Sportovní a kondiční specialista (zaměření: fitness; volný čas; wellness)

GARANT STUDIJNÍHO PROGRAMU:

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

Obsah studijního programu je zaměřen na osvojení technik sportovních disciplín a vybraných pohybových aktivit s návazností na biomedicínské a společensko-vědní obory nezbytné k získání znalostí, které absolvent uplatní jako sportovní a kondiční specialista ve fitcentrech, wellness centrech či centrech volného času. Takto pojatý program věnuje pozornost využití sportu a pohybových a volnočasových aktivit pro podporu kondice, životní pohody a tedy celkově podpory zdravého životního stylu různých cílových skupin v populaci.

STUDIJNÍ PLÁN

Studijní plán je rozvržen na období tří let, studijní předměty jsou rozděleny na povinné, povinně volitelné a volitelné, které studenti plní v 1. ročníku společně. Od 2. ročníku studenti plní předměty povinné a povinně volitelné  a volitelné dle vybrané specializace.

Popis programu se specializací fitness
Popis programu se specializací na volný čas (dříve Sportovní a volnočasový pedagog)
Popis programu se specializací wellness

Studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou. Studenti se k ní mohou přihlásit, pokud získají nejméně 180 ECTS kreditů při zachování předepsané struktury povinných a povinně volitelných předmětů, složení zkoušek, zápočtů stanovených studijním plánem, a úspěšně složí státní závěrečnou zkoušku včetně obhajoby bakalářské práce.

Podmínky přijetí ke studiu

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky přijímacího řízení.

 

NABÍDKA SPECIALIZACÍ

Bakalářské studium - specializace

Sportovní a kondiční specialista se zaměřením na fitness

Studenti získají komplexní znalosti a dovednosti, které jim umožní přípravu a realizaci pohybových programů v preventivně zdravotní a rekondiční oblasti a v oblasti utváření pozitivních postojů k vlastnímu tělesnému i duševnímu zdraví.

Detail
Bakalářské studium - specializace

Sportovní a kondiční specialista se zaměřením na volný čas

Studenti si osvojí pedagogicko-psychologické principy nezbytné k pochopení individuálních a skupinových zvláštností chování a činností dětí, mládeže a dospělých včetně seniorů a jejich využití při přípravě a realizaci zájmových činností v oblasti pohybové, výtvarné a dramatizační činnosti.

Detail
Bakalářské studium - specializace

Sportovní a kondiční specialista se zaměřením na wellness

Studenti získají komplexní znalosti a dovednosti, které jim umožní přípravu a realizaci pohybových programů v preventivně zdravotní a rekondiční oblasti a v oblasti utváření pozitivních postojů k vlastnímu tělesnému i duševnímu zdraví.

Detail

Registration for : Sportovní a kondiční specialista (zaměření: fitness; volný čas; wellness)

[contact-form-7 id="Select"]
Chci přejít na přijímací řízení

Sdílej na: