pro ČR (1995-1996) „PETER-Pictorial Evaluation of Test Reactions, LTD – its applicability in other cultures“. Řešitel a koordinátor: Yosi Toubiana, PhD Tel-Aviv University, Izrael a Prof. Charles Donald Spielberger, University of South Florida, USA. Zpracovávaná problematika: KREJČÍ, Milada. Test anxiety and coping among students. Czech form of the „PETER-Pictorial Evaluation of Test Reactions“.

Výzkumné projekty národní (výběr)

 • Řešitelka projektu GAČR – 407/17-25710S (2017 – 2019) „Základní výzkum změn rovnováhy seniorů“.
 • Spoluřešitelka projektu Českého hnutí Speciálních olympiád (2016 – 2019) „Zdravá společenství – SO Healthy Communities“ ZAS – Y1 16-600-14.
 • Řešitelka projektu GAČR – 406/05/1685 (2008-2010) „Výchova ke zdraví – strategie výuky duševní hygieně“.
 • Řešitelka projektu GAČR – 406/05/2431 (2005-2007) „Pozitivní efekty sebekontroly a sebeúcty na redukci nadváhy prostřednictvím jógového tréninku“.
 • Spoluřešitelka grantového výzkumného projektu podpory zdraví MZ ČR IČ8128  (2003-2005) „ Být obézní je normální?“ Řešení výzkumné oblasti: Efektivní intervence ve snižování obezity dětí v České republice.
 • Spoluřešitelka grantového výzkumného projektu MSM 124100002 (dříve CEZ: J06/98:124100002) „Emoční determinanty učení a vyučování“ (1999-2003). Řešení výzkumné oblasti: Eliminace negativních psychických stavů žáků základních škol a prevence sociálně patologických jevů u mládeže prostřednictvím relaxačně kompenzačních pohybových aktivit.
 • Spoluřešitelka grantového výzkumného projektu FRVŠ 2000, tematický okruh B (2000) „Příprava učitelů všech stupňů pro integrované pojetí forem školní TV“. Řešení výzkumné oblasti: Didaktická příprava VŠ učitelů pro integraci studentů (žáků) se specifickými potřebami do různých forem školní tělesné výchovy.
 • Řešitelka a koordinátorka Fakultního vědeckého úkolu č. 12514 – PF – II – TV/14 (1997) „Analýza měření a statistické zpracování dat resocializačního pohybového programu v diagnostických a výchovných ústavech“.
 • Spolupracovník grantového výzkumného projektu FRVŠ čj. 1047 (1997) „Uplatnění absolventů pedagogických a tělovýchovných fakult v České republice – učitelé TV“. Zpracovávaná problematika: Uplatnění absolventů PF v Českých Budějovicích v oblasti tělesné výchovy.
 • Spolupracovník grantového výzkumného projektu RS 97 091 (1997) „Zdravotně orientovaná tělesná výchova pro 1. stupeň ZŠ“.
 • Spolupracovník grantového výzkumného projektu (1997) „Možnosti tělovýchovy při pozitivním působení na rozvoj osobnosti při zvládání a předcházení sociálně patologických jevů u mládeže“.
 • Spolupracovník grantového výzkumného projektu IČ 10/26 Národního programu podpory a obnovy zdraví MZ ČR (1995 – 1997) „Škola plná pohybu – optimalizace pohybové aktivity na 1. stupni základní školy“.
 • Spolupracovník grantového výzkumného projektu SPZU I-10-5/2-3 (1992) „Vliv tělesné výchovy na rozvoj sociálního jednání osobnosti“.

Členka ve vědeckých radách vědeckých časopisů

 • „Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi” ISSN 1804-4204
 • „Disabilities and Impairments” ISSN 0970356X
 • „European Journal of Physical Education and Sport“ E-ISSN 2409-1952
 •  „Acta Universitatis Matthiae Belii – PE and Sport“ ISSN 1338-0974
 • „Motus in Verbo”, ISSN 1339-0392
 • „Slovak Journal of Sport Science” ISSN 1337-7310

Členka ve vědeckých společnostech

 • Členka vědecké rady České asociace aplikovaných pohybových aktivit (ČAAPA).
 • Předseda „Society of Research in Wellness“.
 • Členka Asociace psychologů sportu České republiky.

Vědecké stáže na univerzitách a vědeckých institucích mimo Evropu

 • Září – říjen 2015. Invited professor: Himachal Pradesh University Shimla, SGT University Delhi, Jamia Milia University Delhi. Lectures and research.
 • Červen 2015. Zvaný expert – Ministerstvo AYUSH vlády Indie. Invited speaker of international congress „Declaration to the Mission of the First International Yoga Day“. Stay in Yoga Ashrams in Mehrauli/New Delhi, in Jadan/Rajasthan, in Jaipur/Rajasthan, Kailash/Rajasthan, in Bari Khatu/Rajasthan.
 • Únor 2012 – březen 2012. Delhi University, Jamia Milia University, J. Nehru University, Yoga Research Centre Jadan, Trivandram University, Cuttack University, Bhubaneshvar University, Himachal University. Invited Professor – Lectures and Research in „Health Education“, „Mental Health and Stress Management“, „Health Psychology“, „Yoga and Health Education „.
 • Říjen 2008 – listopad 2008 Kochi University, Kyoto University. Invited Professor – lectures and research “Laboratory measurements of circdian rhythms,stress tolerance and resilience”.
 • Listopad 2000 – leden 2001Delhi University, Jamia Milia University, Haridwar University, Kurukshetra University, Rishikesh University, Hinduism Bihar University Vararanasi. Invited Professor – Lectures and Research in “Sport Psychology and Mental Techniques for Stress Management in Sport, Yoga in Young Delinquents, Social Learning in Sport”.
 • Prosinec 1992 – únor 1993 Delhi University-“Research in the regulation of mental states”.

Keynote speaker – mezinárodní kongresy a konference (výběr)

 • 2020 World Congress on Physical Therapy and Rehabilitation Medicine. Dubaj SAE 22 – 23/02/2020
  Přednáška: KREJČÍ, Milada.  Basic research of balance changes in seniors 65+.
 • 2019 International conference “Mankind on Crossroads – Challenges and Solutions” Pali, Rajastan, India 17 – 18/01/2019 Government Bangur P.G. College, Pali (Raj.) Ministry of Law and Justice.
  Přednáška: KREJČÍ, Milada.  Basic Research of Bio-psycho-social Balance Changes in Aging.
 • 2019 “21st International Conference on Sport, Exercise and Health” Vancouver, Kanada 7-8/08/2019
  Přednáška: KREJČÍ, Milada.  Bio-psycho-social consequences and effects in fall-efficacy scale in seniors using exercise intervention of motor learning by yoga techniques. Získáno ocenění „Best Presentation Award“
 • 2018 Mezinárodní vědecká konference „Rekreačný šport, zdravie, kvalita života“ Košice, Slovensko 12.-13/04/2018 Univerzita P.J. Šafárika Košice.
  Přednáška: KREJČÍ, Milada. Vědy o sportu a wellness.
 • 2018 IX. International Scientific Conference „Physical Activity of Persons with Disability“, University school of Physical Education, Wroclaw, Polsko 7/12/2018.
  Přednáška: KREJČÍ, Milada. Life in Balance – Basic research of bio-psycho-social balance changes in elderly.
 • 2017 – 4th International and 6th Indian Psychological Science Congress. Chandigarh, India 18–20/09/2017.
  Přednáška: KREJČÍ, Milada. Sport Science and Well-being.
 • 2016 – Mezinárodní konference „Jóga-cesta k nenásilí a světovému míru“, Lucerna Praha, ČR 4/12/2016
  Přednáška: KREJČÍ, Milada. Život v rovnováze – vize projektů podpory zdraví seniorů

Vědecké stáže a přednášky na evropských univerzitách (výběr)

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica (1998, 2002, 2004, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2018), Univerzita Komenského Bratislava (2000, 2007), Collège d’Europe Brugge (2013), Coimbra University (2018), University of Lausanne (2012), Ljubljana University (2002, 2005, 2008), University of Nottingham (2011), Primorska University Koper (2005, 2007), AWF Poznan (1998), University Salzburg (2001, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015), Sport Academy Sofia (2002, 2004, 2006, 2007, 2010, 2012, 2017), University Warszaw (2008), AWF Wroclaw (2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018), University Vienna (2003), University Zagreb (1999, 2003, 2005).

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

2022

KREJČÍ, Milada, KAJZAR, Jiří, PSOTTA, Rudolf, TICHÝ, Miroslav, KANCHEVA, Ludmila, HOŠEK, Václav, HILL, Martin. Are there sex differences in the improvement of balance performance after short term physical intervention in seniors 65+? A Randomized Controlled Trial. Applied Science, 2022, 12(7), 3452. ISSN 2076-3417. https://doi.org/10.3390/app12073452.

KORNATOVSKÁ, Zuzana, KREJČÍ, Milada. Application of the “System Yoga in daily life©”. Acta Salus Vitae. 2022, 10(2), s.5–14. ISSN 1805-8787. https://doi.org/10.58743/asv2022vol10no2.307

KAJZAR, Jiří, JANATOVÁ, Markéta, HILL, Martin, OTÁHAL, Jakub, NECHLEBOVÁ, Eva, TICHÝ, Miroslav, KREJČÍ, Milada. Performance of HomeBalance test in an assessment of standing balance in elderly adults. Physiological Research. 2022, 71(2). ISSN 1802-9973. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35275695/

2021

PSOTTA, Rudolf, KRAUS, Josef, KREJČÍ, Milada, JURAS, Grzegorz. Phasic alertness indicated by simple motor reaction time in late childhood: The effect of age and sex. Acta Gymnica. 2021 51(2). 1212-1185 (print), 1213-8312 (online). https://doi.org/10.5507/ag.2021.022

STRÁNSKÁ, Markéta, JANDOVÁ, Zora, KREJČÍ Milada. Verification of the four-week intervention program „Life in balance“ in a selected group of seniors in the online environment during the COVID-19 Pandemic. Acta Salus Vitae, 2021, 9(1), 25-34. ISSN 1805-8787. Dostupné ZDE.

KREJČÍ, Milada. Breathing and relaxation exercises as regenerationtechniques in persons with overweight after COVID-19.  Acta Salus Vitae, 2021, 9(1), 14-24. ISSN 1805-8787 Retrieved from http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/actasalusvitae/article/view/244

KREJČÍ, Milada, HILL, Martin, KAJZAR, Jiří, TICHÝ, Miroslav, HOŠEK, Václav. Yoga exercises intervention improves balance control and prevents falls in seniors 65+. Slovenian Journal of Public Health, 2022, 61(2) 85-92.  ISSN 1854-2476. https://doi.org/10.2478/sjph-2022-0012

KORNATOVSKÁ, Zuzana, REHOR, Peter, KAWAMATA, Misako, KREJCI, Milada. Health benefits monitoring and health support in youth athletes with intellectual disability. In: ZWIERCHOVSKA, Anna, SOBIECKA, Joanna, PLINTA, Ryszard,. Disabled Sports: Theory and Practice. Health and Social Dimensions of Training. Katowice: AWF Katowice, 2021. 9-25. ISBN 978-83-66308-48-0.

KREJČÍ, Milada, VACEK, Ludmila. COVID 19 – Up call to focus on wellness. In: KREJČÍ, Milada, BULÍŘOVÁ, Kamila, MALCOVÁ, Alena. Proceedings of abstracts of 7th Biennale of the International Scientific Conference “Wellness, health and Quality of Life“ 1st Ed. Prague: The College of Physical Education and Sport PALESTRA, L.t.d., 2021. 18-19. ISBN 978-80-87723-95-1 (online). Dostupné z https://drive.google.com/file/d/13jjmhDjf0S7uIGOP2GdWH1ziOzOW-mdW/view

KREJČÍ, Milada. Aktivní životní styl a cirkadiánní preference: studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2021. 62 stran. ISBN 978-80-87723-86-9

KREJČÍ, Milada. Didaktika wellness: studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2021. 89 stran. ISBN 978-80-87723-80-7.

ALINČOVÁ, Kamila, KREJČÍ Milada. Analyse of selected lifestyle indicators of top rowers in adolescent age. Acta Salus Vitae, 2021, 9(1), 51-66. ISSN 1805-8787. Dostupné z: http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/actasalusvitae/article/view/246

2020

KREJČÍ, Milada. Zdravotní prevence a wellness ve 21. století: studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2020. 89 stran. ISBN 978-80-87723-69-2.

KREJČÍ, Milada. Filosofické a interkulturní aspekty ve wellness: studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2020. 102 stran. ISBN 978-80-87723-72-2.

TILINGER, Pavel, KREJČÍ, Milada a kol. Bio-psycho-sociální kontext wellness a zdraví člověka. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r. o., 2020, 185 s. ISBN 978-80-87723-58-6. Dostupné ZDE.

HOŠEK, Václav, KREJČÍ, Milada, KAJZAR, Jiří, JANDOVÁ, Dobroslava, HILL, Martin. Physical, energetic, and social balance in the life of seniors. Studia Kinanthropologica, 2020, 21(1), 15-28. ISSN 1213-2101. DOI: 10.32725/sk.2020.033

HILL, Martin, TŘÍSKALA, Zdeněk, HONCŮ, Pavla, KREJČÍ, Milada, KAJZAR, Jiri, BIČÍKOVÁ, Marie, ONDŘEJÍKOVÁ, Leona, JANDOVA, Dobroslava, STERZL, Ivan. Aging, Hormones and Receptors. Physiol. Res. (Physiological Research), 2020, 69 (Suppl. 2): pp. 255-272. https://doi.org/10.33549/physiolres.934523

KREJČÍ, Milada, JANDOVÁ, Dobroslava. Homeostasis and balance in senium. Acta Salus Vitae, 2020 8(2): 14 -27. ISSN 1805-8787. Dostupné ZDE.

KREJČÍ, Milada, HOŠEK, Václav, HILL, Martin, JANDOVÁ, Dobroslava, KAJZAR, Jiří. Problematika základního výzkumu změn rovnováhy seniorů. In TILINGER, Pavel, KREJČÍ, Milada a kolektiv. Bio-psycho-sociální kontext wellness a zdraví člověka. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2020. str. 12-38. 172 stran. ISBN 978-80-87723-58-6. Dostupné ZDE.

KREJCI, Milada, HILL, Martin, BENDIKOVA, Elena, JANDOVA., Dobroslava, KAJZAR, Jiri. Interplay among physical balance ability, physical activities realization, anthropometric parameters and psychosocial indices in relation to gender and age of seniors 65+. PHYS ACTIV REV (Physical Activity Review). 2020, 8(1): 121-132. E-ISSN 2300-5076. DOI: 10.16926/PAR.2020.08.14

KREJCI, Milada, BENDIKOVA, Elena, HILL, Martin, KAJZAR, Jiri. JANDOVA, Dobroslava, HOSEK, Vaclav. Balance improving in female seniors 65+ after completing short term intervention program based on yoga exercises. Human. Sport Medicine. 2020, 20(4), pp. 78–86. ISSN 2500-0209 (PRINT) ISSN 2500-0195 (ONLINE) DOI: 10.14529/hsm200409. Dostupné ZDE.

KREJČÍ, Milada, PSOTTA, Rudolf, HILL, Martin, KAJZAR, Jiří, JANDOVÁ, Dobroslava, HOŠEK, Václav. A short-term yoga-based intervention improves balance control, body composition, and some aspects of mental health in the elderly men. Acta Gymnica, vol. 50, no. 1, 2020, 16–27. ISSN 2336-4912 (Print); ISSN 2336-4920 (On-line) DOI: 10.5507/ag.2020.004. Dostupné ZDE.

2019

KREJČÍ, Milada, Ludmila VACEK a kolektiv. Public Awareness about the importance of Wellness for Human Life. Prague: Prague: College of Physical Education and Sport Palestra, Ltd. 2019. ISBN 978-80-87723-52-4. Dostupné ZDE.

KREJČÍ, Milada a kol. Interkulturní aspekty ve wellness. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 184 stran. ISBN 978-80-87723-51-7. Dostupné ZDE.

KREJČÍ, Milada a kol. Základní výzkum změn rovnováhy seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 184 stran. ISBN 978-80-87723-57-9. Dostupné ZDE.

VACEK, Ludmila, KREJČÍ, Milada. Modern concept of wellness. In KREJČÍ, Milada, Ludmila VACEK a kolektiv. Public Awareness about the importance of Wellness for Human Life. Prague: Prague: College of Physical Education and Sport Palestra, Ltd. 2019. ISBN 978-80-87723-52-4. Dostupné ZDE.

NÁPRSTEK, Radek., KREJČÍ, Milada., KAJZAR, Jiří., HILL, Martin. Balance ability improvement of seniors 65+ during the spa stay. Acta Salus Vitae, 2019 7(2): 65-74. ISSN 1805-8787. Dostupné ZDE.

KREJČÍ, Milada., JANDOVÁ, Dobroslava. Homeostáza a rovnováha. In KREJČÍ, Milada a kol. Základní výzkum změn rovnováhy seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 325 stran. ISBN 978-80-87723-57-9. Dostupné ZDE.

KREJČÍ, Milada., JANDOVÁ, Dobroslava. Historie problému rovnováhy seniorů v zahraničí a v České republice. In KREJČÍ, Milada a kol. Základní výzkum změn rovnováhy seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 325 stran. ISBN 978-80-87723-57-9. Dostupné ZDE.

KREJČÍ, Milada., HOŠEK, Václav. Trendy v kvalitě života, zdravá délka života. In KREJČÍ, Milada a kol. Základní výzkum změn rovnováhy seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 325 stran. ISBN 978-80-87723-57-9. Dostupné ZDE.

KREJČÍ, Milada., HILL, Martin., JANDOVÁ, Dobroslava., KAJZAR, Jiří., BLAHA, Pavel. Bio-Psycho-Social Consequences and Effects in Fall-Efficacy Scale in Seniors Using Exercise Intervention of Motor Learning According to Yoga Techniques. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Sport and Health Sciences. 2019, 13(10), pp. 435-440. eISSN: 1307-6892. DOI.org/10.5281/zenodo.3566295 doi.org/10.5281/zenodo.3566295.

KREJČÍ, Milada., HILL, Martin., JANDOVÁ, Dobroslava., KAJZAR, Jiří. Analysis of balance ability in senior age related to quality of life indicators. Kontakt/Journal of nursing and social sciences related to health and illness. 2019, 21/3: 320-325. eISSN 1804-7122, ISSN 1212-4117. Dostupné ZDE.

KREJČÍ, Milada. Intervenční program Život v rovnováze. In KREJČÍ, Milada a kol. Základní výzkum změn rovnováhy seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 325 stran. ISBN 978-80-87723-57-9. Dostupné ZDE.

KREJČÍ, Milada. Projects results of the respondents in the Czech Republic. Development of wellness in the Czech milieu. In KREJČÍ, Milada, Ludmila VACEK a kolektiv. Public Awareness about the importance of Wellness for Human Life. Prague: Prague: College of Physical Education and Sport Palestra, Ltd. 2019. ISBN 978-80-87723-52-4. Dostupné ZDE.

KREJČÍ, Milada. Active living and wellness. In KREJČÍ, Milada, Ludmila VACEK a kolektiv. Public Awareness about the importance of Wellness for Human Life. Prague: Prague: College of Physical Education and Sport Palestra, Ltd. 2019. ISBN 978-80-87723-52-4. Dostupné ZDE.

KREJČÍ, Milada. Physical, mental, social and spiritual health. In KREJČÍ, Milada, Ludmila VACEK a kolektiv. Public Awareness about the importance of Wellness for Human Life. Prague: Prague: College of Physical Education and Sport Palestra, Ltd. 2019. ISBN 978-80-87723-52-4. Dostupné ZDE.

KREJČÍ, Milada, VACEK, Ludmila. Introduction, development of wellness in the Czech milieu. In KREJČÍ, Milada, Ludmila VACEK a kolektiv. Public Awareness about the importance of Wellness for Human Life. Prague: Prague: College of Physical Education and Sport Palestra, Ltd. 2019. ISBN 978-80-87723-52-4. Dostupné ZDE.

KREJČÍ, Milada, VACEK, Ludmila. Definition of wellness phenomenon. In KREJČÍ, Milada, Ludmila VACEK a kolektiv. Public Awareness about the importance of Wellness for Human Life. Prague: Prague: College of Physical Education and Sport Palestra, Ltd. 2019. ISBN 978-80-87723-52-4. Dostupné ZDE.

KREJČÍ, Milada. Problematika demografického stárnutí v České republice. In KREJČÍ, Milada a kol. Základní výzkum změn rovnováhy seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 325 stran. ISBN 978-80-87723-57-9. Dostupné ZDE.

KREJČÍ, Milada, HOŠEK, Václav. Komparace výsledků změn rovnováhy seniorů v bio-psycho-sociálním kontextu zjištěných jevů. In KREJČÍ, Milada a kol. Základní výzkum změn rovnováhy seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 325 stran. ISBN 978-80-87723-57-9. Dostupné ZDE..

KREJČÍ, Milada, HOŠEK, Václav, JANDOVÁ Dobroslava. Psychosociální aspekty seniorského věku. In KREJČÍ, Milada a kol. Základní výzkum změn rovnováhy seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 325 stran. ISBN 978-80-87723-57-9. Dostupné ZDE..

KREJČÍ, Milada, HOŠEK, Václav, HILL, Martin. Analýza výsledků anamnestického sebeposuzování, validita a reliabilita. In KREJČÍ, Milada a kol. Základní výzkum změn rovnováhy seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 325 stran. ISBN 978-80-87723-57-9. Dostupné ZDE.

KREJČÍ, Milada, HILL, Martin. Analýza výsledků SF-36 vzhledem k Tinetti balanční škále. In KREJČÍ, Milada a kol. Základní výzkum změn rovnováhy seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 325 stran. ISBN 978-80-87723-57-9. Dostupné ZDE..

KREJČÍ, Milada., HILL, Martin., JANDOVÁ, Dobroslava., GÓRNY, Miroslaw Pawel., KAJZAR, Jiří. Gait ability analyse in senior age 65+ related to the quality of life indicators. TRENDS in Sport Sciences. 2019; 26(1): 11-19. ISSN 2299-9590. DOI: 10.23829/TSS.2019.26.1-2. DOI: 10.23829/TSS.2019.26.1-2.

KREJČÍ, Milada, HILL, Martin, HOŠEK, Václav, KAJZAR, Jiří. Życie w równowadze – Podstawowe badania zmian w zakresie bio-psychosocjalnego zrównoważenia dla seniorów. In: BOLACH, Eugeniusz., KAWCZYŃSKI, Adam. Adaptacyjna aktywność fizyczna. 1. Vyd. Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; AGIW, 2019. pp. 9 – 26. ISBN 978-83-928344-6-5.

KKREJČÍ, Milada. Metody interkulturní edukace v oblasti podpory zdraví. In KREJČÍ, Milada a kol. Interkulturní aspekty ve wellness. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 184 stran. ISBN 978-80-87723-51-7. Dostupné ZDE.

KREJČÍ, Milada. Pojetí podpory zdraví a harmonického žití v různých kulturách. In KREJČÍ, Milada a kol. Interkulturní aspekty ve wellness. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 184 stran. ISBN 978-80-87723-51-7. Dostupné ZDE.

KREJČÍ, Milada. Vliv kultury na život člověka. Interkulturní projekce do systému potřeb. Wellness . In KREJČÍ, Milada a kol. Interkulturní aspekty ve wellness. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. 184 stran. ISBN 978-80-87723-51-7. Dostupné ZDE.

HONCŮ, Pavla, HILL, Martin, BIČÍKOVÁ, Marie, JANDOVÁ, Dobroslava, VELÍKOVÁ, Marta, KAJZAR, Jiří, KOLÁTOROVÁ, Lucie, BEŠŤÁK, Jiří, MÁČOVÁ, Ludmila, KANCHEVA, Radmila, KREJČÍ, Milada, NOVOTNÝ, Jaroslav, STÁRKA, Ľuboslav. Activation of Adrenal Steroidogenesis and an Improvement of Mood Balance in Postmenopausal Females after Spa Treatment Based on Physical Activity. International journal of molecular sciences [online]. 2019, 20:3687. eISSN 1422-0067. Doi: 10.3390/ijms20153687. Dostupné ZDE.

FROŇKOVÁ, Eliška., KAJZAR, Jiří., KREJČÍ, Milada., HILL, Martin., TICHÝ, Miroslav. Analyses of balance changes in active seniors in Prague region: results of Tinetti and anthropometric measurement. Acta Salus Vitae. 2019, 7(2): 29-39. ISSN 1805-8787. Dostupné ZDE.

BUBEN, Luboš, KREJČÍ, Milada, JIRÁSKO, Robin. Awareness about wellness in Czech teenagers. In KREJČÍ, Milada, Ludmila VACEK a kolektiv. Public Awareness about the importance of Wellness for Human Life. Prague: Prague: College of Physical Education and Sport Palestra, Ltd. 2019. ISBN 978-80-87723-52-4. Dostupné ZDE.

KREJČÍ, Milada, HILL, Martin, HOŠEK, Václav, JANDOVÁ, Dobroslava, KAJZAR, Jiří, BLÁHA, Pavel. Life in Balance – basic research of bio-psycho-social changes in aging. In RATHI, Usha (ed.) Mankind at crossroads: challenges and solutions. Jodhpur: Jai Narain Vyas University, 2019. pp. 1 – 15. ISBN 978-93-88875-45-5.

KREJČÍ, Milada, BULÍŘOVÁ, Kamila, MALCOVÁ, Alena. Sborník abstraktů 6. bienále mezinárodní konference „Welness, zdraví a kvalita života“/Proceedings of abstracts of 6th Biennale of the International Scientific Conference “Wellness, health and Quality of Life 1st Ed. Prague: The College of Physical Education and Sport PALESTRA, Ltd, 2019. 56 s. ISBN 978-80-87723-55-5 (online), ISBN 978-80-87723-54-8 (print). ZDE.

2018

KREJČÍ, Milada, TILINGER, Pavel, HOŠEK, Václav. (Eds) Výzkum adekvátního pohybového režimu v konceptu wellness. 1. vydání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r. o, 2018. ISBN 978-80-87723-44-9.

KREJČÍ, Milada, KAJZAR, Jiří, HILL, Martin, HOŠEK, Václav. Realizace a účinnost intervenčního programu „Život v rovnováze“. In KREJČÍ, Milada, TILINGER, Pavel, HOŠEK, Václav. Výzkum adekvátního pohybového režimu v konceptu wellness. 1. vydání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r. o., 2018. Str. 40-53. ISBN 978-80-87723-44-9.

TŮMA, Jiří, KREJČÍ, Milada, HOŠEK, Václav. Spiritualita wellness. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r. o, 2018. ISBN 978-80-247-2893-3.

KAWAMATA, Misako, TAKEUCHI, Hitomi, KIMURA, Natsuki, KAWADA, Takahiro, KREJCI, Milada, TANIWAKI, Nozomi & Tetsuo HARADA. Relationship between burnout and circadian typology and sleep habits in Japanese nursery school and kindergarten teachers. Biological Rhythm Research. 2018,  49(5) 413-423. DOI: 10.1080/09291016.2018.1512300 ISSN 0929-1016.

KREJČÍ, Milada, HARADA, Tetsuo, KAWAMATA, Misako. Research analyse of potential circadian aspects in boxing. Slovak Journal of Sport Science, 2018, 5 (1) 83-99. ISSN 2453-9325 (online), ISSN 2453-7659 (print).

KREJČÍ, Milada, HOŠEK, Václav. Identification characteristics of the intervention method „Life in Balance“ focused on seniors 65+. Acta Salus Vitae, 2018, Vol. 6, No 2, 45-54. ISSN 1805-8787.

KREJČÍ, Milada. Aktivity APA na VŠTVS PALESTRA – cíle a charakteristika aktivit v oblasti APA v rámci studia na VŠTVS PALESTRA. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 2017, Vol. 8, No 1-2, 30-34. ISSN: 1804-4220.

KREJČÍ, Milada. Aktivity APA na VŠTVS PALESTRA leden – červen 2018 – Projekt „Zdravá společenství“. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 2018, Vol. 9, No 1, 23-24. ISSN: 1804-4220

KNAPPOVÁ, Věra, VÁLKOVÁ, Hana, KORNATOVSKÁ, Zuzana, KREJČÍ, Milada, FRANCOVÁ, Lucie. Outdoorové aktivity v projektu Zdravé společenství. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 2018/9 (1) 28-31. ISSN: 1804-4220.

2017

KREJČÍ, Milada., ŠULOVÁ, Lenka., ROZUM, František., HAVLÍKOVÁ, Dagmar. Výchova ke zdravému životnímu stylu – nová generace. 2. přepracované vydání. Plzeň: FRAUS, 2017. ISBN 978-80-7489-358-2.

KREJČÍ, Milada, KORNATOVSKÁ, Zuzana. Yoga aplications in persons with disability. In BOLACH, Eugeniusz, KAWCZYNSKI, Adam. Adaptacyjna aktywnosc fizyczna. Wroclaw: Akademia Wychowania Fyzicznego wo Wroclawiu, 2017. 104 – 126. ISBN 978-83-928344-5-8.

KREJČÍ, Milada.(Ed.) Léčivá síla pramenů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r. o., 2017. ISBN 978-80-87723.

KREJČÍ, Milada. Benefity minerálních vod ve wellness. In KREJČÍ, Milada.(Ed.) Léčivá síla pramenů. Praha: VŠTVS PALESTRA, 2017. 5-6. ISBN 978-80-87723.

KREJČÍ, Milada. Life in Balance. In KREJČÍ, Milada., BULÍŘOVÁ, Kamila. (Eds). 5th Biennale of International Conference “Wellness, Health and Quality of Life“, Prague 2 – 3/11/2017. Prague: College of Physical Education and Sport PALESTRA, Ltd., 2017. ISBN 978-80-87723-37-2.

KAWAMATA, Misako, KAWASUMI, Ryota, TSUJI, Fujiko, TANIWAKI, Nozomi, KAWADA, Takahiro,  NOJI, Teruki, KREJCi, Milada, NAKADE, Miyo, TAKEUCHI, Hitomi,  HARADA, Tetsuo. Effects of Reading a Picture Leaflet on Rhythm for Enhancement of Morning-Typed Life in Japanese Infants. 2017, Psychology, 8 (11)  1621-1641. ISSN 2152-7199 (online) ISSN 2152-7180 (print). Dostupné z: http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=78835

KAWAMATA, Misako, KAWASUMI, Ryota, KAWADA,Takahiro, NAKADE, Miyo, TSUJI, Fujiko,  KREJCI, Milada, NOJI, Teruki, SAYAKO Tsunomori, TAKEUCHI, Hitomi & HARADA, Tetsuo. Intervention Class Study to Promote a Morning-Typed Life for Japanese Junior High School Students Using a Picture Leaflet as a Teaching Subject. International Journal of Psychological Studies; 2017, 9 (3) 79-91; ISSN 1918-7211 E-ISSN 1918-722X. Dostupné z: https://www.google.cz/search?q=Intervention+Class+Study+to+Promote+a+Morning-Typed+Life+for+Japanese+Junior+High+School+Students+Using+a+Picture+Leaflet+as+a+Teaching+Subject

KAWADA,Takahiro, KATAOKA,Tetsuo, TSUJI, Fujiko,  NAKADE, Miyo, KREJČÍ, Milada, NOJI,Teruki, TAKEUCHI, Hitomi,  HARADA, Tetsuo. The Relationship between a Night Usage of Mobile Phone and Sleep Habit and the Circadian Typology of Japanese Students Aged 18 – 30 yrs. Psychology, 2017, 8 (11) 892-902. ISSN 2152-7199 (online) ISSN 2152-7180 (print). Dostupné z: http://file.scirp.org/pdf/PSYCH_2017050415045882.pdf.

KREJČÍ, Milada, KORNATOVSKÁ, Zuzana, VACKOVÁ, Ludmila, JIRÁSKO, Robin. Role of wellness in the life of persons with disability – a comparison study in the Czech Republic. Slovak Journal of Sport Science,  2017, 2 (2) 79-92 ISSN 2453-9325 (online) 2453-7659 (print version).

VÁŇOVÁ, Jana, KREJČÍ, Milada. Techniques of “silence” and their application in wellness massage. Acta Salus Vitae 2017, 5 (2) 26 – 35. 1805-8787.

MANDELBAUM, Marek, HARADA, Tetsuo, TAKEUCHI, Hitomi, TSUJI, Tsuji, KREJČÍ, Milada. Selected Circadian Determinants of Performance in Super League Floorball Players. Acta Salus Vitae 2017, 5 (2) 46 – 60. 1805-8787.

2016

KREJČÍ, Milada, HOŠEK, Václav a kol. Wellness. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2016. 304 s.  ISBN: 978-80-271-0010-1.

KREJČÍ, Milada, TILINGER, Pavel, VACKOVÁ, Ludmila. (Eds.) Education to Wellness – Education through Wellness. 1st  ed. Prague: College of PE and Sport PALESTRA. 2016. 245 p. ISBN 978-80-87723-23-4.

KREJČÍ, Milada. Adekvátní pohybový režim a wellness v přírodě. In Mirovský, Tomáš. (Ed) Nové trendy v plánování ploch a zařízení pro sport a wellness v Praze. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r. o, 2016. 14 – 24. ISBN 978-80-87723-33-3.

KREJČÍ, Milada, HORNOF, David. Participation of the Czech Association Yoga in Daily Life in Health Promotion in Czech Republic. Acta Salus Vitae. 2016, 4 (2): 34-51. ISSN 1805- 8787.

HARADA, Tetsuo, KREJČÍ, Milada, WAKAMURA, Tomoko, KAWADA, Takahiro, TAKEUCHI, Hitomi. Education to promote healthy sleep habits in athletes. In KREJČÍ, Milada, TILINGER, Pavel, VACKOVÁ, Ludmila. (Eds.) Education to Wellness – Education through Wellness. 1st  ed. Prague: College of Physical Education and Sport PALESTRA, Ltd. 2016. 245 p. 76 – 104 ISBN 978-80-87723-23-4.

HARADA, Tetsuo, WADA, Kai, TSUJI, Fujiko, KREJCI, Milada,  · KAWADA, Takahiro, NOJI, Teruki, NAKADE, Miyo, · TAKEUCHI, Hitomi. Intervention study using a leaflet entitled ‘three benefits of “go to bed early! get up early! and intake nutritionally rich breakfast!” a message for athletes’ to improve the soccer performance of university soccer team. Sleep and Biological Rhythms. Vol. 14, No 1 (2016):65-74.  ISSN: 1446-9235.

KAWADA, Takahiro, OKI, Kotaro, YAMAZAKI, Yumiko, TSUJI, Fujiko, NAKADE, Miyo, NOJI, Teruki, KREJCI, Milada, TAKEUCHI, Hitomi, HARADA, Tetsuo. Impact of Smoking on Circadian Typology, Sleep Habits and Mental Health of Japanese Students Aged 18 – 30 Years. Psychology, 2016, 7, 1211-1216. ISSN Print: 2152-7180, Online: 2152-7199.

KAWADA, Takahiro, TAKEUCHI, Hitomi, NAKADE, Miyo, TSUJI, Fujiko, KREJCI, Milada, NOJI, Teruki, TANIWAKI, Nozomi, HARADA, Tetsuo. Questionnaire and Intervention Study on Effects of Drinking Cows’ Milk at Breakfast on the Circadian Typology and Mental Health of Japanese Infants Aged 1 – 6 Years. Scientific Research Publishing – Natural Science, 2016, 8, 381-396. ISSN Online: 2150-4105 ISSN Print: 2150-4091.

KAWADA, Takahiro, TAKAMORI., Yuri, NAKADE, Miyo, TSUJI, Fujiko, KREJCI, Milada,  NOJI, Teruki, TAKEUChi, Hitomi. & HARADA, Tetsuo. Effects of Drinking Cows’ Milk at Breakfast in Promoting Sleep-Health in Japanese University Athletes. International Journal of Psychological Studies. 2016, 8(3)154-163. ISSN 1918-7211 E-ISSN 1918-722X.

VÁLKOVÁ, Hana, KREJČÍ, Milada.  Zdravá společenství – edukace a podpora zdravého životního stylu u sportovců speciálních olympiád. In Švamberk Šauerová, Markéta. (Ed.) Benefity využití sportovních a prožitkových aktivit v edukačních souvislostech. 1. vyd. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2016. 340 s. ISBN  978-80-87723-30-2.

2015

KREJČÍ, Milada, Banach, Marek, Harada, Tetsuo, TAKEUCHI, Hitomi, Tsuji Fujiko. Differences in circadian habits of boxers in context of competitive and non-competitive performance. Acta Salus Vitae. 2015, 3 (2)23-29. ISSN 1805-8787.

NAKADE, Miyo, KREJCI, Milada, SAITO, Kiyoe, WADA, Kai, TSUJI, Fujiko, NOJI, Teruki, KAWADA, Takahiro, TAKEUCHI, Hitomi, HARADA, Tetsuo. Intervention using a leaflet to promote a morning-typed life in 2- to 6-year-old Japanese children and their parents. International Journal of Psychological Studies, 2015, 7(2)1-17. ISSN 1918-7211 (Print)   ISSN 1918-722X (Online). DOI: 10.5539/ijps.v7n2p1 Dostupné z: http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijps/article/view/49481

NAKADE, Miyo, HIRAOKA, Miki, KAWASAKI, Kiyoko, UESATO, Takuya, WADA, Kai, KREJCI, Milada, NOJI, Teruki, TANIWAKI, Nozomi,  TAKEUCHI, Hitomi, HARADA, Tetsuo.  Are Obese Mothers of Children Aged 1-6 Years Evening-Typed? International Journal of Psychological Studies. 2015, 7(2)121-128. ISSN 1918-7211 (Print)   ISSN 1918-722X (Online) DOI: 10.5539/ijps.v7n2p121. Dostupné z: http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijps/article/view/30443

NAKADE, Miyo, TAKEUCHI, Hitomi, KREJCI, Milada, TSUJI, Fujiko, NOJI, Teruki, HARADA, Tetsuo. Questionnaire study on the comparison among circadian typology, sleep habit, physical and mental health and meal habit in Japanese University athletes. Psychology. 2015, 6(12)1562-1569. ISSN 2152-7180 (Print), 2152-7199 (Online). DOI: 10.4236/psych.2015.612153 Dostupné z: https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=59874

REHOR, Peter R, KREJČÍ, Milada. Wellness, Self – Efficacy and Behavioural Changes. Acta Salus Vitae. 2015, 3(1)19-35. ISSN 1805-8787.

TAKEUCHI, Hitomi, YAMAZAKI, Yumiko, OKI, Kotaro, WADA, Kai, NOJI, Teruki, KAWADA, Takahiro,  NAKADE, Miyo, KREJCI, Milada, HARADA, Tetsuo.  Effects of chronotype and environmental factors upon sleep and mental health in Japanese students aged 18-40 years. Biological Rhythm Research. 2015, 46 (6) 771-784.  ISSN: 0929-1016. https://doi.org/10.1080/09291016.2015.1048952 Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09291016.2015.1048952?journalCode=nbrr20

2014

KREJČÍ, Milada, KORNATOVSKÁ, Zuzana, KOKEŠ, Radim. Social benefits of adequate movement regime in teacher´s stress resilience. Social Science International, 2014, Vol. 30, No. 2, 301 – 315. ISSN 0970-1087 e-ISSN: 0976-3910.

SCHUSTER, Jan., KREJČÍ, Milada., PEŠEK, Milan. Změny množství tělesného tuku u účastníků longitudiálního pilotního projektu podpory zdraví pedagogů. Studia Kinantropologica, 2014, 15 (1):17-22. ISSN 1213-2101.

TAKEUCHI, Hitomi, WADA, Kai, KAWASAKI, Kioko, KREJCI, Milada, NOJI, Teruki, KAWADA, Takahiro, NAKADE, Miyo, & HARADA, Tetsuo. Effects of Cow Milk Intake at Breakfast on the Circadian Typology and Mental Health of Japanese Infants Aged 1 – 6 Years. Psychology, 2014, 5(2):172-176. ISSN Online: 2152-7199. DOI: 10.4236/psych.2014.52027

KREJČÍ, Milada, TULI, Kailash, KRÁSOVÁ, Barbora. Stress management in young female sportsmen through breath and movement synchronizing. Acta Salus Vitae, 2014, 2 (1):40-51. ISSN 1805-8787.

2013

KREJČÍ, Milada. Self-transformation process in wellness and health education. Procedia Social and Behavioral Sciences. 2013, 3 (2):706–718. ISSN 2146-7358. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.272 H index 46 Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813048957

KREJČÍ, Milada. Strategies of mental health promotion in young athletes – Education to wellness. Acta Salus Vitae. 2013, 1 (2):4-64. ISSN 1805-8787.

KREJČÍ, Milada. Systém jógových technik ve výchově ke zdraví a ve wellness. In 40 let sytému Jóga v denním životě a Slovenské republice: odborná konference s mezinárodní účastí. Brno: Český svaz JDŽ, 2013. 1-3.

AKIMITSU, Osami, WADA, Kai,  NOJI, Teruki, TANIWAKI, Nozomi, KREJČÍ, Milada, NAKADE, Miyo, TAKEUCHI, Hitomi and Tetsuo HARADA. The relationship between consumption of tyrosine and phenylalanine as precursors of catecholamine at breakfast and the circadian typology and mental health in Japanese infants aged 2 to 5 years. Journal of Physiological Anthropology. 2013, 32(1):1-8. ISSN 1880-6805. DOI: 10.1186/1880-6805-32-13 Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24083356/

HARADA, Tetsuo, NAKADE, Mio, WADA, Kai, AKIMITSU, Osami, NOJI, Teruki, KREJCI, Milada, TAKEUCHI, Hitomi. Tryptophan and sleep: breakfast tryptophan content and sleep. In Preedy, Victor R., patel, Vinood B., Le, Lan Anh. (Eds.) Handbook of Nutrition, Diet and Sleep. Wageningen: Academic Publishers, Human Health Handbook. 2013. 1st  ed. 500 p. ISBN: 978-90-8686-208-5; e- ISBN: 978-90-8686-763-9.

HARADA, Tetsuo, WADA, Kai, AKIMITSU, Osami, KREJČÍ, Milada, NOJI, Teruki, NAKADE, Miyo, TAKEUCHI, Hitomi. Education to healthy life style with the accent to sleep habits – intervention programs. Acta Salus Vitae. 2013, 1 (1):13-27. ISSN 1805-8787.

HARADA, Tetsuo, WADA, Kai, AKIMITSU, Osami, KREJČÍ, Milada, NOJI, Teruki, NAKADE, Miyo, TAKEUCHI, Hitomi. Epidemiological Evaluation of Intervention Program to Promote Mental and Sleep Health of Sports Athletes. International Journal of Psychological Studies. 2013, 5(3) 156-168; ISSN 1918-7211 E-ISSN 1918-722X. DOI:10.5539/IJPS.V5N3P155

NISHIHARA, Risa, WADA, Kai, AKIMITSU, Osami, KREJCI, Milada, NOJI, Teruki, NAKADE, Mio, TAKEUCHI, Hitomi & HARADA, Tetsuo. Effects of Makeup, Perfume and Skincare Product Usage and Hair Care Regimen on Circadian Typology, Sleep Habits and Mental Health in Female Japanese students Aged 18-30. SciRes Psychology 2013. 4(3)183-188. ISSN 2152-7180, e ISSN 2152-7199. DOI: 10.4236/psych.2013.43028 Dostupné z: https://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=28903

WADA, Kai, YATA, Shota, AKIMITSU, Osami, KREJČÍ, Milada, NOJI, Teruki, NAKADE, Miyo, TAKEUCHI, Hitomi, HARADA, Tetsuo. A tryptophan-rich breakfast and exposure to light with low color temperature at night improve sleep and salivary melatonin level in Japanese students. Journal of circadian-rhythms. 2013, 11(4):1-9. ISSN 1740-3391. doi: 10.1186/1740-3391-11-4. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23705838/

2012

SEIBERT, Norbert, KREJČÍ, Milada. PACZion – Nachweis der Effizienz einer systematischen Gesundheitsförderung im Lehrberuf. 1. Ausg. Passau: Universität Passau, 2012. 139S. ISBN 978-3-9811464-5-5.

NAKADE, Miyo, AKIMITSU, Osami, WADA, Kai, KREJČÍ, Milada, NOJI, Teruki, TANIWAKI, Nozomi, TAKEUCHI, Hitomi, HARADA, Tetsuo. Can breakfast tryptophan and vitamin B6 intake and morning exposure to sunlight promote morning-typology in young children aged 2 to 6 years? Journal of Physiological Anthropology. 2012, 31(11):1-20. ISSN 1880-6805.  doi: 10.1186/1880-6805-31-11. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3423069/

TAKEUCHI, Hitomi., NAKADE, Miyo., WADA, Kai., AKIMITSU, Osami., KREJČÍ, Milada., NOJI, Teruki., HARADA, Tetsuo. Can an integrated intervention on breakfast and following sunlight exposure promote morning-type diurnal rhythms of Japanese University sports club students? Sleep and Biological Rhythms. 2012, 10(4):255-263.  ISSN 1479-8425. DOI: 10.1111/j.1479-8425.2012.00562.x Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.1111/j.1479-8425.2012.00562.x

2011

KREJČÍ, Milada. Výchova ke zdraví – strategie výuky duševní hygieny ve škole. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2011. 255 s. ISBN 978-80-7394-262-5.

KREJČÍ, Milada a kol. Výchova ke zdravému životnímu stylu – učebnice pro 2. stupeň a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Plzeň: FRAUS, 2011. 1. vyd. 162 s. ISBN 978-80-7238-930-8.

KREJČÍ, Milada. Podpora zdraví v adekvátních pohybových režimech. In Hendl, Jan, Dobrý, Lubomír a kol. Zdravotní benefity pohybových aktivit – monitorování, intervence, evaluace. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2011. 186-205. ISBN 978-80-246-2000-8.

KREJČÍ, Milada. Needs Analysis of Czech Teachers within EU STRESSLESS Project. In KREJČÍ, Milada. (Ed.) Health Education and Quality of Life III: proceedings. České Budějovice:  Jihočeská univerzita, 2011. 178-185. ISBN 978-80-7394-303-5.

KREJČÍ, Milada. Yoga training application in overweight control of seniors with arthritis/osteoarthritis. Physiotherapy.  2011, 19(2): 3-9. ISSN 1230-8323. DOI 10.2478/v10109-011-0014-6. Dostupné z: http://psjd.icm.edu.pl/psjd/element/bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-011-0014-6

KREJČÍ, Milada. Role of Self-Esteem in Overweight Reduction and Yoga Training Intervention Effects. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica.  2011, 47(1):34-46.  ISSN 1212-1428.

KREJČÍ, Milada. Adequate movement regime as preventing from burnout syndrome in teachers’s profession. Acta Universitatis Matthiae Belii. Physical education and sport, 2011, 3(2): 34-48. ISSN 1338-0974.

HARADA, Tetsuo, KOBAYASHI, Ryo, WADA, Kai, NISHIHARA, Risa, KONDO, Aska, AKIMITSU, Osami, NOJI, Teruki, TANIWAKI, Nozomi, NAKADE, Miyo, KREJČÍ, Milada, TAKEUCHI, Hitomi. Effect of birth season on circadian typology appearing in Japanese young children aged 2 to 12 years disappears in older students aged 18 to 25 years. Chronobiology International. 2011, 28(7):638-642. ISSN 0742-0528. doi: 10.3109/07420528.2011.597529 Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21819347

KREJČÍ, Milada, WADA, Kai, NAKADE, Miyo, TAKEUCHI, Hitomi, NOJI, Teruki, HARADA, Tetsuo. Effects of video game playing on the circadian typology and mental health of young Czech and Japanese children. In Psychology, 2011 2 (7) 674-680. ISSN 2152-7180. DOI: 10.4236/psych.2011.27103 Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/266370719_Effects_of_Video_Game_Playing_on_the_Circadian_Typology_and_Mental_Health_of_Young_Czech_and_Japanese_Children/citations H Index 12

KREJČÍ, Milada. Terciární vzdělávání APA ve vztahu k výchově ke zdraví. In VYSKOČILOVÁ, Alena. 1. česká národní konference aplikovaných pohybových aktivit: sborník příspěvků. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. S. 21. ISBN 978-80-244-2764-5.

KREJČÍ, Milada. Sebedůvěra a výchova ke zdraví u seniorů z degenerativním onemocněním kloubů v kontextu obezity. In VYSKOČILOVÁ, Alena. 1. česká národní konference aplikovaných pohybových aktivit: sborník příspěvků. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. S. 51. ISBN 978-80-244-2764-5.

2010

KREJČÍ, Milada. (Ed.) et al.  Adequate movement regime and bio-psycho-social determinants of active life style. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2010. 192 s. ISBN 978-80-7394-239-7.

KREJČÍ, Milada. Effects of yoga trainig on obesity reduction .Sport & Science. 2010,54 (2): 371-376. ISSN 1310-3393.

KREJČÍ, Milada., KORNATOVSKÁ, Zuzana. Stimulation of personal and social development in persons with intelectual disability using water environment. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 2010, 30(1):4-12. ISSN 0239-4375.

KREJČÍ, Milada. Health Education and Strategy of Mental Well-being in Education Process. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. Health Education: International Experiences. 1st ed. Brno: Masaryk University/MSD, 2010. 464 pp. 59 – 76. ISBN 978-80-210-5398-4. Dostupné z: http://www.ped.muni.cz/z21/knihy/2010/35/35/texty/eng/krejci.pdf

KREJČÍ, Milada., DANKOVÁ, Barbora., KOKEŠ, Radim. (2010) Prevence syndromu vyhoření v učitelském povolání.  BONUS info. Vol. 7/1: 12-13. ISSN 1210-8537.

KREJČÍ, Milada.; SCHUSTER, Jan. Integrační jógový trénink a adekvátní pohybový režim v kontextu prevence nadváhy a obezity na 2. stupni ZŠ. In MUŽÍK. Vladislav, VLČEK, Petr et al. Škola, pohyb a zdraví: výzkumné výsledky a projekty. Brno: Masarykova univerzita ve spolupráci s MSD. 282s. 181-192.  ISBN 978-80-210-5371-7.

KREJČÍ, Milada., MACOUNOVÁ, Iva, ŠINDELÍŘOVÁ, Eliška. S lepším spánkem k lepším známkám. Optimalizace diurnálních rytmů školáka. 1. vyd. České Budějovice: Grafické studio Psi. 8 s. ISBN není.

2009

KREJČÍ, Milada. Factors of mental health and problematic of the psychotraining.
In Meeting New Challenges and Bridging Cultural Gaps in Sport and Exercise Psychology: proceedings of the 12th ISSP World Congress of Sport Psychology, Marrakech, 2009. 148-153. ISBN 978073607.

KREJČÍ, Milada., KOKEŠ, Radim, KORNATOVSKÁ, Zuzana. PACZion – S radostí zůstat učitelem. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2009. 38 s. ISBN 978-80-7394-162-8.

WADA, Kai, KREJČÍ, Milada, OHIRA, Yoko, NAKADE, Miyo, TAKEUCHI, Hitomi, HARADA, Tetsuo. Comparative study on circadian typology and sleep habits of Japanese and Czech infants aged 0–8 years. Sleep and Biological Rhythms. 2009, 7 (3) 218-221. ISSN 1479-8425. DOI: 10.1111/j.1479-8425.2009.00397.x Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1479-8425.2009.00397.x

2008

KREJČÍ, Milada. (Ed.) et al. Factors of Self-Control and Self-Esteem in Overweight Reduction.  1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2008. 162 p. ISBN 978-80-7394-051-5.

KREJČÍ, Milada. Social Learning in Sport and PE: a Study in the Reflection of the Pupils´Aggressiveness in Football. In ŠTEMBERGER, Vesna, PIŠOT, Rado, RUPRET, Kristina. (Eds) A Child in Motion. Ljubljana: University Ljubljana, 2008. 151-157. ISBN 978-961-253-029-7.

KREJČÍ, Milada. Krok k výchově krok ke zdraví: výchova ke zdraví a prevence obezity: 1. díl. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2008. 24 s. ISBN 978-80-7394-082-9

KREJČÍ, Milada, KORNATOVSKÁ, Zuzana. Rozvoj sebekontroly a sebeúcty v seniorském věku, podpora zdraví a duševní hygiena prostřednictvím jógového tréninku. In Bednářová Hana.(Ed.) Aktivní v každém věku II. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. ISBN 978-80-244-2011-0.  38-44.

2007

KREJČÍ, Milada. Rozvoj sebekontroly a sebeúcty prostřednictvím jógového tréninku a následný revitalizační efekt. In FIALOVÁ, Ludmila.  Wellness, zdraví a životní styl. Praha: Univerzita Karlova, 2007. 55-65. ISBN 978-80-86317-54-0.

KREJČÍ, Milada. Effects of breathing and relaxation exercises, which can be used in the training of handicaps. Sport & Science: Adapted physical activities – European dimensions. 2007, 50(2):25-29.  ISSN 1310-3393.

KREJČÍ, Milada. Ověření modelu psychologického tréninku v přípravě mladých hokejistů. Telesná výchova a šport/Physical education and sport, 2007, 17(2):24-28. ISSN 1335-2245.

KREJČÍ, Milada. Effects of psycho-training and movement therapy by people with overweight. In Theodorakis, Yannis, Goudas, Marios, Papaioannou, Athanasios. (Eds) Sport and Exercise Psychology – Bridges between Disciplines and  Cultures: 12th European Congress of Sport Psychology. Thessaly: University of Thessaly and Greek Society of Sport Psychology, 2007. 899-902. ISBN 978-960-89923-0-6.

KREJČÍ, Milada. Tvorba kurikul, hodnocení žáka a psychosociání konsekvence. Tělesná výchova a sport mládeže. 2007, 73(1) 2-5. ISSN 1210-7689.

KREJČÍ, Milada. Health education effects of yoga training by overweight reducing. In KREJČÍ, Milada.(Ed.) Health Education and Quality of Life. České Budějovice: University of South Bohemia, 2007. 36-45. ISBN 978-80-7040-993-0.

HARADA, Tetsuo., NOMURA, Hiromi ., WADA, Kai., TAKEUCHI, Hitomi, KREJČÍ, Milada. Relationship of Extraverted-Introverted Characteristics to Circadian Typology in Japanese Students Aged 18-30Yrs. In KREJČÍ, Milada.(Ed.) Health Education and Quality of Life. České Budějovice: University of South Bohemia, 2007. 20-27. ISBN 978-80-7040-993-0. 20-27.

2006

KREJČÍ, Milada, SOMROVÁ, Růžena. Ověření revitalizačního pohybového programu u seniorů českobudějovického regionu. In Problematika – Generace 50 Plus. České Budějovice: Jihočeská univerzita – zdravotné sociální fakulta, 2006. 159-169. ISBN 80-7040-903-7.

KREJČÍ, Milada. Die Erstellung von schulinternen Lehrplänen und die Evaluierung von Schülern auf der Primarstufe im Hinblick auf die Gesundheitserziehung. In MUŽÍK, Vladislav, JANÍK, Tomáš, WAGNER, Rolang. (Eds) Neue Herausforderungen im Gesundheitsbereich an der Schule. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 1. vyd. 272s. 232-239. ISBN 80-210-4191-9.

KREJČÍ, Milada. Pozitivní efekty rozvoje sebekontroly a sebeúcty na snížení nadváhy. In VOBR, Radek. Disportare 2006: sborník referátů z mezinárodní konference. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 2006. 48-52. ISBN 80-7040-890-1.

KREJČÍ, Milada. Human and Health – is it necessary to be health educated?  In ŘEHULKA, Evžen. (Ed) School and health 21. – Vol. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 121-132. ISBN 80-210-4071-8.

KREJČÍ, Milada. Die Erstellung von schulinternen Lehrplänen und die Evaluierung von Schülern auf der Primarstufe im Hinblick auf die Gesundheitserziehung. In Neue Herausforderungen im Gesundheitsbereich an der Schule ? Was kann der Sportunterricht dazu beitragen? Brno: Masarykova univerzita, 2006. 232-239. ISBN 80-210-4191-9.

KREJČÍ, Milada. The influence of football on the aggressiveness of pupils and juniors. In Sport, stress, adaptation. Sofia: National Sport Academy, 2006. 250-253. ISBN 978-954-723-006-4.

KREJČÍ, Milada. Výchova ke zdraví. In ANDRÁŠOVÁ, H. a kol. Slovní hodnocení na 2. stupni ZŠ. 1. vyd. Praha: Raabe, 2006. 104-108. ISBN 80-86307-29-8.

2005

KREJČÍ, Milada. Positive Effects of Self-Control and Self-Esteem Development on Overweight Control throught Intervention of Yoga Training. In Promoting Health & Performance for Life: ISSP 11th World Congress of Sport Psychology. Sydney: University of Sydney, 2005. 213-217. ISBN 1-877040-36-3.

KREJČÍ, Milada. Jóga jako prostředek rozvoje zdraví dětí na prvním stupni základních škol. In STUCHLÍKOVÁ, Iva a kol. Zvládání emočních problémů školáků. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-534-2. S. 110-134.

KREJČÍ, Milada. Emoce a pohyb / Milada Krejčí. In STUCHLÍKOVÁ, Iva a kol. Zvládání emočních problémů školáků. 1.vyd. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-534-2. S. 61-68.

KREJČÍ, Milada. Positive effects of self-control and self-esteem development on overweight control throught intervention yoga training. Studia Kinanthropologica. 2005, 6(2): 123-126. ISSN 1213-2101.

KREJČÍ, Milada, HAMUZOVÁ, Lucie, VRZÁČKOVÁ, Lucie. Stav výuky zdravotní tělesné výchovy na ZŠ a SŠ v jihočeském regionu In STRNAD, Pavel. Současný stav vyučovacího předmětu zdravotní tělesná výchova na základních a středních školách.  Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2005. 8-13. ISBN 80-86317-37-4.

KREJČÍ, Milada, PECHA, Ondřej. Sportovní výkony a konzumace alkoholu u mladých sportovců. In LUDVA, Pavel. (Ed) Pedagogická kinantropologie: sborník příspěvků mezinárodního semináře. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. 144-147. ISBN 80-7368-041-6.

KREJČÍ, Milada, SCHUSTER, Jan. Problematika screeningu žáků s nadváhou a intervenční program a pro řešení dětské obezity v českobudějovických základních školách a přístup rodičů k tomuto měření. In KLIMTOVÁ, Hana. (Ed) Pedagogická kinantropologie: soubor referátů z mezinárodního semináře konaného 13. – 15. dubna 2005. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. 26-27. ISBN 80-7368-159-5.

KURSOVÁ, Vlasta, KREJČÍ, Milada. Support Development Health Mentally Handicapped by the Help of Interventional Kinetic Programme In Movement and Health: 4th international conference. Olomouc: Palacký University, 2005. [1-5] ISBN 80-244-1166-0.

SCHUSTER, Jan, KREJČÍ, Milada. Health and social risks of obesity and unhealthy life style in puberty. In Movement and Health : 4th international conference. Olomouc: Palacký University, 2005. [1-6] ISBN 80-244-1166-0.

WITTMANNOVÁ, Julie, BARTŮŇKOVÁ, Staša, KOPŘIVOVÁ, Jitka, KREJČÍ, Milada. Ageing and Disability: Preliminary Analysis of Educational Structures in a Field of Physical Activity in the Czech Republic / In Movement and Health: 4th international conference.  Olomouc: Palacký University, 2005. [1-5] ISBN 80-244-1166-0.

2004

KREJČÍ, Milada. Die Aspekte des „Self-concept“ in Beziehung zum Alkoholkonsum bei Schülern an Sportgymnasien. In JEISY, Eric., MENGISEN, Walter., STADLER, Rudolf. (Eds.) Erziehung durch Sport. Magglingen: Bundesamt für Sport Magglingen, 2004. 1. Aufgabe. 270s. 192-198. ISBN 3-9079637-50-4.

KREJČÍ, M. Zastosowanie jogi w „tygodniach zdrowia“ w szkole podstawowej. In Kształcenie kadr dla potrzeb kultury fizycznej osób z niepełnosprawnością. Poznań: AWF, 2004, s. 155-171. ISBN 80-244-0774-4

KREJČÍ, Milada. Člověk a zdraví – aneb musíme být ke zdraví vychováváni? In. VOBR, Radek.(Ed) Tělesná výchova a zdraví (II.). České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2004. 10-15. ISBN 80-7040-721-2.

KREJČÍ, Milada. Podíl prožitku na efektivnosti výchovy ke zdraví ve škole. In Kirchner, Jiří, Adámková, Milena. Prožitek a kvalita života. Praha: Asociace psychologů sportu ČR, 2004. 111-118. ISBN není.

KREJČÍ, Milada. Hubneme s jógou. České Budějovice: EM Grafika, 2004. 1. vyd., 20 s. ISBN 80-239-2052-9.

KREJČÍ, Milada. Jóga v netradičních rozcvičkách-metodická příručka pro učitele tělesné výchovy na ZŠ. České Budějovice: Pedagogické centrum, 2004. 1. vyd. 6 str. ISBN není.

VOBR, Radek, KREJČÍ, Milada. (Eds) Adapted physical activities – European dimensions: workshop proceedings. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2004. ISBN 80-7040-676-3.

2003

KREJČÍ, Milada. Mental techniques, breathing exercises and compensatory yoga expercises as part of a sportsman psychological-training by impaired sportsmen. Studia Kinanthropologica. 2003, 4(1): 77-87.  ISSN 1213-2101.

KREJČÍ, Milada. (2003) Mental Techniques, breathing exercises and compensatory yoga exercises as part of psychological training in sport. In STELTER, Reinhard. (Ed.) New Approaches to Exercise and Sport. XI. European Congress of Sport Psychology – proceedings. Copenhagen: University of Copenhagen. 1st edition.  ISBN 87-89361-96-2.

KREJČÍ, Milada. Setkání s jógou: jóga jako prostředek rozvoje zdraví dětí na I. stupni ZŠ. 2. rozšířené vyd. České Budějovice: EM Grafika, 2003.116 s. ISBN 80-239-2052-9.

KREJČÍ, Milada. BÄUMELTOVÁ, Milada. (2003) Týdny zdraví na 1. stupni základní školy-projekt podpory zdraví zaměřený především na výchovu ke zdraví a pohyb. In XXX. Ostravské dny dětí a dorostu. Ostrava: KHS Ostrava a SZU Praha.  1. vyd. :279-282. ISBN 80-7329-011-1.

2002

KREJČÍ, Milada. Uplatnění jógy v „Týdnech zdraví“ na základní škole. In Jóga a zdraví: sborník příspěvků konference VI. Brněnské dny.  Brno: Nakladatelství Pavel Křepela, 2002. – ISBN 80-86669-01-7. 120-128.

KREJČÍ, Milada. Jóga v „Týdnech zdraví“ na ZŠ. In Jóga a zdraví. Sborník příspěvků konference Jóga a zdraví. Brno: Centrum volného času, 2002. 216s. 120-129. ISBN 80-86669-01-7.

KREJČÍ, Milada., MICHALOV, Ludvík. Jóga a bojové umění na VŠ. In Jóga a zdraví. Sborník příspěvků konference Jóga a zdraví. Brno: Centrum volného času, 2002. 216s. 101-109. ISBN 80-86669-01-7.

KREJČÍ, Milada. Teorie a didaktika jógy – Jóga I. Jógová a relaxační cvičení pro 1. stupeň škol. České Budějovice: Jihočeská univerzita, PF-EAmos, 2002. E-learning.  ISBN není.

KREJČÍ, Milada. Teorie a didaktika jógy – Jóga II. Jógová a relaxační cvičení pro 2. stupeň škol. České Budějovice: Jihočeská univerzita, PF-EAmos. 2002. E-learning. ISBN není.

KREJČÍ, Milada. Didaktika tělesné výchovy a sportu – Projekt Týdny zdraví. České Budějovice: Jihočeská univerzita, PF-EAmos. 2002. E-learning. ISBN není.

2001

KREJČÍ, Milada., BÄUMELTOVÁ, Milada. Týdny zdraví ve škole. 1. vyd.  České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2001. 136 s.  ISBN 80-7040-507-4.

KREJČÍ, Milada. Experience with yoga exercises modified for children with cerebral palsy. Studia Kinanthropologica. 2001, 2(2): 140-149  ISSN 1213-2101.

KREJČÍ, Milada. Jógová a relaxační cvičení pro 2. stupeň škol. In Projekt MŠMT č.LS 20005 „Detailní návrh a ověření systému kariérového růstu učitelů KARPO. Olomouc. FTK UP, 2001. E-learning. ISBN není.

KREJČÍ, Milada., BÄUMELTOVÁ, Milada. Konzumace alkoholu u sportující adolescentní mládeže. In ANDĚLOVÁ, Šárka. XXIX. Ostravské dny dětí a dorostu: sborník z konference s mezinárodní účastí. Praha: Státní zdravotní ústav, 2001. 158-163. ISBN 80-86122-85-9.

KREJČÍ, Milada. STUCHLÍKOVÁ, Iva. (2001) Emotional determinants of Educational Process – Model of a Research Project. In Proceedings of the 88th Session of the Indian science Congress, section of Psychology and Educational Sciences. New Delhi: Delhi University, 2001. 1st Ed. 231-234. ISBN není.

2000

KREJČÍ, Milada. Pozitivní změny v sebepojetí a sebeúčinnocti (self efficacy) vlivem jógových cvičení u rizikových skupin mládeže. In. Dobrý, Lubomír, ŠAFAŘÍKOVÁ, Jana, MARVANOVÁ, Zdenka. (Eds). Pedagogická kinantropologie 2000: sborník ze semináře sekce pedagogické kinantropologie Vědecké společnosti kinantropologie. Praha: Karolinum, 2000. 41-48. ISBN 80-246-0168-0.

KREJČÍ, Milada. Stress related to juvenile delinquency. In STAR: 21st International Conference of the Stress and Anxiety Research Society. Bratislava: Stimul, 2000. 84.  ISBN 80-88982-24-3.

KREJČÍ, Milada. Uplatnění jógy; Týdny zdraví na základní škole. In Bulletin TĚLOPRAHA. Praha: FTVS UK, 2000. 12 -13. ISBN není.

1999

KREJČÍ, Milada. Relaxation and yoga techniques in re-socialisation process of children and youth. In KOWALIK, Stanislaw, KARÁSKOVÁ, Vlasta. (Eds.) Sport dla osob niepelnosprawnych. Osoby niepelnosprawne dla sportu. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego, 1999.  207-216. ISBN 80-244-0022-7.

Krejčí, Milada, Bäumeltová, Milada. Optimalizace denního režimu žáka mladšího školního věku. České Budějovice: INCA, 1999. 80 s. ISBN 80-238-4619-1.

KREJČÍ, Milada. Use of yoga in a resocialization proces. In HOŠEK, Václav a kol. Psychology of Sport and Exercise: Enhancing the Quality of Life: proceedings of 10th European Congress of Sport Psychology, Part 1.  Prague: Charles University, Faculty of Physical Education and Sport, 1999.  319-321. ISBN 80-86317-00-5.

KREJČÍ, Milada. Entspannungstechniken im Resozialisierungsprozess von Kindern und Jugendlichen in ethopedischen Anstalten. In Fächerübergreifender Unterricht in der Sport-und Bewegungserziehung. Salzburg: Institut für Sportwissendchaft, 1999. 181-194.  ISBN  3-901709-05-3.

KREJČÍ, Milada. Zdravotně orientovaná tělesná výchova v projektu „Škola plná pohybu“ na 1. stupni základní školy. In VILÍMOVÁ, V. Zdravotně orientovaná tělesná výchova na základní škole. 1. vyd. Brno:  Masarykova univerzita, 1999. 76 – 82. ISBN

KREJČÍ, Milada. Verbesserung der Beweglichkeit und der Körpehaltung durch Yogaübungen. Tělesná kultura. 1999, 31(1)81-87. ISBN 80-.85783-26-6.

KREJČÍ, Milada. Koncepční východiska sociálního učení v tělesné výchově. In Dobrý, Lubomír, ŠAFAŘÍKOVÁ, Jana, MARVANOVÁ, Zdenka. Pedagogická kinantropologie ’98: sborník ze semináře sekce pedagogické kinantropologie Vědecké společnosti kinantropologie. 1. vyd. Praha:  Karolinum, 1999. 71-78. ISBN 80-7184-854-9.

BÄUMELTOVÁ, Milada. KREJČÍ, Milada. Stimulace pohybové aktivity žáků na 1. stupni základní školy. In Sborník z konference s mezinárodní účastí XXVII. Ostravské dny dětí a dorostu. Praha: Státní zdravotnický ústav, 1999. 1. vyd. 250 – 255. ISBN 80-7071-120-5.

MAN, František, KREJČÍ, Milada. Recenze publikace BOSSONG, B. Stress und handlungskontrolle. Československá psychologie, 18(2)189 – 190. ISSN 0009-062X.

1998

KREJČÍ, Milada. Uplatnění jógy v resocializačním procesu dětí a mládeže. 1. vyd.  České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1998. 205 s.  ISBN  978-80-7238-930-8.

KREJČÍ, Milada. A Study of the Use of Yoga with Mentally Retarded Children. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica.  1998. 34(2)53-58. ISSN 3023-0511.

KREJČÍ, Milada. Psychologické aspekty sportovní masáže. In PAVLOVÁ, Zdeňka. Učební texty masáže a regenerace. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1998. ISBN 80-7040-277-6. S. 57-59.

KREJČÍ, Milada. Využití jógových cvičení ve školní praxi. Tělesná výchova a sport mládeže. 1998. 64(3) 45-46. ISSN 1210-7689.

KREJČÍ, Milada. Pohybová aktivita jako součást výuky žáků 1. stupně základní školy. In Sborník tělesné výchovy a sportu. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 1998. 4 (1) 89-98. ISBN 80-7040-301-2.

KREJČÍ, Milada. Uplatnění jógy na středních a vysokých školách. In Seminář pro pedagogy zdravotnických škol. Hradec Králové: Český svaz Jóga v denním životě, 1998. 18-20. ISBN není.

KREJČÍ, Milada. Uplatnění pohybového programu při vyučování ve 2. ročníku ZŠ. In K problematice zdravotně orientované tělesné výchovy na 1. stupni základní školy: sborník příspěvků k řešení grantového projektu MŠMT ČR. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 1998. – S. 20-23. ISBN není.

KREJČÍ, Milada. Uplatnění jógově kompenzačního programu v práci s rizikovou mládeží. In BARTOŠÍK, Július. (Ed) Zdravotná úloha v novom poňatí telesnej výchovy na základných školách: Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 1998. 20-27. ISBN 80-8050-165-3.  S.

KREJČÍ, Milada.  Využívání pohybových aktivit v akademických předmětech na 1. stupni ZŠ. In Trunečková, Elvíra. Aktuálne trendy v školskej telesnej výchove na 1. stupni základnej školy: zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 1998. 35-41. ISBN 80-8055-220-7.

1997

KREJČÍ, Milada. Setkání s jógou: jóga jako prostředek rozvoje zdraví dětí na I. stupni ZŠ. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1997. 85 s. ISBN 80-7040-220-2.

MUŽÍK, Vladislav, KREJČÍ, Milada. Tělesná výchova a zdraví. 1. vyd. Olomouc: HANEX, 1997. 144 s. ISBN 80-85783-17-7.

KREJČÍ, Milada. Rozvoj flexibility a správného držení těla prostřednictvím jógových cvičení. Tělesná výchova a sport mládeže. 1997. 63(2) 35-39. ISSN 1210-7689.

KREJČÍ, Milada. Zdravotně orientovaná tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Tělesná výchova a sport mládeže. 1997, 63(1) 44-45. ISSN 1210-7689.

KREJČÍ, Milada. Positive Erfahrungen mit Yoga  für  die Kinder in der Grundschule. In Konzepte, Erfahrungen und Erlebnisse zur Gesundheitsförderung in der Schule und Freizeit. Bern: Schweizer Verband für Sport in der Schule. 1997. 69-71. ISBN není.

KREJČÍ, Milada. (1997) Uplatnění jógových cvičení na zvláštní škole. In Sborník tělesné výchovy a sportu. České Budějovice: Jihočeská univerzita. Vol. 3. 1. vyd., 154s :85 – 92. ISBN 80-7040-251-2.

KREJČÍ, Milada. Uplatnění jógově kompenzačního programu ve výchovných zařízeních. In Jóga v praxi pedagoga. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 1997. 75-84. ISBN 80-7040-246-6.

KREJČÍ, Milada. Tělesná výchova a zdraví. In ONDRÁŠKOVÁ, Karla. Sborník z 1. mezinárodní konference evropských zemí „Výchova dětí a mládeže ke zdravému způsobu života na konci 20. století“. Brno: Masarykova univerzita. 1997. 238 – 242. ISBN 80-210-1654-X.

KREJČÍ, Milada. Uplatnění jógy v etopedických zařízeních. České Budějovice: Jihočeská univerzita, AVStudio, 1997. 35 min. – Scénář a asistence režie k výukovému filmu pro studium na vysoké škole. ISBN není.

BÄUMELTOVÁ, Milada, KREJČÍ, Milada. Rodiče, pojďte si s námi hrát a cvičit! České Budějovice: Krajská hygienická stanice, 1997. 8 s. ISBN není.

BÄUMELTOVÁ, Milada, KREJČÍ, Milada. Sedím, sedíš, sedíme: škola plná pohybu. České Budějovice: KHS/Ministerstvo zdravotnictví ČR, 1997. – 4 s. ISBN není.

BÄUMELTOVÁ, Milada, KREJČÍ, Milada. Pojď si s námi hrát a cvičit: škola plná pohybu – Projekt podpory zdraví: pracovní sešit pro děti. České Budějovice: Krajská hygienická stanice, 1997. 10 s. ISBN není.

1996

KREJČÍ, Milada. Význam odborných setkání učitelů tělesné výchovy. Tělesná výchova a sport mládeže. 1996, 62(1) 7-9. ISSN 1210-7689.

KREJČÍ, Milada. Tělesná výchova a zdraví. In KREJČÍ, Milada, ŠEBRLE, Zdeněk. (Eds.) Tělesná výchova a zdraví: didaktické problémy tělesné výchovy na 1. stupni základních škol. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 1996. 15-18.

KREJČÍ, Milada. Alternativní tělovýchovný program pro děti s lehkou mozkovou dysfunkcí. In Sborník tělesné výchovy a sportu. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1996. Vol. 2, 46-53. ISBN 80-7040-152-4.

KREJČÍ, Milada. Uplatnění jógových cvičení u dětí mentálně retardovaných. In Jóga pro zdraví: sborník přednášek.  Brno: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS, 1996.  15-17.

KREJČÍ, Milada., MUŽÍK, Vladislav. Uplatnění alternativních přístupů v tělesné výchově na 1. stupni ZŠ. In PAVLÍK, Josef. (Ed.) Tělesná výchova a sport na základních a středních školách/Körpererziehung und Sport an den Grund-und Mittelschulen. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 75-78. ISBN 80-210-1480-6.

1995

Krejčí, Milada. Jóga v praxi pedagoga. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1995. 111 s. ISBN 80-7040-129-X.

KREJČÍ, Milada. Jóga, učení a hra dětí od 5 let. 2. vyd. Olomouc: HANEX, 1995. 87 s. ISBN 80-900925-6-X.

Hondlík, Jan, Krejčí, Milada, Řepka, Emil, Šebrle, Zdeněk. Didaktika školní tělesné výchovy dětí mladšího školního věku. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1995. 104 s. ISBN 80-7040-125-7.

KREJČÍ, Milada. Redukce stresu, sociální učení a školní tělesná výchova. In BOHONY, Pavol, a kol. MEDACTA ’95: technológie vzdelávania tretieho tisícročia. Nitra: Slovdidac, 1995. 308-311. ISBN  80-967339-5-8.

Krejčí, Milada. Efficacy of yoga therapy by mental retardation children in special schol. In IVth Europen Congress of Psychology: book of abstracts. Athens: Ellinika Grammata, 1995. ISBN 960-344-107-4. S. 587.

1994-1990

KREJČÍ, Milada. Positive influences of yoga exercises for the adolescents. Medicine and Mind. 1993-1994, Vol. 8(2)-9(1): 143-153. ISSN 0394-1531. Indexing: de Enfermería

KREJČÍ, Milada. Škola pohybu. Tělesná výchova a sport mládeže. 1994, 60 (4)35-39. ISSN 1210-7689.

KREJČÍ, Milada. Yoga und Selbsterkennung. In Gesundheitssport – Bewegungstherapie [Health Sport – Movement Therapy]: VIIIth European Congress of Sport Psychology.  Sankt Augustin: Academia Verlag, 1994. Vol. 4.  S. 114-119. ISBN 3-88345-586-5.

KREJČÍ, Milada. Stress reduction, social learning and physical education at school. In Congres international pré-adolescence: recherche et clinique. [International conference early adolescence: research and clinic]. Lausanne: SUPEA – Service Universitaire de Psychiatrie de l´Enfant et de l´Adolescent, 1994. S. 53. ISBN není.

KREJČÍ, Milada. (1994) Uplatnění záměrného sociálního učení v tělesné výchově na 1. stupni ZŠ. In Teoretické a didaktické problémy tělesné výchovy v přípravě učitelů 1. stupně ZŠ.  Brno: Masarykova univerzita, ÚTK PdF, 1994.25-29. ISBN není.

KREJČÍ, Milada. Sociální učení v hodinách tělesné výchovy na základní škole. In Sborník vědecké konference: Tělesná výchova a sport na školách všech stupňů. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 236s. 52-55. ISBN 80-210-0874-1

KREJČÍ, Milada, BÄUMELTOVÁ, Milada. Problémy při držení těla ve školní praxi. In Teoretické a didaktické problémy tělesné výchovy v přípravě učitelů 1. stupně základní školy. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 1994. 93-95.

KREJČÍ, Milada. (1993) Rozvoj flexibility a možností pozitivního ovlivnění správného držení těla prostřednictvím jógových cvičení. In Rozim, Róbert, Michal Jiří, Kubíková Zdenka (Eds.) Teoretické a didaktické problémy telesnej výchovy v príprave učitelov 1. stupňa základnej školy. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. 1993. 69-74. ISBN není.

KREJČÍ, Milada. Jóga, učení a hra dětí od 5 let. 1. vyd. Olomouc: HANEX, 1993. 82 s. ISBN 80900925-6-X.

KREJČÍ, Milada. Physical Training as the Factor of Socialization on the Pupil at the Elementary School. Social Science International. 1993, 9(1-2):11-21. ISSN 0970-1087.

KREJČÍ, Milada. (1993) Positive influences of yoga exercises for the adolescents – Abstracts. Medicine and Mind. Vol. 7(1):128. ISSN 0394 – 1531.

KREJČÍ, Milada. Anxiety of the pupils and psysical training at the elementary school. In Abstracts of the 13th International Conference STAR. Leuven: STAR, 1992, s. 82.

KREJČÍ, Milada. (1992) Sociometrický profil žáků sportovních tříd (hokej, kopaná, atletika, plavání). In Sborník tělesné výchovy a sportu. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1992, Vol.1:74-83. ISBN 80-7040-038-2.

KREJČÍ, Milada. (1992) Vliv jógových cvičení na zlepšení koncentrace u dětí mladšího školního věku. In Studium tělesné výchovy v oboru učitelství pro 1. st. ZŠ. Olomouc: Univerzita Palackého FTK, 1992:51-56.

KREJČÍ, Milada. Jóga ve škole: první stupeň ZŠ. České Budějovice: Jóga v denním životě, 1992. 63 s. ISBN není.

KREJČÍ, Milada. Hudebně pohybová výchova v hodinách tělesné výchovy na 1. st. ZŠ. České Budějovice: Jihočeská univerzita, AVStudio, 1992. 35 min. – Scénář a asistence režie k výukovému filmu pro studium na vysoké škole.

KREJČÍ, Milada. Eliminace negativních psychických stavů ve školní tělesné výchově prostřednictvím sociálního učení. Disertační práce, Praha: FTVS UK, 1991. 132 s.

KREJČÍ, Milada. Yoga und Selbsterkentnis. In Abstracts of the VIIIth European Congress of Sport Psychology. Köln: University Köln. 1991:65. ISBN není.

KREJČÍ, Milada. Využití jógových cvičení ke snižování negativních psychických stavů. České Budějovice: Jihočeská univerzita AVStudio, 1991. 40 min. – Scénář a asistence režie k výukovému filmu pro studium na vysoké škole. ISBN není.

KREJČÍ, Milada. Physical Training as the Factor of Socialization on the Pupil at the Elementary School. In Tělesná kultura, 1990, 22 (1) 45-56. ISBN 80-85783-13-4.

KREJČÍ, Milada, MAN, František. Využití tělesných cvičení ke snižování stresu, úzkosti a depresivních stavů. Teorie a praxe tělesné výchovy. 1990, 38(1):53-61. ISSN 0040-358X.

MAN, František, KREJČÍ, Milada. (1988) Mood alternation with swimming. In Proceedings of the VIIth Congres of the Europe – Federation of Sport Psychology. Leipzig: Deutche Hochschule für Körperkultur. Vol. 3: 941-951. ISBN není.