Odborný profil – Eva Nechlebová

  • Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Kontakty:

  • nechlebova@palestra.cz
  • Prorektorka pro pedagogickou činnost
  • Katedra biomedicínských předmětů
  • Vysokoškolský pedagog

 

Odborný a profesní profil

Jako fyzioterapeut pracovala nejen ve VFN na Klinice rehabilitačního lékařství UK a na Neurologické klinice VFN,  ale i v soukromém rehabilitačním zařízení RaF s.r.o (rehabilitace a fyziatrie). Absolvovala rovněž zahraniční stáž ve zdravotnickém zařízení – (Ennepetal SRN).
Již od roku 2003 působí na ATVS Palestra  jako vyučující odborných předmětů na prezenční i kombinované formě, a dále od založení VŠTVS Palestra v roce 2004 i zde, a to jako vyučující odborných předmětů, celoživotního vzdělávání a rekvalifikačních kurzů. Dlouhodobě spolupracuje na grantových úkolech i na výzkumných záměrech a působí rovněž také jako tajemník katedry biomedicínských předmětů.
V letech 2012-2014 působila zároveň i jako fyzioterapeut a aktivizační pracovník v Nemocnici v Měšicích. Od roku 2014 až do současnosti vyučuje odborné předměty i na Pedagogické fakultě UK. Od roku 2018 také vyučuje na 3. Lékařské fakultě UK – obor fyzioterapie.

Akademický rozvoj

V roce 1997 dokončila své bakalářské studium a následně v roce  2000 magisterský program na FTVS UK.

Rovněž  absolvovala postgraduální specializační studium – Léčebná tělesná výchova (Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně), které ukončila v roce 2004.

V roce 2012 získala titul Ph.D., když úspěšně absolvovala studijní program pedagogika, studijní  obor Andragogika na UJAK.

V rámci svého odborného rozvoje absolvovala také mnoho speciálních kurzů pro fyzioterapeuty, například kurzy mobilizačních technik a soubor kurzů pořádaných Klinikou dětského a dorostového lékařství VFN v Praze, nebo například Kurz Red Point medical – pro fyzioterapeuty  Neurac I.

Významné aktivity


Pravidelně vystupuje na vědeckých konferencích a dalších odborných akcích a je rovněž autorkou nebo spoluautorkou několika odborných publikací.
Do listopadu 2019 byla předsedkyní akademického senátu VŠTVS Palestra a je i šéfredaktorkou studentského časopisu Palestra.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

KAJZAR, Jiří, JANATOVÁ, Markéta, HILL, Martin, OTÁHAL, Jakub, NECHLEBOVÁ, Eva, TICHÝ, Miroslav, KREJČÍ, Milada.  Performance of HomeBalance test in an assessment of standing balance in elderly adults. Physiological Research. 2022, 71(2). (11/2021) ISSN 1802-9973.

NECHLEBOVÁ, E., KAŠPAR, J. Vliv sedavého zaměstnání na zvýšený výskyt bolesti zad u pracujících v administrativě. In Vojtaško, Ľ., Hlaváčová, J., Timkovič, M. (eds.) Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl 2021 (recenzovaný sborník vedeckých prác). Košice: Technická univerzita v Košiaciach, 2021. 379 str. ISBN 978-80-553-3860-7. str. 165-172.

NECHLEBOVÁ, E. Zdravotní benefity pohybových cvičení: studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2021. 78 stran. ISBN 978-80-87723-89-0.

NECHLEBOVÁ, E., CHOTAŠOVÁ, T. Verification of the effect of health-compensation exercise according to levitová and hošková on flat- footedness and changes of spine mobility. Acta Salus Vitae, 2021, 9(2), 59-68. ISSN 1805-8787.

