Výživové poradenství a sportovní diagnostika

DOBÍHAJÍCÍ OBOR S POSLEDNÍM NÁSTUPEM V ROCE 2019

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU

Cílem bakalářského studijního oboru „Výživové poradenství a sportovní diagnostika“ je připravit odborníky, kteří jsou schopni se orientovat v odborné problematice zaměřené na základní vztahy mezi výživou, pohybem a civilizačními nemocemi a také v moderních diagnostických metodách využívaných v oblasti výživy i sportovních aktivit.

Východiskem pro přípravu takto koncipovaného bakalářského oboru je filozofické pojetí „zdraví“, které se stává stále důležitějším atributem nejen na trhu práce, ale i v osobním životě. Na důležitosti nabývají jak služby, tak i nejrůznější prostředky spojené s prevencí nemocí, upevňováním zdraví a zlepšením celkové kondice. Stále častěji se zdůrazňuje i nutnost péče o zdraví lidí, která jednoznačně směřuje především k tzv. primární prevenci a podpoře zdravého životního stylu.

S ohledem na aktuální společenské vnímání hodnoty zdraví a péči o něj je v otevíraném bakalářském studiu „Výživové poradenství a sportovní diagnostika“ kladem velký důraz na pochopení souvislostí celé problematiky. U absolventů se předpokládají vědomosti a profesní dovednosti, které jim umožní odborně posoudit u klientů stravovací návyky, stav pohybového aparátu a jejich kondici a na základě získaných dat zpracují návrh na změnu jejich životního stylu s přihlédnutím k věku a zdravotnímu stavu.

Dalším specifikem studijního oboru je důraz na získání základních poznatků o diagnostice morfologických a funkčních schopností ve vztahu ke sportovní činnosti a na osvojení praktických dovedností v somatometrii sportovců s přihlédnutím k výběru vhodných sportů.

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolventi získají uplatnění především v oborech souvisejících s výživou a sportovní diagnostikou. V praxi se mohou konkrétně uplatnit jako výživoví poradci v oblasti prevence, a to jak u sportovců, tak i u běžné populace a u všech věkových skupin. Pracovat mohou i jako výživoví poradci v oblasti dodržování správných zásad výživy ve sféře primárního i sekundárního školství. Najdou uplatnění i v oblasti regenerační a rekondiční péče o klienty. Dále mohou pracovat jako diagnostičtí pracovníci poruch hybného aparátu, specialisté v oblasti výběru sportovních talentů, specialisté v oblasti prevence a regenerace zdraví.

 

STUDIJNÍ PLÁN

Studijní plán je tvořen moduly povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů. Při stanovení cílových kompetencí absolventa studia byla respektována doporučení národních deskriptorů národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání, týkajících se jak odborných znalostí, tak dovedností a obecných způsobilostí.

Při tvorbě obsahů specializovaných předmětů jsme úzce spolupracovali s výzkumným střediskem CASRI, s centrem Paraple a Antidopingovým výborem ČR, dále i s Lékařskou fakultou UK v Plzni a 1. lékařskou fakultou UK v Praze.

Studijní plán oboru Výživové poradenství a sportovní diagnostika

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá ze:

  • základů pedagogiky a psychologie
  • sportovní diagnostiky
  • základů výživy a sportovní výživy

Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu v programu Tělesná výchova a sport.

 

POPLATKY ZA STUDIUM

Aktuální informace o výši poplatků za studium naleznete na stránce Školné

Sdílej na: