Řád výběrového řízení

Článek 1
Úvodní ustanovení

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. sr.o. (dále jen „konkursní řád”) upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”), podmínky a postup při obsazování míst akademických pracovníků na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. (dále jen „VŠTVS PALESTRA”)

Článek 2
Obsazování míst akademických pracovníků

 1. Vyhlášení výběrového řízení se zveřejňuje ve veřejné části internetových stránek a na úřední desce VŠTVS PALESTRA a v hromadném sdělovacím prostředku s celostátní působností nejméně 30 dnů před koncem lhůty pro podání přihlášky.
 2. V textu vypsání výběrového řízení musí být přesně určeny podmínky účasti, a to zejména
  a. označení pracoviště a pracovního místa, pro které se vyhlášuje výběrové řízení,
  b. kvalifikační a jiné předpoklady uchazeče o pracovní místo akademického pracovníka,
  c. datum, od něhož má být místo obsazeno, popřípadě nově obsazeno,
  d. místo a lhůta pro podání přihlášky,
  e. výčet dokladů požadovaných od uchazeče.
 3. Výběrové řízení vypisuje a o jeho výsledku rozhoduje, po dohodě s jednatelem společnosti, rektor VŠTVS PALESTRA. Rektor může pro konkrétní výběrové řízení jmenovat konkursní komisi, jako svůj poradní orgán. Konkursní komise musí mít lichý počet členů, a to nejméně pět členů. Členy konkursní komise mohou být, vedle akademických pracovníků, iostatní zaměstnanci VŠTVS PALESTRA nebo další osoby. Konkursní komise zpravidla vypisuje podmínky výběrového řízení, stanoví pořadí uchazečů a doporučuje rektorovi vhodného kandidáta k přijetí na místo akademického pracovníka.
 4. Od výběrového řízení lze upustit při opakovaném sjednávání pracovněprávního vztahu s akademickým pracovníkem, jde-li o obsazení jím již zastávaného místa.
 5. Podle tohoto konkursního řádu se postupuje při obsazování míst akademických pracovníků, která určí jednatel společnosti.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

 1. Tímto konkursním řádem se zrušuje Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. sr.o. registrovaný dne 19. prosince 2003 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j. 33103/2003 – 30.
 2. Tento konkursní řád nabývá platnosti podle§ 36 odst. 4 a§ 41 odst. 2 zákona dnem registrace Ministerstvem školství,mládeže a tělovýchovy.