DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Studium k získání pedagogické kvalifikace  
Toto studium (dříve doplňkové pedagogické studium) umožní absolventům rozšířit pedagogickou kvalifikaci v oblasti vychovatelství (zákon 563/2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů). Podmínkou pro přijetí je středoškolské či vysokoškolské vzdělání, které však uchazeči neposkytuje příslušnou kvalifikaci. Akreditovaný vzdělávací program Vychovatelství je otevřen od školního roku 2007/2008, podmínkou otevření kurzu je minimálně 10 účastníků.  V roce 2016 byla akreditace kurzu obnovena, číslo jednací reakreditace vzdělávacího kurzu je: MŠMT- 49/2016-1-180 ze dne 31. 3. 2016. Jedná se o studium v rozsahu 276 hodin, z toho 96 hodin je určeno pro přímou výuku 
 
Aktuální nabídku kurzů pro školní rok
2018/2019 naleznete zde


Vychovatelství

Cílem programu vychovatelství  je:

  • poskytnout zájemcům pedagogickou kvalifikaci
  • zlepšit jejich možnosti a uplatnění ve stávající praxi
  • umožnit absolventům využívat ve své práci moderních poznatků ze speciální a sociální  pedagogiky
  • připravit kvalifikované odborníky pro oblast vychovatelství

Nabídkou kurzu reagujeme na poptávku pracovníků školských institucí a školských zařízení, kteří mají zájem o získání pedagogické kvalifikace. Pro realizaci distanční části studia bude využíván softwarový program pro realizaci e-learningu.

Uplatnění v praxi:

  • vychovatelé v resortu školství (ZŠ, SOU, SŠ, internátní zařízení, DDM, místa volného času SŠ a VŠ)
  • vychovatelé v síti institucí náhradní rodinné péče
  • vychovatelé v zařízeních zdravotní a sociální péče (školy při nemocnicích, charitativní zařízení, ústavy sociální péče, humanitární zařízení pro přistěhovalce)
  • odborní pracovníci center volného času a mládeže DDM, stanice mladých turistů a techniků, školní družiny, školní kluby, komunitních centrech při školách, ve společenských organizacích (Brontosaurus, Junák, Skaut….)
  • pedagogové volného času v letních táborech a rekreačních zařízeních

Cílová skupina
Vzdělávací program je určen zaměstnancům školských institucí, kteří nemají pedagogickou kvalifikaci.

Časový plán
Rozsah výuky je dán počtem 276 hodin, z toho 96 hodin přímé výuky.
Přímá výuka bude realizována v 6-ti studijních soustředěních o víkendech (v rozmezí 3 – 4 týdnů).

Cena:  18 800 Kč

V případě, že chcete vystavit fakturu na jiné fakturační údaje (např. údaje zaměstnavatele), nahlaste nám, prosím, požadované fakturační údaje na e-mail eko@palestra.cz.

Kurz je ukončen obhajobou závěrečné práce před komisí. Absolventi získávají osvědčení o absolvovaném kurzu. 
Obhajoba závěrečné práce a tedy i zakončení kurzu musí proběhnout ve lhůtě nejpozději do 6 měsíců od posledního termínu výuky.

Přijímací řízení do kurzu se zahájením březen 2019 bylo ukončeno. Další přijímací řízení do kurzu se zahájením říjen 2019 bude otevřeno v průběhu května/června na těchto webových stránkách.

Podrobné informace ke vzdělávacím programům dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vám poskytne Mgr. Kamila Bulířová, email: bulirova@palestra.cz,
tel. 212 277 747.

Zasláním přihlášky zájemce souhlasí s uvedenými storno podmínkami kurzu (semináře).