Studium k prohloubení odborné kvalifikace

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nabízíme kurzy k prohloubení pedagogické kvalifikace. V rámci těchto kurzů si mohou pedagogové prohloubit dosavadní kvalifikaci o získání profesních znalostí a dovedností z oblasti tělovýchovy, výtvarné a dramatické výchovy, volnoačasových aktivit a z oblasti přípravy a realizace pobytu v přírodě.

Rozšíření kvalifikace lze vhodně využít při přípravě a realizaci školních vzdělávacích programů, při koncipování průřezových témat výchov do ŠVP i při koncepci a realizaci programů v rámci primární prevence sociálně patologických jevů na školách i v nízkoprahových zařízeních.

Bližší informace

Zájemci o kurzy jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek, podmínkou je ukončené středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání a mravní bezúhonnost. Bližší obsah jednotlivých zaměření lze nalézt u jednotlivých kurzů, kde je uvedena i cílová skupina, pro níž je kurz koncipován.

Na vzdělávací kurzy DVPP je možné čerpat příspěvek z účelově vázaných finančních prostředků pro vzdělávání učitelů (včetně možnosti využití dalších neinvestičních prostředků pro podporu vzdělávání).

PŘIHLÁŠKA

Podrobné informace ke vzdělávacím programům dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Vám poskytne Mgr. Kamila Bulířová, email: bulirova@palestra.cz.

Přihlášky se přijímají průběžně. Vyplněnou přihlášku zasílejte na: bulirova@palestra.cz nebo poštou na adresu školy: Slovačíkova 400/1, 197 00 Praha 19 Kbely.

NABÍDKA KURZŮ DVPP

vštvs palestra
dvpp

Instruktor lyžování

Absolventi získají teoretické poznatky a praktické dovednosti jízdy na lyžích. Tím získají kompetence pro vedení lyžařského výcviku dětí a mládeže.

Apply Now
vštvs palestra
dvpp

Instruktor školního snowboardingu

Absolventi získají teoretické poznatky a praktické dovednosti jízdy na snowboardu. Tím získají kompetence pro vedení snowboardového výcviku dětí a mládeže.

Apply Now
vštvs palestra
dvpp

Metodika výuky školního plavání

Absolventi prohloubí své dovednosti potřebné ke zdokonalení plaveckých způsobů, k záchraně tonoucího a k metodice výuky dětí předškolního a školního věku.

Apply Now
vštvs palestra
dvpp

Metodika zdravotní tělesné výchovy

Kurz umožní studentům získat teoretické vědomosti a praktické dovednosti, které se stanou východiskem k provádění kompenzačních, rekondičních a regeneračních cvičení a dalších pohybových aktivit pro zdravotně oslabené jedince.

Apply Now
vštvs palestra
dvpp

Metodika cvičení ve fitnesscentru

Studenti kurzu se seznámí se základními druhy cvičení na cvičebních  strojích ve specifickém prostředí fitcentra. Získají znalosti o tvorbě fitness programů.

Apply Now
vštvs palestra
dvpp

Metodika vedení sportovních aktivit ve volném čase

Absolventi budou umět samostatně vést tělovýchovné a sportovní aktivity dětí, mládeže i dospělých. Budou rozvíjet základní organizační a řídící dovednosti, které jsou nezbytným předpokladem pro praktické vedení cvičebních aktivit.

Apply Now