Sportovní a kondiční specialista se zaměřením na volný čas

V rámci studia programu Sportovní a kondiční specialista se zaměřením na volný čas studenti ovládají pedagogické a psychologické principy nezbytné k pochopení individuálních a skupinových zvláštností chování a jednání dětí, mládeže i dospělých včetně seniorů a jejich využití při přípravě a realizaci zájmových činností v oblasti pohybových, výtvarných a dramatizačních aktivit. Vymezení cílů vychází z předpokladu, že profese budoucích absolventů bude mít výrazně činnostní charakter. Teoretické poznatky jsou především východiskem pro osvojování a prohlubování žádoucích profesních dovedností a postojů, které si studenti upevňují v souběžně probíhající praxi. V rámci studia jsou rozvíjeny sociální dovednosti nezbytné pro práci s minoritními skupinami a znevýhodněnými jedinci.

V odborné praxi studenti získají dostatek příležitostí k samostatnému projektování a realizaci volnočasových aktivit pro klienty různého věku a individuálních specifických zvláštností s přihlédnutím k pohlaví, zdravotnímu stavu, sociálnímu a etnickému zařazení a k seznámení jednak s reálnými podmínkami, v nichž jejich budoucí profese bude realizována, jednak s rozmanitými praktickými situacemi, které budou muset po absolvování studia ve své profesi řešit.

V rámci studia po splnění daných podmínek může student výběrem z této specializace v kombinaci s volitelnými předměty získat osvědčení – např. Instruktor školního lyžování, Instruktor zdravotní TV a potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Sportovní a rekondiční masér.

Studenti této specializace mají rovněž možnost se přihlásit do akreditovaného programu Vychovatelství (v rámci celoživotního vzdělávání DVPP) a získat osvědčení Vychovatelství.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolvent studijního programu sportovní a kondiční specialista se specializací volný čas dokáže nejen vyhledat adekvátní volnočasové aktivity pro vybranou skupinu zájemců i jednotlivce s ohledem na charakteristiku dané cílové skupiny, poskytnout jim odbornou konzultaci, ale dokáže tyto aktivity také projektovat, realizovat, organizačně zajišťovat a vyhodnocovat jejich průběh.

Široké zaměření studijního obsahu umožní absolventům pracovní zařazení v různých institucích souvisejících přímo nebo nepřímo s volným časem a jeho kvalitním naplněním. Absolventi mají možnost uplatnit se jako odborní pracovníci v DDM, stanicích mladých turistů či techniků, ve školních družinách, školních klubech, v DD, DM, v kulturních a osvětových institucích pro dospělé, při mezinárodních výměnných akcích mladých lidí, v letních táborech dětí a rekreačních zařízeních pro dospělé, ve školách při nemocnicích, jako odborní pracovníci zajišťující vedení volnočasových aktivit v mateřských školách, v charitativních zařízeních, ústavech sociální péče, humanitárních zařízeních pro přistěhovalce, ve společenských organizacích, v zařízeních cestovního ruchu, v lázeňských střediscích nebo jako konzultanti v odborech a referátech zabývajících se otázkami volného času, kultury i tělesné výchovy na úrovni správy státu a obcí.

STUDIJNÍ PLÁN

Registration for : Sportovní a kondiční specialista se zaměřením na volný čas

[contact-form-7 id="Select"]
CHCI PŘEJÍT NA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Sdílej na: