MARKÉTA ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Publikační činnost  |  Účast na konferencích

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.  

Vysokoškolský pedagog
Prorektorka pro pedagogickou činnost
Šéfredaktorka vědeckého časopisu Diagnostika a Poradenství v pomáhajících profesích
Garant Poradenského centra
poradenský psycholog
lektor 
kouč (holistické koučování) 
arteterapeut

Švamberk Šauerová

Vzdělání:

     1993 – Filozofická fakulta UK - Pedagogika – psychologie 
     1998 – Filozofická fakulta UK -  Psychologie (jednooborová)
     2001 – Filozofická fakulta UK – doktorandské studium, obor Pedagogika. Téma disertační práce „Vliv vyučování na rozvoj osobnosti žáka 1. třídy“ 
     2014 – Trnavská univerzita Trnava – habilitační řízení, obor Pedagogika. Téma habilitační práce „Rozvíjení čtenářství u dětí mladšího školního věku“
 

   Profesní profilŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Projekt sociální práce v oblasti volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení sociálních interakcí matka – dítě jako prevence vzniku rizikových sociálních jevů. In Sociálne, právne a medicínske dôsledky emocného zneužívania deti. Sborník z konference. s. 81-93. ISBN 978-80-973305-0-7.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Projects supporting formation of positive attitudes to reading of a child from an early age. (73-85) In: Человек читающий: Homo legens–9. Научный сборник статей / Под общ. ред. канд. пед. наук М.В. Белоколенко, ред. англ.текстов Е.Н. Овчинникова. – Москва : Русская ассоциация чтения,издательство «Канон +» РООИ «Реабилитация», 2017. – 284 с. ISBN 978-5-88373-510-2.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Tlak na výkon a přetěžování dětí. Direktor, portál pre riadielov škol. 2018, publikované 2. 7. 2018. ISSN 1339-925X. Dostupné online: https://www.direktor.sk/sk/riadenie-skoly/tlak-na-vykon-a-pretezovani-deti.zs-893.html.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Time-manažment a autokoučink jako prevencie školní neúspěšnosti žáku. Direktor, portál pre riaditelov škol. 2018. Dostupné na: https://www.direktor.sk/.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Prázdniny a mentální odpočinek dětí mladšího školního věku. Direktor, portál pre riadielov škol. 2018, publikované 26. 6. 2018. Dostupné na https://www.direktor.sk/sk/riadenie-skoly/prazdniny-a-mentalni-odpocinek-deti-mladsiho-skolniho-veku.zs-890.html.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta a kol. Analýza postojů populace v různých věkových skupinách k vybraným složkám zdravého životního stylu - s přihlédnutím k hlubší analýze postojů ve skupině seniorů 70+. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2018. ISBN 978-80-87723-42-5 (PDF). Dostupné z: http://vstvs.palestra.cz/node/195.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitelePraha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0470-3.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Význam psychomotorické terapie v reedukační péči o děti s poruchami aktivity typu H-Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 2017/8 (1-2), s. 51-56. ISSN 1804-4204, eISSN 1804-4220. Dostupné z: https://www.apa.upol.cz/2017-8-1-az-2/publication#page/50.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, TILINGER, Pavel, HOŠEK, Václav. Projekty utváření pozitivního postoje dětí k pohybovým aktivitám. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2017. 171 stran. ISBN 978-80-87723-40-1.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. Projekt „Využití učebního stylu“ jako prevence studijní neúspěšnosti studentů 1. ročníku bakalářského studia.Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích. Vol 1, No 1, 2017. Praha: VŠTVS PALESTRA,  ISSN 2570-7612.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M., NOVÁK, P. Jak na syndrom vyhoření? Manažment školy v praxi. 9/2017. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017 s. 21-28.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, MÜLLEROVÁ, Ivana, NECHLEBOVÁ, Eva. Zájem sester o wellness aktivity jako prostředek prevence syndromu vyhoření. In: SYSEL, D. a kol. Prevence. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva Svatá Alžbeta. 2017. ISBN 978-80-223-4295-7.