NECHLEBOVÁ, E., TOUŠKA, M., Aplikation of the DNS method for imroving running technique. Acta Salus Vitae, 2021, 9(2), 59-68. ISSN 1805-8787

NECHLEBOVÁ, E, KOŽELUHOVÁ, E. Vliv pohybových aktivit na seniory s kardiovaskulárními a respiračními chorobami. In TILINGER, Pavel, KREJČÍ, Milada. A kol. Bio-psycho-sociální kontext wellness a zdraví člověka. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r. o., 2020, 185 s. ISBN 978-80-87723-58-6 2,648 2,648

NECHLEBOVÁ, E. Regenerace a hygiena ve wellness: studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2020. 86 stran. ISBN 978-80-87723-83-8. 5 5

TILINGER, Pavel, BUTNARU, Ion, HAVELKOVÁ, Petra, JANDOVÁ, Zora, KOZÁREK, Lukáš, NECHLEBOVÁ, E., NEUMANOVÁ, Šárka, SYNEK, Ondřej, ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Senioři a wellness: studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2020. 113 stran. ISBN 978-80-87723-79-1

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, NECHLEBOVÁ, Eva. Specifics of looking after senior citizens. In TILINGER, Pavel, ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Analysis of Physical Activities of Senior (65+) as Health Prevention. 1. vyd. Berlín: LAP LAMBERT Academic Publishing. 2019. 33 str. ISBN 978-3-659-53653-3.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, NECHLEBOVÁ, Eva. Specifika péče o seniory. In TILINGER, Pavel a kol. Životní styl a pohybové aktivity českých seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. s. 33-39 ISBN 978-80-87723-53-1.

NECHLEBOVÁ, Eva, KAUTSKÁ, Monika. Studie vlivu pohybové aktivity na udržení svalové hmoty a wellbeing onkologického pacienta za použití edukační brožury In KREJČÍ, Milada, Pavel TILINGER a Václav HOŠEK. Výzkum adekvátního pohybového režimu v konceptu wellness. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2018. ISBN 978-80-87723-44-9. Dostupné zde.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, MÜLLEROVÁ, Ivana, NECHLEBOVÁ, Eva. Zájem sester o wellness aktivity jako prostředek prevence syndromu vyhoření. In: SYSEL, D. a kol. Prevence. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva Svatá Alžbeta. 2017. ISBN 978-80-223-4295-7.

NECHLEBOVÁ, Eva. Prevence pádů seniorů. In: ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. Benefity využití sportovních a prožitkových aktivit v edukačních souvislostech: kolektivní monografie. Vydání: první. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2016. s. 155-164. ISBN 978-80-87723-30-2. Dostupné zde.

NECHLEBOVÁ, Eva. Charitativní akce pro nemocnici v Měšicích – forma zážitku. In: ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. a HOŠEK, Václav, ed. Zážitková pedagogika – zdroj inspirace v edukační praxi: kolektivní monografie. Vydání první. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2015. s. 201-207. ISBN 978-80-87723-17-3. Dostupné zde.

NECHLEBOVÁ, Eva. Stáří z pohledu vývojové psychologie. In: ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta a VADÍKOVÁ, Katarína M., ed. Specifika edukace seniorů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, 2013. s. 65-84. ISBN 978-80-87723-09-8. Dostupné zde.

NECHLEBOVÁ, Eva. Aktivizace seniorů v nemocnici v Měšicích. In: ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. Zážitková pedagogika a možnosti jejího využití při práci s vybranými cílovými skupinami. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, 2013. s. 219-226. ISBN 978-80-87723-07-4.

NECHLEBOVÁ, Eva. Aktivizace seniorů a její role v prevenci syndromu geriatrické křehkosti. In DANIELOVÁ, Lenka, JANDERKOVÁ, Dita, VYLEŤAL, Pavel, FOLTOVÁ, Lucie (eds). Vybrané trendy celoživotního vzdělávání v České republice a dalších státech Evropské unie. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. S. 251- 256. ISBN 978-80-7375-883-7. [CD-ROM].  Monografie dostupná ZDE, nebo na vyžádání v knihovně.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ŠPAČKOVÁ, Klára a NECHLEBOVÁ, Eva. Speciální pedagogika v praxi: [komplexní péče o děti se SPUCH]. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 248 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4369-1.

NECHLEBOVÁ, Eva. Wellness seniorů. In: HOŠEK, V, ed. a TILINGER, P. ed. Wellness a bio-psycho-sociální kontext. Sborník sdělení z mezinárodní konference „Wellness a bio-psycho-sociální kontext“ konané 24. 11. 2011. Vydání: první. Praha. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2012. s. 52-57. ISBN 978-80-904815-6-5. Dostupné zde.