Výživové poradenství a sportovní diagnostika

GARANT STUDIJNÍHO PROGRAMU:

PhDr. et Mgr. Renata Větrovská, Ph.D.

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU

Cílem bakalářského studijního programu „Výživové poradenství a sportovní diagnostika“ je příprava odborníků, kteří jsou schopni se orientovat v odborné problematice zaměřené na základní vztahy mezi výživou, pohybem a civilizačními nemocemi a také v moderních diagnostických metodách využívaných v oblasti výživy i pohybových aktivit.

Východiskem pro přípravu takto koncipovaného bakalářského programu je filozofické pojetí „zdraví“, které se stává stále důležitějším atributem nejen na trhu práce, ale i v osobním životě. Na důležitosti nabývají jak služby, tak i nejrůznější prostředky spojené s prevencí nemocí, upevňováním zdraví a zlepšením celkové kondice. Stále častěji se zdůrazňuje i nutnost péče o zdraví lidí, která jednoznačně směřuje především k tzv. primární prevenci a podpoře zdravého životního stylu.

S ohledem na aktuální společenské vnímání hodnoty zdraví a péči o něj je v bakalářském studiu „Výživové poradenství a sportovní diagnostika“ kladen velký důraz na pochopení souvislostí celé problematiky. U absolventů se předpokládají vědomosti a profesní dovednosti, které jim umožní odborně posoudit u klientů stravovací návyky, stav pohybového aparátu a jejich kondici a na základě získaných dat zpracují návrh na změnu jejich životního stylu s přihlédnutím k věku a zdravotnímu stavu.

Dalším specifikem studijního programu je důraz na získání základních poznatků o diagnostice, morfologických a funkčních schopností ve vztahu ke sportovní činnosti a na osvojení praktických dovedností v somatometrii sportovců s přihlédnutím k výběru vhodných sportů.

STUDIJNÍ PLÁN

Studijní plán oboru Výživové poradenství a sportovní diagnostika

Vzdělávací program je koncipováno jako tříleté studium. Škola používá kreditový systém ECTS.

Studijní plán je tvořen moduly povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů. Povinné předměty jsou ty, které tvoří základ studijního programu.

Povinně volitelné předměty jsou takové, které si student povinně volí na základě svého předpokládaného zaměření. Volitelné předměty si student je vybírá dle profesního a osobnostního zájmu. Podmínkou splnění předmětů je absolvování a ukončení předmětu ve všech jeho částech.

Profil absolventa je naplňován i praktickou výukou, výsledky učení, cíli studia.

Při tvorbě obsahů specializovaných předmětů jsme úzce spolupracovali s výzkumným střediskem CASRI, s centrem Paraple a Antidopingovým výborem ČR, dále i s Lékařskou fakultou UK v Plzni a 1. lékařskou fakultou UK v Praze.

Studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou. Studenti se k ní mohou přihlásit, pokud získají nejméně 180 ECTS kreditů při zachování předepsané struktury povinných a povinně volitelných předmětů, složení zkoušek, zápočtů stanovených studijním plánem, a úspěšně složí státní závěrečnou zkoušku včetně obhajoby bakalářské práce.

Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu v programu Tělesná výchova a sport.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolvent tohoto programu bude schopen navrhnout výživový a pitný režim s ohledem na potřeby klienta nastavit vhodný pohybový program. Uplatnění na trhu práce bude možné např. ve fitness centrech, ve sportovních klubech, sportovních asociacích, v rámci poskytování hotelových služeb, při soukromé praxi, v ozdravných zařízeních, masážních a rehabilitačních centrech či klubových centrech.

Dále absolventi získají uplatnění především v oborech souvisejících s výživou a sportovní diagnostikou. V praxi se mohou konkrétně uplatnit jako výživoví poradci v oblasti prevence, a to jak u sportovců, tak i u běžné populace a u všech věkových skupin. Pracovat mohou jako poradci v oblasti dodržování správných zásad výživy ve sféře primárního i sekundárního školství. Najdou uplatnění i v oblasti regenerační a rekondiční péče o klienty a mohou pracovat jako poradci  v oblasti diagnostiky hybného aparátu a následného  vhodného výběru pohybových aktivit či jako trenéři  a instruktoři.

V rámci studia a při splnění kritérií může získat student osvědčení např.: Instruktor zdravotní TV, Instruktor školního lyžování a potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Sportovní a rekondiční masér.

Registration for : Výživové poradenství a sportovní diagnostika

[contact-form-7 id="Select"]
Chci přejít na přijímací řízení

Sdílej na: