Wellness specialista

GARANT STUDIJNÍHO PROGRAMU:

prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO PROGRAMU

Cílem studijního programu je připravit akademicky erudované odborníky pro oblast wellness, kteří jsou schopni orientovat se v základních odborných otázkách rychle se rozvíjející oblasti péče o člověka, především o jeho osobní pohodu, jako výraznou komponentu zdraví, o jeho kondici a zdravý životní styl.

Studenti získají základní profesní dovednosti, které jim umožní uplatnit se v zařízeních, která poskytují nejen klasické pohybové aktivity, ale celou škálu nových forem péče o tělo, ducha a zdravý životní styl, vedoucí k omezení zdravotně rizikového chování a kompenzaci negativního působení civilizačních vlivů na zdraví populace včetně nutnosti vysoké ochrany životního prostředí.

Studenti navazují na základní poznatky z oblasti pedagogicko-psychologické, biomedicínské, manažersko – ekonomické, které získali v bakalářských studijních programech. Primárně jsou připraveni pro manažerské pozice v oblasti wellness, ale mohou pracovat i na jiných pozicích.

Studium je realizováno v rámci vyváženě strukturovaného a konzistentního kurikula, zaměřeného na teoretické studium transferu a implementace pohybu, podpory zdraví a wellness do reálného života spolu s vědecky potvrzenou empirií aktivního životního stylu. Uplatňování moderních metod studia, vedoucích k efektivnímu dosahování výsledků učení a rozvoji akademických a profesních kompetencí, poskytne studentům potřebné předpoklady pro výkon stále více se rozvíjející oblasti profese wellness specialisty.

Wellness jako obor studia na Palestře charakterizoval na základě svých zkušeností emeritní rektor prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

https://vstvs.palestra.cz/wellness-obor-studia-na-palestre/

PROFIL ABSOLVENTA STUDIJNÍHO PROGRAMU

Profil absolventa je připraven v souladu s Nařízením vlády č. 275/2016 Sb. o vymezení oblasti vzdělávání (část 28, Tělesná výchova a sport; Kinantropologie)

Zároveň naplňujeme Charakteristiku a Pracovní činnosti povolání „Wellness specialista“, které jsou specifikovány v Národní soustavě povolání dle Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., paragraf 6.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolventi studijního programu získají kvalifikaci pro výkon profese Wellness specialista, budou díky náročnosti a zaměření obsahu studijního programu vhodně připraveni jak pro pojetí komplexní péče o různé skupiny klientů, tak i pro řízení provozu wellness center.

Absolventi navazujícího magisterského studia s kvalifikací Wellness specialista najdou uplatnění ve wellness centrech, a to i v rámci hotelových, balneo či lázeňských provozů. Další uplatnění najdou v institucích se zaměřením na wellness služby v cestovním ruchu (cestovní kanceláře, event agentury, profesní sdružení aj.) či v oblasti sportovní a volnočasové (sportovní kluby, tělovýchovné jednoty, spolky a svazy, fitcentra). Mohou se věnovat poradenství v oblasti zdravého životního stylu, připravovat různě orientované wellness programy pro různé skupiny klientů a jednotlivců. Primárně jsou připraveni pro manažerské pozice v oblasti wellness.

Absolvent má tyto odborné dovednosti a způsobilosti:

Odborné znalosti

 • Absolvent vysvětlí teoretické koncepty edukace v kinantropologii, zejména souvztažnosti s didaktikou a pedagogikou sportu, včetně interkulturních a globálních aspektů wellness.
 • Absolvent vysvětlí základní filozofické kategorie v kontextu bio-psycho-sociálních dimenzí pohybových aktivit a wellness.
 • Absolvent aplikuje znalosti biomedicínských disciplín ve vztahu k pohybovým a sportovním aktivitám, k adekvátnímu pohybovému režimu v různých cílových skupinách.
 • Absolvent zná principy základní diagnostiky pohybového aparátu.
 • Absolvent propojuje odborné znalosti z fyziologie tělesné zátěže, kineziologie, biomechaniky, hygieny prostředí a regeneračních procedur.
 • Absolvent definuje význam výživy, spánku a cirkadiánních preferencí pro aktivní životní styl člověka.
 • Absolvent vysvětlí principy managementu, ekonomie a marketingu v prostředí wellness – organizace, centra, kluby, včetně donátorství a sponzoringu.
 • Absolvent zhodnotí význam pohybových aktivit pro jedince i společnost, zdraví, tělesnou zdatnost a regeneraci, sociální inkluzi a rozvoj lidských zdrojů ve wellness v národním, evropském a světovém kontextu, a to včetně znalosti environmentálních souvislostí.

 Odborné dovednosti

 • Absolvent koncipuje na základě teorie a výzkumu kurikula moderně pojatých pohybových intervenčních programů.
 • Absolvent dokáže plánovat, realizovat a hodnotit učební, tréninkové a kondiční programy a činnosti, a to s ohledem na možnosti a limity cílových skupin osob.
 • Absolvent dovede vést a hodnotit testování motorických schopností a dovedností.
 • Absolvent dovede diagnostikovat pohybový aparát člověka, zejména měřit antropometrické parametry lidského těla, ovládá odborné dovednosti týkající se funkčního vyšetření.
 • Absolvent samostatně projektuje wellness programy v přírodě s respektováním principů enviromentalistiky, umí vyhledat vhodné lokality pro jejich realizaci.
 • Absolvent dovede navrhnout strategie a postupy zaměřené na rozvoj zdravotně orientované zdatnosti, včetně účinné komunikace, motivace a zohlednění interkulturních aspektů.
 • Absolvent dovede aplikovat principy managementu a marketingu v tvorbě, organizaci a řízení programů, projektů a akcí.
 • Absolvent dovede koncipovat a zpracovat výzkumný záměr na vybrané aktuální téma z oblasti kinantropologie zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu.
 • Absolvent dovede koncipovat design výzkumu, analyzovat data, použít odpovídající statistické metody a interpretovat výsledky. Dovede formulovat hypotézu a verifikovat ji. Dovede provést diskusi s příslušnou komparací s českými i zahraničními výzkumy. Dovede formulovat závěry a doporučení.
 • Absolvent dovede s využitím vědecké teorie a metodologie vědecké práce samostatně řešit dílčí akční výzkumné šetření. Dovede písemně zpracovat výzkumný úkol, prezentovat ho a obhájit, případně připravit k publikaci.

Obecné způsobilosti

 • Absolvent samostatně získává aktualizované odborné znalosti a dovednosti související s profesním zaměřením.
 • Absolvent dokáže samostatně řídit, plánovat, koordinovat, kontrolovat svou profesní činnost tak, aby profesní záměry byly úspěšně a efektivně realizovány.
 • Absolvent samostatně a zodpovědně rozhoduje v nových nebo měnících se souvislostech s přihlédnutím k širším společenským důsledkům svého rozhodování.
 • Absolvent odborně plánuje, podporuje, motivuje a řídí členy pracovního týmu s odpovědným využitím získaných odborných znalostí, odborných dovedností a obecných kompetencí.
 • Absolvent respektuje profesní a etické zásady.
 • Absolvent koordinuje svou profesní odbornou činnost a nese konečnou odpovědnost za její výsledky.
 • Absolvent používá evaluaci a autoevaluaci.
 • Absolvent se samostatně a zodpovědně orientuje ve světových trendech wellness aktivit a dokáže na základě evaluační analýzy kompetentně posoudit možnost jejich aplikace v konkrétních podmínkách.
 • Absolvent odborně komunikuje v cizím jazyce. Dokáže srozumitelně a přesvědčivě sdělit odborníkům svá odborná sdělení.
 • Absolvent používá odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti v anglickém jazyce, v kontextu odborného profesního rozvoje, dále ve smyslu vyhledávání poznatků z cizojazyčných, zejména anglických vědeckých zdrojů.
 • Absolvent je optimálně způsobilý rozšiřovat svoje profesní kompetence.

Odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti absolventa programu navazují na kompetence získané v rámci bakalářského studijního programu “Tělesná výchova a sport” a “Výchova ke zdraví”, v případě návaznosti na jiné programy na absolvování kurzu CŽV (viz. “Podmínky k přijetí o studiu”).

STUDIJNÍ PROGRAM

Jedná se o studijní program typu navazující magisterský akademicky zaměřený. Studijní plán je sestaven tak, aby byly respektovány cíle studijního programu v souladu s profilem a uplatněním absolventa a vytvořen logický celek odpovídající danému typu a profilu studijního programu. Studijní plán je sestaven tak, aby předměty umožnily studentům dosáhnout odborných znalostí, odborných dovedností a obecných způsobilostí deklarovaných v profilu absolventa v kontextu současného stavu poznání.

Studijní program je koncipován se standardní dobou studia ve dvou akademických rocích, rozdělených do čtyř semestrů.

Studijní plán je tvořen moduly povinných, povinně volitelných, volitelných předmětů a modulem státní zkoušky a je koncipován pro prezenční a pro kombinovanou formu studia. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA používá kreditový systém ECTS.

Předměty jsou vymezeny následujícím způsobem:

 • povinné předměty – 93 kreditů;
 • povinně volitelné předměty – 20 kreditů;
 • volitelné předměty – 7 kreditů.

Povinné předměty jsou tvořeny 18 předměty profilujícího základu („PZ“), z nichž 7 jsou základní teoretické studijní předměty („ZT“). Povinně volitelné předměty jsou takové, které si student povinně volí na základě své profesní orientace v minimálním výše vymezeném rozsahu. Volitelné předměty si student volí dle svého zájmu v rámci profesní orientace v minimálním výše vymezeném rozsahu.

Studium je ukončeno státní magisterskou zkouškou. SZZ má dvě součásti – obhajobu diplomové práce a státní zkoušku, která se sestává ze součástí:

 • Teorie a didaktika wellness
 • Biomedicínská problematika wellness
 • Vytvoření a předložení „Portfolia z absolvovaných praxí“ u státní závěrečné zkoušky.

STUDIJNÍ PLÁN

PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

Podmínky k přijetí ke studiu navazujícího magisterského programu „Wellness specialista“ vyplývají z Článku 7 Statutu. Absolventi bakalářského studia VŠTVS PALESTRA budou přijati bez přijímacího řízení. Uchazeči z jiných vysokých škol budou přijati na základě přijímacího řízení, jejichž součástí bude ústní pohovor zjišťující jednak úroveň všeobecné informovanosti o daném studijním programu, jednak kvalitu komunikačních dovedností.

V případě zásadních odlišností studijních plánů předchozího bakalářského studia absolvují studenti vyrovnávací kurz podle předchozího studovaného programu. Kurz bude probíhat v rámci celoživotního vzdělávání a umožní přijatým studentům doplnit potřebné znalosti základních tematických oblastí bakalářského studijního oboru realizovaného na VŠTVS PALESTRA ještě před zahájením výuky.

Návaznost na další typy studijních programů – Tělesná výchova a sport, Výchova ke zdraví.

Registration for : Wellness specialista

[contact-form-7 id="Select"]
CHCI PŘEJÍT NA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Sdílej na: