STUDIJNÍ PROGRAMY

VŠEOBECNÉ INFORMACE

 

Bakalářské studium:

Studijní obory Sportovní a kondiční specialista, Sportovní a volnočasový pedagog a Výživové poradenství a sportovní diagnostika jsou realizovány formou tříletého prezenčního a kombinovaného studia.

Kombinovana forma studia probíhá formou víkendových soustředění (soboty a neděle, kromě kurzů a praxe, ty mohou zasáhnout i do všedních dnů), e-learningu a samostudia. Rozpis víkendových soustředění je znám vždy s předstihem pro následující akademický rok. V bakalářském studiu bývá obvykle vypisováno 6 víkendových soustředění. 

Bakalářské studium je zaměřeno na:

  • Osvojení základních vědomostí a dovedností z biomedicínských a sportovních disciplín (včetně didaktik), které podle své další specializace studenti využijí při plánování a realizaci pohybových aktivit, a při organizování vhodného režimu volného času budoucích klientů, ale i při seberealizaci ve vybraných sportovních disciplinách.
  • Osvojení základní terminologie, která umožní studentům odbornou komunikaci a to i ve vybraném cizím jazyku.
  • Seznámení s historickými, ale především se současnými trendy a směry vývoje jednotlivých studijních oborů, které poskytnou studentům východiska pro utváření samostatných názorů a zdůvodněných postupů při řešení modelových profesních situací v druhém cyklu.
  • Prohlubování vědomostí a dovedností, které jsou východiskem pro pochopení principů a zásad zdravého životního stylu a utváření vyhraněného vztahu ke zdraví a odmítání faktorů, které je ohrožují.  

Vzhledem k budoucí profesi absolventů se klade značný důraz na obsahovou a cílovou provázanost jednotlivých předmětů s praxí. Proto tyto moduly také zahrnují vyšší objem prakticky zaměřené výuky a odborné praxe. 

Studijní předměty jsou rozděleny na povinnépovinně volitelné a volitelné, z nichž si student volí podle svého zájmu a budoucí profesní specializace. Výsledky jednotlivých předmětů v příslušných semestrech jsou hodnoceny zápočty, klasifikovanými zápočty, zkouškami, soubornými zkouškami. Výuková zátěž každého předmětu je současně ohodnocena určitým počtem kreditů. Použitá forma hodnocení, včetně kreditů, je uvedena ve studijním plánu a tematických plánech jednotlivých předmětů.

Absolventi se stanou kvalifikovanými odborníky pro širokou oblast volného času, organizátory pro oblast tělesné výchovy a sportu a manažery pro tyto oblasti. Sportovní a kondiční specialisté najdou pracovní uplatnění v tělovýchovných jednotách, sportovních klubech, ve sportovních svazech, v regeneračních centrech, fitcentrech, v oblasti cestovního ruchu, jako odborní poradci v oblasti zdravotní prevence, hygieny a úrazové zábrany v různých institucích se zaměřením na sportovní činnost nebo jako výchovní pracovníci v mimoškolní tělesné výchově. Absolventi oboru Sportovní a volnočasový pedagog mají možnost uplatnit se jako odborní pracovníci v DDM, stanicích mladých turistů či techniků, ve školních družinách, školních klubech, v DD, DM, v kulturních a osvětových institucích pro dospělé, při mezinárodních výměnných akcích mladých lidí, v letních táborech dětí a rekreačních zařízeních pro dospělé, ve školách při nemocnicích, mateřských školách, v charitativních zařízeních, ústavech sociální péče, humanitárních zařízeních pro přistěhovalce, ve společenských organizacích, v zařízeních cestovního ruchu, v lázeňských střediscích nebo jako konzultanti v odborech a referátech zabývajících se otázkami volného času, kultury i tělesné výchovy na úrovni správy státu a obcí. Absolventi oboru Výživové poradenství a sportovní diagnostika získají uplatnění především v oborech souvisejících s výživou a sportovní diagnostikou. V praxi se mohou uplatnit jako výživoví poradci v oblasti prevence, a to jak u sportovců, tak u běžné populace všech věkových skupin. Mohou pracovat také jako výživoví poradci v oblasti dodržování správných zásad výživy ve sféře primárního i sekundárního školství, dále jako diagnostičtí pracovníci poruch hybného aparátu nebo jako specialisté v oblasti prevence a regenerace zdraví či v oblasti výběru sportovních talentů. Najdou uplatnění také v oblasti regenerační a rekondiční péče o klienty.

Studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou. Studenti se k ní mohou přihlásit, pokud získají nejméně 180 kreditů včetně bakalářské práce. Podrobné podmínky kontroly studia jsou stanoveny ve "Studijním a zkušebním řádu".


Bližší informace o studiu a podmínkách přijetí jsou dostupné zde.