HISTORIE

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Zpracování projektu vysokoškolského bakalářského studia bylo zahájeno v roce 2000 a v roce 2002 byl předložen akreditační komisi. Akreditaci a státní souhlas pro vysokoškolské bakalářské studium programu Tělesná výchova a sport se studijními obory Sportovní a kondiční specialista a Sportovní a volnočasový pedagog v prezenční formě získal tento projekt v roce 2003 pod č.j  33103/2003-30 ze dne 19. 12. 2003. Výuka byla zahájena 4. 10. 2004.  10. 10. 2006 získala škola pod č.j. 22584 -30/1 akreditaci pro kombinovanou formu studia. 25. 7. 2007 byla akreditace pod č.j. 17727/2007-30/1 prodloužena. Rozhodnutím MŠMTČR ze dne 13. října 2010 byla prodloužena platnost akreditace bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport se studijním oborem Sportovní a kondiční specialista a Sportovní a volnočasový pedagog do 1. srpna 2017 pod č.j.: 26348/2010-30/1. V roce 2013 získala škola akreditaci pro navazující magisterské studium - obor Wellness specialista pod č. j. 20192/2013 ze dne 22. 5. 2013. O rok později získala škola akreditaci na třetí bakalářský obor - Výživové poradenství a sportovní diagnostika (č.j.: 24566/2014 ze dne 7. 7. 2014). 

Východiskem pro zpracování projektu vysoké školy byla:

 • Doporučení národních a mezinárodních dokumentů vymezujících cíle vzdělávací politiky (Boloňské deklarace a Bílé knihy), které doporučují zvyšovat počty studentů vysokých škol prostřednictvím nově otvíraných bakalářských programů;
 • Doporučení Evropské charty sportu přijaté všemi zeměmi Rady Evropy i Českou republikou, která doporučuje, aby všichni, kdo zastávají funkce na úseku řízení nebo kontroly sportovní činnosti, měli co nejvyšší kvalifikaci;
 • Zvyšující se poptávka po odbornících volného času a tělovýchovy a sportu, která je důsledkem stoupající odpovědnosti občanů za udržení vlastního zdraví a fyzické i psychické kondice;
 • Analýza požadavků trhu práce, která ukazuje, že absolventi sportovních oborů na úrovni vyššího odborného studia bez problémů nacházejí profesní uplatnění; lze předpokládat, že s dosaženým vysokoškolský vzděláním se jejich možnosti profesního uplatnění ještě rozšíří.

Velmi důležitým východiskem byla analýza zkušeností získaných v průběhu třináctileté existence Palestry v oblasti projektování, realizace a hodnocení výchovně vzdělávací práce.

Inspirací pro pojmenování nově budované vzdělávací instituce byl pro nás název pocházející z antického řecka Palaistra. Palaistra (Palestra), stejně jako gymnasión (gymnázium), byla sportovní a vzdělávací zařízení, která hrála významnou úlohu v celoživotním vzdělávání řeckých občanů. Mladí lidé se zde učili umění, filozofii i hudbě a současně cvičili svá těla ve snaze dosáhnout kalokagahtie - řeckého ideálu harmonie těla a ducha.

Zatímco gymnázium sloužilo k tréninku atletických disciplín jako je hod oštěpem, hod diskem či běh, byla Palestra (řecky Palaistra) určena pro výcvik v boxu, zápase a ve skocích. Měla čtvercový půdorys a skládala se z nekrytého dvora obklopeného dórskými sloupcovými síněmi, vhodnými pro cvičení v deštivém počasí. Za síněmi se nacházely různé místnosti např. ephibion - určený pro lekce v gymnastice či elaiotbesion - určený pro natírání zápasníků olejem. Nacházely se zde i odpočinkové prostory využívané k projevům a diskusím filozofů a řečníků.

Historie současného vzdělávacího zařízení s názvem Palestra začíná v roce 1990, kdy vzniklo vzdělávací středisko, které zajišťovalo rekvalifikační kurzy v oblasti tělesné výchovy a sportu. Na základě získaných zkušeností a zvyšujícího se zájmu o studium v této oblasti byl zpracován projekt jednoletého a později dvouletého pomaturitního kvalifikačního studia. Projekt byl akreditován 30. 6. 1992 a výuka začala v jednoletém studiu 1. 9. 1992 a ve dvouletém 1. 9. 1993.

V roce 1995 jsme předložili k akreditaci projekt Vyšší odborné školy. Mezi nově akreditovanými VOŠ jsme byli jedinou se sportovním zaměřením. Po schválení projektu  1. 1. 1996 byla Akademie tělesné výchovy a sportu Palestra, vyšší odborná škola s.r.o. s tříletým oborem "Manager sportu" zařazena do sítě škol . Výuka byla zahájena 1. 9. 1996.
1. září 1999 začala výuka i ve čtyřletém dálkovém studium. K rozšíření nabídky studijních oborů došlo v roce 2000, kdy byl akreditován studijní obor Pedagogika volného času pro denní i dálkové studium . Výuka začala 1. září 2001.

V roce 2007 byly studijní obory Kondiční a sportovní specialista a Sportovní a volnočasový pedagog, jak v prezenční, tak i kombinované formě studia, úspěšně reakreditovány.

Po celou dobu své existence realizuje Palestra v rámci celoživotního vzdělávání kvalifikační a rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT ČR. Jejich počet se v souladu s požadavky trhu práce zvyšuje. V současné době zajišťujeme 18 akreditovaných kurzů a 8 seminářů. 

V průběhu své existence škola rovněž získala akreditaci pro poskytování vzdělávacích programů v oblasti Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a nabízí v této oblasti řadu akreditovaných i opakovaně akreditovaných kurzů (blíže sekce Celoživotního vzdělávání).

V roce 2010 byla prodloužena platnost akreditace bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport se studijním oborem Sportovní a kondiční specialista a Sportovní a volnočasový pedagog do 1. srpna 2017. V rámci studijního oboru Sportovní a kondiční specialista byla akreditována specializace Wellness.

V roce 2013 škola získala akreditaci navazujícího magisterského studia oboru Wellness specialista.

V roce 2014 obdržela škola akreditaci bakalářského studia oboru Výživové poradenství a sportovní diagnostika v obou formách studia, téhož roku byl obor otevřen pro zájemce a zahájena výuka. Současně získala škola status výzkumné organizace.

V souladu se svým zaměřením spolupracuje Palestra také s řadou institucí při organizačním zajištění významných sportovních akcí např. Jizerská padesátka nebo Prague International Marathon. Také v této oblasti bude vysoká škola navazovat na vytvořenou tradici a dále ji rozvíjet tak, aby odpovídala vysokoškolskému charakteru studia.

Během svého působení se VŠTVS PALESTRA, spol. s r. o.  podařilo realizovat řadu grantových projektů:

 • Vytvoření a pilotní ověření systému školení v obecných a odborných kompetencích dobrovolníků při akcích pro veřejnost (2. 7. 2012 - 30. 10. 2013)
 • Inovace studijního programu Sportovní a kondiční specialista (1. 3. 2011 - 31. 3. 2013)
 • Inovace studijního programu Sportovní a volnočasový pedagog (1. 3. 2012 - 28. 2. 2014)
 • Projekt vzdělávání pracovníků cestovního ruchu v oblasti wellness (1. 1. 2006 - 31. 12. 2007) 
 • Projekt rozvoje dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky v oblasti volnočasových aktivit (1. 1. 2006 - 31. 12. 2007)
 • Program celoživotního vzdělávání pro zaměstnance Vězeňské služby ČR (27. 6. 2006 - 26. 6. 2008)
 • Výzkumný projekt  - Evaluace veřejného využívání školních sportovních areálů (listopad 2011 - červenec 2012)
 • EOTEC Program VIPER „Volunteers in Play – Employment Routes. UJK2 LLP-Leo-Gru-SV (EOTEC) Řešitel Gloucestershir University (GB) Partnerství s FTK UP Olomouc - Externí evaluace VŠTVS PALESTRA (2014 - 2015) 

 

Tyto projekty byly úspěšně dokončeny, v současné době se uchází VŠTVS Palestra o další grantové projekty. V roce 2009 se podařilo otevřít nové Diagnostické centrum Palestra,  které má své vlastní internetové stránky http://inbody.webnode.cz/. Od února 2010 je možné v rámci diagnostického centra provádět i zátěžové EKG. 

Od roku 2009 jsou na škole pravidelně pořádány mezinárodní vědecké konference tématicky věnované problematice Wellness. Od roku 2013 se zde organizují také mezinárodní konference týkající se oblasti Zážitkové pedagogiky a Studentské konference. Výstupy z vědeckých mezinárodních konferencí jsou recenzované sborníky, případně recenzované kolektivní monografie. 

  

(poslední úpravy provedeny 20. 7. 2017)