ŠAUEROVÁ ŠVAMBERK, M.: Reflexe osobnosti pedagoga v díle kardinála Františka Tomáška a její význam pro současnou edukační praxi. In Feber, J. – Rusnák, P. (eds.) Reflexia človeka v slovanskom filozofickom prostredí. Acta Moralia Tyrnaviensia 7. Trnava: FF TU, 2017. s. 181-193. (353 s.) ISBN 978-80-8082-873-8.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. Speciální pedagogika - Úvod do problematiky. 2. upravené vydání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2017. ISBN 978-80-87723-34-0 (elektronická publikace).

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. Využití vlivu vrstevníka (peer tutoringu) při rozvíjení čtenářstvíGramotnost, pregramotnost a vzdělávání. Výzkumná studie. Roč. 1, č. 2, 2017. ISSN 2533-7882 (Print). ISSN 2533-7890 (On-line).

VADÍKOVÁ, K., M.; ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. Význam edukácie v séniu. Etické dôsledky. S. 156 – 164. In: GRENDOVÁ, K. (Ed.). Zborník vedeckých prác Ochrana života XVI.: Etické problémy súčasnosti. Pocta sv. Gianne Mollovej. Trnava: FZaSP TU, 2017. 185s. ISBN: 978-80-568-0024-9.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Význam outdoorových aktivit v prevenci syndromu vyhoření u učitelů. In: HLAVÁČOVÁ, J., TIMKOVIČ, M., VOJTAŠKO, Ĺ. (Eds.). Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2017. ISBN 978-80-553-3148-5.

NECHLEBOVÁ, Eva, ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Prevence úrazů a pádů u seniorů. In: Kolektiv autorů. Preventivní programy v ošetřovatelské péči: sborník 12. vědeck0 mezinárodní konference. [online] Praha 6. dubna 2017. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2017 [cit. 2017-07-07]. ISBN 978‑80‑905728-0-1. Dostupné na: http://www.vszdrav.cz/userdata/files/VSZ_konference_sbornik_2017.pdf

Recenze: ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. VETEŠKA, Jaroslav: Gerontagogika – pedagogicko-psychologická specifika edukace a aktivizace seniorů. Praha: Česká a slovenská andragogika, 2016. ISBN 978-80-905460-4-2. 180 s. In: Life Long Learning, 1/2017.

ŠAUEROVÁ, Markéta. Sebezkušenostní učení učitelů jako součást dalšího profesního vzdělávání. In: VETEŠKA, Jaroslav, ed. Vzdělávání dospělých 2016 - východiska a inspirace pro teorii a praxi = Adult Education 2016 - bases and inspiration for theory and practice: proceedings of the 6th International Adult Education Conference, 13-14th December 2016, Prague, Czech Republic. Prague: Česká andragogická společnost, 2017. 377 stran. ISBN 978-80-905460-6-6.

Odborný posudek externího oponenta výzkumného projektu GAČR
ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Oponentský posudek. 2017. ŠPAČKOVÁ, K. a kol. Porozumění čtenému IV. Porozumění čtenému u dětí s rizikem čtenářských obtíží - metodologie, výsledky a interpretace výzkumu. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2016, ISBN 978-80-7290-863-9.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. Benefity využití sportovních a prožitkových aktivit v edukačních souvislostech: kolektivní monografie. Vydání: první. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2016. 335 stran. ISBN 978-80-87723-30-2. Dostupné také z: 
http://www.palestra.cz/zp/vystupy/Benefity.pdf

TILINGER, Pavel, ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Volnočasové aktivity českých seniorů aneb čím se baví čeští senioři. In: ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. Benefity využití sportovních a prožitkových aktivit v edukačních souvislostech: kolektivní monografie. Vydání: první. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2016. 335 stran. ISBN 978-80-87723-30-2. Dostupné také z: http://www.palestra.cz/zp/vystupy/Benefity.pdf

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta a kol. Analýza postojů populace v různých věkových skupinách k vybraným složkám zdravého životního stylu. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2016. 70 stran. ISBN 978-80-87723-24-1.

