České

 

CS Anopress IT Dodavatel profesionálního monitoringu médií a mediálních analýz již od roku 1996.
CS BIBLIOGRAPHIA MEDICA ČECHOSLACA – MEDVIK Registruje veškerou odbornou literaturu z lékařství a zdravotnictví, která je vydávána na území ČR a SR (SR do roku 2001). Zahrnuje i odborné práce českých a slovenských autorů v zahraničí (bohemika a slovacika). Zpracovává monografie, časopisecké články, recenze, referáty, statě ze sborníků aj. Články jsou zpracované již od r. 1967. Online je od r. 1999.
CS ČESKÁ NÁRODNÍ BIBLIOGRAFIE Nejucelenější zdroj publikační činnosti na území ČR. Její obsah tvoří několik samostatných databází: Články v českých novinách, časopisech a sbornících; České knihy; Zahraniční bohemika; Speciální dokumenty; Databáze národních autorit NK ČR, Disertace a autoreferáty; Periodika vydaná na území ČR.
CS ČESKÁ PEDAGOGICKÁ ČLÁNKOVÁ BIBLIOGRAFIE Články z českých časopisů, kapitoly z českých knih a recenze z oboru pedagogiky. Pro vyhledávání v článcích zvolte „Vyhledávání – články“.
CS DOBROMYSL.CZ Komplexní informace o různých formách mentálního postižení a autismu – včetně způsobů a možnostech začlenění osob s tímto postižením do společnosti.
CS DYNAMICKÉ TABULKY ZDRAVOTNICKÝCH UKAZATELŮ / DPS-k Tabelární údaje pro ČR: demografie, zdravotní stav, služby, výdaje a ekonomika, životní prostředí, novotvary (projekt EU/WHO Copernicus).
CS KAPITOLY SPORTOVNÍ MEDICÍNY Učebnice pro sportovní trenéry, budoucí učitele tělesné výchovy, ale i studující lékařských fakult a lékaře (publikace MU Brno a ČSTL)
CS MEDVIK Medicínská virtuální knihovna (katalogy v bázi Národní lékařské knihovny).
CS MKF / Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví Hodnocení stupně postižení na individuální i populační úrovni, posuzování zdravotní způsobilosti k práci, sociální problematika.
CS Psychologie.cz Online portál s užitečnými informacemi z oboru psychologie.
CS VIZE 97 Podpora zdravotních, sociálních, kulturních a vzdělávacích aktivit (Nadace Dagmar a Václava Havlových).
CS WIKISKRIPTA Medicínské výukové materiály. jsou prostorem pro kooperativní tvorbu a ukládání medicínských výukových materiálů. WikiSkripta byla vytvořena pro studenty a učitele všech lékařských fakult ČR a SR. Jsou určena převážně pro pregraduální výuku a postupně se plní výukovými texty. O podporu autorů a dodržování úrovně a pravidel se stará redakce.
CS ZDRAVÍ-EU / Portál EU o veřejném zdraví Veřejné zdraví / kvalifikované informace, iniciativy a programy EU a jejích členských zemí (portál určen zdravotníkům, politikům i širší veřejnosti).

 

Anglické

 

