Odborný profil – Eva Nechlebová

  • Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.Vice-rector for educational activities
  • Department of Biomedical Subjects

Kontakty:

  • nechlebova@palestra.cz
  • Vysokoškolský pedagog
  • Zastupující prorektorka pro pedagogickou činnost

 

Odborný a profesní profil

Jako fyzioterapeut pracovala nejen ve VFN na Klinice rehabilitačního lékařství UK a na Neurologické klinice VFN,  ale i v soukromém rehabilitačním zařízení RaF s.r.o (rehabilitace a fyziatrie). Absolvovala rovněž zahraniční stáž ve zdravotnickém zařízení – (Ennepetal SRN).
Již od roku 2003 působí na ATVS Palestra  jako vyučující odborných předmětů na prezenční i kombinované formě, a dále od založení VŠTVS Palestra v roce 2004 i zde, a to jako vyučující odborných předmětů, celoživotního vzdělávání a rekvalifikačních kurzů. Dlouhodobě spolupracuje na grantových úkolech i na výzkumných záměrech a působí rovněž také jako tajemník katedry biomedicínských předmětů.
V letech 2012-2014 působila zároveň i jako fyzioterapeut a aktivizační pracovník v Nemocnici v Měšicích. Od roku 2014 až do současnosti vyučuje odborné předměty i na Pedagogické fakultě UK. Od roku 2018 také vyučuje na 3. Lékařské fakultě UK – obor fyzioterapie.

Akademický rozvoj

V roce 1997 dokončila své bakalářské studium a následně v roce  2000 magisterský program na FTVS UK.

Rovněž  absolvovala postgraduální specializační studium – Léčebná tělesná výchova (Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně), které ukončila v roce 2004.

V roce 2012 získala titul Ph.D., když úspěšně absolvovala studijní program pedagogika, studijní  obor Andragogika na UJAK.

V rámci svého odborného rozvoje absolvovala také mnoho speciálních kurzů pro fyzioterapeuty, například kurzy mobilizačních technik a soubor kurzů pořádaných Klinikou dětského a dorostového lékařství VFN v Praze, nebo například Kurz Red Point medical – pro fyzioterapeuty  Neurac I.

Významné aktivity


Pravidelně vystupuje na vědeckých konferencích a dalších odborných akcích a je rovněž autorkou nebo spoluautorkou několika odborných publikací.
Do listopadu 2019 byla předsedkyní akademického senátu VŠTVS Palestra a je i šéfredaktorkou studentského časopisu Palestra.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, NECHLEBOVÁ, Eva. Specifics of looking after senior citizens. In TILINGER, Pavel, ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Analysis of Physical Activities of Senior (65+) as Health Prevention. 1. vyd. Berlín: LAP LAMBERT Academic Publishing. 2019. 33 str. ISBN 978-3-659-53653-3.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, NECHLEBOVÁ, Eva. Specifika péče o seniory. In TILINGER, Pavel a kol. Životní styl a pohybové aktivity českých seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. s. 33-39 ISBN 978-80-87723-53-1.

NECHLEBOVÁ, Eva, KAUTSKÁ, Monika. Studie vlivu pohybové aktivity na udržení svalové hmoty a wellbeing onkologického pacienta za použití edukační brožury In KREJČÍ, Milada, Pavel TILINGER a Václav HOŠEK. Výzkum adekvátního pohybového režimu v konceptu wellness. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2018. ISBN 978-80-87723-44-9. Dostupné zde.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, MÜLLEROVÁ, Ivana, NECHLEBOVÁ, Eva. Zájem sester o wellness aktivity jako prostředek prevence syndromu vyhoření. In: SYSEL, D. a kol. Prevence. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva Svatá Alžbeta. 2017. ISBN 978-80-223-4295-7.

NECHLEBOVÁ, Eva. Prevence pádů seniorů. In: ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. Benefity využití sportovních a prožitkových aktivit v edukačních souvislostech: kolektivní monografie. Vydání: první. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2016. s. 155-164. ISBN 978-80-87723-30-2. Dostupné zde.

NECHLEBOVÁ, Eva. Charitativní akce pro nemocnici v Měšicích – forma zážitku. In: ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. a HOŠEK, Václav, ed. Zážitková pedagogika – zdroj inspirace v edukační praxi: kolektivní monografie. Vydání první. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2015. s. 201-207. ISBN 978-80-87723-17-3. Dostupné zde.

NECHLEBOVÁ, Eva. Stáří z pohledu vývojové psychologie. In: ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta a VADÍKOVÁ, Katarína M., ed. Specifika edukace seniorů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, 2013. s. 65-84. ISBN 978-80-87723-09-8. Dostupné zde.

NECHLEBOVÁ, Eva. Aktivizace seniorů v nemocnici v Měšicích. In: ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. Zážitková pedagogika a možnosti jejího využití při práci s vybranými cílovými skupinami. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, 2013. s. 219-226. ISBN 978-80-87723-07-4.

NECHLEBOVÁ, Eva. Aktivizace seniorů a její role v prevenci syndromu geriatrické křehkosti. In DANIELOVÁ, Lenka, JANDERKOVÁ, Dita, VYLEŤAL, Pavel, FOLTOVÁ, Lucie (eds). Vybrané trendy celoživotního vzdělávání v České republice a dalších státech Evropské unie. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. S. 251- 256. ISBN 978-80-7375-883-7. [CD-ROM].  Monografie dostupná ZDE, nebo na vyžádání v knihovně.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ŠPAČKOVÁ, Klára a NECHLEBOVÁ, Eva. Speciální pedagogika v praxi: [komplexní péče o děti se SPUCH]. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 248 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4369-1.

NECHLEBOVÁ, Eva. Wellness seniorů. In: HOŠEK, V, ed. a TILINGER, P. ed. Wellness a bio-psycho-sociální kontext. Sborník sdělení z mezinárodní konference „Wellness a bio-psycho-sociální kontext“ konané 24. 11. 2011. Vydání: první. Praha. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2012. s. 52-57. ISBN 978-80-904815-6-5. Dostupné zde.