TILINGER, Pavel, ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Analýza pohybových aktivit seniorů (65+) jako zdravotní prevence. In: Hlaďo, P. (Ed.). ICOLLE 2016: international scientific conference: 13. - 14. 9. 2016 Křtiny, Czech Republic [CD-ROM]. Brno: Konvoj, 2016, s. 434 - 446 ISBN 978-80-7509-426-1.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, TILINGER, Pavel, JIRÁSKO, Robin. Analýza postojů seniorů ve věku 70+ ke zdravému životnímu stylu. In: Hlaďo, P. (Ed.) ICOLLE 2016: international scientific conference: 13. - 14. 9. 2016 Křtiny, Czech Republic [CD-ROM]. Brno: Konvoj, 2016, s 434 - 446. ISBN 978-80-7509-426-1.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Využití outdoorových aktivit v rámci reedukační péče o děti s poruchami aktivity a pozornosti. In: MIROVSKÝ, Tomáš, ed. Nové trendy v plánování ploch a zařízení pro sport a wellness v Praze: kolektivní monografie. Vydání: první. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2016. s.54-60. ISBN 978-80-87723-33-3.

ŠVAMBERK  ŠAUEROVÁ, M. Hyperaktivita nebo hypoaktivita – výchovný problém? Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. 198 stran. ISBN 978-80-8168-348-0.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Jak přežít svou vlastní pubertu: i s učiteli a rodiči. Vydání 1. Praha: Grada, 2016. 160 stran. ISBN 978-80-247-5395-9.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Význam tělesné výchovy v osobnostním rozvoji žáků s poruchami aktivity a pozornosti. In: Baisová, K., Kružliak, M. (Eds.) a kolektiv autorů. Telesná výchova a šport v životě človeka. Recenzovaný zborník vedeckých prác. Zvolen, 2016. ISBN 978-80-228-2922-9.

MIROVSKÝ, Tomáš, HOŠEK, Václav, ŠAUEROVÁ, Markéta. Analýza vývoje možností vzdělávání dospělých v oblasti wellness jako východisko pro budování vědecké platformy oboru Wellness v České republice. Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání, roč. 5., č. 1., s. 73 - 90. ISSN 1804-526X. Dostupné také z: http://lifelonglearning.mendelu.cz/archiv-cisel/25949-

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2015. 146 stran. ISBN 978-80-87723-21-0.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. a HOŠEK, Václav, ed. Zážitková pedagogika - zdroj inspirace v edukační praxi: kolektivní monografie. Vydání první. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2015. 210 stran. ISBN 978-80-87723-17-3.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Projekt rozvoje čtenářství pro dospívající - "Po stopách Bohumila Hrabala". In: ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. a HOŠEK, Václav, ed. Zážitková pedagogika - zdroj inspirace v edukační praxi: kolektivní monografie. Vydání první. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2015. 210 stran. ISBN 978-80-87723-17-3.
Dostupné z:1. část http://vstvs.palestra.cz/data/Z%C3%A1%C5%BEitkov%C3%A1%20pedagogika%201.%C4%8D%C3%A1st.pdf
                  2. část http://vstvs.palestra.cz/data/Z%C3%A1%C5%BEitkov%C3%A1%20pedagogika%202.%C4%8D%C3%A1st_.pdf

ŠAUEROVÁ, Markéta. Mezigenerační učení jako nástroj edukace při podpoře kvality života seniora. In: LINHARTOVÁ, D., DANIELOVÁ, L., MÁCHAL, P. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014. Křtiny: Mendelova univerzita v Brně. s. 291-300. ISBN 978-80-7509-001-0.

ŠAUEROVÁ, Markéta. Rozvíjení čtenářství u dětí mladšího školního věku - teorie a praxe rozvíjení čtenářství v podmínkách rodinné edukace. Praha. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2014. 255 stran. ISBN 978-80-87723-16-6. Ke stažení zde: 1. část, 2. část

ŠAUEROVÁ, M. Individuální přístup v tělesné výchově jako prostředek motivace žáků k účasti na pohybových aktivitách. IN. HOŠEK, V., TILINGER, P. (Eds.) Wellness, zdraví a kvalita života. Sborník. Praha: VŠTVS Palestra, 2014. S. 151 – 159.ISBN 978-80-87723-10-4. Dostupné také zde: 1. část, 2. část.