EN ANATOMY OF THE HUMAN BODY E-reprint – 20. vydání klasického, bohatě ilustrovaného Greyova Anatomického atlasu. (Philadelphia: Lea & Febiger, 1918. — New York : Bartleby.com, 2000.)
EN ANOMALIES AND CURIOSITIES OF MEDICINE Encyklopedická sbírka vzácných a neobvyklých medicínských případů, od starověku až ke konci 19. století (Philadelphia : W.B. Saunders, 1897).
EN BIOMEDICAL INFORMATION RESOURCES & SERVICES Obsáhlý, tematicky členěný portál biomedicínských informačních zdrojů, stránek a služeb (původně projekt Karolinska institutet, nyní pod správou KTH – Sveriges största tekniska universitet).
EN BIOMED CENTRAL OPEN ACCESS BioMed Central je nezávislý vydavatel publikující více než 180 online volně dostupných časopisů zahrnující biologii a medicínu.
EN BROUGHT TO LIFE / Exploring the History of Medicine Dějiny medicíny v obrazech, textech, tématech, předmětech, videopořadech a biografických medailónech ze sbírek a zápůjček londýnského Science Museum.
EN CDC / Centers for Disease Control and Prevention Statistické údaje o prevenci nemocí.
EN CEBP / Centre for Evidence Based Physiotherapy Fyzioterapie / vědecky doložené účinné metody.
EN CENTRALIZED INFORMATION SYSTEM FOR INFECTIOUS DISEASES (CISID) Informační systém přenosných nemocí (infekce, imunizace, epidemie) obyvatelstva evropských zemí.
EN CISMeF / Catalogue et Index des Sites Médicaux Francophones Brána pro přístup k frankofonním biomedicínským informačním zdrojům (provozuje: Hopitaux de Rôuen).
EN DATABASES ON MEDICINE AND MOLECULAR BIOLOGY Biomedicínské informační zdroje a obrazové databáze (projekt Allgemeines KrankenHaus Wien).
EN DISEASES DATABASE Souborný databázový portál informačních zdrojů a odkazů, vztahujících se k problematice dané choroby (určeno pro potřeby referenční a vzdělávací).
EN ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY Electronic Journals Library nabízí efektivní využití vědeckých a akademických časopisů a článků internetu.
EN eMEDICINE Ucelený soubor vědeckých recenzovaných článků, pojednávajících o chorobách a zdravotních poruchách (oborově členěná klinická a vzdělávací databáze).
EN ENTREZ Vyhledávací portál biomedicínských databází (projekt National Center for Biotechnological Information /NCBI/).
EN ERIC – Educational Resource Information Centre Renomovaná databáze zaměřená na oblast vzdělávání a výchovy. Je vytvářená americkou společností  Educational Resource Information Centre . Poskytuje snadno vyhledatelné bibliografické záznamy a plné texty týkající se všech disciplín pedagogiky, vývojové psychologie, protidrogové prevence, managementu škol, poradenství, výuky odborných předmětů, celoživotního vzdělávání atd. Zahrnuje asi 1,2 mil. záznamů z 1060 odborných časopisů s retrospektivou od roku 1966 do současnosti. Čtvrtina z nich je přístupná v plném textu.
EN EUROPEAN NUTRITION AND HEALTH REPORT Analýza výživového a zdravotního stavu obyvatelstva zemí a geografických oblastí EU (tabulky-grafy-trendy). Souhrn údajů publikován samostatně jako „ Executive Summary „.
EN FooDB / The Food Component Database Složky potravin, jejich chemie, biochemie, senzorické vlastnosti a zdravotní účinky (projekt Genome Alberta & Genome Canada).
EN FREEBOOKS4DOCTORS Umožňuje volný přístup k lékařským e-kniham.
EN FREE MEDICAL JOURNALS Přístup k volně dostupným časopisům z oblasti medicíny.
EN GENE REVIEWS Databáze přehledových expertních článků o dědičně podmíněných onemocněních: diagnostika, poradenství, léčba (indexováno v PubMed)
EN GOOGLE BOOK SEARCH Knihy digitalizované společností Google.
EN HIGHWIRE – FREE JOURNALS Volně dostupné elektronické časopisy.
EN  HISTORY OF BIOMEDICINE Dějiny biomedicíny / chronologicky a na civilizační okruhy řazený přehled webových zdrojů (projekt knihovny Karolinska Institutet).
EN HISTORY OF HEALTH SCIENCES Dějiny lékařských věd / tematicky a organizačně členěný přehled webových zdrojů (projekt Medical Library Association, USA).
EN HISTORY OF MEDICINE Dějiny medicíny / sbírky a dokumenty ve fondech National Library of Medicine, USA.
EN HONselect Vyhledávací portál (termíny MeSH aj.) výhradně autoritativních medicínských a zdravotnických informačních zdrojů (projekt HON Foundation).
EN IUHPE PUBLICATIONS Soubor vzdělávacích a osvětových publikací zaměřených na podporu zdraví (projekt International Union for Health Promotion and Education).
EN MEDICAL MATRIX Portál recenzovaných, anotovaných a průběžně vyhodnocovaných klinických informačních zdrojů.
EN MEDHUNT Vyhledávací portál medicínských a zdravotnických informačních zdrojů, splňujících kritéria „HON Code of Conduct“ (projekt HON Foundation).
EN NATIONAL CENTER OF BIOTECHNOLOGY INFORMATIO Rozcestník pro biomedicínské obory.
EN NLM GATEWAY Brána k biomedicínským databázím (National Library of Medicine).
EN NUTRITION POLICY DATABASE Výživová politika evropských zemí, sledování výživového stavu obyvatelstva, výživová doporučení a intervence.
EN PROTEIN Entrez Souborná databáze proteinů.
EN PUBGENE Síťově strukturovaná, s PubMed a Google provázaná bibliografická databáze prací popisujících geny a proteiny.
EN PubMed  Volně přístupné rozhraní k databázi MEDLINE, která obsahuje citace a většinou i abstrakta biomedicínských odborných článků v angličtině i národních jazycích. U většiny článků je i odkaz na plný text, ten však již může být zpoplatněn vydavatelem příslušného časopisu. PubMed je provozován United States National Library of Medicine a National Institutes of Health jako část informačního systému Entrez.
EN PRISON HEALTH DATABASE Léčebně-preventivní péče a podpora zdraví ve vězeňských zařízeních zemí Evropy.
EN REACTOME / A curated knowledgebase of biological pathways Databáze rozličných reakčních schémat, cyklů a cest v biologii člověka.
EN REHABDATA DATABASE Bibliografická databáze dokumentů, zabývajících se tělesnou či duševní nezpůsobilostí a možnostech jejich rehabilitace (projekt National Rehabilitation Information Center).
EN RESEARCHGATE  Profesionální vědecká síť spojující 900 tisíc vědců ze 192 zemí, ResearchGATE funguje jako sociální síť, členům – vědcům – umožňuje: vytvořit si svůj osobní profil podle odborného zaměření, být členem v zájmových skupinách (dle vědních disciplín nebo určitého výzkumu), komunikovat s ostatními odborníky, prezentovat své vlastní publikace, informovat o nejrůznějších vědeckých událostech a konferencích, hledat odbornou literaturu aj.
EN RESEARCH PAPERS IN ECONOMICS (RePEc) RePEc je databáze publikací s výsledky výzkumu v oblasti ekonomie.
EN RESOURCES FOR ECONOMISTS ON THE INTERNET Vyhledavač ekonomických informací.
EN RxList / The Internet Drug Index Přehled farmaceutických informací o lécích, vitamínech, bylinných přípravcích a výživových doplňcích.
EN SCHOLAR GOOGLE Portál, který představuje jednoduchý způsob uceleného vyhledávání odborné literatury. Z jednoho místa můžete vyhledávat informace z mnoha oborů a zdrojů: recenzované články, dizertační práce, knihy, abstrakty a články, od akademických nakladatelství, odborných společností, archivů preprintů a dalších odborných organizací. Služba Google Scholar vám pomůže identifikovat ty nejrelevantnější zdroje na poli výzkumu.
EN SCITALKS / Smart People On Cool Topics Videozáznamy přednášek předních světových vědců, populárně-vědecké reportáže a popularizující výzkumně-vývojové firemní prezentace.
EN SCOPPI / Structural Classification of Protein-Protein Interfaces Strukturní klasifikace vzájemných interakcí proteinů (projekt Biotechnologisches Zentrum der TU-Dresden).
EN SUWECO ONLINE SERVICE Katalog periodik Suweco nabízí výběr z více než 19 tisíc nejprodávanějších odborných titulů z celého světa. Nabízí zpřístupnění elektronických verzí tištěných titulů či sjednání přístupu k elektronickému periodiku.
EN USING ENGLISH.COM Uživatelská jazyková „příručka“ pro všechny, kteří studují anebo mají angličtinu jako svůj druhý jazyk.
EN VERSITA OPEN Versita Open je volně dostupný multioborový zdroj, který zahrnuje kolem 200 odborných časopisů. Obsahuje fulltexty stažitelné ve formátu PDF. Versita je open access producent a tudíž nenabízí žádné vlastní předplatné.
EN WORLDCAT Největší souborný katalog na světě. Tvoří ho členské knihovny OCLC (Online Computer Library Center). Obsahuje více než 1,6 bilionů záznamů monografií, periodik, hudebnin, map, audiovizuálních dokumentů, filmů a dalších druhů dokumentů ze všech vědních oborů v asi 470 jazycích s lokacemi 11 tis. knihoven ze 112 států.
EN WORLD WIDE WEB RESOURCES IN EKONOMICS Kategorizuje volně dostupné informace v ekonomice na WWW.

 

Ostatní

 

SWE DIVA PORTAL Informační portál norských a švédských univerzit
ES HISTORIA DE LA MEDICINA Lékařské eponymy, biografie, chronologie, terminologie, historické soustavy a další informace z dějin medicíny.
DE SPONET Free databáze o sportu a sportovních vědách.
DE SPOLIT – SPOFOR – SPOMEDIA Kolekce bibliografických databází s abstrakty, které obsahují německou a anglosaskou vědeckou literaturu sportovního zaměření.
SPOLIT – databáze excerpuje asi 500 odborných časopisů,700 knih a konferenčních sborníků a disertací, z nichž asi 45 % je v angličtině. Retrospektiva sahá do r. 1970.
SPOFOR – obsahuje popis výzkumných sportovních projektů z Německa, Rakouska a Švýrarska.
SPOMEDIA – databáze záznamů o filmech z oblasti soutěžního sportu.
DE SPOWI Free bibliografická databáze z oblasti sportu.