ŠAUEROVÁ, M. Využití outdoorových aktivit při motivaci dětí a dospívajících k četbě i k prevenci pasivního způsobu života. In: Kolektiv autorů. Recenzovaný zborník vedeckých prác. Zvolen: ÚTVŠ TU vo Zvolene, 2014. ISBN 978-80-228-2684-6.

ŠAUEROVÁ, Markéta a VADÍKOVÁ, Katarína M., ed. Specifika edukace seniorů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, 2013. 236 s. ISBN 978-80-87723-09-8.

ŠAUEROVÁ, Markéta; SCHÄTZOVÁ, Věra. Význam diagnostiky učebních stylů v podpoře studia vysokoškolských studentů. Aula: revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, roč. 21., č. 1., 2013. ISSN 1210-6658. Dostupné také z: http://www.csvs.cz/aula/clanky/Aula_01_2013_SA_SCH_20-45.pdf.

ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. Zážitková pedagogika a možnosti jejího využití při práci s vybranými cílovými skupinami. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, 2013. 256 s. ISBN 978-80-87723-07-4.
Dostupné z: http://www.palestra.cz/zp2013/sbornik.pdf.

ŠAUEROVÁ, Markéta. Význam prožitku při podpoře čtenářství a čtenářské gramotnosti. In: ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. Zážitková pedagogika a možnosti jejího využití při práci s vybranými cílovými skupinami. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, 2013. 256 s. ISBN 978-80-87723-07-4.
Dostupné z: http://www.palestra.cz/zp2013/sbornik.pdf.

ŠAUEROVÁ, Markéta. Hodnocení významu programu zacházení z pohledu dlouhodobě odsouzených. Str. 181 - 189. In. Kolektiv autorů. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. Universitas Catholica. Ružomberok. Číslo 1, február 2013, ročník XII. 233 s. ISSN 1336-2232.

ŠAUEROVÁ, Markéta. The Wellness Activities in the Ageing Process. S. 68-74. Acta Salus Vitae. Vol.1, Number 1, 2013. Praha: VŠTVS Palestra & Society of Research in Wellness Prague, CR. ISSN 1805-8787. Dostupné také z: http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/actasalusvitae/article/view/8/6.

ŠAUEROVÁ, Markéta. Využití literární tvorby Eduarda Štorcha v projektech rodinné edukace zaměřených na podporu čtenářské gramotnosti dospívajícího chlapce s multifaktoriálním zdravotním handicapem. Kazuistická studie. [DVD-ROM]. In ČUŘÍN, M., VÍŠKA, V., PODOLÁKOVÁ, I. (Eds.). Gramotnost ve škole - sborník příspěvků z konference. Hradec Králové: PedF UHK, 2013. ISBN 978-80-905245-0-7.

ŠAUEROVÁ, Markéta. Význam edukačních programů pro seniory v prevenci aktivního stáří [CD–ROM]. In: DANIELOVÁ, L., JANDERKOVÁ, D., VYLE´TAL, P., FOLTOVÁ, L. (Eds.). Vybrané trendy celoživotního učení v České republice a dalších státech Evropské unie. 1.vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013.  S. 251- 256ISBN 978-80-7375-883-7. 

ŠAUEROVÁ, Markéta. Využití technických prostředků a moderních technologií v rozvíjení čtenářství a čtenářské gramotnosti dítěte. [DVD-ROM]. In:  ANDRES, P., VALIŠOVÁ, A. a kol. Interdisciplinární vztahy mezi technickými, humanitními a společenskými vědami. ČVUT v Praze, Masarykův ústav vyšších studií, katedra inženýrské pedagogiky, 2013. ISBN 978-80-01-05287-7.

ŠAUEROVÁ, M. Možnosti projektů volnočasových aktivit v prevenci sociální exkluze. In:KOCUROVÁ, Marie, ed. a kol. Rodina v II. decenniu 21. století. Vyd. 1. Praha: Educa Service, 2013. s. 182-191. ISBN 978-80-87306-13-0.

ŠAUEROVÁ, Markéta, ŠPAČKOVÁ, Klára a NECHLEBOVÁ, Eva. Speciální pedagogika v praxi: [komplexní péče o děti se SPUCH]. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 248 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4369-1.

ŠAUEROVÁ, Markéta. Motivace odsouzených mužů ve výkonu trestu k účasti na celoživotním vzdělávání. In: VETEŠKA, Jaroslav, ed. a SALIVAROVÁ, Jarmila, ed. Vzdělávání dospělých - příležitosti a úskalí v globalizovaném světě. Vyd. 1. Praha: Educa Service, 2013. 416 s. ISBN 978-80-87306-12-3.

ŠAUEROVÁ, Markéta. Philosophical Basis of Senior Education. Studia Edukacyjne. Num. 19/2012. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2012. S. 145 – 158. ISBN 978-83-232-2351-1. ISBN 978-83-232-2351-1. ISSN 1233-6688. 

ŠAUEROVÁ, Markéta. Edukace klientů ve wellness.  In: HOŠEK, V., TILINGER, P. (Eds.). Wellness a bio-psycho-sociální kontext. Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference VŠTVS Palestra. Praha: VŠTVS Palestra, 2012. S. 95 – 103. ISBN 978-80-904815-6-5. Dostupné také z: http://www.palestra.cz/wellness2011/sbornik.pdf.

ŠAUEROVÁ, Markéta. Essential Sources of Effectiveness Communication of the Parents and Teachers. US-China Education Review B. Vol. 2. Nu. 11, November 2012. S. 956 - 959. ISSN 2161-6248. Dostupné také z: http://www.davidpublishing.com/davidpublishing/Upfile/1/18/2013/2013011809749029.pdf.

ŠAUEROVÁ, Markéta. Vliv vývoje sociálních interakcí dětí předškolního a mladšího školního věku na možnost podpory čtenářské gramotnosti v rodinné edukaci. S. 126 – 136. Pedagogika, roč. LXII – 2012, č. 1-2. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta. ISSN 0031-3815.

ŠAUEROVÁ, Markéta. Projekty osobnostního rozvoje v nestandardních výchovných podmínkách. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra : European Science and Art Publishing, ©2011. 161 s. Vědecká monografie. ISBN 978-80-904815-5-8.

ŠAUEROVÁ, Markéta. Didactic Aspect of Physical Activities in Education of ADHD Syndrome Affected Children. In: ADÁMKOVÁ SÉGARD, Milena a HÁTLOVÁ, Běla. Psychomotor therapy in mental health care. Ústí nad Labem: University of J.E. Purkyně, ©2011. s. 55-70 Monography. ISBN 978-80-7414-439-4.

ŠAUEROVÁ, Markéta. Volba vhodných pohybových aktivit jako součást edukace dítěte s ADHD.  In. BALÁKOVÁ, V., KIRCHNER, J. (Eds.) Psychologie sportu v praxi aneb nedílná součást přípravy sportovce. Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní konference 2. – 3. 12. 2011, FF UK, Praha, 2011, S. 29 – 38. ISBN 978-80-7308-375-5. 

ŠAUEROVÁ, Markéta. Osobnostní rozvoj wellness praktiků v celoživotním vzdělávání. Studie. Life Long Learning. Vol. 1, No. 2, s. 72 – 85. Nezávislý recenzovaný vědecký časopis. Brno: Mendelova Univerzita, 2011. ISSN1804-526X.  Dostupné také z: http://lifelonglearning.mendelu.cz/archiv-cisel/25902-

ŠAUEROVÁ, Markéta.The Significance of Social Experience of Children Together with Their Parents and the Family Education. Studia Edukacyjne. Num. 13. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2010.  ISBN 978-83-232-2351-1, ISSN 1233- 6688.